STATUTUL din 18 iulie 2015profesiei de mediator
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 bis din 30 iulie 2015    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 39 din 18 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 570 din 30 iulie 2015.
     +  CUPRINS CAPITOLUL I - Principiile și scopul profesiei de mediator CAPITOLUL II - Activitatea profesională a mediatorului Secțiunea 1 - Dobândirea calității de mediator Secțiunea 2 - Suspendarea și încetarea calității de mediator Secțiunea 3 - Activitatea de mediere CAPITOLUL III - Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate Secțiunea 1 - Dispoziții generale Secțiunea 2 - Societatea civilă profesională de mediatori Secțiunea 3 - Biroul de mediator Secțiunea 4 - Biroul de Mediatori Asociați Secțiunea 5 - Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă Secțiunea 6 - Modificări ale formei de exercitare a profesiei Secțiunea 7 - Reguli de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei CAPITOLUL IV - Tabloul mediatorilor CAPITOLUL V - Drepturile și obligațiile mediatorilor CAPITOLUL VI - Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială CAPITOLUL VII - Pregătirea profesională a mediatorilor Secțiunea 1 - Reglementare generală Secțiunea 2 - Formarea inițială Secțiunea 3 - Formarea continuă Secțiunea 4 - Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor CAPITOLUL VIII - Sistemul relațional al profesiei de mediator Secțiunea 1 - Relațiile dintre mediator și părți Secțiunea 2 - Relațiile dintre mediator și autorități Secțiunea 3 - Relațiile dintre mediatori și reprezentanții tuturor profesiilor CAPITOLUL IX - Organizarea profesiei de mediator Secțiunea 1 - Consiliul de Mediere Secțiunea 2 - Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.) Secțiunea 3 - Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel Secțiunea 4 - Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județ Secțiunea 5 - Conferința Națională a Mediatorilor Secțiunea 6 - Alegerea membrilor Consiliului de Mediere, a organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.) și a reprezentanțelor Comisiei privind relația cu sistemul judiciar, de pe raza Curților de Apel Secțiunea 7 - Atribuțiile Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Mediere Secțiunea 8 - Analiza financiară CAPITOLUL X - Dispoziții finale  +  Capitolul I Principiile și scopul profesiei de mediator  +  Articolul 1(1) Profesia de mediator este liberă și independentă și se exercită în condițiile prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege și ale Statutului profesiei de mediator, denumit în continuare Statut.(2) Exercitarea profesiei de mediator este supusă următoarelor principii fundamentale:a) Principiul legalității;b) Principiul profesionalismului;c) Principiul autonomiei;d) Principiul libertății;e) Principiul independenței;f) Principiul neutralității;g) Principiul imparțialității;h) Principiul confidențialității;i) Principiul păstrării secretului profesional;j) Principiul răspunderii disciplinare;k) Principiul adoptării unui comportament loial și civilizat;l) Principiul nediscriminării;m) Principiul prevenirii conflictului de interese;n) Principiul cooperării și al parteneriatului;o) Principiul responsabilității.  +  Articolul 2(1) Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie sprijinul acordat părților aflate în orice fază a conflictului, de către o terță persoană specializată în calitate de mediator, în vederea obținerii într-un termen rezonabil, convenit de comun acord de părți și de mediator, a unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.(2) Medierea reprezintă o activitate de interes public fiind principala procedură SAL în sensul Directivei nr. 2013/11 UE.(3) Medierea face parte din modalitățile alternative de soluționare a conflictelor folosite pentru restabilirea dialogului, comunicării și echilibrului atunci când există un conflict între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, asigurând în același timp prevenirea sau rezolvarea disputelor, păstrarea, relansarea și reconstrucția relațiilor de colaborare între părțile aflate în conflict.  +  Articolul 3(1) În exercitarea profesiei mediatorul este independent și se supune numai legii, Statutului profesiei și codului de etică și deontologie profesională. Contractul de mediere și acordul de mediere nu pot să conțină clauze care contravin legii și ordinii publice.(2) În vederea desfășurării procedurii de mediere, părțile sunt libere să își aleagă mediatorul. Părțile au dreptul: să fie asistate conform legii sau reprezentate de avocați sau alte persoane cu mandat pe tot parcursul medierii până la finalizarea ei, cât și la semnarea acordului de mediere, să stabilească împreună cu mediatorul locul, data și ora desfășurării procesului de mediere.(3) Părțile nu pot fi constrânse să urmeze procedura medierii (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), putând renunța oricând la procedură.(4) Exercitarea profesiei de către mediator se face în condiții de neutralitate, mediatorul neputând avea vreun interes față de obiectul medierii și de imparțialitate, păstrând permanent un echilibru între părți.(5) Medierea se desfășoară într-un cadru nepublic și informal, iar mediatorul este obligat să nu divulge față de terți informațiile de care ia cunoștință în cursul activității de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părți pe parcursul medierii, chiar și după încetarea funcției sale.(6) Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal, pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.(7) Mediatorul își desfășoară activitatea cu competență profesională, prin folosirea cunoștințelor adecvate, a abilităților practice specifice și prin pregătirea inițială și continuă necesare pentru furnizarea unui serviciu calitativ.(8) Consiliul de Mediere denumit în continuare Consiliu, are sarcina permanentă de a asigura și verifica aplicarea standardelor de exercitare calificată a activității de mediere, organizând în mod corespunzător primirea în profesie, cadrul de pregătire profesională inițială și pregătire continuă a mediatorilor, respectarea strictă a deontologiei și a disciplinei profesionale.(9) Toți mediatorii au dreptul și îndatorirea de a participa la formele de pregătire profesională stabilite de către Consiliu.(10) Consiliul are obligația, din oficiu sau la cerere, să acționeze prin toate mijloacele legale pentru protejarea profesiei, a demnității și onoarei corpului profesional al mediatorilor.  +  Capitolul II Activitatea profesională a mediatorului  +  Secţiunea 1 Dobândirea calității de mediator  +  Articolul 4(1) Mediatorul este persoana specializată și aptă să faciliteze negocierile dintre părțile aflate într-un conflict și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin metode și tehnici specifice profesiei care trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict.(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, care constituie Corpul Profesional al Mediatorilor din România, înscriși în Tabloul Mediatorilor, la secțiunea "activi", întocmit și publicat de Consiliu.(3) Exercitarea profesiei de mediator de către persoanele care nu au dobândit calitatea de mediator, autorizat în condițiile Legii, sau cărora le-a încetat calitatea de mediator, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale.(4) Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale.  +  Articolul 5Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are capacitate deplină de exercițiu;b) are studii superioare;c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor și a promovat examenul de evaluare sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii și avizat de Consiliu, în condițiile legii și ale Standardului de formare a mediatorului;h) a fost autorizată ca mediator, în condițiile legii și prezentului statut.  +  Articolul 6(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sunt autorizate ca mediatori de către Consiliu după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum este stabilit prin Hotărârea Consiliului.(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obținut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoașterea acestor documente de către Consiliu conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(3) Documentele de calificare obținute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condițiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilitățile și cunoștințele nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul ia în considerare și experiența profesională dobândită de solicitant și îi poate cere să dovedească faptul că îndeplinește toate aceste cerințe.(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și cetățenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, ori într-un stat terț, după caz.(5) Cetățeanul unui stat terț, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate și dorește să desfășoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândește acces la profesie în următoarele condiții:a) prezintă titlul de studii, însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;b) prezintă conținutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii și, după caz, documentele care atestă dobândirea calității de mediator. Consiliul evaluează conținutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoștințele și abilitățile atestate de aceste documente cu cerințele stabilite conform legii române și hotărăște, dacă este cazul, accesul în profesie. Condițiile de echivalare ori compensare a calificării, în situația în care cunoștințele și abilitățile atestate nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin hotărârile și deciziile Consiliului.(6) Mediatorul străin poate desfășura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de proveniență, fiind exceptat de la cerințele, de autorizare și de înscriere prevăzute în lege, având însă obligația înștiințării, în scris, a Consiliului cu privire la desfășurarea acestei activități.(7) Cetățenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obținut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condițiile prevăzute la alin. (2)-(6).(8) Cetățenii prevăzuți la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfășura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calități nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.(9) Pentru mediatorii autorizați în condițiile art. 5, documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competențelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliu în condițiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.(10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza și prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Primirea în profesia de mediator presupune parcurgerea etapei de autorizare, prin care se dobândește calitatea de mediator, iar exercitarea profesiei presupune parcurgerea primei etape de pregătire profesională continuă conform art. 42 din prezentul Statut.(2) Autorizarea mediatorului se realizează în baza cererii individuale adresate Consiliului, depusă la C.P.M.J. din raza teritorială unde își are sediul principal. Organele de conducere ale C.P.M.J vor verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5, lit. a)-f) sau, după caz, condițiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege și vor transmite dosarul de autorizare complet, în baza unui referat, Consiliului pentru autorizare.(3) Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează președintelui Consiliului și se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare, personal, prin mandatar sau prin poștă, însoțită de următoarele documente:a) actul de identitate - în copie certificată;b) certificat de naștere - în copie certificată;c) certificat de căsătorie - în copie certificată (în cazul schimbării numelui);d) diplomă de licență/titlu de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice - copie legalizată;e) documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obținut în condițiile Legii, emis de Consiliu și completat de furnizorul de formare autorizat; saue.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii și autorizat de Consiliu; saue.3) hotărârea Consiliului de Mediere privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 și 72 din Lege;f) adeverință medicală cu mențiunea "Apt pentru profesia de mediator" eliberată de medicul de medicina muncii sau, după caz, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, cu mențiunea "Clinic sănătos" și precizarea ca include și un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii - în original;g) cazierul judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetățenii români sau declarație pe proprie răspundere în formă autentică, pentru cetățenii străini - în original;h) dovada vechimii în muncă - în copie certificată;i) dovada plații taxei de autorizare - în copie;j) 2 fotografii tip act de identitate pentru legitimație;k) actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare - în original;l) declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 13 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator - în original;m) dovada spațiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participațiune etc.(4) Persoanele prevăzute la pct. (3) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al Consiliului.(5) Cetățenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariția legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terț vor depune la sediul C.P.M.J o cerere însoțită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum și programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, dosarele vor fi trimise la Consiliu, care va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de echivalare sau compensare.(6) Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condițiile art. 72 alin. (2) din Lege, se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs același program de formare.(7) Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la sediul C.P.M.J cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.(8) Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul și vor fi semnate de acesta.(9) În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoțite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.(10) În termen de 60 de zile de la data primirii cererii de la C.P.M.J, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.(11) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. (3) pot depune odată cu documentația de autorizare și o cerere conform anexei la prezentul statut, însoțită de următoarele documente:a) declarație pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidențele fiscale a activității de mediere și a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei la prezentul statut, în original;b) declarația pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei la prezentul statut, în original.(12) Odată cu constatarea îndeplinirii condițiilor de autorizare ca mediator și a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului Statut, pentru solicitanții care au depus și documentația de la pct. (11), Consiliul dispune prin aceeași hotărâre și asupra înscrierii în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.