CIRCULARA nr. 10 din 5 aprilie 2000privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 14 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite următoarea circulara:1. Evidentinerea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventarPotrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.035/1999 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, începând cu data de 1 ianuarie 2000 valoarea de intrare a mijloacelor fixe prevăzută la art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, este de 5.000.000 lei. Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.000.000 lei şi 5.000.000 lei, existente în patrimoniul agenţilor economici la data de 31 decembrie 1999, vor fi înregistrate în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, până la amortizarea lor integrală conform prevederilor legale în vigoare.Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Planul de conturi bancar, mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.000.000 lei şi 5.000.000 lei, existente în patrimoniu la data de 31 decembrie 1999, se înregistrează în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, şi de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, astfel:    - înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III - 44222 (45222) la 44227 (45227), corespunzător Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998  4422 "Mijloace fixe" = 4422 "Mijloace fixe"       (44222 la 44227, analitice (44222 la 44227)        distincte)  4522 "Mijloace fixe" = 4522 "Mijloace fixe"       (45222 la 45227, analitice (45222 la 45227)        distincte)    - înregistrarea amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III - 46121 (46221) la 46127 (46227)  4612 "Amortizarea imobilizarilor = 4612 "Amortizarea imobilizarilor        corporale" corporale"       (46121 la 46127) (46121 la 46127, analitice                                                 distincte)  4622 "Amortizarea imobilizarilor = 4622 "Amortizarea imobilizarilor        corporale" corporale"       (46221 la 46227) (46221 la 46227, analitice                                                 distincte)    - înregistrarea amortizarii mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar  652 "Cheltuieli cu amortizarile = 4612 "Amortizarea imobilizarilor  imobilizarilor corporale" corporale"                                                (46121 la 46127, analitice                                                 distincte)                                          4622 "Amortizarea imobilizarilor                                                corporale"                                                (46221 la 46227, analitice                                                 distincte)    - înregistrarea scoaterii din evidenta a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar după amortizarea integrală  4612 "Amortizarea imobilizarilor = 4422 "Mijloace fixe"        corporale" (44222 la 44227, analitice        (46121 la 46127, analitice distincte)         distincte)  4622 "Amortizarea imobilizarilor = 4522 "Mijloace fixe"        corporale" (45222 la 45227, analitice        (46221 la 46227, analitice distincte)         distincte)    - înregistrarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar complet amortizate, care mai sunt în folosinţă, trecute la categoria obiectelor de inventar   363 "Obiecte de inventar" = 364 "Uzura obiectelor de inventar"2. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, precum şi a profiturilor, cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului, se impozitează cu o cota de 10%. Obligaţia de a retine şi de a vărsa impozitul revine societăţii comerciale o dată cu înregistrarea la registrul comerţului a modificărilor respective.Înregistrarea impozitului datorat se efectuează prin diminuarea corespunzătoare a sumei brute utilizate la majorarea capitalului social, iar plata impozitului se efectuează o dată cu depunerea cererii de menţiuni la oficiul registrului comerţului.Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, precum şi prevederile art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998, operaţiunile rezultate din aplicarea prevederilor art. 2 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999, se înregistrează în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, astfel:    - sumele datorate bugetului reprezentând impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului                       % = 3536 "Alte impozite, taxe                                                şi vărsăminte asimilate"   513 "Rezerve statutare"   519 "Alte rezerve"    - sumele vărsate la buget, reprezentând impozitul pe orice majorare a capitalului social efectuată prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor favorabile din reevaluarea patrimoniului  3536 "Alte impozite, taxe şi = 111 "Cont curent la Banca Naţionala        vărsăminte asimilate" a României".3. Evidentierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor de activ şi de pasiv exprimate în devizePotrivit prevederilor Circularei Băncii Naţionale a României nr. 11/1999 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci, coroborate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 279/2000 pentru aprobarea Precizărilor privind evidentierea din punct de vedere fiscal a