DECRET nr. 143 din 19 aprilie 1984privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii în transportul auto internaţional
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 21 aprilie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Transporturile auto internaţionale se desfăşoară pe baza convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 2Transporturile auto internaţionale se efectuează de către întreprinderile din subordinea Centralei de transporturi auto din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, Întreprinderea de transporturi internaţionale auto din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Întreprinderea de transport, Bucureştii noi" din subordinea Oficiului economic central, Carpaţi". În cazuri deosebite, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor poate autoriza efectuarea unor transporturi internaţionale auto şi de către alte unităţi.  +  Articolul 3Transporturile auto internaţionale se desfăşoară pe bază de contracte anuale încheiate între transportatori şi beneficiari, potrivit reglementărilor în vigoare, defalcate pe trimestre, luni şi relaţii de transport. Comanda ferma pentru punerea la dispoziţie a mijlocului auto de transport se prezintă cu cel puţin 5 zile înaintea executării transportului.Pentru efectuarea unor transporturi care nu au putut fi prevăzute, comanda pentru punerea la dispoziţie a autovehiculelor se va face cu cel puţin 10 zile înainte de data expedierii mărfii.În scopul evitării vîrfurilor de trafic, expeditorii vor acţiona pentru livrarea mărfurilor la export în mod ritmic.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, împreună cu ministerele deţinătoare de autovehicule destinate transporturilor internaţionale şi Oficiul economic central Carpaţi", coordonează activitatea de transporturi cu mijloace auto în traficul internaţional.  +  Articolul 5Normele de parcurs pentru marsruta trebuie să se încadreze în duratele normate ale transporturilor de mărfuri pentru parcursul extern şi intern prevăzute în anexele nr. 1*) şi nr. 2*) .  +  Articolul 6Ministerele deţinătoare de parc auto de transport internaţional vor acţiona permanent pentru sporirea ponderii de participare a întreprinderilor româneşti de transport auto în derularea traficului internaţional.Concomitent cu activitatea de contractare a mărfurilor pentru export, întreprinderile de comerţ exterior vor asigura creşterea volumului produselor transportate cu autovehicule româneşti.  +  Articolul 7Pentru îmbunătăţirea activităţii de transport auto internaţional: a) se interzice efectuarea de transporturi internaţionale cu autovehicule neincarcate la capacitate, fie după tonaj, fie la volum, în funcţie de caracteristicile mărfurilor; b) se vor extinde tehnologiile avansate în vederea asigurării încărcării şi descărcării mecanizate, pentru folosirea raţională a mijloacelor de transport; c) expeditorii de mărfuri îşi vor amenaja fronturile de încărcare astfel încît să se încadreze în timpii normati de stationare a autovehiculelor; pentru depăşirea timpilor normati din vina expeditorului, taxele de stationare vor fi majorate cu pînă la 25%; d) beneficiarii şi unităţile de transport vor programa încărcarea autovehiculelor astfel încît să se evite la maximum ajungerea acestora la destinaţie în zilele în care sînt restrictii pentru circulaţia şi descărcarea camioanelor; e) se vor lua toate măsurile de pregătire tehnica a autovehiculelor pentru cursele internaţionale, astfel încît să se asigure funcţionarea acestora fără defectiuni pe întregul parcurs; f) prin contractele de transport se vor prevedea clauze care să asigure şi descărcarea operativă a autovehiculelor.  +  Articolul 8Secţiile economice din cadrul ambasadelor Republicii Socialiste România în străinătate sînt obligate sa urmărească desfăşurarea transporturilor auto internaţionale şi sa acţioneze pentru asigurarea încărcăturii, la întoarcere, cu mărfuri de import sau în cont străin.  +  Articolul 9Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor asigura îmbunătăţirea performantelor autovehiculelor şi adaptarea acestora pentru transportul diferitelor categorii de mărfuri.  +  Articolul 10Ministerele şi celelalte organe centrale deţinătoare de autovehicule pentru transporturi internaţionale vor asigura repartizarea optimizata a unităţilor de transport auto internaţional pe teritoriul tarii, astfel încît distanţele pînă la locurile de încărcare să fie reduse la minimum.  +  Articolul 11Ministerele economice vor lua măsuri de specializare a întreprinderilor care au sarcini de export, astfel ca parcursul intern al transporturilor să fie minim.  +  Articolul 12Ministerul Industriei Chimice va lua măsuri pentru alimentarea cu prioritate a mijloacelor de transport auto internaţional pe parcursul intern cu combustibili şi pentru asigurarea operativă a plinului rezervoarelor la ieşirea din ţara.  +  Articolul 13Consiliul de Miniştri va urmări şi îndrumă ministerele pentru aplicarea cu fermitate a normelor stabilite prin prezentul decret.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.────────*1 şi *2 anexele nr. 1 şi 2 se comunică celor interesaţiNICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România──────────────────