(13) Până la emiterea autorizației și înscrierea în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis o hotărâre conform pct. (3) vor fi înscrise pe o listă publicată pe portalul web al Consiliului.  +  Articolul 8(1) Comisia permanentă analizează conținutul documentelor și face recomandări argumentate Consiliului de admitere sau respingere a fiecărei cereri.(2) Consiliul ia act de propunerile Comisiei permanente și hotărăște admiterea sau respingerea cererilor conform propunerilor formulate de Comisia permanentă.(3) Autorizația se eliberează solicitantului la sediul C.P.M.J. unde are sediul profesional, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege și de hotărârile și deciziile Consiliului.(4) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător și se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.(5) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul statut sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Consiliul comunică persoanei interesate email sau prin poștă, prin intermediul C.P.M.J., refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.(6) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, motivat în scris, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă. Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de ședință și se transmite solicitantului prin intermediul C.P.M.J., în maximum 15 zile, spre știință.(7) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizației de mediator poate fi atacată mai întâi la Consiliul de Mediere, iar hotărârea adoptata de Consiliul de Mediere, la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Legitimația și autorizația de mediator se eliberează solicitantului direct sau prin mandatar, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege.(9) Pentru mediatorii autorizați înscriși în Tabloul mediatorilor, Consiliul emite legitimația de mediator, conform modelului publicat pe portalul web al Consiliului și aplică o viză anuală care certifică faptul că aceștia au achitat taxa anuală profesională. în cazul achitării în tranșe a taxei profesionale, Consiliul vizează legitimația. în cazul în care, după vizarea legitimației, tranșele din taxă nu mai sunt achitate, vizarea pe anul următor a legitimației se face numai după achitarea la zi a taxei profesionale pe anul anterior.  +  Secţiunea 2 Suspendarea și încetarea calități de mediator  +  Articolul 9(1) Suspendarea mediatorului din dreptul de a exercita profesia intervine în următoarele cazuri:a) în cazul unei incompatibilități prevăzute de lege, mediatorul este obligat să încunoștințeze, în termen de 15 zile, Consiliul, prin organele de conducere a C.P.M.J în legătură cu această incompatibilitate;b) la cerere, făcută în scris de către mediator, pe o perioada determinată sau nedeterminată;c) ca sancțiune disciplinară, potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) din Lege.(2) Exercitarea calității de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive sau controlului judiciar, până la soluționarea definitivă a procesului penal, potrivit legii.(3) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui Consiliului emisă în termen de 30 de zile și se înscrie în Tabloul mediatorilor. Decizia se comunică C.P.M.J. unde mediatorul suspendat își are sediul principal sau secundar.(4) Încetarea suspendării se dispune după depunerea următoarelor documente:a. cererea solicitantului;b. act de identitate - în copie;c. hotărârea prin care a primit avizul Consiliului de Mediere pentru forma de exercitare a profesiei - în copie;d. declarația tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor - în original;e. dovada încetării cauzei de suspendare de la alin. (1) lit. a) și alin. (2).(5) încetarea cauzei de suspendare de la alin. (1) lit. b) și c) se constată și se propune de către C.P.M.J. în baza unui referat și se dispune de către președintele Consiliului. După încetarea cauzelor de la alin. (1) lit. a) și alin. (2), se aprobă reluarea activității prin hotărâre a Consiliului.  +  Articolul 10(1) Calitatea de mediator încetează:a) la cerere, prin renunțare făcută în scris de către mediator;b) prin deces;c) în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art. 7 lit. a) și d) din Lege;d) ca sancțiune disciplinară, în condițiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d) din Lege;e) în cazul condamnării definitive pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.(2) Încetarea calității de mediator se propune de către C.P.M.J. în baza, unui referat și se dispune de către președintele Consiliului de Mediere în situațiile de la lit. a) și b). În situațiile prevăzute la lit. c), d) și e), încetarea se dispune de către Consiliu, în baza referatului întocmit de C.P.M.J.(3) În caz de încetare a calității de mediator, acesta va fi radiat din Tabloul mediatorilor.(4) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calității de mediator în Statut.  +  Secţiunea 3 Activitatea de mediere  +  Articolul 11(1) Profesia de mediator se desfășoară exclusiv în cadrul formelor de exercitare a profesiei, așa cum au fost reglementate în Lege și Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului și în prezentul Statut.(2) Mediatorul desfășoară procesul de mediere pentru orice persoane fizice, juridice sau alte entități atât în țară cât și în Uniunea Europeană, în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.  +  Articolul 12(1) Medierea reprezintă o activitate de interes public, potrivit legii.(2) Activitatea mediatorului se realizează potrivit procedurilor prevăzute în lege, Statutul profesiei, hotărâri ale Consiliului și alte acte normative, prin:(3) DESFĂȘURAREA PROCEDURII MEDIERIII. Părțile se prezintă la mediator din inițiativa lor, în urma trimiterii ori recomandării medierii de către instanță, poliție, procuror, alte organe jurisdicționale sau în urma invitației trimise de mediator la solicitarea uneia dintre părți.II. În procedura prealabilă încheierii contractului de mediere se respectă următorii pași:a. informarea părților privind medierea și avantajele acesteia în vederea acceptării medierii;b. invitarea părților la mediere;c. încheierea contractului de mediere/certificat de informare/proces-verbal.III. În situația în care la mediator se prezintă ambele părți, mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea părților implicate, informează părțile cu privire la mediere și avantajele acesteia raportat la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheie contractul de mediere sau după caz eliberează certificatul de informare în situația când cel puțin o parte nu dorește să semneze contractul de mediere.IV. În situația în care la mediator se prezintă o singură parte care solicită demararea unui proces de mediere, se are în vedere următorul parcurs: mediatorul încheie în condițiile art. 43 din Lege un contract de pregătire a procesului de mediere prin care mediatorul este mandatat de solicitant să trimită o invitație și să facă orice diligență legală pe care o consideră necesară pentru invitarea și eventual acceptarea medierii de către celelalte părți; mediatorul analizează și identifică natura conflictului din expunerea ambelor (tuturor) părți/lor implicate. În baza analizării conflictului, mediatorul informează toate părțile privind medierea și avantajele medierii raportate la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii și încheierea contractului de mediere.V. În situația în care una dintre părți nu răspunde invitației la mediere, mediatorul întocmește cu partea prezentă un proces-verbal în care expune demersurile efectuate și eventual motivul invocat de partea absentă.VI. Activitatea de mediere propriu-zisă, presupune utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice profesiei, de comunicare și negociere precum și redactarea documentelor specifice procedurii de mediere, transmiterea documentelor către instanța de judecată, parchet, poliție și alte autorități, potrivit prevederilor legale, arhivarea documentelor specifice în cadrul formei de exercitare a profesiei.VII. Pentru activitatea desfășurata de mediator, acesta are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.VIII. Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului.IX. Pentru activitatea de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior începerii procesului de mediere, în condițiile reglementate de art. 26 alin. 3 din Lege, mediatorul nu poate pretinde onorariu.X. Mediatorul ține evidența contabilă și declară veniturile în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 131) Mediatorul este obligat ca, prin exercitarea în limitele legii și cu bună-credință a atribuțiilor profesiei, să asigure servicii de calitate, desfășurate în spații special amenajate, în concordanță cu forma de organizare a profesiei.2) Mediatorul este autorizat să informeze părțile despre serviciile pe care le oferă, cu condiția ca informația să fie fidelă, veridică, cu respectarea secretului profesional, a principiilor fundamentale ale profesiei și a regulilor de publicitate stabilite prin normele aplicabile profesiei.3) Mediatorul trebuie să depună toate diligențele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiții de siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, corectitudine profesională și procedurală.4) Consiliul este obligat să sprijine mediatorul, prin asigurarea și menținerea unui cadru legal optim pentru mediere, ca activitate de interes public.5) Pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul beneficiază de recunoașterea, sprijinul, susținerea și colaborarea autorităților și instituțiilor publice, precum și altor organisme cu activități de interes pentru mediere, potrivit legislației, strategiilor și protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea.  +  Capitolul III Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 14(1) Mediatorii își pot desfășura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.(2) Un mediator poate desfășura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, juriști, alt personal de specialitate, precum și personal administrativ și de serviciu necesar activității de mediere, în condițiile Codului muncii sau pot încheia contracte de colaborare cu aceștia.  +  Articolul 15(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt:a. societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;b. birou de mediator, prescurtat BM;c. birou de mediatori asociați, prescurtat BMA;d. angajat cu contract individual de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a), b), c) sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condițiile prevăzute de Codul muncii.(2) Mediatorul este liber să opteze și să își schimbe în orice moment opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Lege.  +  Articolul 16(1) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul își poate desfășura activitatea începând cu data emiterii autorizației de către Consiliu, înscrierii în Tabloul mediatorilor și înregistrării fiscale a formei de exercitare.(2) Mediatorul este obligat să înștiințeze în scris Consiliul prin organele de conducere a C.P.M.J. cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum și modificări ale datelor certificatului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.(3) În cazul schimbării sau încetării formei în care își exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul prin C.P.M.J. și să precizeze:a. destinația pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale și nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior, după caz;b. destinatarul evidențelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior și a arhivei sale.  +  Articolul 17(1) Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:a) activitatea de mediere se poate desfășura la sediul profesional sau într-o altă locație convenită de mediator și părți;b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului de afectațiune profesională;c) mediatorul nu poate desfășura activități de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii și a prezentului Statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea și numele formei de exercitare a profesiei din țară sau din străinătate;e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afișa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în prezentul statut;f) toate documentele întocmite de mediator vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondență a sediului profesional și datele de contact, numărul de telefon și o adresă de e-mail, etc.;g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.(2) Sediul fiscal și sediul operațional, așa cum sunt definite de legislația în domeniul fiscal, al aceleiași forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă același regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliu, prin C.P.M.J., acestea fiind inviolabile.(3) În cazul în care un mediator solicită și obține avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeași localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliu, prin C.P.M.J.(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei și a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliului.(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desființarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.(6) Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Contractul de conlucrare profesională se înregistrează la Consiliu. Regulile privind publicitatea profesională se aplică în mod corespunzător.(7) Înființarea formelor de exercitare a profesiei are loc după depunerea și înregistrarea la C.P.M.J., a dosarului care va fi înaintat în baza unui referat, Consiliului. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente (depuse odată cu actele de autorizare a mediatorului sau ulterior):a. cererea de înregistrare, semnată, în 2 exemplare originale, din care una se returnează mediatorului, neținând loc de dovada de înregistrare;b. actul de înființare a formei de exercitare a profesiei, în 3 exemplare, în original, din care 2 exemplare se returnează solicitantului odată cu dovada înregistrării;c. dovada deținerii spațiului necesar desfășurării activității;d. dovada plății taxei de înregistrare;e. modelul siglei și stampilei formei de exercitare a profesiei.(8) În caz de desființare, titularul formei de exercitare a profesiei are obligația finalizării tuturor contractelor angajate sau, în cazurile urgente, predării lor altor mediatori, cu acordul părților. Cererea va fi depusă la C.P.M.J., cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru închidere și conține situația contractelor nefinalizate și dovada ștergerii din evidențele fiscale. Cererea de desființare este comunicată de organele C.P.M.J., Consiliului.(9) Decizia de desființare va fi emisă de Consiliu și comunicată de C.P.M.J. în termen de 30 de zile de la predarea documentelor, care o comunică solicitantului direct sau prin poștă.(10) Despre înființarea sau desființarea formelor de exercitare a profesiei se fac mențiuni în Registrul de evidență al acestora de la C.P.M.J., iar documentele depuse se arhivează în dosarul individual al fiecărei forme de exercitare a profesiei gestionat de Consiliu.(11) În desfășurarea activității sale, mediatorul este obligat să țină arhivă și registre proprii și să comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.