DECRET nr. 418 din 30 decembrie 1980privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor, precum şi a materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 123 din 31 decembrie 1980



    Ridicarea continua a nivelului tehnic şi calitativ al lucrărilor de investiţii prin execuţia construcţiilor cu consumuri minime de materiale şi energie, scurtarea duratei de execuţie, creşterea productivitatii muncii în proiectarea şi realizarea lucrărilor, reducerea greutatii construcţiilor şi a costului acestora, promovarea celor mai perfectionate tehnologii de producţie, precum şi realizarea unei înalte eficiente, impun îmbunătăţirea activităţii de tipizare a construcţiilor, tehnologiilor, materialelor şi elementelor pentru construcţii şi instalaţii, reducerea la strictul necesar a proiectelor şi tipurilor de materiale folosite.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Construcţiile de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiţii care se realizează în industrie, agricultura, transporturi şi celelalte ramuri productive, precum şi construcţiile de locuinţe, social culturale şi administrative, se executa numai pe bază de proiecte tip, potrivit prevederilor prezentului decret.Proiectele tip stabilesc suprafeţele şi principalele dimensiuni ale obiectelor de construcţii, soluţiile constructive, consumurile limita de materiale de construcţii şi instalaţii, precum şi limita maxima a preţului de deviz pentru lucrările de construcţii-instalaţii.Tipizarea construcţiilor se face în strinsa legătură cu tipizarea tehnologiilor de producţie şi a utilajelor, astfel încît dimensiunile clădirilor şi celorlalte construcţii sa corespundă strict necesităţilor bunei desfăşurări a proceselor de producţie.În situaţii deosebite, proiectarea şi executarea de construcţii pe bază de proiecte unicat se pot face numai pe baza aprobării date, potrivit legii, pentru fiecare caz, prin nota de comanda.  +  Articolul 2Se aprobă proiectele tip de construcţii şi tehnologii, prevăzute în nomenclatoarele din anexa nr. 1.Proiectele tip prevăzute la aliniatul precedent sînt obligatorii pentru toate unităţile, indiferent de subordonarea acestora, care au de executat astfel de lucrări.Normele de consum de materiale pentru construcţii tipizate şi valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, prevăzute în proiectele tip, sînt maxime.  +  Articolul 3La construcţiile de orice fel se vor putea folosi numai materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii tipizate, precum şi materiale din resurse locale, potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 4Se aprobă nomenclatoarele de materiale şi elemente pentru construcţii şi instalaţii tipizate, prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b.Materialele stabilite în proiectele tip pot fi înlocuite cu alte materiale din resurse locale, cu condiţia reducerii costului lucrărilor, consumului de energie şi asigurării rezistentei şi durabilitatii construcţiilor.  +  Articolul 5Introducerea în economie de noi proiecte tip şi de noi tipuri de materiale se poate face numai dacă acestea asigura reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie, combustibili şi forta de muncă, pe baza aprobării date prin decret al Consiliului de Stat.Proiectantii sînt obligaţi ca la elaborarea documentaţiilor de investiţii sa folosească proiecte tip şi sa prevadă în aceste documentaţii numai materiale tipizate, potrivit legii.Unităţile de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică şi de proiectare pentru construcţii au obligaţia de a continua acţiunea de perfecţionare a proiectelor tip şi de tipizare a materialelor de construcţii, de imbunatatire şi simplificare a soluţiilor constructive existente, de a elabora şi supune, spre aprobare, noi proiecte tip, care să asigure creşterea eficientei şi reducerea consumurilor energetice şi de materiale.Unităţile de cercetare ştiinţifică şi unităţile de producţie au sarcina sa imbunatateasca continuu caracteristicile tehnice şi calitative ale materialelor pentru construcţii şi instalaţii, sa perfecţioneze tehnologiile de producţie, în scopul reducerii consumurilor energetice, al eliminării materiilor prime din import şi al creării de materiale inlocuitoare cu eficienta sporită.  +  Articolul 6Ca urmare a aplicării proiectelor tip şi materialelor de construcţii tipizate, precum şi a altor măsuri, cantităţile maxime de materiale necesare pentru realizarea volumului de construcţii-montaj stabilit la data prezentului decret pentru perioada 1981-1985, repartizate pe ministere şi celelalte organe centrale, sînt prevăzute în anexa nr. 3.