ORDIN nr. 3.126 din 19 septembrie 2019pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii și privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 27 septembrie 2019  În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1, 4, 5, 7, 10, 11 și 12 la procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 29 august 2019, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-8 la prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 19 septembrie 2019.Nr. 3.126.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde anulare a obligațiilor de plată accesorii  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1..............................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .....................................................Nr. .........../...............
  CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
  Ca urmare a Notificării nr. …………… din data de …………….., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele..........................Adresa ................................................................Înregistrat la registrul comerțului la nr. ................Codul de identificare fiscală .................A. Obligații bugetare existente în evidența organului fiscal centrala) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, precum și cu obligații bugetare accesorii aferente acestora^2 existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  b) Figurează în evidența fiscală cu următoarele obligații bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală.
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  B. Obligații bugetare care nu pot face obiectul restructurăriia) obligații bugetare principale și obligații bugetare accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareTotal, din care: Obligație bugetară principalăObligație bugetară accesorie
  0123 4
  1.Ajutor de stat de recuperat
  b) Suma totală de …………………din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opțiune de rambursare nr. .......... din data de ..............^3, în curs de soluționare, din care se vor compensa:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  c) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepția celor care au făcut obiectul înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută^4:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  d) obligații bugetare existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii la plată, cu excepția celor prevăzute la art. 11 alin. (1) și (9) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și a ratelor neachitate^5:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  C. Obligații bugetare nete ce pot face obiectul restructurării
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareObligația bugetară
  Total, din care:Obligație bugetară principalăObligații bugetare accesorii
  Majorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012 = 3+4+5+6+734567
  1.
  2.
  .....
  Total general
  Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al restructurării în conformitate cu prevederile cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Conducătorul unității fiscaleNumele și prenumele ...........................Semnătura și ștampila unității ...............^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Sunt cuprinse și obligațiile bugetare accesorii pentru care debitul este stins.^3 Se vor menționa numărul și data tuturor deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare.^4 Se completează în cazul menținerii valabilității înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.^5 Se completează în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 4 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../............... Aprobat/data .................Conducătorul unității fiscale Semnătura
  REFERAT
  Subsemnatul(a), ..................., având funcția de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a solicitării formulate prin Cererea nr. ........... din data de .............. depusă de contribuabilul ..............., cod de identificare fiscală ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................, precum și a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei și am constatat următoarele:  +  Secţiunea A Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare
  I. Condiții care trebuie îndeplinite de debitor:Modul de respectare a condițiilor
  a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;[]Da []Nu
  b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;[]Da []Nu
  c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările și completările ulterioare;[]Da []Nu
  d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;[]Da []Nu
  e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;[]Da []Nu
  f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent;[]Da []Nu
  II. Alte condiții:[]Da []Nu
  a) planul de restructurare conține următoarele elemente^2:[]Da []Nu
  a1) cauzele și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate de debitor pentru depășirea acestora;[]Da []Nu
  a2) situația patrimonială a debitorului;[]Da[]Nu
  a3) cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală;[]Da[]Nu
  a4) măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare;[]Da[]Nu
  a5) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanți care să demonstreze restaurarea viabilității debitorului;[]Da[]Nu
  a6) planul de restructurare este aprobat de adunarea generală a acționarilor, asociaților sau de asociatul unic, după caz;[]Da[]Nu
  b) măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare respectă următoarele condiții^3:[]Da[]Nu
  b1) restructurarea obligațiilor bugetare este constituită din una sau mai multe măsuri, din care una dintre măsuri este reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare;[]Da[]Nu
  b2) măsura de anulare prevede anularea unor obligații bugetare principale, cu excepția celor reprezentând ajutor de stat de recuperat, în cuantum de maximum 50% din totalul acestora;[]Da[]Nu
  b3) pentru măsura înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare prevede următoarele:[]Da[]Nu
  b3.1) perioada de maximum 7 ani^4 pentru înlesnirea la plată, cuantumul și termenele de plată a ratelor stabilite prin graficul de plată;[]Da[]Nu
  b3.2) sunt achitate până la data depunerii solicitării de restructurare următoarele sume:[]Da[]Nu
  b3.2.1) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și data depunerii solicitării de restructurare;[]Da[]Nu
  b3.2.2) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală;[]Da[]Nu
  b3.2.3) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare, cu excepția celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 sau a celor care formează obiectul unei alte măsuri de restructurare;[]Da[]Nu
  b3.2.4) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;[]Da[]Nu
  b4) pentru măsura anulării debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare, următoarele sume^5: [] 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale; [] 10% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale; [] 15% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale;[]Da[]Nu
  c) debitorul nu a depus cel mult două cereri de modificare a deciziei de înlesnire la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic^6;[]Da[]Nu
  d) înlesnirea la plată nu și-a pierdut valabilitatea și debitorul nu a solicitat menținerea acesteia de două ori într-un an calendaristic sau fracție de an calendaristic^7.[]Da[]Nu
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se bifează „da“ în cazul în care toate condițiile de la pct. a1)-a5) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puțin una dintre condițiile de la pct. a1)-a5) sunt bifate cu „nu“. ^3 Se bifează „da“ în cazul în care toate condițiile de la pct. b1)-b3) sunt bifate cu „da“. Se bifează „nu“ în cazul în care cel puțin una dintre condițiile de la pct. b1)-b3) sunt bifate cu „nu“. ^4 Perioada poate fi prelungită cu maximum 3 ani în cazul modificării deciziei de înlesnire la plată.^5 Se bifează una dintre situații.^6 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.^7 Se completează în situația aplicării prevederilor art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
   +  Secţiunea B Concluziia) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la secțiunea A lit .... .b) Se propune aprobarea eșalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligații bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  c) Se propune aprobarea amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației fiscaleMajorări de întârziere/DobânziPenalități de întârzierePenalități de nedeclarareAlte accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  d) Se propune aprobarea amânării la plată a unui cuantum^8:[] - de maximum 30% inclusiv;[] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ...............lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  ^8 Se bifează una dintre situațiile descrise.
  e) Se propune conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de ......................... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.
  f) Se propune stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de .........................lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Măsura trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare.De asemenea anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

  Întocmit
  ..............................