(12) Indiferent de forma de exercitare în care își desfășoară activitatea, mediatorul are obligația să țină cel puțin următoarele registre, corespunzător activității sale proprii ca mediator:a) Registru general de corespondență (intrări - ieșiri);b) Registru sau registre de evidență a contractelor de mediere, proceselor verbale și a acordurilor de mediere.(13) Registrele ținute de mediatori sunt numerotate filă cu filă și sunt stampilate de mediator.(14) La trecerea dintr-o formă de exercitare a profesiei în alta, mediatorul are obligația de a conserva arhiva deținută anterior.(15) În caz de deces al mediatorului sau la încetarea calității de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluată de Consiliu sub inventar.(16) Arhiva predată și sigilată poate fi ulterior predată unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidențialității. Desigilarea arhivei și eliberarea de copii sau duplicate pot fi făcute doar la solicitarea motivată, în scris, a părților sau a autorităților, adresată mediatorului care a preluat arhiva.(17) Activitatea de mediere poate fi desfășurată ca formă de exercitare a profesiei doar în cadrul organizației neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.(18) Serviciul de mediere poate fi organizat pe baza de contract încheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator menționate la art. 15 alin. 1 lit. a), b) și c).  +  Secţiunea 2 Societatea civilă profesională de mediatori (SCPM)  +  Articolul 18(1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulți mediatori care contribuie în natură și/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectațiune, în vederea desfășurării activității profesionale.(2) Raportul juridic civil se naște între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere și societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfășurată de oricare dintre mediatorii asociați sau angajați, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.(3) Societatea civilă profesională de mediatori se individualizează printr-o denumire specifică ce poate cuprinde și numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmată de sintagma "societate civilă profesională de mediatori" (de exemplu: MIHAI POPESCU - Societate civilă profesională de mediatori" sau «POPESCU și BARBU - Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU și ASOCIAȚII - Societate civilă profesională de mediatori»).(4) Denumirea se înscrie pe firma societății civile profesionale de mediatori și se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului Statut, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ștampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeași formă și dimensiuni în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliu, ținut și la sediul C.P.M.J. potrivit modelului anexat la prezentul Statut.(5) Contractul de societate civilă profesională de mediatori și statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociați, potrivit legii civile și cu respectarea modelelor prevăzute în anexele la prezentul Statut.(6) Contractul de Societate civilă profesională și statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă, între mediatorii asociați, potrivit legii civile și cu respectarea modelelor prevăzute în anexele la prezentul Statut și se depun la C.P.M.J. unde își au sediul declarat, care îl comunică în termen de 5 zile la Consiliu pentru a fi înregistrat.  +  Secţiunea 3 Birou de mediator (BM)  +  Articolul 19(1) În biroul de mediator își exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înființează în baza actului de înființare a biroului de mediator, înregistrat la C.P.M.J., înaintat Consiliului și întocmit conform anexei la prezentul statut.(2) Biroul de mediator se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele și prenumele mediatorului, urmată de sintagma «Birou de mediator» (de exemplu: «MIHAI POPESCU - Birou de mediator»).(3) Prevederile art. 18 alin. (pct. 4) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea 4 Birou de Mediatori Asociați (BMA)  +  Articolul 20(1) Biroul de mediatori asociați este constituit din 2 sau mai mulți mediatori care își desfășoară activitatea în același birou, în baza actului de înființare a biroului de mediatori asociați, întocmit conform anexei la statut, care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la C.P.M.J. și înaintat Consiliului.(2) Biroul de mediatori asociați se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele și prenumele mediatorilor, urmată de sintagma «Birou de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU, Gheorghe Ursu - Birou de mediatori») sau numele unui mediator astfel: «MIHAI POPESCU și asociații - Birou de mediatori».(3) Prevederile art. 18 alin. (4), se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea 5 Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă  +  Articolul 21(1) Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condițiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociați, societatea civilă profesională și organizațiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea așa cum este reglementată de Lege.(2) În contractul individual de muncă la secțiunea "Clauze speciale" se înscrie o mențiune referitoare la obligația de confidențialitate a mediatorului și dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conținutului discuțiilor dintre părți în timpul medierii.(3) La contractul individual de muncă se anexează Codul de etică și deontologie profesională al mediatorului autorizat.  +  Secţiunea 6 Modificări ale formei de exercitare a profesiei  +  Articolul 22(1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să-și modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscriși în denumire, păstrându-și același număr sub care a fost înscrisă inițial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit și actualizat de Consiliu și comunicat de organele de conducere ale C.P.M.J.(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator și radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la C.P.M.J o cerere însoțită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:a) actul de identitate - în copie;b) referat prin care organele de conducere al C.P.M.J constata îndeplinirea condițiilor legale prevăzute pentru modificarea, schimbarea sau încetarea formei de exercitare;c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spațiu, hotărârea asociaților, proces verbal al adunării asociaților, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) - în copie;d) dovada plății taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu - în fotocopie;e) legitimația de mediator, vizată la zi - în copie.(4) Organele de conducere ale C.P.M.J înaintează documentele Consiliului. Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a președintelui Consiliului.(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se dispune prin hotărâre de Consiliu și devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligația îndeplinirii condițiilor de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliul de Mediere, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Registrul Formelor de exercitare a profesiei.(8) Încetare calității de mediator atrage radierea din Tabloul mediatorilor și implica retragerea autorizației de mediator.  +  Secţiunea 7 Reguli de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei  +  Articolul 23(1) Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activității sale, cu respectarea principiului confidențialității. Condițiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de prezentul Statut.(2) Condițiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator prin promovarea și ofertarea serviciilor de mediere atât de către mediatori sau C.P.M.J., cât și de către formele de exercitare a profesiei prin care se furnizează serviciul de mediere sunt stabilite prin prezentul Statut.(3) Informația furnizată de mediator trebuie să fie fidelă, veridică și cu respectarea secretului profesional, precum și a celorlalte principii ale profesiei.(4) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de mențiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea și experiența mediatorului sau care conțin promisiuni de rezultat al medierii, precum și indicații referitoare la identitatea clienților, fără acceptul expres al acestora.(5) Mijloacele de publicitate vor fi folosite numai pentru promovarea și ofertarea serviciilor de mediere și nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terți.(6) Este interzisă utilizarea publicității negative împotriva altor mediatori prin orice mijloace de comunicare la care accesul este public.(7) Pot fi utilizate pentru oferta de servicii de soluționare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:a) plasarea unei firme;b) anunțuri de publicitate potrivit prezentului Statut;c) anunțuri și mențiuni în anuare, cărți de telefon sau alte publicații;d) invitații, broșuri, flyere, mape, inscripționarea pe diverse suporturi, anunțuri de participare la conferințe, seminarii, etc. profesionale și de specialitate;e) oferta de servicii prin corespondență și cărți de vizită profesionale;f) site internet.(8) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate:a) oferirea serviciilor de mediere prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau reședința unei persoane;b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens;c) acordarea de consultații și/sau desfășurarea în public, inclusiv și/sau difuzarea în tot sau în parte a ședințelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate, etc.  +  Articolul 24(1) Firma formei de exercitare va fi amplasată într-un loc vizibil, la intrarea în imobilului și/sau a spațiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei își are sediul profesional.(2) Firma se realizează pe orice tip de suport, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm se realizează în conformitate cu modelele din anexa la prezentul Statut și cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a. România și Consiliul de Mediere, inclusiv sigla acestuia;b. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform prezentului Statut;c. adresa completă a sediului profesional;d. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator;e. poziția la care este înscris în Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator.(3) Mediatorul afișează în interiorul sediului profesional autorizația de mediator, copie sau original, precum și avizul formei de exercitare în sintagma "Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotărârea Nr. ..... din data de .......".(4) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunțuri în mica sau în marea publicitate în presa scrisă și pe internet, cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional precum și a modificării formelor acestora.(5) Anunțurile publicate în anuarele profesionale, cărțile de telefon sau alte publicații care privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, trebuie să cuprindă cel mult mențiunile prevăzute de Lege pentru a fi înscrise corespunzător în Tabloul mediatorilor.(6) Formularele utilizate pentru corespondență profesională și cărțile de vizită profesionale pot cuprinde în afara datelor înscrise în Tablou Mediatorilor și un slogan de promovare a medierii ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor.(7) Invitațiile și anunțurile de participare la întruniri și colocviile de specialitate pot menționa denumirea formei de exercitare a profesiei și organizațiile din care fac parte respectivii mediatori autorizați, precum și date de contact ale acestora.(8) În vederea participării la manifestările menționate la alin. (8), formele de exercitare a profesiei pot edita pliante, flyere, mape sau broșuri de prezentare generală a medie și organizației pentru comunicare publică.  +  Articolul 25(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea site, portal, blog, forum sau cont propriu în rețelele de socializare de pe internet care pot cuprinde mențiuni referitoare la activitatea desfășurată, promovarea medierii, date de contact și link-uri spre alte site-uri de interes pentru profesie.(2) Conținutul și modul de prezentare al site-ului de internet trebuie să respecte demnitatea și onoarea profesiei, precum și secretul profesional, confidențialitatea asupra clienților formei de exercitare a profesiei.(3) Site-ul de internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau mențiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activitățile prevăzute de Lege, prin care ar fi afectate principiile profesiei, morala și ordinea publică, dreptul de proprietate intelectuală, etc.(4) Pentru realizarea obiectivelor de publicitate proprii și de promovare a medierii, forma de exercitare a profesiei deținătoare a site-ului de internet trebuie să asigure cel puțin o dată pe an vizitarea și evaluarea paginilor proprii și a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul site-ului propriu și trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor, dacă conținutul și forma acestora sunt contrare principiilor esențiale privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial evident.(5) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondență, poștale sau electronice publicate de Consiliu în Tabloul mediatorilor, pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizați.  +  Capitolul IV Tabloul mediatorilor  +  Articolul 26(1) Mediatorii autorizați activi (cu drept de exercitare a profesiei) sunt înscriși în Tabloul mediatorilor întocmit de Consiliu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I.(2) Consiliul întocmește Tabloul mediatorilor pe mai multe secțiuni în care sunt înscriși mediatorii autorizați cu forma de exercitare a profesiei și mediatorii inactivi.(3) Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a făcut dovada înregistrării fiscale în termen de un an de la autorizare și mediatorii suspendați.(4) În tabloul prevăzut la alin. (2) se menționează următoarele informații:a) numele și prenumele mediatorului autorizat;b) adresa sediul profesional;c) data și numărul hotărârii de avizare a formei de exercitare;d) pregătirea de bază în mediere - furnizorul de formare;e) numărul și data autorizării ca mediator;f) anul absolvirii;g) anul începerii activității practice în mediere;h) formarea profesională continuă;i) limba străină în care este capabil să desfășoare medierea;j) existența unei cauze de suspendare;k) C.P.M.J. din care face parte;l) domeniul de practică al medierii ales de mediator;m) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;n) date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (tel., fax, email).(5) C.P.M.J. are obligația să actualizeze lunar Tabloul Mediatorilor și să îl pună la dispoziția celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești, al autorităților administrației publice locale, precum și pe pagina de internet a acestuia.(6) C.P.M.J. transmite după fiecare actualizare către Consiliu, toate informațiile privind modificările solicitate de mediatorii autorizați.(7) Consiliul întocmește și actualizează, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, Tabloul Mediatorilor Autorizați, pe care îl publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Consiliul pune la dispoziția celor interesați Tabloul Mediatorilor, la sediul său și pe pagina sa de internet, la instanțele judecătorești, la autoritățile administrației publice centrale, precum și la sediul Ministerului Justiției.