ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 17 aprilie 2000privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 18 aprilie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic privind finanţarea de la bugetul de stat a activităţii de întreţinere, conservare şi perpetuare a patrimoniului genetic al animalelor.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin patrimoniul genetic al animalelor se înţelege nucleul autohton al populatiilor de animale, sericicole şi piscicole, izolate reproductiv, al raselor, liniilor pure şi hibrizilor, deţinute de persoane fizice şi/sau juridice ce desfăşoară activităţi de selecţie, testare şi hibridare, ferme de elita, depozite de armasari, centre de producere a materialului seminal congelat.  +  Articolul 3Întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 4Repartizarea sumelor pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii şi hibrizi, precum şi numărul de animale pentru care se acordă aceste sume se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 5Cheltuielile finanţate de la bugetul de stat pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor cuprind totalitatea cheltuielilor pentru aplicarea tehnologiilor speciale de întreţinere, exploatare, protecţie a materialului biologic şi constau în procurarea de furaje, medicamente, aplicarea tratamentelor sanitare veterinare şi de igiena, asigurarea protecţiei şi transportul materialului biologic.  +  Articolul 6 (1) Anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se va stabili lista cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 decembrie pentru anul calendaristic următor. (2) Lista cuprinzând deţinătorii de patrimoniu genetic în anul 2000 va fi publicată în Monitorul Oficial al României în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Prin deţinători de patrimoniu genetic al animalelor se înţelege persoanele fizice sau juridice care au în proprietate speciile, rasele, liniile pure şi hibrizii nucleelor de animale, sericicole şi piscicole, necesare activităţii de selecţie, testare şi hibridare, producerii de material seminal congelat, asigurării de armasari pentru monta publică.  +  Articolul 7Deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor vor întocmi anual programe proprii de restructurare a acestuia, care vor fi aprobate în baza programului general întocmit la nivelul întregii tari de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va încheia cu deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor convenţii privind sprijinul acordat şi modul de utilizare a sumelor alocate, care să asigure perpetuarea speciilor în rase şi linii pure la dimensiunile necesare pentru relansarea producţiei naţionale zootehnice. (2) Dimensiunile populatiilor ce constituie patrimoniul genetic naţional pentru care se asigura alocaţii sunt stabilite prin strategia generală de dezvoltare a patrimoniului genetic, care va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 9Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei controlează modul de utilizare de către deţinătorii de patrimoniu genetic al animalelor a sumelor alocate, precum şi realizarea programelor pentru care s-a acordat finanţarea.  +  Articolul 10 (1) Utilizarea sumelor alocate pentru întreţinerea, conservarea şi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor în alte scopuri constituie contravenţie, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 8 milioane lei la 12 milioane lei. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea amenzilor se fac de persoane împuternicite de ministrul agriculturii şi alimentaţiei. (3) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram Muresanp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de stat-----