  Avizat
  Șef serviciu/birou/compartiment,
  ...........................................
  Avizat
  Șef administrație adjunct colectare/Director general adjunct administrare venituri,
  ....................................................
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa .............................................................Codul de identificare fiscală ............................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de ....................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se aprobă restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit Planului de restructurare nr. .......... aprobat în data de .................... . Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare propuse în planul de restructurare sunt următoarele:a) eșalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ................... lei;b) amânarea la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei;c) amânarea la plată a unui cuantum^2:[] - de maximum 30% inclusiv;[] - cuprins între 30% și 40% inclusiv;[] - cuprins între 40% și 50% inclusiv,din totalul obligațiilor bugetare principale, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei;d) conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale în sumă de ......................... lei, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent;e) stingerea obligațiilor bugetare principale în sumă de .............................. lei, prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, care trebuie îndeplinită în maximum un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura și ștampila unității ...............
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.^2 Se bifează una dintre situațiile descrise.
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 7 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul .........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ...........................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,având în vedere solicitarea dumneavoastră formulată prin Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum și Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ....................,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,se emite următoarea decizie:Se acordă eșalonarea la plată pe o perioadă de ....... luni a obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, obligațiilor bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetare principaleSuma
  012
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Cuantumul și termenele de plată a ratelor de înlesnire din graficul de plată, care face parte integrantă din prezenta decizie, sunt cele stabilite în planul de restructurare.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 10 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de constatare a pierderii valabilității înlesnirilor la plată
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că înlesnirea la plată, aprobată prin Decizia de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. .................din data de ..................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............ .Suma rămasă de plată din eșalonare este în cuantum de ................... .Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor fiscale și temeiul de drept:[] nu a declarat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată ......................., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ......................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare administrate de organul fiscal competent cu termen de plată ........................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare cu termen de plată ........................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat diferențele de obligații bugetare rezultate din declarații rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declarației, potrivit art. 9 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat cuantumul ratei din data de ........................, pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale și transmise spre recuperare organelor fiscale, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ....................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somații după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ...................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somației/până la finalizarea înlesnirii la plată în situația în care termenul de 180 de zile se împlinește după data stingerii în totalitate a obligațiilor bugetare care au făcut obiectul înlesnirii la plată, potrivit art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile fiscale rămase nestinse după soluționarea deconturilor potrivit art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ........... din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. ............. din data de......................, obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ..................... din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .............. din data de ......................, obligațiile bugetare stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de înlesnire la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ............. din data de ......................, potrivit art. 9 alin. (3) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] a intrat în procedura insolvenței, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] a intrat în dizolvare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a informat/comunicat, în timp util, persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea data, ora și locul la care au avut loc ședințele adunării generale a acționarilor/asociaților/consiliului de administrație sau alte asemenea ședințe privind managementul debitorului, precum și documentele care au fost supuse dezbaterii, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea expresă a acesteia/acestora, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a permis accesul persoanei/persoanelor care efectuează supravegherea la toate documentele primite de debitor sau care emană de la debitor, inclusiv contracte, oferte sau alte acte, precum și de a efectua copii de pe documentele solicitate, în condițiile Codului de procedură fiscală, potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a informat expertul independent și persoana/persoanele care efectuează supravegherea despre întârzierile în implementarea măsurilor stabilite în planul de restructurare, cauzele acestora, precum și soluțiile ce urmau a fi luate potrivit art. 9 alin. (3) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înștiințării de plată nr. .......... din data de ........................., obligațiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, și care nu beneficiază de restructurarea obligațiilor bugetare, potrivit art. 9 alin. (3) lit. l) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ........................., în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menținere a valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare nr. ......... din data de ........................., potrivit art. 9 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;[] nu a achitat obligațiile bugetare în sumă de ......................, până la sfârșitul primului an al înlesnirii, respectiv data de ..................., potrivit art. 5 alin. (7) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.Consecințele pierderii valabilității înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare:..................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:....................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 11 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. .................. din data de ................ și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor:................................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.....................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
   +  Anexa nr. 8(Anexa nr. 12 la procedura aprobată prin Ordinul nr. 2.810/2019)MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂUnitatea fiscală^1 ..................................................................Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................Nr. .........../...............
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea ......................................................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele ....................Adresa ............................................................Codul de identificare fiscală ...........................În temeiul prevederilor cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor bugetare principale nr. ................... din data de ...................., și-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................. .Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ................... .Motivul de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale:– înlesnirea la plata obligațiilor bugetare principale acordată prin Decizia nr. ................. din data de ................ și-a pierdut valabilitatea.Temeiul de drept:– art. 13 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor bugetare principale:.........................................................................Mențiuni privind audierea contribuabilului:.......................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............................
  Semnătura și ștampila unității ..................
  ^1 Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
  -----