(9) Mediatorii străini sunt menționați într-un tablou special, conform anexei la prezentul Statut. Separat se menționează formele de exercitare a profesiei din care aceștia fac parte, potrivit prevederilor din Lege. Distinct sunt evidențiați mediatorii străini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care sunt autorizați să își desfășoare activitățile profesionale sub titlul profesional corespunzător obținut într-un stat membru, indicându-se și dacă aceștia desfășoară activități de mediere cu caracter permanent pe teritoriul României și titlul profesional sub care își desfășoară activitatea.(10) Separat se întocmește un tablou al mediatorilor suspendați sau incompatibili, alcătuit potrivit anexei la prezentul statut, care se reactualizează lunar de C.P.M.J.(11) Tabloul mediatorilor activi, tabloul special al mediatorilor străini și tabloul mediatorilor suspendați sau incompatibili se reactualizează lunar și se afișează pe site-ul Consiliului de Mediere, pe fiecare secțiune a C.P.M.J.(12) Mediatorii autorizați sunt obligați să își înregistreze fiscal forma de exercitare a profesiei în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de autorizare și a autorizației și să comunice dovada înregistrării fiscale Consiliului prin organele de conducere a C.P.M.J. Comunicarea dovezii înregistrării fiscale făcându-se prin orice mijloc care asigură confirmarea de primire.(13) Menținerea mediatorilor autorizați în Tabloul mediatorilor, începând cu anul următor autorizării, este condiționată de depunerea dovezii înregistrării fiscale la Consiliu, prin intermediul C.P.M.J. În cazul nedepunerii dovezii, persoanele în cauză vor fi înscrise în Tabloul mediatorilor la secțiunea de mediatori inactivi.(14) Consiliul poate decide publicarea unor forme ale Tabloului mediatorilor pe domenii de practică, la solicitarea motivată a unor grupuri de beneficiari și cu respectarea Legii și a prezentului Statut.(15) Meditatorii care își exercită profesia de mediator pe baza unui contract de muncă încheiat conform prevederilor Legii și prezentului Statut, la înscrierea în Tabloul Mediatorilor, nu au obligația să depună documentele prevăzute la alin. 4 lit. c) și d).(16) Mediatorii care îndeplinesc condițiile art. 23 din Lege și pentru care intervine o cauză de suspendare conform Legii, rămân înscriși în Tabloul mediatorilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu mențiunea "suspendat" și înscrierea datei de la care devine aplicabilă cauza de suspendare.  +  Articolul 27(1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate C.P.M.J. care poate fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată. C.P.M.J., în termen de 15 zile, înaintează aceste documente către Consiliu.(2) Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menținerii în Tabloul mediatorilor se contestă la C.P.M.J., care îl transmite Consiliului de Mediere. Decizia poate fi contestată la Consiliul de Mediere, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului de la C.P.M.J.(3) Decizia poate fi atacată la instanța competentă în termen de30 de zile de la comunicare.  +  Capitolul V Drepturile și obligațiile mediatorilor  +  Articolul 28Mediatorii au următoarele drepturi:1) să informeze publicul cu privire la exercitarea activități sale, cu respectarea principiului confidențialității precum și a regulilor de publicitate;2) să fie remunerați pentru serviciile prestate cu onorariul convenit cu părțile în contract și să îi fie decontate cheltuielile ocazionate de procedura de mediere;3) să aplice un model propriu de organizare a procesului de mediere, cu respectarea dispozițiilor și principiilor statuate în Lege;4) să aleagă locul și data desfășurării medierii de comun acord cu părțile;5) să desfășoare procesul de mediere în orice limbă convin părțile cu mediatorul;6) să refuze preluarea unui caz, având obligația de a îndruma părțile în vederea alegerii unui alt mediator;7) să beneficieze de inviolabilitatea sediului profesional, în condițiile Legii, percheziția fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală;8) să angajeze traducători, juriști, alt personal de specialitate, precum și personal administrativ necesar activității de mediere sau să încheie contracte de colaborare sau contracte specifice diferitelor forme profesionale cu aceștia, în condițiile Legii;9) să încheie contracte, protocoale, acorduri de colaborare cu alți mediatori;10) să refuze soluționarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părți există o relație abuzivă ori violentă și efectele acestei situații sunt de natură să influențeze medierea;11) să solicite și să permită, de la caz la caz, în raport de vârstă și de gradul de maturitate al minorului, (în prezența părinților sau a reprezentanților lor legali), participarea minorilor la mediere, în toate cauzele care privesc interesele acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 483 alin. 2 Cod Civil;12) să permită, de la caz la caz, informarea și lămurirea copilului despre toate aspectele, actele și faptele care l-ar putea afecta, pentru ca părinții sau reprezentanții lor legali să poată lua decizii, ținând cont de opiniile minorilor, de însușirile și nevoile acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 488 alin. 2 lit. b Cod civil;13) să apeleze, cu acordul părților, la specialiști din diverse domenii în probleme dificile sau controversate de natură juridică sau de orice alt domeniu;14) să beneficieze de recunoașterea, sprijinul, susținerea și colaborarea autorităților și instituțiilor publice ori altor entități în exercitarea profesiei și pentru realizare- unui serviciu de mediere de calitate;15) să desfășoare activitatea de mediere oriunde pe întreg teritoriu României și în străinătate;16) să își înființeze sedii profesionale secundare oriunde pe teritoriul României și în străinătate, în conformitate cu prevederile Statutului, a Hotărârilor Consiliului și a convențiilor la care România este parte;17) să-și aleagă liber forma de exercitare a profesiei și modificarea acesteia potrivit reglementărilor din Lege și prezentul Statut;18) să se înscrie în asociații profesionale având drept scop reprezentarea intereselor profesionale și protejarea statutului lor și să adere la asociați internaționale în condițiile legii;19) să participe și să fie sprijiniți de C.P.M.J. și Consiliu în desfășurarea de activități de promovare a medierii și serviciilor prestate de mediatori;20) să fie informați asupra activității desfășurate de Consiliu și C.P.M.J. și să facă propuneri pentru sporirea eficacității cu care acesta lucrează;21) să poată consulta baza de date, lucrările, publicațiile și materialele documentare de care dispune Consiliul și C.P.M.J.;22) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale corpului profesional;23) să fie numiți pentru a face parte din Comisia de disciplină;24) să fie înscriși în Tabloul mediatorilor, publicat pe site și în Monitorul Oficial al României, difuzat la instituțiile de interes pentru mediere;25) să utilizeze public calitatea de mediator și de membru în organele de conducere sau comisii de specialitate, în scopuri utile medierii și corpului profesional;26) să participe la formele de pregătire profesională organizate de Consiliu, furnizori acreditați și C.P.M.J. pentru perfecționarea pregătirii lor;27) să aleagă specializările sau domeniile în care consideră că își pot exercita mai bine profesia și să își recomande competențele dobândite;28) să își aleagă un îndrumător pentru prima etapă de pregătire profesională continuă dintre mediatorii autorizați care îndeplinesc condițiile prevăzute prin Statut sau prin hotărârile Consiliului;29) să se suspende sau să își înceteze activitatea de mediator în condițiile legii și prezentului Statut;30) să își reia activitatea profesională în condițiile și în conformitate cu prevederile stipulate în Statut și în hotărârile Consiliului;31) să se angajeze cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei prevăzute la art. 22 alin. 1 din Lege;32) să beneficieze de apărarea integrității și tratament nediscriminatoriu în timpul cercetării reclamațiilor ce-i privesc sau în procedura disciplinară;33) să fie asistați sau reprezentați în condițiile Legii și prezentului Statut în cadrul procedurilor disciplinare;34) să solicite în caz de îndeplinire a condițiilor, reducerea perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;35) să solicite, la cerere, extinderea perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;36) să participe la ședințele organelor de conducere a C.P.M.J. din care face parte;37) să participe la Adunările Generale Anuale ale C.P.M.J.;38) să li se elibereze adeverințe sau copii după înscrisurile care atestă situația lor profesională;39) de a-i fi reprezentate interesele prin Corpul Profesional al mediatorilor al cărui membru este;40) să formuleze plângeri împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;41) de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimației emise de Consiliu;42) de a folosi sigla Consiliului în condițiile stabilite de Consiliu;43) să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere și eventuale daune efective suferite de client și rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Statut și ale Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați. Polița de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu;44) cheltuielile ocazionate de încheierea poliței de asigurare pentru riscuri profesionale și de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;45) să beneficieze de orice alte drepturi ce derivă din calitatea de mediator, din Lege și Statut.  +  Articolul 29Mediatorul are următoarele obligații:(1) să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, reglementările internaționale în domeniul medierii, Legea medierii, Statutul profesiei, Codul de etică și deontologie profesională a mediatorului, hotărârile Consiliului de mediere și a organelor de conducere a C.P.M.J;(2) să informeze părțile și să dea orice explicații lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele și efectele medierii;(3) să desfășoare activitatea de mediere cu respectarea libertății, demnității și vieții private a părților;(4) să se asigure că părțile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoștință de cauză și fără a fi constrânse. Fac excepție de la acest principiu situațiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legi speciale;(5) să depună toate diligențele conform prezentului Statut, pentru ca părțile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil, înțelegând că activitatea mediatorului este una de diligență, nu de rezultat;(6) să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor cu asigurarea unui permanent echilibru între părți, cu respectarea principiului neutralității și imparțialității;(7) să respecte și să încurajeze dreptul părților de a lua orice decizie liberă și în cunoștință de cauză care să soluționeze divergențele dintre ele, fără a încerca să impună părților, în nici un fel, o soluție cu privire la conflictul mediat;(8) să informeze părțile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes față de subiectul disputei, lăsând părțile să decidă în cunoștință de cauză asupra acceptării mediatorului;(9) să aducă la cunoștința părților, dacă pe parcursul medierii, apare o situație de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului, urmând ca părțile să decidă asupra menținerii sau denunțării contractului de mediere;(10) să păstreze confidențialitatea informațiilor de care ia cunoștință în cursul activității sale de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părți pe parcursul medierii, chiar și după încetarea funcției sale;(11) să nu dezvăluie identitatea părților atunci când solicită, cu acordul prealabil al acestora, punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, pentru rezolvarea unui aspect necesar soluționării disputei;(12) să permită părților aflate în conflict să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condițiile stabilite de comun acord, având obligația să verifice identitatea acestora. În cursul medierii părțile pot fi reprezentate de alte persoane care pot face acte de dispoziție, în baza unei procuri speciale autentice în condițiile legii;(13) să atragă atenția terțelor persoane care participă la procedura de mediere asupra obligației de păstrare a confidențialității și să le poată solicita semnarea unui acord de confidențialitate;(14) să restituie înscrisurile originale ce i-au fost încredințate de părți pe parcursul procedurii de mediere;(15) să refuze preluarea unui caz în următoarele situații:a) dacă a luat cunoștință de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru și imparțial;b) dacă drepturile în discuție nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părți într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele și împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz și în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii;e) dacă a acordat anterior uneia dintre părți sau ambelor părți consultanță de specialitate în cauza supusă medierii;(16) nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părți într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;(17) să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoștință de existența unor fapte care pun în pericol creșterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie;(18) să restituie onorariul, în tot sau în parte, după caz dacă pe parcursul desfășurării procedurii de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru de situații de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului.(19) să transmită instanței de judecată sau organelor de urmărire penală rezultatul procedurii de mediere și să răspundă oricăror cereri formulate de autoritățile judiciare în cazurile prevăzute de Lege;(20) de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal;(21) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei de mediator;(22) să comunice C.P.M.J., care va înainta Consiliului de Mediere orice modificare a condițiilor și informațiilor care face necesară actualizarea mențiunilor din Tabloul mediatorilor inclusiv cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;(23) să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează;(24) să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activității de mediator și să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii;(25) să nu înceapă procedura de mediere decât după încheierea contractului de mediere, în formă scrisă și cu prevederile stipulate în Lege;(26) să întocmească proces-verbal de închidere a medierii în oricare din cazurile prevăzute la art. 56 alin. 1 din Lege.(27) să afișeze autorizația pe baza căreia funcționează ca mediator autorizat;(28) să își vizeze anual legitimația de mediator. Vizarea legitimație este condiționată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior;(29) să țină arhivă și registre proprii, precum și o evidență financiar contabilă;(31) să nu dea consultanță juridică sau de specialitate în cadrul procedurii de mediere;(30) să parcurgă prima etapă de pregătire profesională continuă și ulterior să-și îmbunătățească permanent cunoștințele teoretice și tehnicile de mediere, prin formare continuă, în condițiile prezentului Statut;(32) să nu desfășoare activitate de mediere cât timp este suspendat din profesie;(33) mediatorul nu poate refuza activitatea de mediere și nu o poate exercita la standarde inferioare din motive ce țin de rasă, naționalitate, origine etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenența politică, averea sau originea socială a părților.