DECRET nr. 117 din 13 mai 1981privind asigurarea pieselor de schimb şi organizarea activităţii de service şi asistenţa tehnica în străinătate, pentru produsele de export
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 18 mai 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru dezvoltarea şi creşterea competitivitatii exporturilor, ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine centrale industriale şi întreprinderi producătoare pentru export sînt obligate să asigure producerea şi livrarea pieselor de schimb şi sa organizeze activitatea de service şi de asistenţa tehnica în străinătate, pentru întreaga durata de funcţionare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse exportate.  +  Articolul 2Activitatea de livrare a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, se asigura astfel: a) în perioada de garanţie a produselor exportate, aceasta activitate se efectuează în condiţiile stabilite prin contractul de export; b) pe întreaga durata de funcţionare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse exportate, desfacerea pieselor de schimb şi activitatea de service şi asistenţa tehnica se realizează pe baza contractuală şi se organizează potrivit principiului autogestiunii economico-financiare şi valutare; c) la cererea partenerilor externi, nelegat de livrări de produse româneşti, pe bază de contract de asistenţa tehnica şi, după caz, de service.  +  Articolul 3Centralele industriale răspund de producerea şi livrarea pieselor de schimb, precum şi de întreaga activitate de service şi asistenţa tehnica în străinătate, de organizarea acestor activităţi în funcţie de volumul şi specificul exportului, precum şi de efectuarea serviciilor prestate în condiţii de eficienta economică.  +  Articolul 4Întreprinderile de comerţ exterior exportatoare de maşini, utilaje, instalaţii şi alte produse, împreună cu centralele industriale sînt obligate sa includă în contractele de export clauze referitoare la livrarea pieselor de schimb, la asigurarea întreţinerii şi repararii produselor, a celorlalte servicii necesare, la efectuarea asistenţei tehnice, atît în perioada de garanţie, cît şi, după caz, pentru întreaga durata de funcţionare a produselor exportate. De asemenea, au obligaţia de a include în contractele externe clauze privind pregătirea cadrelor locale pentru exploatarea şi întreţinerea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor livrate, precum şi în legătură cu obligaţiile partenerilor străini pentru asigurarea personalului localnic necesar exploatării, întreţinerii şi desfăşurării activităţii de asistenţa tehnica şi service.  +  Articolul 5Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale asigura, prin negocierea şi încheierea de acorduri şi convenţii internaţionale, cadrul juridic extern corespunzător organizării şi desfăşurării activităţii de desfacere a pieselor de schimb, de service şi asistenţa tehnica în străinătate.De asemenea, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale controlează modul în care se organizează activitatea de asistenţa tehnica, service şi desfacere a pieselor de schimb în străinătate, asigurarea dotării tehnico-materiale şi a personalului muncitor necesar, aprovizionarea cu piese de schimb şi cu celelalte mijloace, realizarea rentabilitatii şi indicatorilor de eficienta stabiliţi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea continua a acestei activităţi.  +  Capitolul 2 Asigurarea pieselor de schimb  +  Articolul 6Centralele industriale şi unităţile producătoare răspund de introducerea în fabricaţie a pieselor de schimb concomitent cu introducerea în fabricaţie a maşinilor, utilajelor şi produselor de export, corespunzător prevederilor contractului extern.Piesele de schimb se asigura de regula anterior livrării maşinilor, instalaţiilor, utilajelor şi celorlalte produse livrate la export, pentru întreaga perioadă de funcţionare a acestora, în condiţiile convenite cu întreprinderile de comerţ exterior, pe baza contractului extern de export.Pentru perioada de garanţie, piesele de schimb se asigura, în mod obligatoriu, anterior livrării produsului exportat sau cel mai tirziu odată cu livrarea acestuia.  +  Articolul 7Centralele industriale sînt obligate să asigure piesele de schimb pentru produsele de export prin livrarea acestora partenerului extern pe baza contractului de export al produselor respective, precum şi prin magazinele şi depozitele de desfacere a pieselor de schimb şi prin unităţile de service şi asistenţa tehnica înfiinţate în străinătate.  +  Articolul 8Centralele industriale şi unităţile producătoare asigura aprovizionarea permanenta a magazinelor şi depozitelor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi a depozitelor din cadrul unităţilor de service şi asistenţa tehnica, cu piese de schimb necesare, cantitativ şi sortimental, pe măsura diminuării lor şi în conformitate cu nomenclatoarele şi normativele de consum stabilite potrivit legii şi cu prevederile contractului extern.