diferenţelor de curs valutar la sumele în valută deţinute de agenţii economici la data de 31 decembrie 1999, diferenţele de curs valutar rezultate în cursul anului din compararea sumelor obţinute din evaluarea lunară a conturilor "Poziţie de schimb" (operationala) cu sumele înscrise în conturile corespunzătoare "Contravaloarea poziţiei de schimb" (operationala) înainte de evaluare se înregistrează în conturile de venituri sau în cele de cheltuieli privind operaţiunile de schimb, după caz, şi sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil.Numai sumele rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, deţinute de agenţii economici, inclusiv de bănci, la finele anului fiscal, respectiv la 31 decembrie 1999, reprezentând venituri din diferenţe de curs valutar, sunt venituri neimpozabile, iar cheltuielile înregistrate din diferenţe nefavorabile sunt cheltuieli nedeductibile.Nivelul disponibilităţilor în valută deţinute de bănci, ale căror diferenţe de curs valutar din evaluare se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli, după caz, este dat de poziţia de schimb operationala, diminuată cu valoarea disponibilităţilor în valută, reprezentând capital social subscris şi vărsat în valută, determinata conform Ordinului ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 15.515/27/1998.Începând cu data de 1 ianuarie 2000 prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998), au fost abrogate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 217/1999. În acest cadru legal sunt exonerate de la plata impozitului pe profit numai diferenţele de curs valutar aferente capitalului social în devize, înregistrate potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, cu completările şi modificările ulterioare.4. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 649/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, operaţiunile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 165/1998 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 649/1998 se înregistrează în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, şi de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, astfel:    - sumele primite de către bănci din fondul constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, în limita cărora băncile comerciale acorda credite producătorilor agricoli                       % = 3566 "Alţi creditori diversi",   111 "Cont curent la Banca Naţionala analitic distinct        a României" "Fond primit pentru finanţarea   121 "Conturi de corespondent la bănci cheltuielilor aferente lucra-        (nostro)" rilor agricole din sectorul   122 "Conturi de corespondent ale vegetal şi a celor pentru cres-        băncilor (loro)" terea animalelor, conform Legii  2511 "Conturi curente" nr. 165/1998"    - înregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor producătorilor agricoli   903 "Angajamente în favoarea = 999 "Contrapartida"        clientelei"    - înregistrarea garanţiilor primite de la producătorii agricoli   999 "Contrapartida" = 914 "Garanţii primite de la                                               clientela"    - acordarea de credite producătorilor agricoli din sumele primite de către bănci, aferente fondului constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998  20XXX "Credite acordate clientelei", = %        analitic distinct 111 "Cont curent la Banca        "Credite cu acoperire din fond, Naţionala a României"         conform Legii nr. 165/1998" 121 "Conturi de corespondent                                                la bănci (nostro)"                                           122 "Conturi de corespondent                                                ale băncilor (loro)"                                          2511 "Conturi curente"    - înregistrarea diminuării angajamentelor de acordare a creditelor producătorilor agricoli   999 "Contrapartida" = 903 "Angajamente în favoarea                                               clientelei"    - datorii din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenta, aferente sumelor primite de către bănci din fondul constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998   649 "Alte cheltuieli diverse de = 3567 "Datorii ataşate",        exploatare" analitic distinct                                               "Dobânzi cuvenite fondului,                                                conform Legii nr. 165/1998"    - creanţe din dobânzi, calculate şi neajunse la scadenta, aferente creditelor acordate din sumele primite de către bănci, aferente fondului constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998  20X7 "Creanţe ataşate" = 7021X "Dobânzi de la credite                                                 acordate clientelei"    - rambursarea creditelor şi plata dobânzilor aferente de către producătorii agricoli  2511 "Conturi curente" = %                                          20XXX "Credite acordate cliente-                                                 lei",                                                 analitic distinct                                                "Credite cu acoperire din                                                 fond, conform Legii nr. 165                                                 /1998"                                           20X7 "Creanţe