(34) să apere interesele și imaginea profesiei de mediator, să contribuie la creșterea prestigiului acesteia și în orice împrejurare/activitate publică din afara profesiei, să se abțină de la orice atitudini potrivnice de natură să lezeze imaginea profesiei sau a unui alt coleg mediator;(35) să se abțină, chiar și în afara exercitării profesiei, de la orice acțiuni contrare imparțialității, independenței și onoarei profesiei, susceptibile să aducă știrbirea reputației, demnității și probității profesionale;(36) să se abțină de a face publicitate negativă împotriva altor mediatori prin orice mijloace de comunicare la care accesul este public;(37) să contribuie la dezvoltarea și întărirea profesiei și a corpului profesional;(38) să se achite de alte obligații stabilite de organele în drept.  +  Capitolul VI Răspunderea disciplinară civilă, penală, materială  +  Articolul 30(1) Consiliul ia măsuri pentru protecția onoarei și a prestigiului profesiei, verificarea respectării legalității, a Codul de etică și deontologie profesională, a prezentului Statut, a hotărârilor și deciziilor obligatorii ale organelor de conducere ale corpului profesional în colaborare cu entitățile județene ale acestuia și aplică normele privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.(2) Fapta săvârșită de mediator cu vinovăție, prin care încalcă dispozițiile actele normative de la alin. (1), constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit Legii și prezentului Statut.  +  Articolul 31(1) Răspunderea disciplinară a mediatorilor intervine pentru următoarele abateri, astfel:a) încălcarea obligației de confidențialitate, imparțialitate și neutralitate se sancționează conform dispozițiilor art. 39, alin. 1, lit. b, c sau d din Lege;b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autoritățile judiciare, în cazurile prevăzute de Lege se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit. b) sau c) din Lege;c) refuzul de a restitui înscrisurile încredințate de părțile aflate în conflict se sancționează conform dispozițiilor art. 39 alin. 1 lit. b) sau c) din Lege;d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părți într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit. c) sau d) din Lege;e) săvârșirea altor fapte care aduc atingere probității profesionale.(2) Constituie abatere disciplinară săvârșirea următoarelor fapte care aduc atingere probității profesionale:a) nerespectarea de către mediator a prevederilor Codului de etică și deontologie profesională al mediatorilor, Legii, Statutului profesiei, Hotărârilor Consiliului de mediere, potrivit art. 29 pct.1 din prezentul Statut, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observație scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;b) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (2), de a informa părțile și de a da orice explicații lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele și efectele medierii, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;c) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (3), de desfășurare a activității de mediere cu respectarea libertății, demnității și vieții private a părților, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;d) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (6), de a conduce procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părți, cu respectarea principiului neutralității și imparțialității, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;e) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. a), de a refuza preluarea unui caz dacă a luat cunoștință de orice împrejurare l-ar împiedica să fie neutru și imparțial, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;f) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. b), de a refuza preluarea unui caz dacă drepturile în discuție nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;g) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. c), de a refuza preluarea unui caz dacă a reprezentat sau a asistat vreuna dintre părți într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;h) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. d), de a refuza preluarea unui caz dacă are calitatea de martor cu privire la faptele și împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz și în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;i) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (15) lit. e), de a refuza preluarea unui caz dacă a acordat anterior uneia dintre părți sau ambelor părți consultanță de specialitate în cauza supusă medierii, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;j) nerespectarea obligației, prevăzută la art. 29 pct. (17), de a sesiza autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoștință de existența unor fapte care pun în pericol creșterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;k) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (18) de a restitui onorariul, în tot sau în parte, după caz dacă pe parcursul desfășurării procedurii de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru de situații de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparțialitatea mediatorului, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;l) nerespectarea de către mediator a obligației, prevăzută la art. 29 pct. (19), de a transmite instanței de judecată sau organelor de urmărire penală rezultatul procedurii de mediere, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. b) sau c) din Lege, respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;m) nerespectarea de către mediator obligației de a comunica orice modificare a condițiilor și informațiilor care face necesară actualizare mențiunilor din Tabloul mediatorilor, inclusiv cazurile de incompatibilitate, prevăzută la art. 29 pct. (22), în termen de 3 zile, pentru care se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, respectiv observație scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, după caz;n) pentru nerespectarea de către mediatorul autorizat cu formă de exercitare a profesiei, înscris în Tabloul mediatorilor, a obligației de a achita taxa anuală profesională, conform dispozițiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează, prevăzută de art. 29 alin. (23), se aplică sancțiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni și sancțiunea prevăzută de art. 39 alin. (1) lit. d) din Lege, încetarea calității de mediator, după caz; (la 23-09-2019, Litera n) din Alineatul (2) , Articolul 31 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 ) o) nerespectarea de către mediator a obligației de a urma prima etapă de pregătire profesională continuă, iar după finalizarea acesteia, de a-și îmbunătăți permanent cunoștințele teoretice și tehnicile de mediere, prin formare continuă, în condițiile stabilite de prezentul Statut, prevăzută de art. 29 pct. (30), se aplică sancțiunea prevăzută la art. 39, alin. (1) lit. c) din Lege, respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni, după caz;p) nerespectarea de către mediator a obligației de a se înregistra fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu și de a emite documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să se specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform Legii, prevăzută de art. 29 pct. (24), pentru care se aplică unul dintre sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a), b), c) sau d) din Lege, respectiv observație scrisă, amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator.r) nerespectarea obligației prevăzută de art. 29 pct. (25), de a nu începe procedura de mediere decât după încheierea contractului de mediere, în formă scrisă și cu prevederile stipulate în Lege, se sancționează conform prevederilor art. 39, alin. 1 lit. c) respectiv suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de o lună la șase luni;s) nerespectarea obligației de a nu desfășura activitate de mediere cât timp este suspendat din profesie, prevăzută de art. 29 pct. (32), se sancționează conform prevederilor art. 39 alin. 1 lit. b), c), d) din Lege respectiv amendă de la 50 de lei la 500 de lei sau încetarea calității de mediator;t) nerespectarea obligației de a apăra interesele și imaginea profesiei de mediator, de a se abține de la orice atitudini potrivnice de natură să lezeze imaginea profesiei sau a unui alt coleg mediator, prevăzută de art. 29 pct. (34), se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit a), b), c) și d) din Lege, respectiv observație scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;u) nerespectarea obligației de a se abține, chiar și în afara exercitării profesiei, de la orice acțiuni contrare imparțialității, independenței și onoarei profesiei, susceptibile să aducă știrbirea reputației, demnității și probității profesionale, prevăzută de art. 29 pct. (35), se sancționează conform art. 30 alin. 1 lit. a), b), c) și d), respectiv observație scrisă sau amendă de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni sau încetarea calității de mediator, după caz;v) nerespectarea obligației prevăzute la art. 29 pct. (36) în prezentul Statut, se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit. a), b), c) și d) din Lege, respectiv observație scrisă, amenda de la 50 de lei la 500 de lei, suspendarea din calitatea de mediator pe o durata de la 1 luna la 6 luni sau încetarea din calitatea de mediator, după caz.(2) Sancțiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii și constau în:a) observație scrisă;b) amendă dela 50 de lei (RON) la 500 de lei (RON);c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;d) încetarea calității de mediator.(3) Amenda se aplică pentru numai faptele considerate abateri prevăzute în lege.(4) Limitele amenzii prevăzute la alin. (2) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliu, în funcție de rata inflației, după consultarea corpului profesional al mediatorilor prin organele desemnate.  +  Articolul 32(1) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii.(2) Orice persoană interesată poate sesiza C.P.M.J. cu privire la săvârșirea unei abateri prevăzute de art. 38 din Lege, de către un mediator care își are sediul profesional declarat în județul respectiv.(3) Cercetarea disciplinară reprezintă ansamblul activităților desfășurate în scopul stabilirii existenței/inexistenței abaterii disciplinare, cu privire la aspectele care au fost sesizate sau despre care s-a luat la cunoștință în mod direct, la cauzele și împrejurările concrete în care acestea s-au produs.(4) Cercetarea disciplinară se efectuează cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție, principiul garantării dreptului la apărare, principiul legalității, principiul celerității și principiul aflării adevărului.(5) Lipsa datelor de identificare a petentului sau lipsa semnăturii, duce la respingerea plângerii.(6) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină numită prin hotărâre a Consiliului din care fac parte în mod obligatoriu: un membru al Consiliului anume desemnat prin hotărâre, ce are calitatea de președinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanți ai mediatorilor din județul respectiv și un secretar.(7) Membrii comisiei de disciplină trebuie să aibă minimum 2 ani vechime în profesie și să nu fie în relații de prietenie sau dușmănie evidente cu mediatorul cercetat. Pentru motive întemeiate membrii comisiei de disciplină se pot abține ori li se poate cere recuzarea de către mediatorul cercetat.(8) Procedura de numire a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină teritorială se stabilește prin tragere la sorți de către organele de conducere ai C.P.M.J., sub coordonarea președintelui Comisiei de disciplină. În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat nu poate face parte din Comisia de disciplină, se trage la sorți un alt mediator urmând aceeași procedură.(9) Numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor se face prin decizie a președintelui C.P.M.J., în care se precizează totodată obiectul cercetării și perioada pentru care Comisia a fost învestită.(10) Președintele C.P.M.J. desemnează un mediator în funcția de secretar în Comisia de disciplină, care devine membru al comisiei, ține evidențele și efectuează lucrările necesare desfășurării activității comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea președintelui.(11) Comisia de disciplină teritorială astfel desemnată este coordonată de președintele său, care este membru al Consiliului.(12) Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. În caz de neprezentare, se încheie un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat și nu s-a prezentat la termenul stabilit. Invitația este repetată o singură dată, iar mediatorul poate cere amânarea în scris numai pentru motive întemeiate Dacă mediatorul nu se prezintă la invitația repetată, membrii comisiei finalizează dosarul în lipsă.(13) Membrii comisiei trebuie să respecte dispozițiile legale, să fie imparțiali și obiectivi, să nu întrebuințeze cuvinte ofensatoare sau să aducă atingere în orice fel demnității mediatorului cercetat.(14) Mediatorul cercetat este îndreptățit să ia cunoștință de conținutul dosarului, să ceară copii după documentele care-l privesc, să fie asistat de un apărător ales sau să fie susținut de un coleg mediator care să participe la cercetarea disciplinară cu acordul Comisiei de Disciplină și să își formuleze apărarea.(15) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 29 alin. (23), în urma propunerilor Comisiei Permanente, Consiliul de mediere se sesizează din oficiu și constată îndeplinite condițiile pentru constituirea și desemnarea componenței Comisiei de disciplină. (la 23-09-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 ) (16) Comisia de disciplină este compusă din trei membri: un membru al Consiliului de mediere și doi mediatori autorizați cu formă de exercitare a profesiei, înscriși în Tabloul mediatorilor, aleși prin tragere la sorți, și doi membri supleanți, un membru al Consiliului de mediere și un mediator autorizat cu formă de exercitare a profesiei, înscris în Tabloul mediatorilor, ales prin tragere la sorți. Comisia astfel constituită numește un secretar din cadrul Secretariatului tehnic. Secretarul nu are calitatea de membru al Comisiei de disciplină. (la 23-09-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 ) (17) Comisia de disciplină constituită în baza dispozițiilor prezentului articol stabilește prin raportare la dispozițiile Legii nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Statutului profesiei de mediator procedura de lucru. (la 23-09-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 ) (18) Comisia de disciplină constituită transmite fiecărui mediator înștiințare că motivul înființării acesteia este neplata taxei, menționând ca în termen de două săptămâni să își clarifice situația cu privire la plata acesteia. (la 23-09-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 ) (19) În cazul neîndeplinirii obligației de plată în termen de două săptămâni de la înștiințarea neîndeplinirii obligației prevăzute de art. 29 alin. (23), se va aplica sancțiunea prevăzută de art. 31 alin. (2) lit. n), respectiv suspendarea pentru un termen de 6 luni și încetarea calității de mediator după 6 luni de la suspendare dacă obligația nu este îndeplinită. (la 23-09-2019, Articolul 32 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 septembrie 2019 )  +  Articolul 33(1) Comisia de disciplină teritorială are în competență cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmește un dosar cu propunere de sancționare sau de neaplicare a unei sancțiuni disciplinare, care este înaintat Consiliului. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului, Consiliul hotărăște cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la predarea dosarului cercetării abaterii de către Comisia de Disciplină.(2) Consiliului analizează dosarul și propunerea comisiei de cercetare și stabilește sancțiunea care este aplicată, ce se comunică mediatorului prin adresa în scris, pe loc sau în termen de 48 de ore, prin C.P.M.J., la adresa indicată sau prin orice mijloc de comunicare indicat. Înainte de luarea unei decizii, mediatorul cercetat poate fi invitat la Consiliul de Mediere, ca instanță de disciplină, pentru a fi ascultat, putând aduce noi probe în apărarea sa.(3) Hotărârea de sancționare este comunicată în scris, prin intermediul C.P.M.J., mediatorului la domiciliu, cu confirmare de primire, în maxim 15 zile de la luarea hotărârii. Dacă mediatorul este nemulțumit de sancțiunea aplicată, poate ataca Hotărârea Consiliului de Mediere la instanța de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reședința mediatorului, în termenul prevăzut de lege.(4) Acțiunea în contencios declanșată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.(5) Consiliul, la cererea instanței de judecată, înaintează dosarul cauzei în copie certificată.(6) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b) din Lege, rămasă definitivă, constituie titlu executoriu.(7) Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancționare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.  +  Articolul 34(1) Sancțiunile disciplinare se aplică luând în considerare, în principal, următoarele elemente:a) activitatea desfășurată anterior;b) caracterul și gravitatea faptei comise;c) împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârșită;d) cauzele și consecințele acesteia;e) gradul de vinovăție;f) preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise;g) conduita mediatorului în perioada cercetării disciplinare.(2) Este interzisă aplicarea mai multor sancțiuni disciplinare pentru aceeași abatere.(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanță agravantă, care va fi luată în considerare la alegerea și aplicarea sancțiunii.(4) Săvârșirea în spațiul public al abaterilor prevăzute la art. 30, lit. t), u) și v) constituie circumstanță agravantă, ce va fi luată în considerare la alegerea și aplicarea sancțiunii disciplinare.  +  Articolul 35(1) Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.(2) Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condițiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligațiilor sale profesionale.(3) Răspunderea penală a mediatorului poate fi atrasă în condițiile legii atunci când există date asupra săvârșirii de către mediator în exercitarea atribuțiilor a unei fapte prevăzute de legea penală. Pe durata urmăririi penale și judecății faptei, procedura disciplinară se suspendă, urmând să fie reluată după soluționarea cauzei. În cazul trimiterii în judecată, mediatorul este suspendat din profesie până la soluționarea cauzei.(4) Consiliul, ca instanță disciplinară, va putea suspenda cercetarea plângerii:a) când ambele părți o cer;b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o influență hotărâtoare asupra soluției ce urmează a se da.(5) Cercetarea plângerii se reia prin cererea de redeschidere făcută de către una dintre părți.(6) Petentul poate oricând să renunțe la cercetarea plângerii, fie verbal în ședința Comisiei de disciplină, fie prin cerere scrisă.(7) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an din vina petentului.(8) Cursul perimării este suspendat atât timp cât există suspendarea pronunțată prevăzută la pct. 4).  +  Articolul 36(1) Sancțiunile prevăzute la art. 39 din lege sunt radiate de drept după trecerea următoarelor termene:a) observația scrisă - după 6 luni de la aplicare;b) amenda - după 1 an de la aplicare;c) suspendarea din calitatea de mediator - după 2 ani de la încetarea termenului de suspendare aplicată ca sancțiune.(2) Dosarul de cercetare și actele de sancționare, contestare și judecată se păstrează la Consiliu timp de 5 ani, după care rămân consemnate numai în fișa de evidență, sancțiunea, rezultatul contestației și radierea, iar documentele din dosar se procesează prin reciclare.(3) Acțiunea de reclamare cu rea-credință de către un mediator a altui mediator constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii și prezentului Statut.  +  Capitolul VII Pregătirea profesională a mediatorilor  +  Secţiunea 1 Reglementare generală  +  Articolul 37(1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către Institutul de Formare al Consiliului de Mediere, furnizorii de formare autorizați în domeniul medierii și de către instituțiile de învățământ superior acreditate ale căror programe sunt autorizate de Consiliu.(2) Cursurile și programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliu cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.(3) Structura cursului de formare profesională este întocmită conform prevederilor Standardului de formare al mediatorului, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților.(4) Consiliul emite documentele care atestă competența profesională a mediatorilor.  +  Articolul 38(1) Instituțiile și celelalte persoane juridice care desfășoară, conform art. 9 din Lege, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliu pe o listă, care este pusă la dispoziția celor interesați la sediul său, al instanțelor judecătorești și al autorităților administrației publice locale, precum și la sediul Ministerului Justiției, pe pagina de internet a acestuia și pe pagina C.P.M.J.(2) Consiliul are dreptul să verifice modul de organizare și desfășurare a cursurilor și de aplicare a standardelor de formare inițială și continuă și poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizației, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii și procedurilor elaborate de către Consiliu.(3) Retragerea autorizației, a autorizării în cazul programelor masterale, ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la alin.(1).(4) Ambele tipuri de formare sunt asigurate de formatori autorizați pentru pregătirea adulților și atestați de Consiliu, cu respectarea legislației în vigoare și procedurii emise de Consiliu.  +  Articolul 39(1) Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:a) dobândirea de cunoștințe teoretice în domeniul conflictelor, al soluționării alternative a disputelor și în special al medierii;b) dezvoltarea de abilități practice în mediere;c) cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;d) asigurarea accesului și menținerea în profesia de mediator.(2) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare inițială și continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în Standardul de formare inițială în domeniul medierii și în Standardul de formare continua al mediatorilor, elaborate de Consiliu.(3) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.(4) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulților și au o structuri care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică și minimum 70% pregătire practică.  +  Secţiunea 2 Formarea inițială  +  Articolul 40(1) Formarea inițială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după susținere examenului de absolvire a programei parcurse de furnizorul de formare, în condițiile stabilite de Consiliu. Examenul se va susține cu subiecte de examen unice, potrivit metodologiei Standardului de formare inițială a mediatorului.(2) Standardul de formare inițială în domeniul medierii stabilește criteriile minime pentru realizarea programelor în ceea ce privește:a) structura pe arii tematice;b) calificarea și experiența formatorilor;c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematicăd) condițiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituția de învățământ superior pe durata formării.  +  Secţiunea 3 Formarea continuă  +  Articolul 41Orice mediator este obligat să urmeze formarea profesională continuă, conform dispozițiilor legii și ale prezentului Statut. În urma participării la formarea continuă în modalitățile stabilite de Consiliu, mediatorul obține puncte profesionale, potrivit punctajului acordat fiecărei activități prin hotărâre a Consiliului, cu ocazia avizării acesteia la solicitarea furnizorului.  +  Articolul 42(1) După data autorizării, în primul an de activitate, mediatorul parcurge prima etapa de pregătire profesională continuă, care se finalizează cu o evaluare efectuată de către mediatorul îndrumător în baza referatului de evaluare.(2) C.P.M.J. întocmește registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapa de pregătire profesională continuă, ce se actualizează permanent, urmărește și coordonează modalitatea de pregătire profesională a mediatorului. Mediatorii înregistrați în registru vor fi înscriși în Tabloul Mediatorilor la rubrica "pregătire profesională" cu mențiunea "formare continuă obligatorie".(3) În timpul primei etape de pregătire profesională continuă, mediatorul va face obligatoriu dovada participării la cursuri de pregătire profesională continuă, acumulând minim 20 de puncte profesionale și la minim 7 co-medieri în care participă în calitate de co-mediator alături de unul sau mai mulți mediatori pe care acesta îi alege, dintre mediatorii îndrumători care au o vechime în profesie de cel puțin 3 ani și minim 25 de medieri efectuate. C.P.M.J. întocmește lista cu mediatorii care doresc să desfășoare activitatea de îndrumător.(4) Mediatorul îndrumător va putea face referatul de evaluare numai în urma parcurgerii a minim 3 co-medieri cu mediatorul aflat în prima etapa de pregătire profesională continuă.(5) Mediatorul îndrumător are obligația de a coordona activitatea mediatorului aflat în prima etapă de pregătire profesională continuă pe toată perioada acesteia.(6) Mediatorul în prima etapă de pregătire profesională continuă participă la cursuri autorizate de pregătire profesională în vederea extinderii și aprofundării noțiunilor teoretice și practice dobândite în cadrul cursului de bază pentru formarea inițială a mediatorilor.(7) La finalul primei etape de pregătire profesională continuă, mediatorul trebuie să prezinte:a) copie după autorizația de mediator obținută în condițiile alin. 1;b) dovada participării la cursurile de pregătire profesională continuă conform alin. 4, în cuantum de minim 20 de puncte profesionale;c) dovada participării la un număr minim de 7 co-medieri;d) adeverință emisă de C.P.M.J. în raza căruia are sediul profesional principal, din care să rezulte că are drept de exercitare a profesiei;e) referatul de evaluare efectuat de către mediatorul îndrumător.(8) În situația în care condițiile de la punctul 7 lit. b) și c) sunt îndeplinite mai devreme de 1 an, prima etapă de pregătire profesională continuă se poate reduce corespunzător perioadei parcurse;(9) În situația în care condițiile de la punctul 7 lit. b) și c) nu sunt îndeplinite la expirarea termenului de 1 an de la data autorizării, încheierea primei etape de pregătire profesională se poate prelungi cu cel mult încă un an de zile.(10) Dosarul conținând documentele prevăzute la punctul 7 lit. a-d va fi depus la CPMJ în raza căruia mediatorul își are sediul principal de activitate. CPMJ va înainta în termen de 15 zile Consiliului de Mediere dosarul însoțit de un referat în care se verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la punctul 8.(11) Consiliul în termen de 45 de zile, constată prin hotărâre îndeplinirea condițiilor de finalizare a primei etape de pregătire profesională continuă și actualizează Tabloul Mediatorilor. Hotărârea este comunicată C.P.M.J. în vederea efectuării mențiunii în registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapă de pregătire profesională continuă.(12) Mediatorul autorizat care vrea să beneficieze de situația prevăzută la punctul (9) poate formula o cerere prin care să solicite Consiliului de Mediere reducerea termenului etapei pregătirii profesionale continue. Cererea este însoțită de documentele prevăzute la punctul 7. Procedura de primire și soluționare a cererii este cea prevăzută punctele 11 și 12.(13) Mediatorul autorizat care vrea să beneficieze de situația prevăzută la punctul (10) poate formula o cerere prin care să solicite Consiliului extinderea perioadei cu cel mult un de zile. Cererea este depusă la C.P.M.J. în raza căruia mediatorul își are sediul principal de activitate, care o înaintează în termen de 15 zile Consiliului. În termen de 45 de zile, Consiliul aprobă prin hotărâre extinderea perioadei conform cererii. Hotărârea este comunicată C.P.M.J. în vederea efectuării mențiunii în registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapă de pregătire profesională continuă.  +  Articolul 43Se înființează Institutul de Formare al Consiliului de Mediere care are drept scop formarea profesională continuă a mediatorilor potrivit metodologiei standardului de formare continuă. Institutul funcționează potrivit regulamentului de organizare și funcționare propriu și este condus de Consiliu.  +  Articolul 44(1) După parcurgerea primei etape de formare continuă, mediatorul trebuie să acumuleze un număr anual de minimum 20 de puncte profesionale prin cursuri de perfecționare sau specializare organizate de Institutul de Formare al Consiliului de Mediere sau de furnizori autorizați de Consiliu, pentru dezvoltarea competențelor profesionale necesare exercitării profesiei de mediator.(2) Punctajul anual de formare continuă se poate obține și prin participarea mediatorului ca auditor la conferințe, seminarii sesiuni informative, ateliere de lucru și pentru participarea în calitate de lector la acestea, precum și pentru participarea mediatorului în calitate de realizator sau invitat la emisiuni radio/tv cu tematica despre mediere de minimum jumătate de oră, pentru redactarea de articole de specialitate publicate în reviste, ziare, site-uri în domeniul medierii sau juridic, pentru cărți publicate de către mediatori, la propunerea comisiei pentru formare profesională, pentru care Consiliul acordă puncte profesionale.  +  Secţiunea 4 Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor  +  Articolul 45(1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizați de Consiliu, conform Legii, cu modificările și completările ulterioare;b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfășurate de instituții de învățământ superior, autorizate în prealabil de Consiliu.(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum și programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliu și se autorizează în prealabil de către acesta.