ORDIN nr. 1.403 din 12 septembrie 2019pentru modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 26 septembrie 2019    Văzând Referatul de aprobare al Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. SP 11.648/2019,având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. x^1) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) elaborarea, aprobarea și mediatizarea anunțului privind organizarea și desfășurarea examenului;2. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) mediatizarea, la nivel local, a anunțului privind organizarea și desfășurarea examenului;3. La articolul 11 alineatul (1), literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) președinte:– președintele O.A.M.G.M.A.M.R.;b) vicepreședinte:– un reprezentant nominalizat de Ministerul Sănătății, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;c) membri:– 3 reprezentanți nominalizați de Ministerul Sănătății, la solicitarea O.A.M.G.M.A.M.R.;– 5 reprezentanți ai O.A.M.G.M.A.M.R.;d) secretar:– un reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R.4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Componența nominală a comisiei centrale de examen se aprobă de către președintele comisiei centrale de examen, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii examenului.5. La articolul 12, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) poate desemna observatori la examenul de grad principal la nivelul filialelor județene și a municipiului București. Atribuțiile observatorilor se stabilesc de către comisia centrală de examen.6. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cu cel mult 15 zile înainte de data începerii examenului, președintele comisiei centrale de examen aprobă componența comisiei de elaborare a subiectelor, precum și programul de lucru și atribuțiile acesteia.7. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul comisiilor locale de examen unde multiplicarea testelor-grilă nu se poate efectua în două ore din cauza numărului mare de candidați înscriși, testul-grilă se poate transmite cu 24 de ore înainte de începerea probei, cu aprobarea președintelui comisiei centrale de examen. În această situație, președinții comisiilor locale de examen asigură multiplicarea și păstrarea testelor-grilă în condițiile stabilite la alin. (3).9. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Sigilarea plicurilor conținând testele-grilă se face prin lipirea acestora, aplicarea ștampilei, semnarea peste ștampilă de către persoana desemnată de președintele comisiei locale de examen, peste care se aplică bandă adezivă transparentă.10. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32În timpul desfășurării testului-grilă, responsabilul de sală, supraveghetorii și observatorii nu rezolvă și nu dau indicații privind rezolvarea întrebărilor și nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu excepția membrilor comisiei locale de examen și a persoanelor desemnate de comisia centrală de examen în calitate de observatori.  +  Articolul IICentrul de resurse umane în sănătate publică și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 12 septembrie 2019.Nr. 1.403.