ataşate"    - înregistrarea restituirii garanţiilor primite de la producătorii agricoli   914 "Garanţii primite de la = 999 "Contrapartida"        clientela"    - reţinerea de către băncile comerciale, din sumele datorate fondului, a bonificatiei calculate la volumul dobânzii datorate de împrumutat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 165/1998  3566 "Alţi creditori diversi", = 20XXX "Credite acordate cliente-        analitic distinct lei",       "Fond primit pentru finan- analitic distinct        tarea cheltuielilor aferente "Credite cu acoperire din        lucrărilor agricole din fond, conform Legii nr.        sectorul vegetal şi a celor pen- 165/1998"        tru creşterea animalelor, conform        Legii nr. 165/1998"    - rambursarea la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei a sumelor primite de către bănci din fondul constituit la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/1998, precum şi plata dobânzilor aferente                       % = 111 "Cont curent la Banca                                                Naţionala a României"  3566 "Alţi creditori diversi", 121 "Conturi de corespondent        analitic distinct la bănci (nostro)"       "Fond primit pentru finan- 122 "Conturi de corespondent        tarea cheltuielilor aferente ale băncilor (loro)"        lucrărilor agricole din sec- 2511 "Conturi curente"        torul vegetal şi a celor        pentru creşterea animalelor,        conform Legii nr. 165/1998"  3567 "Datorii ataşate",        analitic distinct       "Dobânzi cuvenite fondului,        conform Legii nr. 165/1998"5. Înregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea de către Banca Agricolă - S.A. a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operationala a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizăriiPotrivit prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, Fondul Proprietăţii de Stat a fost mandatat ca, în calitate de acţionar majoritar, sa propună adunării generale a acţionarilor Băncii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor înregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrală a sumelor evidentiate în soldurile conturilor "Rezerve legale" şi "Alte rezerve", precum şi prin reducerea soldului contului "Capital social", operaţiune realizată efectiv în cursul lunii noiembrie 1999.Având în vedere conturile prevăzute de Planul de conturi bancar, înregistrarea în contabilitate de către Banca Agricolă - S.A. a operaţiunilor privind acoperirea pierderii înregistrate la data de 29 octombrie 1999, prin utilizarea integrală a sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" şi 519 "Alte rezerve", precum şi prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se efectuează astfel:- acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiile financiare precedente, evidenţiată în contul 581 "Rezultatul reportat", prin utilizarea sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" şi 519 "Alte rezerve", precum şi prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se reflecta în contabilitate în conformitate cu prevederile pct. 4 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 11/1999    - acoperirea pierderii contabile înregistrate în exerciţiul financiar curent, evidenţiată în contul 591 "Profit sau pierdere", prin utilizarea sumelor evidentiate în soldurile conturilor 512 "Rezerve legale" şi 519 "Alte rezerve", precum şi prin reducerea soldului contului 501 "Capital social", în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, se reflecta în contabilitate astfel:   512 "Rezerve legale" = 591 "Profit sau pierdere"                                              - valoarea pierderii contabile                                                acoperite din rezervele legale,                                                potrivit prevederilor Ordonan-                                                tei de urgenta a Guvernului nr.                                                163/1999   519 "Alte rezerve" = 591 "Profit sau pierdere"                                              - valoarea pierderii contabile                                                acoperite din alte rezerve, po-                                                trivit prevederilor Ordonanţei                                                de urgenta a Guvernului nr.                                                163/1999   501 "Capital social" = 591 "Profit sau pierdere"                                              - valoarea pierderii contabile                                                acoperite prin reducerea ca-                                                pitalului social, potrivit                                                prevederilor Ordonanţei de                                                urgenta a Guvernului nr. 163                                                /1999Se precizează ca, în urma efectuării de către Banca Agricolă S.A. a înregistrărilor contabile, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 163/1999, corelatia dintre linia 490 şi linia 510 din cadrul documentelor mod. - 4290 "Contul de profit şi pierderi publicabil" şi, respectiv, mod. - 4200 "Bilanţ publicabil", Fila 02, prevăzute de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările ulterioare, este