În raport de modificările volumului de construcţii-montaj aprobate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se vor recalcula, în mod corespunzător, cantităţile maxime de materiale necesare.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe centrale şi locale sînt obligate sa ia măsuri ca unităţile subordonate sa folosească, la realizarea obiectivelor de investiţii, proiecte tip şi materiale pentru construcţii şi instalaţii tipizate, sa imbunatateasca în continuare proiectele tip şi materialele tipizate şi să asigure aplicarea stricta a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 8Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, celelalte ministere producătoare de materiale de construcţii şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor face propuneri de restringere în continuare a tipurilor de materiale şi elemente de construcţii şi instalaţii, în scopul reducerii consumurilor de materii prime şi materiale, de energie şi combustibili, realizării unor materiale de calitate superioară în condiţiile tehnice şi de eficienta economică ridicată.  +  Articolul 9În producţia materialelor de construcţii, Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, celelalte ministere şi organe centrale, precum şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sînt obligate sa ia măsuri pentru extinderea utilizării materialelor locale, a cenusilor de termocentrale, a zgurilor de furnal şi de otelarie şi a altor materiale refolosibile.  +  Articolul 10Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii va lua măsuri de imbunatatire a timplariei pentru construcţii, reducerea consumului de lemn şi metal la fabricarea uşilor şi ferestrelor şi îmbunătăţirea etansarilor, în vederea reducerii pierderilor de căldură.Se aprobă programul privind îmbunătăţirea soluţiilor constructive şi functionale ale timplariei pentru construcţii, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 11Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei Metalurgice vor lua măsuri pentru reducerea în continuare a numărului de tipuri de materiale de construcţii şi instalaţii din profilul lor de producţie, prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, şi vor prezenta spre aprobare, pînă la 31 martie 1981, nomenclatoarele îmbunătăţite.  +  Articolul 12Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate să asigure aplicarea de către toate unităţile de proiectare şi de construcţii subordonate a proiectelor tip şi a materialelor de construcţii tipizate, sa elaboreze propuneri pentru îmbunătăţirea permanenta a proiectelor tip folosite în construcţia de locuinţe şi clădiri social-culturale, sa ia măsuri pentru dezvoltarea, în cadrul industriei mici, a producţiei de materiale de construcţii din resurse locale şi materiale refolosibile şi, pe aceasta baza, sa realizeze reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie, combustibili şi forta de muncă.  +  Articolul 13Consiliile oamenilor muncii, organizaţiile sindicale, celelalte organizaţii obşteşti, vor acţiona permanent pentru ca muncitorii, tehnicienii, inginerii, cercetatorii şi proiectantii să-şi însuşească temeinic şi să aplice întocmai prevederile privind tipizarea construcţiilor, tehnologiilor şi materialelor pentru construcţii şi instalaţii, în vederea ridicării continue a nivelului tehnic şi calitativ al construcţiilor, creşterii eficientei acestora, reducerii consumurilor de materiale, îndeosebi a celor energo-intensive, şi a valorificării pe scara larga a materialelor din resurse locale.  +  Articolul 14Consiliul de Miniştri răspunde de aplicarea, în întreaga economie, a proiectelor tip şi a materialelor de construcţii tipizate şi controlează modul în care ministerele, celelalte organe centrale şi locale îşi exercită atribuţiile ce le revin potrivit prevederilor prezentului decret.Totodată, Consiliul de Miniştri ia măsuri pentru îmbunătăţirea permanenta a proiectelor tip şi a materialelor de construcţii tipizate, în scopul introducerii pe scara larga a progresului tehnic, îmbunătăţirii calităţii construcţiilor, reducerii consumurilor de materii prime, materiale, energie şi combustibili şi creşterii eficientei economice.  +  Articolul 15Titularii şi beneficiarii de investiţii, împreună cu unităţile de proiectare, vor revizui, în termen de 90 de zile de la data prezentului decret, documentaţiile de execuţie ale obiectivelor de investiţii aprobate, ale căror lucrări nu au început, precum şi cele ale obiectelor neincepute din cadrul obiectivelor de investiţii în curs de realizare, în vederea introducerii noilor soluţii din proiectele tip.  +  Articolul 16Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul decret.___________ Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------