În acest scop, centralele industriale şi unităţile producătoare organizează în ţara depozite centrale de piese de schimb.Structura depozitelor şi volumul pieselor de schimb se stabilesc trimestrial sau, după caz, lunar de către centralele industriale şi unităţile producătoare, împreună cu întreprinderile de comerţ exterior.Depozitele centrale de piese de schimb efectuează livrări de piese de schimb către depozitele şi magazinele din străinătate, pe baza dispoziţiei întreprinderii de comerţ exterior exportatoare.Pentru asigurarea funcţionarii corespunzătoare a maşinilor, utilajelor şi produselor livrate, pot fi constituite în cadrul depozitelor şi magazinelor de piese de schimb din străinătate stocuri de piese de schimb în consignaţie.  +  Capitolul 3 Organizarea unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate  +  Articolul 9Pentru asigurarea desfacerii pieselor de schimb, precum şi a prestaţiilor de service şi asistenţa tehnica, atît în perioada de garanţie, cît şi pentru întreaga durata de funcţionare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi celorlalte produse exportate, centralele industriale au obligaţia sa înfiinţeze, în străinătate, în funcţie de volumul şi specificul exportului, depozite şi magazine de desfacere a pieselor de schimb, precum şi unităţi de service şi de asistenţa tehnica.Organizarea unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, se face de centrala industriala prin intermediul întreprinderilor de comerţ exterior exportatoare.  +  Articolul 10Fondurile necesare desfăşurării activităţii de livrare a pieselor de schimb, de service şi asistenţa tehnica în străinătate, în perioada de garanţie, se asigura din sumele incluse în preţul extern al produselor pentru care se efectuează aceste prestaţii.Activitatea de desfacere a pieselor de schimb, de service şi asistenţa tehnica, pentru întreaga durata de funcţionare a produselor exportate, se organizează pe principiul autogestiunii economico-financiare şi valutare, astfel încît pe lîngă recuperarea contravalorii prestaţiilor efectuate şi a pieselor de schimb livrate să obţină beneficii din care să-şi acopere toate celelalte cheltuieli şi să asigure vărsarea unei părţi cît mai mari la bugetul statului.  +  Articolul 11Unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, se pot organiza pe cont propriu sau în cooperare cu partenerii străini, cu respectarea legislaţiei locale şi a acordurilor sau convenţiilor încheiate cu ţările respective.  +  Articolul 12Magazinele şi depozitele de desfacere a pieselor de schimb se organizează în scopul comercializării acestora, precum şi pentru livrarea pieselor de schimb în perioada de garanţie, în conformitate cu contractul extern.Unităţile de service şi asistenţa tehnica se organizează pentru realizarea următoarelor categorii de activităţi: a) asigurarea materialelor şi pieselor de schimb necesare pentru remedieri şi întreţinere, în termenele de garanţie şi postgaranţie, precum şi reconditionarea pieselor în vederea refolosirii lor; b) întreţinerea, supravegherea condiţiilor de exploatare, efectuarea reviziilor tehnice periodice, remedierilor şi reparaţiilor, în termenele de garanţie şi postgaranţie, efectuarea de lucrări de montaj şi punere în funcţiune; c) rezolvarea operativă a reclamatiilor de ordin tehnic ale partenerilor externi; d) organizarea unor expoziţii, centre permanente sau temporare de informare, documentare sau altor manifestări pentru prezentarea produselor şi efectuarea de probe şi demonstratii; e) prezentarea, la organele de specialitate din străinătate, a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi a altor produse care necesita autorizari pentru punerea în funcţiune şi exploatare, participarea la efectuarea testelor şi probelor pentru obţinerea certificatelor de atestare a produselor româneşti; f) prestarea de servicii de specialitate pentru firme străine, în numele şi în contul acestora; g) difuzarea documentaţiilor tehnice de exploatare, întreţinere şi reparare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse româneşti livrate, a cataloagelor de piese de schimb aferente, urmărirea actualizării permanente a acestora la beneficiari, corespunzător perfectionarilor şi modificărilor aduse produselor şi tehnologiilor de exploatare, întreţinere şi reparare; h) organizarea pregătirii profesionale şi îndrumarea personalului localnic în vederea exploatării, întreţinerii şi repararii maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorilor; i) urmărirea comportării în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse, prelucrarea datelor şi transmiterea lor la întreprinderile producătoare, în vederea îmbunătăţirii calităţii, reproiectarii şi proiectării unor produse noi, cu performanţe tehnice şi economice superioare; j) comercializarea pe piaţa locală a pieselor de schimb, a sculelor şi uneltelor specifice activităţii de service şi de întreţinere şi asigurarea de prestări de servicii la maşini, utilaje şi instalaţii româneşti, precum şi de alta provenienţă, la cererea clienţilor străini; k) efectuarea altor operaţiuni comerciale, inclusiv închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi alte produse româneşti, precum şi luarea oricăror alte măsuri menite sa faciliteze alegerea, achiziţionarea şi utilizarea de către partenerii străini a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor româneşti.  +  Articolul 13Pe măsura creşterii livrărilor de maşini, utilaje, instalaţii şi alte produse, unităţile de service şi asistenţa tehnica pot să-şi extindă şi să-şi diversifice activitatea prin livrări de proiecte, documentaţii şi executarea de lucrări productive.  +  Articolul 14Centralele industriale şi întreprinderile de comerţ exterior sînt obligate sa ia măsuri operative pentru rezolvarea neintirziata a reclamatiilor şi cererilor partenerilor externi, cu respectarea termenelor şi altor condiţii prevăzute în contractele externe, folosind în acest scop unităţile de service şi asistenţa tehnica din străinătate.  +  Articolul 15Unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, se înfiinţează, în condiţiile legii, cu aprobaraa Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, avizată de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii.Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi dotarea tehnico-materială, se stabilesc prin actul de înfiinţare a unităţii, în funcţie de specificul produselor pentru care se organizează activitatea de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica, volumul exportului, de prevederile contractelor externe şi de alte criterii specifice, în condiţii de eficienta economică, ţinînd seama şi de normele şi normativele ce se aplică pentru activităţi similare din ţara.La înfiinţarea unităţii se va avea în vedere ca activitatea de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate să fie organizată, de regula, pentru mai multe produse din aceeaşi grupa.În cazul în care unitatea de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, se organizează prin asociere cu partenerii străini, numărul de personal, structura organizatorică şi dotarea tehnico-materială se stabilesc prin contractul încheiat, în funcţie de specificul şi volumul de activitate al unităţii.  +  Articolul 16Unităţile de service şi asistenţa tehnica se organizează sub forma de centre de service, puncte de service teritoriale, ateliere mobile.Centrul de service se poate organiza pentru mai multe tari, de regula limitrofe, dacă această măsură se justifica din punct de vedere economic, şi poate îndeplini funcţia de coordonator al activităţii unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica dintr-o ţara sau zona geografică, în condiţiile stabilite prin actul de înfiinţare.  +  Articolul 17Pentru organizarea activităţii de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, se folosesc, de regula, spaţii şi clădiri existente, închiriate, cumpărate sau puse la dispoziţie de partenerii străini, pe bază de contracte sau, în cazuri justificate, se construiesc şi se amenajeaza spaţiile necesare.  +  Articolul 18Centralele industriale răspund de dotarea unităţilor de service şi asistenţa tehnica, precum şi a celor de desfacere a pieselor de schimb în străinătate cu utilaje, mijloace de transport, aparate de măsura şi control, materiale tehnologice, documentaţii tehnice, scule, dispozitive şi verificatoare specifice fiecărui produs, precum şi cu piese de schimb şi alte produse necesare.Dacă unităţile prevăzute la alineatul precedent se organizează în colaborare cu partenerii străini, se vor oferi serviciile părţii române pentru proiectarea şi dotarea lor cu maşini, utilaje şi echipamente româneşti, acordarea de asistenţa tehnica. De asemenea, după caz, se va putea oferi şi contribuţia părţii române la capital social.Volumul activităţii de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate, fizic şi valoric, mijloacele, fondurile şi personalul necesar desfăşurării acestei activităţi se prevăd în mod distinct în planul centralelor industriale, al ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi în balanţa comercială şi planul de încasări şi plati valutare ale acestora.  +  Articolul 19Întreprinderile de comerţ exterior au obligaţia să asigure, pe plan extern, desfăşurarea activităţii de desfacere a pieselor de schimb, de service şi asistenţa tehnica, în care scop pot organiza, în cadrul numărului de posturi aprobat potrivit legii, compartimente sau colective de lucru distincte, care răspund de aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce revin întreprinderilor în acest domeniu.Centralele industriale pot organiza în cadrul compartimentelor de export-import şi cooperare economică internationala, cu respectarea numărului de posturi stabilit, colective de lucru sau pot stabili lucrători care răspund de punerea în producţie şi de livrarea pieselor de schimb, precum şi de organizarea, dotarea şi desfăşurarea activităţii de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate.  +  Capitolul 4 Finanţarea unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate  +  Articolul 20Unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, au buget de venituri şi cheltuieli, care va cuprinde, după caz: a) la capitolul "venituri":- încasări şi beneficii obţinute din vînzarea directa de piese de schimb, maşini, utilaje, subansamble, scule, materiale şi altele;- încasări pentru piese de schimb livrate şi lucrări de service efectuate la maşini, utilaje şi alte produse în perioada de garanţie, incluse în preţul de vînzare;- încasări pentru piese de schimb livrate şi lucrările efectuate în afară termenului de garanţie, conform contractelor încheiate, inclusiv reparaţii contra cost, precum şi alte încasări decurgind din activităţi comerciale şi de producţie proprii;- încasări din activităţi de service, închirieri şi alte prestaţii efectuate la produse de alta provenienţă decît cea românească;- comisioane la unele operaţiuni comerciale;- beneficii obţinute din lucrările de remedieri în termenul de garanţie, neprevăzute în activitatea normală de service; b) la capitolul "cheltuieli":- plati pentru desfăşurarea curenta a activităţii, cum sînt chirii, cote de amortizare, impozite, retribuţii, deplasări, taxe vamale şi altele;- plati pentru achiziţionarea din ţara a unor utilaje, piese, materii şi materiale necesare desfăşurării activităţii;- plati pentru achiziţionarea de pe piaţa locală a unor materiale strict necesare desfăşurării activităţii care nu sînt produse în ţara sau a căror achizitionare de pe piaţa locală este, pe bază de calcul, mai economicoasa.Bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, face parte integrantă din bugetul de venituri şi cheltuieli al centralei industriale şi se aproba de aceasta în condiţiile legii.  +  Articolul 21Fondurile în valută şi în lei necesare pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, se prevăd în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, în balanţa de plati externe şi în planurile de credite ale băncilor, cu defalcarea pe ministere, celelalte organe centrale şi centrale industriale.  +  Articolul 22Fondurile în valută necesare pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, se asigura de centrala industriala prin planul de încasări şi plati valutare, iar plăţile se efectuează prin întreprinderile de comerţ exterior exportatoare. În completarea mijloacelor proprii centrala industriala poate primi, în condiţiile legii, credite în lei şi în valută.Mijloacele fixe necesare dotării unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, inclusiv mijloacele de transport auto, se asigura de către centralele industriale din fondurile anuale de investiţii, aprobate prin plan.  +  Articolul 23Fondurile în valută pentru efectuarea lucrărilor de service în străinătate şi livrarea pieselor de schimb în perioada de garanţie se evidenţiază distinct de Banca Română de Comerţ Exterior, în contul centralelor industriale, corespunzător cotei aferente garanţiei pentru buna funcţionare şi atingerea parametrilor tehnici de capacitate, asigurata prin preţul extern al produsului.Pînă la încasarea cotei de garanţie de la partenerul extern, centrala industriala poate obţine, potrivit legii, credite în lei, pentru completarea fondurilor proprii, precum şi credite în valută, necesare efectuării lucrărilor de service şi livrării pieselor de schimb necesare.  +  Articolul 24Beneficiile realizate din activitatea de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate se transfera în Republica Socialistă România, în conformitate cu legislaţia din ţările respective şi înţelegerile bilaterale.În funcţie de necesitaţi, unele disponibilitati în valută neconvertibila pot fi folosite pentru efectuarea de importuri necesare economiei naţionale, acoperirea unor cheltuieli locale ale unităţilor sau reprezentantelor româneşti în ţările respective, cu reglementarea decontării acestor cheltuieli prin Banca Română de Comerţ Exterior.  +  Capitolul 5 Asigurarea personalului muncitor român pentru unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate  +  Articolul 25Conducerea generală a activităţii unităţilor proprii de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica din străinătate, este asigurata de personalul muncitor român; celelalte activităţi se pot efectua şi cu personal localnic, sub îndrumarea personalului muncitor de specialitate român.Pentru unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica din străinătate, organizate în colaborare cu partenerii străini, condiţiile în care îşi va desfăşura activitatea personalul muncitor român, precum şi drepturile ce se cuvin acestuia, se stabilesc de comun acord prin contractele încheiate.  +  Articolul 26Ministerele, celelalte organe centrale, centralele industriale şi unităţile producătoare răspund de selecţionarea şi pregătirea din timp a personalului muncitor român care urmează a fi trimis să-şi desfăşoare activitatea la unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica din străinătate.Selecţionarea personalului român se face în conformitate cu criteriile politico-profesionale stabilite, urmărindu-se trimiterea la unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica din străinătate, de specialişti şi oameni ai muncii temeinic pregatiti politic şi profesional.Lista personalului muncitor român şi programul de pregătire a acestuia se înaintează ministerelor şi celorlalte organe centrale de către centralele industriale, cu 90 de zile înaintea termenului în care urmează a fi trimis în străinătate.La selecţionarea şi pregătirea personalului muncitor român se va avea în vedere ca acesta sa cunoască temeinic problemele tehnice legate de activitatea unităţii, precum şi pe cele care privesc activitatea comercială şi de promovare a exportului românesc. Personalul muncitor selecţionat trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoriile de vehicule E sau, după caz, B, iar personalul de conducere sa cunoască obligatoriu limba tarii în care se efectuează activitatea de service sau o limbă de circulaţie internationala folosită în ţara respectiva.La stabilirea necesarului de personal român se va tine seama şi de posibilităţile de încadrare cu personal localnic.  +  Articolul 27Pentru asigurarea din timp a numărului de personal calificat pentru activitatea de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate, inclusiv a personalului muncitor român necesar în perioadele de virf de activitate, centralele industriale prevăd distinct, în planul anual, numărul de posturi de calificare corespunzătoare.  +  Articolul 28Pentru personalul desemnat a-şi desfăşura activitatea la unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, ca şi pentru familiile acestora se va asigura viza interna română pentru o perioadă de 4 ani, precum şi viza pentru ţara respectiva, şi ţările de tranzit. Deplasarea în străinătate a personalului pentru lucrările de asistenţa tehnica, service şi desfacere a pieselor de schimb se aproba, indiferent de durata, de conducerea ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, pe baza propunerilor centralelor industriale sau întreprinderilor producătoare, avizate de întreprinderile de comerţ exterior.  +  Articolul 29Pe timpul cît lucrează în străinătate, personalul muncitor român de la unităţile de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica, se considera detaşat la întreprinderile de comerţ exterior.Întreprinderile de comerţ exterior vor comunică unităţilor din ţara de la care provin specialiştii, cu cel puţin 30 de zile înainte, data terminării misiunii lor în străinătate.  +  Articolul 30Personalul muncitor român al unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica din străinătate, înfiinţate pe cont propriu sau în asociere cu parteneri străini, este retribuit pe bază de cote din volumul încasărilor şi beneficiilor realizate, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 31În cazul în care beneficiarul extern al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor româneşti dispune de o reţea proprie de asistenţa tehnica şi service, dotată corespunzător tehnic şi cu personal, în contractul de export se va putea prevedea ca activitatea de asistenţa tehnica şi de service să se asigure de partenerul extern, cu obligaţia acestuia de a se aproviziona cu piese de schimb româneşti atît în perioada de garanţie, cît şi de postgaranţie.De asemenea, se va putea conveni ca desfacerea pieselor de schimb să se asigure prin unităţile comerciale ale partenerului extern.  +  Articolul 32Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contractele interne încheiate de către întreprinderile de comerţ exterior cu centralele industriale sau cu unităţile producătoare pentru organizarea şi funcţionarea activităţii de desfacere a pieselor de schimb, de service şi de asistenţa tehnica în străinătate atrage pentru partea în culpa plata de penalităţi şi daune în condiţiile legii.  +  Articolul 33Încetarea activităţii unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, se face în condiţiile prevăzute în contractele externe, inclusiv în actele constitutive ale unităţilor cu personalitate juridică.La încheierea contractelor şi convenirea actelor constitutive, întreprinderile de comerţ exterior sînt obligate să aibă în vedere ca încetarea activităţii unităţilor de desfacere a pieselor de schimb, precum şi de service şi asistenţa tehnica în străinătate, să se facă după amortizarea investiţiilor şi recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga art. 4, 8, 10 şi 11, precum şi celelalte prevederi referitoare la activitatea de service în străinătate, din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 576/1971 privind organizarea activităţii de service în străinătate şi în ţara pentru produsele executate de unităţile cu statut de centrala, întreprinderile, fabricile şi uzinele ce funcţionează în componenta acestora sau în subordinea ministerelor şi celorlalte organe centrale, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 60 din 14 mai 1971.--------