următoarea: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      - mod. 4290 - relaţia - mod. 4200 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Fila 01 ≤ Fila 02  Linia 490 ≤ Linia 510 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────În formularul de bilanţ întocmit de Banca Agricolă - S.A. pe anul 1999, în subsol se va explica necorelarea dintre rezultatul contabil înscris în "Contul de profit şi pierderi publicabil" model 4290, linia 490 şi cel înscris în "Bilanţ publicabil" model 4200, linia 510.6. Înregistrarea participatiilor în devize deţinute la capitalul altor societăţi comerciale nerezidente ca urmare a majorării de către acestea a capitalului social prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor şi a dividendelorBăncile deţinătoare de participatii în devize la capitalul social al altor societăţi comerciale nerezidente, nebancare sau bancare, şi care au primit comunicări, precum şi documente din partea acestora cu privire la majorarea cuantumului participatiilor ca urmare a majorării capitalului social, potrivit prevederilor reglementărilor în domeniu în vigoare în statul de rezidenţă al societăţilor comerciale respective, prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor şi a dividendelor, vor inregistra în contabilitate majorarea participatiilor la respectivele societăţi comerciale, astfel:   411 "Părţi în societăţile comer- = 3721 "Poziţie de schimb"        ciale legate",        analitic distinct   412 "Titluri de participare",        analitic distinct   413 "Titluri ale activităţii de        portofoliu",        analitic distinct                                  concomitent  3722 "Contravaloarea poziţiei de = 7053 "Dividende şi venituri asimi-        schimb" late"7. Reglementări privind întocmirea situaţiei mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului", prevăzută de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările ulterioarePentru evidentierea distinctă, în afară bilanţului, a capitalului social în devize, precum şi a capitalului de dotare în devize, potrivit Circularei Băncii Naţionale a României nr. 6/2000 privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi întocmirea unor situaţii financiar-contabile de către bănci, în cadrul contului sintetic de gradul I - 998 "Alte conturi de evidenta", s-au deschis următoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 9983 "Capital în devize", 99831 "Capital social subscris şi nevarsat în devize", 99832 "Capital social subscris şi vărsat în devize" şi 99833 "Capital de dotare în devize".În vederea prezentării sumelor reprezentând capital social subscris şi vărsat în devize şi capital de dotare în devize, în situaţia mod. 4000 "Situaţia patrimoniului", prevăzută de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările ulterioare, se introduc următoarele poziţii:Q115 - "Capital social subscris şi vărsat în devize" (ct.99832);Q116 - "Capital de dotare în devize" (ct.99833).Ca urmare a completărilor efectuate, modelul situaţiei - mod. 4000 "Situaţia patrimoniului", Fila 03, este cel prevăzut în anexa la prezenta circulara.Prezenta circulara modifica şi completează prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările ulterioare.Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispoziţii contrare.Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.Banca Naţionala a României va urmări în cadrul acţiunilor de supraveghere desfăşurate potrivit legii aplicarea de către bănci a prevederilor prezentei circulare.GUVERNATORUL BĂNCIINAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI  +  Anexa 1                 SITUAŢIA PATRIMONIULUI - MOD. 4000 - DENUMIREA BĂNCII: ..................                                                        ┌─┐                                                        │N│ Naţional [ ]                                                        ├─┤                                             ┌─┬─┐ │ │ [ ]                                             │0│3│ ├─┤                                             └─┴─┘ │ │ [3] TM Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_] └─┘ ┌─────────┐ │mod. 4000│ - mii lei - ├─────────┴──────────────────────────┬─────┬─────────────┬─────────────┬─────┐ │ │ Cod │ Lei │ Devize │ │ │ │pozi-├─────┬───────┼─────┬───────┤ │ │ CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI │ tie │Rezi-│Nere- │Rezi-│Nere- │Total│ │ │ │denti│zidenţi│denti│zidenţi│ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DE FINANŢARE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Angajamente în favoarea altor │ N1B │ │ │ │ │ │ │ bănci │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Angajamente primite de la alte │ N1M │ │ │ │ │ │ │ bănci │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Angajamente în favoarea clientelei│ N1R │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Angajamente primite de la clien- │ N2Y │ │ │ │ │ │ │ tela financiară şi instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DE GARANŢIE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii│ N3B │ │ │ │ │ │ │ date altor bănci │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii│ N4A │ │ │ │ │ │ │ primite de la alte bănci │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Garanţii date pentru clientela │ N5A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Garanţii primite de la clientela │ N7A │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Titluri vândute cu posibilitate │ N8Q │ │ │ │ │ │ │ de răscumpărare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Titluri cumpărate cu posibilita-│ N9Q │ │ │ │ │ │ │ te de răscumpărare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │OPERAŢIUNI ÎN DEVIZE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Lei cumpăraţi şi încă neprimiti │ P1C │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize cumpărate şi încă nepri- │ P1G │ │ │ │ │ │ │ mite │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Lei vanduti şi încă nelivrati │ P1M │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize vândute şi încă nelivra- │ P1R │ │ │ │ │ │ │ te │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Operaţiuni privind devizele date │ - │ │ │ │ │ │ │ şi luate cu împrumut │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize date cu împrumut şi încă │ P2C │ │ │ │ │ │ │ nelivrate │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize luate cu împrumut şi încă│ P2G │ │ │ │ │ │ │ neprimite │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Operaţiuni de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Lei de primit contra devize de │ P3C │ │ │ │ │ │ │ livrat │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra lei de │P101 │ │ │ │ │ │ │ primit │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize de primit contra lei de │ P4A │ │ │ │ │ │ │ livrat │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Lei de livrat contra devize de │P102 │ │ │ │ │ │ │ primit │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize de primit contra devize │ P5A │ │ │ │ │ │ │ de livrat │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Devize de livrat contra devize │ P6A │ │ │ │ │ │ │ de primit │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - de plătit │ P8E │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Dobânzi neajunse la scadenta în │ - │ │ │ │ │ │ │ devize acoperite la termen │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - de încasat │ P9B │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - de plătit │ P9E │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Conturi de ajustare devize (+/-)*)│ P9T │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Redevenţe, locatii de gestiune, │P103 │ │ │ │ │ │ │ chirii şi alte datorii asimilate │ │ │ │ │ │ │ │- Titluri primite în garanţie │P104 │ │ │ │ │ │ │- Titluri date în garanţie │P105 │ │ │ │ │ │ │- Alte angajamente diverse date │P106 │ │ │ │ │ │ │- Alte angajamente diverse primite │P111 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │CONTURI DE EVIDENTA │ - │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Mijloace fixe luate cu chirie │Q101 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Valori primite în păstrare sau │Q102 │ │ │ │ │ │ │ în custodie │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Creanţe scoase din activ, urmărite│Q103 │ │ │ │ │ │ │ în continuare, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Creanţe scoase din activ, urma- │Q108 │ │ │ │ │ │ │ rite în continuare potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Credite aferente contractelor │Q109 │ │ │ │ │ │ │ de credit, investite cu for- │ │ │ │ │ │ │ │ mula executorie, urmărite în │ │ │ │ │ │ │ │ continuare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Valori primite în pensiune, │Q110 │ │ │ │ │ │ │ aferente contractelor de cre- │ │ │ │ │ │ │ │ dit, investite cu formula exe-│ │ │ │ │ │ │ │ cutorie, urmărite în conti- │ │ │ │ │ │ │ │ nuare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Titluri primite în pensiune │Q111 │ │ │ │ │ │ │ livrata, aferente contractelor│ │ │ │ │ │ │ │ de credit, investite cu formu-│ │ │ │ │ │ │ │ la executorie, urmărite în │ │ │ │ │ │ │ │ continuare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Dobânzi aferente contractelor │Q112 │ │ │ │ │ │ │ de credit, investite cu for- │ │ │ │ │ │ │ │ mula executorie, urmărite în │ │ │ │ │ │ │ │ continuare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Alte creanţe scoase din activ,│Q113 │ │ │ │ │ │ │ urmărite în continuare │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │ - Creanţe ataşate │Q114 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Debitori din penalităţi pretinse │Q104 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Amortizarea aferentă gradului de │Q105 │ │ │ │ │ │ │ neutilizare a mijloacelor fixe │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Alte valori primite │Q106 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Alte valori date │Q107 │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Capital social subscris şi vărsat │Q115 │ │ │ │ │ │ │ în devize │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┤ │- Capital de dotare în devize │Q116 │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┘    *) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).          Administrator, Conducătorul      (conducătorul băncii) compartimentului                                                      financiar-contabil,   ............................. .....................        (numele, prenumele, (numele, prenumele,   semnatura şi ştampila băncii) şi semnatura)-----