ORDIN nr. 1.080 din 10 februarie 2000pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002
EMITENT
 • MINISTERUL DE INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 14 aprilie 2000  Ministru de interne,având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, ale Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 678/1998 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor,în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Dispoziţiile generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor D.G.P.S.I.-002, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002 atrage răspunderea potrivit legii.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui.p. Ministru de interne,Mircea Muresan,secretar de stat  +  AnexăDISPOZIŢII GENERALEprivind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002  +  Capitolul 1 Scopul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor D.G.P.S.I.-002, denumite în continuare dispoziţii generale, stabilesc principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile necesare în vederea organizării şi desfăşurării activităţii de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a persoanelor angajate în munca, în cadrul educaţiei profesionale permanente.  +  Articolul 2Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a persoanelor angajate în munca constituie parte componenta a activităţii de apărare împotriva incendiilor desfăşurate de persoanele fizice şi juridice potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi cu personal angajat în condiţiile prevăzute de lege sunt obligate sa organizeze şi sa desfăşoare instruirea acestuia în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pe baza prezentelor dispoziţii generale, precum şi a altor reglementări specifice.  +  Articolul 4Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor este parte componenta a pregătirii profesionale a acestora şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi stingerii incendiilor la locul de muncă şi, după caz, în incinta agenţilor economici şi a instituţiilor în cauza.  +  Articolul 5Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor dispoziţii generale au înţelesul celor utilizaţi în legislaţia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor.  +  Capitolul 2 Categorii de instructaje şi cerinţe specifice  +  Articolul 6Categoriile de instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, prin care se realizează instruirea la angajare şi instruirea periodică, sunt: a) instructajul introductiv general; b) instructajul specific locului de muncă; c) instructajul periodic; d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune; e) instructajul special pentru lucrări periculoase; f) instructajul la conversia profesională; g) instructajul pentru personalul din afară agentului economic sau a instituţiei.  +  Articolul 7Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la: a) sistemul de acte normative generale care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi de acte normative specifice profilului agentului economic sau instituţiei; b) modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul agentului economic sau al instituţiei; c) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor; d) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, cu care sunt echipate construcţiile şi instalaţiile tehnologice proprii, şi modul de utilizare a acestora; e) modul de acţiune în cazul observarii şi anunţării unui incendiu; f) acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei de incendiu.  +  Articolul 8La instructajul introductiv general participa următoarele categorii de persoane: a) noii angajaţi în munca (pe bază de contract individual de muncă, convenţie civilă etc.); b) salariaţii transferati de la o unitate la alta sau detasati în unitatea respectiva; c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri; d) elevii şcolilor profesionale, liceelor industriale şi studenţii aflaţi în practica de specialitate.  +  Articolul 9În cazul unui număr mare de participanţi, la această categorie de instructaj se vor constitui grupe având cel mult 20 de persoane.  +  Articolul 10Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, depinzand în principal de specificul activităţii, complexitatea proceselor tehnologice, gradul de vulnerabilitate la incendiu şi explozie al obiectivului, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu va fi mai mica de 8 ore.  +  Articolul 11La terminarea perioadei de instructaj introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunoştinţelor acumulate, pentru fiecare categorie de personal stabilindu-se nivelul minim de cunoştinţe necesare.  +  Articolul 12Nu vor fi admise la locurile de muncă persoanele care nu şi-au insusit nivelul minim de cunoştinţe prezentate în cadrul instructajului introductiv general.  +  Articolul 13Instructajul specific locului de muncă se face după instructajul introductiv general, executandu-se individual de către şeful locului de muncă respectiv.  +  Articolul 14La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure participanţilor cunoştinţe referitoare la: a) caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de muncă; b) cauzele potenţiale şi riscurile (pericolele) de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire a acestora; c) descrierea, funcţionarea şi modul de urmărire şi intervenţie la instalaţiile şi sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor şi avariilor tehnologice; d) conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi al planurilor de intervenţie specifice; e) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de actionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor; f) sarcinile specifice care îi revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor.  +  Articolul 15Durata instructajului prevăzut la art. 13 depinde de complexitatea locului de muncă (construcţii, instalaţii, utilaje) şi nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.  +  Articolul 16Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă vor fi urmate în mod obligatoriu de demonstratii practice.  +  Articolul 17Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se va face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare.  +  Articolul 18Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salariaţi şi are o durată de cel puţin două ore, având drept scop reimprospatarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă.  +  Articolul 19Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire, aprobate de patron.  +  Articolul 20Tematica orientativa anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de salariaţi, se structureaza de regula astfel: a) actele normative care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor; b) obligaţiile generale şi specifice care revin categoriilor de salariaţi; c) riscul de incendiu, cauzele potenţiale de incendiu prezentate de instalaţiile utilitare ale construcţiilor şi de procesele de muncă desfăşurate, normele, regulile şi măsurile de prevenire şi inlaturare a acestora; d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a tuturor sistemelor de protecţie împotriva incendiilor, aflate în dotare; e) acţiunea salariaţilor în cadrul echipelor de intervenţie (răspuns) în caz de incendiu la antrenamente şi exercitii practice.  +  Articolul 21Tematica orientativa se adapteaza şi se completează pe parcurs de către cei care executa instruirea cu concluziile şi invatamintele rezultate din: a) controalele efectuate privind respectarea normelor şi a sarcinilor stabilite; b) incendiile şi evenimentele produse în sectoare de activitate similare; c) alte probleme care se considera necesare.  +  Articolul 22În graficul anual de instruire se menţionează periodicitatea instructajelor şi se precizează zilele în care acestea se executa, eşalonat, pe locurile de muncă şi pe categorii de salariaţi.  +  Articolul 23Intervalul dintre doua instructaje periodice se stabileşte de către patron, ţinând seama de următoarele:- cel mult o luna (30 de zile) pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative;- 1-3 luni pentru personalul care lucrează direct şi nemijlocit la aparate, maşini, utilaje şi instalaţii tehnologice (tehnicieni, maiştri, subingineri, ingineri), precum şi pentru analisti, cercetători şi personalul din laboratoare;- 3-6 luni pentru personalul TESA din secţiile şi sectoarele de producţie, control tehnic, cercetare, proiectare, de întreţinere şi reparaţii, investiţii, transporturi, precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice;- 1-6 luni pentru personalul TESA care are atribuţii de organizare, conducere şi control (şefi de secţii, ateliere, instalaţii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituţiei, precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale şi a administraţiei publice centrale de specialitate şi a instituţiilor statului.  +  Articolul 24Instructajul periodic se va face obligatoriu în următoarele cazuri: a) când un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de muncă; b) când s-au adus modificări procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii; c) la reluarea activităţii după producerea unui eveniment negativ (incendiu, explozie, calamitate naturala, avarie); d) când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor sau conexe acesteia.  +  Articolul 25Pe timpul desfăşurării instructajului periodic se va pune accent pe demonstraţiile practice, salariaţii fiind angrenati efectiv în executarea unor operaţiuni specifice.  +  Articolul 26Verificarea persoanelor instruite privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic se va face prin sondaj, insistandu-se de fiecare data pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate.  +  Articolul 27Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instructajului periodic, rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj.  +  Articolul 28 (1) Instructajul periodic se face de către persoanele desemnate de patron, astfel:- pentru personalul muncitor, de către conducătorul locului de muncă respectiv;- pentru personalul încadrat pe funcţii tehnice şi administrative din sectoarele de producţie şi din compartimentele de cercetare, proiectare, întreţinere, reparaţii, controlul calităţii, aprovizionare tehnico-materială şi desfacere, de către şefii compartimentelor respective;- pentru şefii de secţii, sectoare, compartimente şi servicii functionale şi şefii de departamente, de către conducătorul tehnic. (2) Pentru agenţii economici sau instituţiile care au cel mult 9 salariaţi efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului.  +  Articolul 29 (1) Instructajul pe schimb se executa la intrarea în schimbul de lucru cu salariaţii din locurile de muncă cu risc mare şi foarte mare de incendiu, nominalizate de patron. (2) Durata acestui instructaj nu va depăşi 10-15 minute.  +  Articolul 30Instructajul pe schimb se efectuează, de regula, pentru atenţionarea salariaţilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, care trebuie urmărite ţinându-se seama de constatările din tura anterioară, precum şi de operaţiunile sau lucrările care se executa pe timpul schimbului respectiv.  +  Articolul 31Instructajul pe schimb se efectuează de conducătorul locului de muncă, execuţia consemnându-se, sub semnatura, în registrul de predare-primire a schimbului de lucru.  +  Articolul 32Instructajul special pentru lucrări periculoase se executa înainte de începerea unor lucrări în timpul cărora pot aparea situaţii generatoare de incendiu din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere sau a creării unor condiţii potenţial explozive.  +  Articolul 33Lucrările care fac obiectul unui astfel de instructaj se referă în principal la: a) lucrări de sudare; b) lucrări de tăiere sau lipire cu flacara; c) lucrări care pot provoca scantei mecanice; d) lucrări care pot provoca scantei şi arcuri electrice sau scurtcircuite; e) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului; f) lucrări de curatare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice; g) lucrări pentru distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile; h) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezghetari, decongelari, aprinderea cuptoarelor tehnologice, cazanelor etc.); i) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc foarte mare de incendiu sau oprirea acestora; j) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu usurinta vapori şi gaze inflamabile şi/sau explozive; k) curatarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost stocate, prelucrate sau vehiculate produse combustibile etc.; l) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase.  +  Articolul 34 (1) Instructajul special pentru lucrări periculoase se efectuează astfel: a) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formatiei de lucru; b) privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul locului de muncă. (2) Efectuarea instructajului special pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în permisul (autorizaţia) de execuţie a lucrării, registrul de tura sau în fişele individuale. (3) Conţinutul permisului de lucru cu foc este prezentat în anexa nr. 7 la Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, iar cel al autorizaţiei de lucru este prevăzut în normele specifice, emise de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.  +  Articolul 35Instructajul la conversia profesională se desfăşoară cu toate categoriile de salariaţi care au parcurs un astfel de curs, potrivit art. 135 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi/sau conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea, desfăşurarea şi absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfecţionare şi a altor forme de pregătire profesională a şomerilor şi ale Normelor de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 435/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.  +  Articolul 36La stabilirea problematicii pentru instructajul de conversie profesională, a persoanelor care îl efectuează, a duratei necesare, a modului de verificare a însuşirii cunoştinţelor se vor avea în vedere următoarele: a) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în acelaşi loc de muncă în care au lucrat şi înainte de conversia profesională, şeful locului de muncă va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru instructajul specific locului de muncă pe care le apreciază ca sunt necesare ca urmare a noilor sarcini de muncă pe care le au de îndeplinit; b) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în alt loc de muncă din cadrul aceluiaşi agent economic sau al aceleiaşi instituţii în care au fost angajate şi înainte de conversia profesională, inclusiv pentru cele recrutate din rândul şomerilor după conversia profesională, se vor respecta prevederile art. 13 şi următoarele din prezentele dispoziţii generale; c) în cazul persoanelor care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul altui agent economic sau al altei instituţii, acestea se considera nou-angajate şi vor parcurge categoriile de instructaje prevăzute de prezentele dispoziţii generale.  +  Articolul 37Instructajul pentru personalul din afară agentului economic sau a instituţiei se desfăşoară cu persoanele care executa temporar diferite activităţi în locuri cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incinta agentului economic sau a instituţiei respective, şi anume: a) personalul societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii; b) personalul societăţilor comerciale (firmelor) de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service; c) conducătorii auto şi mijloacele pentru transportul materialelor periculoase şi personalul aparţinând căilor ferate; d) personalul de paza aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate; e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.  +  Articolul 38Locurile cu risc de incendiu şi/sau de explozie din incinta agentului economic sau a instituţiei pentru care se executa instructajul pentru personalul prevăzut la art. 37 se stabilesc prin act de autoritate al patronului.  +  Articolul 39Instructajul pentru personalul din afară agentului economic sau a instituţiei se efectuează, de regula, de personalul tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, de şeful serviciului de pompieri civili sau de conducătorul locului în care este prevăzut un asemenea instructaj.  +  Articolul 40Problematica instructajului consta în: a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 37 lit. a) şi b); b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de muncă pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 37 lit. c) şi d); c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru persoanele prevăzute la art. 37 lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire a incendiilor pe care trebuie să le respecte şi sunt atenţionate asupra unor pericole existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în incinta agentului economic sau a instituţiei.  +  Articolul 41Consemnarea efectuării instructajului pentru personalul din afară agentului economic sau a instituţiei se face într-un proces-verbal întocmit în acest scop, care să conţină problematica prezentată, însoţit de tabele cuprinzând numele, prenumele şi semnatura persoanelor instruite.  +  Capitolul 3 Înregistrarea şi confirmarea instructajului  +  Articolul 42Instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se certifica prin înscrisuri realizate, după caz, în fişa individuală de instructaj p.s.i., registrul de predare-primire a schimbului sau procesele-verbale de instruire.  +  Articolul 43Fişele individuale de instructaj p.s.i. se întocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.  +  Articolul 44După efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fişelor individuale de instructaj p.s.i., înscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.  +  Articolul 45După completare fişa individuală de instructaj p.s.i. se semnează de către persoana instruita şi de persoanele care au efectuat şi au verificat instructajul.  +  Articolul 46Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care a verificat instructajul confirma, pe baza examinării persoanei instruite, ca aceasta şi-a insusit cunoştinţele.  +  Articolul 47Conducătorii locurilor de muncă vor păstra fişele individuale de instructaj p.s.i. pentru personalul din subordine.  +  Capitolul 4 Organizarea activităţii de instruire  +  Articolul 48Organizarea activităţii de instruire a personalului angajat în munca se va face avându-se în vedere următoarele: a) responsabilitatea patronului privind informarea şi instruirea salariaţilor cu privire la actele normative, normele, regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le sunt stabilite prin planurile de intervenţie; b) obligaţiile salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor nu vor afecta principiul responsabilităţii patronului, care trebuie să se folosească de instrumentul verificării cunoaşterii acestor obligaţii; c) în contextul responsabilităţii sale patronul va asigura măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru instruirea eficienta a salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 49Sistemul de măsuri tehnice şi organizatorice vizează în principal: a) desemnarea personalului care executa instructajele şi verifica însuşirea cunoştinţelor; b) stabilirea categoriilor de instructaje, a salariaţilor cuprinşi şi a duratei instructajelor în funcţie de specificul activităţii agentului economic sau a instituţiei şi de periodicitatea instructajelor; c) întocmirea sau procurarea documentelor şi materialelor pentru planificarea, organizarea, desfăşurarea şi verificarea instructajelor; d) asigurarea bazei materiale şi documentare corespunzătoare.  +  Articolul 50Instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează de către persoane competente.  +  Articolul 51Prin persoana competenţa se înţelege persoana care: a) este bine pregatita profesional; b) cunoaşte problematica specifică domeniului apărării împotriva incendiilor; c) poseda calităţi psihopedagogice şi atestatele prevăzute de lege.  +  Articolul 52 (1) Pot fi desemnate să execute instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor următoarele categorii de personal: a) cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) persoane cu atribuţii de conducere în cadrul unităţii, departamentului, compartimentului sau al sectorului de activitate (secţie, sector, atelier, instalatie etc.); c) şeful serviciului de pompieri civili; d) persoane atestate ca specialişti, verificatori şi experţi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; e) cadre desemnate din unităţile Corpului Pompierilor Militari. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) efectuează şi verificările privind însuşirea cunoştinţelor de către persoanele instruite.  +  Articolul 53 (1) În activitatea de instruire pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor se pot folosi forme şi mijloace diferite, astfel: a) forme şi mijloace vizuale: afişe, afisete, broşuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripţii şi indicatoare de securitate, grafice, machete, fotografii etc.; b) forme şi mijloace audiovizuale: filme de scurt metraj, înregistrări video, proiectii comentate de diafilme sau la epidiascop şi altele; c) forme şi mijloace auditive: instructaje, conferinţe, expuneri, consultaţii, dezbateri, concursuri, casete audio sau discuri etc.; d) forme şi mijloace practic-aplicative: exercitii, aplicaţii, demonstratii, antrenamente, executate la locul de muncă sau în poligoane speciale. (2) La alegerea formelor şi mijloacelor se va avea în vedere asigurarea caracterului intensiv pentru activitatea de instruire.  +  Articolul 54Instructajele în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se vor face pe baza unor materiale scrise (proceduri), aprobate de patron şi realizate de către persoanele desemnate.  +  Articolul 55Baza materială şi documentara necesară în vederea desfăşurării şi verificării instructajelor va cuprinde: a) legislaţia specifică în vigoare; b) manuale şi cursuri de specialitate; c) standarde; d) cărţi, broşuri, indrumatoare, cataloage, pliante, reviste; e) filme, diapozitive; f) afişe, panouri grafice, fotomontaje; g) machete, mostre de dispozitive şi instalaţii; h) teste de verificare.  +  Capitolul 5 Cerinţe privind materialele necesare în vederea instruirii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor  +  Articolul 56La realizarea materialelor de instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se va tine seama în principal de următoarele cerinţe:I. Cerinţe generale: a) conţinutul materialelor va fi în concordanta cu bazele teoretice ale activităţii de apărare împotriva incendiilor, precum şi cu legislaţia specifică în vigoare; b) realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne; c) conţinutul şi realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregătire a subiectilor cărora li se adresează.II. Cerinţe specifice pentru cursuri şi manuale: a) să fie elaborate în baza unei documentaţii bibliografice actualizate; b) sa folosească terminologia specifică domeniului apărării împotriva incendiilor; c) redactarea să fie clara, concisă, fără formulari sablon; d) cunoştinţele să fie expuse în mod sistematic, într-o ordine logica; e) gradul de abstractizare să fie în concordanta cu nivelul de pregătire a persoanelor cărora li se adresează; f) structura materialelor să asigure o alternativa şi un raport optim între cunoştinţele teoretice şi practice corespunzătoare nivelului de pregătire a personalului căruia îi sunt adresate; g) sa surprindă ilustratii şi desene, ideograme şi tabele.III. Cerinţe specifice pentru afişe: a) grafica să fie simpla, fără greşeli tehnice, accentuandu-se elementele principale ale temei şi suprimandu-se detaliile nesemnificative; b) se vor utiliza culori vii, contrastante, în concordanta cu subiectul; c) sa nu aibă text sau textul să fie scurt, concis şi vizibil de la 4-5 m distanta.IV. Cerinţe specifice pentru filme: a) scenariul să asigure perceperea corecta şi clara a mesajului; b) imaginea să fie clara şi sugestiva (cromatica, fond, iluminare, unghiulatie, efecte speciale); c) sonorul să fie clar (dialog, comentarii, muzica, zgomot); d) sa existe sincronizare imagine-sunet; e) forme de prezentare: filmari reale şi animatie; f) durata proiectiei să fie de 10-20 de minute.V. Cerinţe specifice pentru teste de verificare: a) sa cuprindă un număr suficient de întrebări-problema din materialul de instruire utilizat; b) întrebările care compun testul să fie formulate într-o formă clara şi concisă, astfel încât să permită un răspuns scurt care să necesite cat mai puţin timp pentru scris; c) să fie însoţite de sistemul de cotare, grile de verificare şi instrucţiuni de completare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 57Prevederile prezentelor dispoziţii generale nu se aplică salariaţilor desemnaţi să facă parte din serviciile de pompieri civili, a căror instruire se face pe baza tematicii adecvate pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice.  +  Articolul 58Pentru salariaţii angajaţi implementarea sistemului de instruire prevăzut de prezentele dispoziţii generale se va realiza în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestora.  +  Articolul 59 (1) În situaţia clădirilor sau a amenajărilor folosite simultan de mai mulţi utilizatori, proprietarul clădirii va pune la dispoziţie acestora procedurile specifice instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje rămânând în răspunderea utilizatorului. (2) Intervalele de timp la care se planifica instructajul periodic sunt stabilite de proprietarul clădirii sau al amenajării prin contractul, convenţia, înţelegerea de închiriere sau prin locaţia de gestiune etc. (3) Utilizatorul trebuie să facă dovada însuşirii de către toţi salariaţii proprii a cunoştinţelor şi problematicii care au făcut obiectul instruirilor.  +  Articolul 60Instruirea populaţiei în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se face de către pompierii militari, în cooperare cu organele administraţiei publice locale şi cu sprijinul mijloacelor de comunicare în masa locale şi centrale.  +  Articolul 61 (1) În clădirile publice în care se organizează activităţi la care participa simultan mai mult de 50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului clădirii respective, înainte de începerea activităţii se va prezenta o procedură sintetică privind regulile generale de prevenire a incendiilor şi modul de comportare şi acţiune în caz de urgenta publică de incendiu. (2) Informarea călătorilor asupra riscurilor, regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor în mijloacele de transport public (metrou, auto, feroviar, aerian sau naval) se face prin grija personalului desemnat de patron.  +  Articolul 62Patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii şi alţii asemenea vor asigura păstrarea tuturor documentelor care să certifice, ori de câte ori situaţia o impune, organizarea şi desfăşurarea instruirii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în conformitate cu prevederile prezentelor dispoziţii generale.  +  Articolul 63Pentru instruirea personalului în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor patronul poate încheia contracte ori convenţii cu persoane fizice sau juridice care deţin competenţa necesară în vederea desfăşurării acestei activităţi.  +  Articolul 64Persoanele fizice sau juridice care realizează în scopul comercializării materiale pentru instruire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor (manuale, cursuri, broşuri, afişe, pliante, filme etc.) trebuie să obţină avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Anexăla dispoziţiile generale------------------------ Coperta faţaUNITATEA ......................FIŞA INDIVIDUALĂde instructaj p.s.i.(model)Numele şi prenumele .......................................................................Marca .....................................................................................Domiciliul ................................................................................-------------------------------------------------------------------------------------------Coperta versoATENŢIE!. Nici o persoană nu va fi admisă la lucru fără efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă.Pagina 1Date personaleData şi locul naşterii ...................................................................Studii ...................................................................................Calificarea (specialitatea, meseria) .....................................................Locul de muncă ...........................................................................Funcţia ..................................................................................Instructaj la angajare1. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERALInstructajul a fost efectuat la data de ........................................... timp de ............ ore de către ........................................................, având funcţia de ...................................... .Conţinutul instructajului .............................................................Semnatura salariatului Semnatura persoanei care a verificat(persoanei instruite) ............. însuşirea cunoştinţelor .....................2. INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCĂInstructajul a fost efectuat la data de ......................................... pentru locul de muncă ......................, specialitatea (meseria) ......................., timp de ............ ore de către ..............................................., având funcţia de ................................ .Conţinutul instructajului ............................................................Semnatura salariatului                  Semnatura persoanei care a verificat(persoanei instruite) ................    însuşirea cunoştinţelor ....................3. ADMIS LA LUCRUData ..................................................................................Numele şi prenumele ...................................................................Funcţia (şef secţie, atelier, şantier etc.) ...........................................--------------------------------------------------------------------------------------------Pagina 2 şi următoareleInstructaj periodic
             
    Nr. crt.Data instructajuluiMaterialul predatSemnătura
    persoanei instruitepersoanei care a efectuat instruirea
             
             
             
             
             
  ------------