(3) În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliu o cerere însoțită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puțin:a) certificatul de înregistrare fiscală - fotocopie;b) programul de formare propus;c) lista formatorilor propuși;d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoțit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea și experiența în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.(4) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoțită de toate documentele solicitate conform alin. (3), este analizată de Comisia permanentă, care formulează o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.(5) Autorizația este emisă de Consiliu în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării și este valabilă până la data revocării ei de către Consiliu.(6) Comunicarea hotărârii Consiliului se face în scris, cu confirmarea primirii.(7) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie mențiunea «Autorizat de Consiliul de Mediere, astăzi ...».(8) Autorizația emisă de Consiliu pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.(9) Sub sancțiunea anulării autorizației, furnizorul de formare este obligat să anunțe Consiliul în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare și în lista formatorilor propuși pentru derularea programului de formare, prevăzute la pct. 3 lit. a, b și c.  +  Capitolul VIII Sistemul relațional al profesiei de mediator  +  Secţiunea 1 Relațiile dintre mediator și părți  +  Articolul 46(1) Drepturile și obligațiile mediatorului, ale părților și altor persoane care asistă părțile la mediere se nasc din prevederile legale aplicabile și din contractul de mediere, încheiat între mediator și părți ori mandatarii acestora. Forma și conținutul general ale contractului sunt stabilite în anexa la prezentul Statut.(2) Medierea se bazează pe încrederea acordată mediatorului de către părți ca persoană specializată în a-i sprijini să identifice și să adopte o soluție de rezolvare a conflictului acceptabilă, durabilă și legală, prin folosirea tehnicilor de comunicare și negociere.(3) Mediatorul nu poate avea în aceeași cauză calitatea de avocat sau mandatar al uneia din părțile aflate la mediere. Dispoziția se aplică și membrilor asociați în formele de exercitare a profesiilor de avocat și de mediator. Mediatorul care a fost chemat în calitate de martor într-un caz penal legat de conflictul dedus medierii, nu mai poate să medieze acel caz.  +  Secţiunea 2 Relațiile dintre mediator și autorități  +  Articolul 47(1) Mediatorul este obligat să transmită în timp util instanțelor și organelor judiciare procesul verbal și acordul de mediere, după caz, potrivit reglementărilor legale.(2) Mediatorul trebuie să răspundă cu promptitudine solicitărilor venite din partea autorităților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia, participând la activități de promovare, dezbateri, informări publice.  +  Articolul 48(1) Relațiile dintre mediatori sunt întemeiate pe încredere, respect și sprijin reciproc și impun un comportament adecvat menținerii onoarei, demnității și reputației profesionale, imaginii pozitive a profesiei și medierii.(2) În co-mediere, mediatorii își împart sarcinile în mod echitabil, se ajută și participă deopotrivă la buna desfășurare a procedurii de mediere.(3) Mediatorul nu poate pretinde sau accepta comisioane sau alte compensații de la avocați/mediatori/terțe persoane pentru faptul că aceștia l-au recomandat ca mediator sau că au trimis o parte la mediator.(4) Mediatorii sunt obligați să își exercite activitatea în mod profesionist, cu bună-credință, în mod onest, cu respectarea cerințelor concurenței loiale între mediatori.(5) Mediatorii au obligația de a colabora între ei în cadrul formelor de exercitare a profesiei, corpului profesional pentru promovarea medierii și avantajelor acesteia, pentru perfecționarea pregătirii profesionale, pentru apărarea imaginii publice a profesiei, pentru relaționare internațională.  +  Secţiunea 3 Relațiile dintre mediatori și reprezentanții tuturor profesiilor  +  Articolul 49(1) În activitatea de informare și promovare a medierii mediatorul informează părțile despre dreptul acestora de a fi asistate pe întreaga durată a procedurii de mediere și eventual de a fi reprezentate, de către avocat.(2) În timpul sesiunii de mediere, mediatorii acordă avocatului timpul necesar pentru lămurirea părților prezente cu privire la mediere și încheierea acordului de mediere.(3) Mediatorul poate furniza avocatului părții sau reprezentanților altor profesii, toate informațiile referitoare la procedura de mediere a cazului în care aceștia sunt prezenți.(4) Relațiile dintre mediatori și reprezentanții tuturor profesiilor sunt bazate pe încredere și respectul reciproc și impun o colaborare onestă necesară menținerii reputației profesionale și satisfacerii intereselor părților care au apelat la ei.  +  Capitolul IX Organizarea profesiei de mediator  +  Secţiunea 1 Consiliul de Mediere  +  Articolul 50(1) Consiliul de Mediere este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul București, cu atribuții de reglementare în domeniul medierii, înființat în temeiul art. 17 alin. (1) din Lege. Consiliul se organizează și funcționează potrivit prevederilor Legii, prezentului Statut și ale Regulamentului său de organizare și funcționare.(2) Consiliul este autoritatea competentă din România privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.(3) Consiliul își desfășoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale și unitare, principiul legalității, principiul imparțialității, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul complementarității, transparenței și dialogului social, principiul confidențialității, precum și principiul responsabilității.(4) Consiliul este format din 9 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de mediatorii cu drept de vot, în condițiile prevăzute de Lege prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.(5) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.(6) Revocarea Consiliului sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la inițiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizați, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizați.(7) Situațiile în care calitatea de membru al Consiliului încetează în timpul exercitării mandatului, precum și procedura revocării sunt stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.(8) Pot face parte din Consiliul de Mediere numai mediatorii autorizați care îndeplinesc condițiile stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.(9) Consiliul își exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.  +  Articolul 51(1) Consiliul de Mediere alege un președinte și un vicepreședinte și desemnează dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregătește lucrările Consiliului. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.(2) În structura Consiliului funcționează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă și aprobat de Consiliu.(3) Structura și atribuțiile comisiei prevăzute la alin. (1) și ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin Lege, prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizație lunară, în condițiile stabilite prin Lege, prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  Articolul 52(1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.(2) Ședințele Consiliului se desfășoară în prezența a cel puțin 7 membrii și sunt publice, cu excepția cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun.(4) La lucrările Consiliului pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituții sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului.  +  Articolul 53Consiliul are următoarele atribuții principale:1) promovează activitatea de mediere și reprezintă interesele mediatorilor autorizați în scopul asigurării calității serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor Legii, prezentului Statut, Hotărârilor și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere;2) protejează onoarea și prestigiului profesiei, precum și respectarea normelor de reglementare a profesiei;3) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaționale în materie precum și standardele de formare în domeniul SAL.4) autorizează programele de formare profesională inițială și continuă, precum și pe cele de specializare a mediatorilor;5) întocmește și actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obținut autorizarea;6) autorizează mediatorii în condițiile prevăzute de lege, de prezentul statut și de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere;7) hotărăște asupra reducerii perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;8) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieței interne, cu autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor și a serviciilor pe care aceștia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009;9) întocmește și actualizează tabloul mediatorilor autorizați;10) ține evidența birourilor mediatorilor autorizați;11) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;12) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;13) adoptă Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați, precum și normele de răspundere disciplinară a acestora;14) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;15) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislației privind medierea;16) adoptă regulamentul privind organizarea și funcționarea sa;17) organizează alegerile pentru următorul Consiliu de Mediere și elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanșarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de Mediere la acea dată;18) mandatează organele de conducere a C.P.M.J și a reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar, în baza unui contract de mandat, cu atribuțiile precizate în prezentul Statut;19) numește organele de conducere a C.P.M.J și reprezentantul Comisiei privind relația cu sistemul judiciar în situațiile în care nu se depun candidaturi sau locurile au rămas vacante;20) aprobă planul de activitate anual al organelor de conducere a C.P.M.J.;21) sprijină, coordonează, supraveghează și controlează activitatea desfășurată de organele de conducere a C.P.M.J. și a reprezentanților aleși/numiți ai Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;22) revocă în caz de neîndeplinire din culpa a mandatului conferit, organele de conducere a C.P.M.J. (președintele și vicepreședinții) precum și pe reprezentantul ales/numit al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;23) soluționează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;24) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 54Consiliul de Mediere își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din venituri proprii, după cum urmează:a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;b) donații, sponsorizări, finanțări și alte surse de venit, dobândite în condițiile legii;c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancțiuni disciplinare;e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului, stabilite prin prezentul Statut, Hotărârile și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  Secţiunea 2 Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.)  +  Articolul 55Profesia de mediator este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în limitele competențelor prevăzute de Legea nr. 192/2006 precum și în baza statutului profesiei de mediator.  +  Articolul 56(1) Totalitatea mediatorilor autorizați din România formează Corpul Profesional al mediatorilor din România (C.P.M.R).(2) Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.) este constituit din toți mediatorii care au sediul profesional principal înregistrat în județul respectiv sau în municipiul București.(3) Sediul C.P.M.J este în orașul de reședință al județului, respectiv în municipiul București.(4) C.P.M.J din fiecare județ, respectiv din municipiul București, se individualizează prin denumirea "Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ", la care se adaugă numele județului din care face parte, respectiv "Corpul Profesional al municipiului București".(5) C.P.M.J. nu deține personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu.  +  Articolul 57(1) Organele de conducere ale C.P.M.J. sunt președintele și doi vicepreședinți, care își desfășoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul.(2) Organizarea, funcționarea, precum și atribuțiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului.(3) Sunt aleși în funcțiile de președinte și vicepreședinți acei mediatori care sunt înscriși în Tabloul Mediatorilor și care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitare a profesiei și care îndeplinesc condițiile impuse de prezentul Statut.(4) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de mediator se face numai prin vot secret.(5) Organele de conducere a C.P.M.J. iau hotărâri numai prin vot deschis.(6) În cadrul C.P.M.J. își desfășoară activitatea și funcționează:a) comisia de disciplinăb) aparatul tehnic-administrativ.  +  Articolul 58Organele de conducere ale C.P.M.J. au următoarele atribuții generale:(a) aduc la îndeplinire obligația de organizare a activității de mediere în județul respectiv, organizează, conduc și gestionează întreaga sa activitate, depun toate diligențele pentru îndeplinirea principalelor atribuții prevăzute în prezentul Statut;(b) reprezintă Corpul Profesional al Mediatorilor în relațiile cu terții și cu autoritățile din județ, în conformitate cu prevederile contractului de mandat și a Hotărârilor Consiliului;(c) respectă Hotărârile adoptate de către Consiliu;(d) propun măsuri pentru aplicarea și respectarea prevederilor Legii, Statutului și ale hotărârilor Consiliului.(e) inițiază și susțin propuneri pentru completarea și/sau modificarea Legii și depun toate diligențele în vederea corelării legislației privind medierea în legislația națională și comunitară, cu avizul Consiliului;(f) întocmesc planul anual de activități, ce este supus spre aprobare Adunării Generale a C.P.M.J. și apoi Consiliului;(g) în exercitarea atribuțiilor, organele de conducere sunt obligate să acționeze cu prudență și să execute mandatul conferit cu diligența unui bun proprietar;(h) stabilesc o strategie de prevenire a unor eventuale conflicte și/sau litigii îndreptate împotriva Consiliului.  +  Articolul 59Atribuții privind dezvoltarea și promovarea profesiei de mediator ale organelor de conducere a C.P.M.J.:a) implementează în județ strategiile elaborate de Consiliu;b) identifică nevoile mediatorilor din județ;c) propun strategii proprii locale pentru dezvoltarea profesiei de mediator;d) propun strategii proprii locale pentru promovarea profesiei de mediator;e) organizează activități de promovare a profesiei de mediator la nivelul C.P.M.J. și sprijină Consiliul în acțiunile de promovare a medierii la nivel național;f) dezvoltă strategii eficiente de comunicare cu instituțiile publice, autorități publice locale și cu alte organisme de interes din raza județului respectiv inclusiv cu mass-media;g) organizează și editează publicațiile C.P.M.J.;(h) organizează și supraveghează serviciul statistic județean al C.P.M.J;(k) rezolvă orice probleme de interes pentru profesia de mediator în limitele mandatului încredințat;(l) adoptă proceduri de lucru specifice pentru activitățile ce decurg din atribuțiile stabilite de Consiliu;(m) inițiază constituirea de noi comisii de specialitate atunci când acestea sunt necesare pentru îndeplinirea activităților propuse;(n) colaborează pe bază de protocol cu alte instituțiile publice sau organizații naționale și internaționale;(o) inițiază diverse proiecte în scopul atragerii de fonduri financiare pentru promovarea medierii;(p) întocmesc și actualizează registrul județean al mediatorilor aflați în prima etapă de pregătire profesională continuă.  +  Articolul 60Atribuții privind organizarea profesiei de mediator ale organelor de conducere a C.P.M.J.:a) convoacă și organizează Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din Județ și prezintă Raportul de Activitate anual;b) întocmește și prezintă anual Consiliului spre aprobare raportul de activitate al organelor de conducere al C.P.M.J. precum și modul de gestionare a resurselor financiare și de utilizare a bunurilor alocate de Consiliu pentru organizarea activității de mediere în județul respectiv;c) organizează și monitorizează desfășurarea în condiții de legalitate a activității de mediere din județul respectiv;d) realizează și asigură evidența mediatorilor autorizați din județ și transmite Consiliului orice modificare intervenită în vederea actualizării Tabloului Mediatorilor;e) se preocupă de reactualizarea și afișarea Tabloului Mediatorilor autorizați la instituțiile în drept și îl comunică tuturor persoanelor și instituțiilor interesate;f) verifică și constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie și transmite dosarele spre autorizare Consiliului, în condițiile Legii și ale Statutului profesiei de mediator;g) verifică și constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de incompatibilitate, suspendare și încetare a exercitării profesiei de mediator și transmite documentele Consiliului;h) primește cererile privind constatarea existenței: stării de incompatibilitate, situațiilor de suspendare și încetare a exercitării profesiei de mediator și transmite documentele Consiliului;i) verifică și constată dacă actele privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege și de Statutul profesiei. Organizează și ține evidența acestora și le trimite Consiliului spre avizare;j) comunică mediatorilor documentele, adresele, hotărâri emise de Consiliu;k) eliberează autorităților înscrisuri care atestă situația profesională a mediatorilor din județ;l) la cererea mediatorului interesat eliberează înscrisuri care atestă situația sa profesională;m) vizează legitimațiile mediatorilor.  +  Articolul 61Atribuții ale Organelor de conducere a C.P.M.J. privind consolidarea bugetului profesiei:a) identifică surse financiare pentru susținerea proiectelor de promovare și dezvoltare ale profesiei în județ;b) elaborează și propun spre aprobare Consiliului bugetul de venituri și cheltuieli al entității județene pe care îl supun atenției și aprobării Consiliului;c) propun măsuri de îmbunătățire a procesului de colectare a contribuțiilor mediatorilor.  +  Articolul 62Atribuții de control ale Organelor de conducere a C.P.M.J.:(a) propun măsuri pentru respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați și aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;(b) comunică Consiliului sancțiunile propuse de Comisia de disciplină teritorială, în termen de 5 zile de la data emiterii lor;(c) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor potrivit Statutului profesiei;(d) primesc, înregistrează și trimit plângerile și contestațiile făcute împotriva hotărârilor proprii adoptate, în cazurile prevăzute de Lege și de Statut spre competenta soluționare Consiliului;(e) supraveghează respectarea de către mediatori a Codului de etică și deontologie profesională, precum și normele de răspundere disciplinară a acestora;(f) iau măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică și deontologie profesională și aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;(g) primesc sesizările în legătură cu săvârșirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, și le înaintează Consiliului pentru a analiza condițiile privind constituirea comisiilor de disciplină, după caz;(h) răspund de aplicarea sancțiunilor aplicate prin Hotărâre a Consiliului;(i) sesizează comisia de disciplină cu privire la cercetarea abaterilor disciplinare ale mediatorilor;(j) se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligațiilor profesionale ale mediatorilor prevăzute în conținutul Legii, al prezentului Statut, în Hotărârile Consiliului și în Codul de etică și deontologie profesională;(k) exercită controlul asupra activității aparatului tehnico-administrativ al C.P.M.J.  +  Articolul 63(1) Organele de conducere ale C.P.M.J. se preocupă de pregătirea profesională continuă a mediatorilor și facilitarea desfășurării cursurilor care să asigure:a) dobândirea de cunoștințe teoretice în domeniul conflictelor, al soluționării alternative a disputelor și medierii;b) dezvoltarea de abilități practice în mediere;c) cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;d) asigurarea accesului și menținerea în profesia de mediatore) identifică măsurile necesare la nivel local pentru creșterea calității pregătirii profesionale a mediatorului.(2) C.P.M.J. ține evidența privind pregătirea profesională a mediatorilor autorizați și raportează trimestrial Consiliului situația acestor pregătiri.  +  Articolul 64Atribuții administrativ - organizatorice ale organelor de conducere a C.P.M.J.:a) asigură suportul tehnic necesar desfășurării activităților specifice C.P.M.J., președintelui, vicepreședinților, precum și membrilor Comisiei de disciplină teritorială;b) redactează, înregistrează, arhivează și ține evidența documentelor C.P.M.J.;c) pregătesc și desfășoară activități de relații publice pe plan intern și extern, în limitele stabilite de Consiliu;d) pregătesc și asigură suportul tehnic și logistic pentru organizarea și desfășurarea tuturor activităților desfășurate în sprijinul mediatorilor în limita mandatului;e) pun la dispoziția mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituții, organizații sau a cetățenilor, în mod oportun și complet, informațiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu ca fiind publice;f) răspund de realizarea și actualizarea site-ului web al C.P.M.J. și asigură informatizarea în condiții optime a activității acestuia;g) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreținere și exploatare a materialelor, inventarului propriu și a mijloacelor fixe;h) răspund de materialele publicitare și a publicațiile proprii ale C.P.M.J, precum și de distribuirea acestora;i) răspund de întreținerea spațiului sediului C.P.M.J. și a bunurilor din dotare, de buna funcționare a instalațiilor, întocmesc documentațiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparații curente.j) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de Lege, de Statutul profesiei de mediator sau hotărâte de Consiliu și date în competența sa.  +  Articolul 65În exercitarea atribuțiilor sale, organele de conducere ale C.P.M.J adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care le compun, exprimat direct sau prin mandat scris.  +  Articolul 66Hotărârile organelor de conducere ale C.P.M.J. au caracter obligatoriu pentru mediatorii din cadrul C.P.M.J. și pot fi atacate, de către cei interesați, cu plângere la Consiliu, în termen de 15 zile de la publicare.  +  Articolul 67Organele de conducere ale C.P.M.J. apără și promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere.  +  Articolul 68Colaborează cu alte instituții publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislației în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere.  +  Articolul 69(1) Atribuțiile Președintelui C.P.M.J.:a) coordonează întreaga activitate executivă a C.P.M.J.;b) supraveghează și răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;c) reprezintă interesele mediatorilor în relația cu autoritățile publice locale și cu alte organisme de interes din raza județului respectiv, cu organele, organizațiile și instituțiile statului, cu orice persoană fizică și/sau juridică din țară și din străinătate;d) reprezintă C.P.M.J în relațiile cu terții în limitele mandatului conferit de Consiliu;e) încheie convenții, acorduri și contracte în numele C.P.M.J. și cu autorizarea Consiliului, semnează documentele precizate. Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambie sau bilete la ordin, pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și pentru a încheia orice acte de dispoziție trebuie să fie împuternicit în mod expres de către Consiliul de Mediere;f) convoacă și conduce ședințele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J.;g) ia măsuri privind organizarea și funcționarea C.P.M.J.;h) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama aparatului tehnic-administrativ propriu, proiectul de buget de venituri și cheltuieli;i) colaborează cu vicepreședinții și reprezentantul de pe lângă Curtea de Apel, în toată activitatea sa;j) prezintă Consiliului periodic (lunar, trimestrial, semestrial) un raport de activitate cu privire la activitatea depusă în cadrul C.P.M.J.;k) răspunde de organizarea și buna funcționare a aparatului tehnic-administrativ al C.P.M.J.;l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, Statutul profesiei, Hotărârile Consiliului și ale C.P.M.J. date în competența sa.(2) Președintele poate delega exercitarea unor atribuții din competența sa și poate încredința mandatul de reprezentare unuia sau ambilor vicepreședinți.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.  +  Articolul 70Atribuțiile vicepreședinților sunt:a) asigură coordonarea activității C.P.M.J., în lipsa președintelui;b) conduce lucrările în ședințele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J., în lipsa președintelui;c) asigură reprezentarea C.P.M.J. în raport cu terții, în lipsa președintelui;d) coordonează activitatea aparatului tehnic administrativ, în lipsa președintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea acestuia;e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, Statutul profesiei și hotărârile Consiliului;f) colaborează cu președintele celălalt vicepreședintele și reprezentantul de pe lângă Curtea de Apel în toată activitatea sa.  +  Articolul 71(1) Organele de conducere al C.P.M.J. se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui.(2) La ședințele organelor de conducere a C.P.M.J. pot participa membrii din Consiliul, precum și orice membru al C.P.M.J. cu drept de exercitare a profesiei. Mediatorii își pot manifestă dorința de a participa la ședința organelor de conducere al C.P.J.M., în baza unei cereri adresate președintelui C.P.M.J.(3) Lucrările ședinței se consemnează în registrul de procese-verbale și se semnează de către organele de conducere a C.P.M.J. și de către secretar. Registrul poate fi consultat de către mediatorii interesați și de către orice membru al Consiliului.(4) Hotărârile organelor de conducere al C.P.M.J. se iau cu votul majorității simple.  +  Articolul 72(1) Organele de conducere a C.P.M.J. sunt alese pentru o perioadă de 4 ani;(2) Mandatul președintelui și al vicepreședinților începe de la data semnării contractului de mandat și încetează în a 90-a zi de la predarea mandatului către următorii membri C.P.M.J;(3) Predarea mandatului de președinte sau de vicepreședinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile și imobile și arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;(4) Perioada de predare a documentelor gestionate de președinte și de vicepreședinți este de 15 zile calendaristice de la data alegerii în funcție.  +  Articolul 73(1) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui încetează în următoarele situații:(a) prin renunțare scrisă;(b) prin deces;(c) prin încetarea calității de mediator;(d) suspendarea din profesia de mediator;(e) împlinirea/încetarea termenului din contractul de mandat;(f) revocarea prin votul a 5 membri a: Consiliului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor expres prevăzute în prezentul Statut și care fac obiectul contractului de mandat;(g) schimbarea sediului profesional principal sau secundar în alt județ decât cel pe care îl reprezintă la nivel de C.P.M.J.;(h) în caz de incapacitate.(2) Încetarea mandatului de președinte sau vicepreședinte se constată prin hotărâre a Consiliului.(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.(4) În caz de numire de către Consiliu a președintelui și vicepreședinților, ca organe de conducere a C.P.M.J., acesta organizează noi alegeri în termen de 1 an de zile de la numire.(5) În caz de numire de către Consiliu a reprezentantului Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel, C.P.M.J.-urile din raza Curții de Apel organizează noi alegeri în termen de 1 an de zile de la numirea acestora.  +  Articolul 74Membrii C.P.M.J. pot fi revocați în totalitate sau în parte de către Consiliu în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor, obligațiilor stabilite în Contractul de mandat și în prezentul Statut.  +  Articolul 75Organele de conducere ale C.P.M.J. pentru activitatea depusă vor primi o indemnizație lunară stabilită fie de Consiliu, fie prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al C.P.M.J. alocat de Consiliu, în funcție de resursele financiare identificate la nivel județean.  +  Articolul 76Aparatul tehnic-administrativ constituit în cadrul C P.M.J. este format din personal angajat prin contracte individuale de muncă, este organizat, funcționează și are atribuțiile stabilite potrivit Legii, Statutului, hotărârilor Consiliului și deciziilor președintelui C.P.M.J.  +  Articolul 76C.P.M.J. își acoperă cheltuielile de organizare și funcționare din veniturile acordate de Consiliu, ca urmare a contribuțiilor virate privind:a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;b) donații, sponsorizări, finanțări și alte surse de venit, dobândite în condițiile Legii;c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancțiuni disciplinare;  +  Secţiunea 3 Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel  +  Articolul 77Comisia privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel este alcătuită din reprezentanți aleși la nivelul fiecărei Curți de Apel, ce duc la îndeplinire obligația de organizare a activității de mediere pe raza Curții de Apel și reprezintă mediatorii în relația cu sistemul judiciar, respectiv Curtea de Apel, tribunalele și toate judecătoriile din raza Curții de apel, parchetele de pe lângă Curtea de Apel, Tribunal și Judecătorii, inspectoratele de poliție județene, jandarmeria, penitenciarele, serviciile de probațiune de pe lângă Tribunale.  +  Articolul 78În organizarea, conducerea, gestionarea activității sale, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel are următoarele atribuții:a) reprezintă mediatorii în relația cu sistemul judiciar;b) propune strategii eficiente de comunicare cu sistemul judiciar și bune practici comune, strategii aprobate de Consiliu;c) duc la îndeplinire Hotărârile Consiliului;d) implementează la nivelul Curților de Apel strategia Consiliului în sistemul Judiciar;e) colaborează cu organele de conducere ale C.P.M.J. pentru eficientizarea relației cu sistemul judiciar;f) întocmește un plan de activitate privind acțiunile necesare îndeplinirii mandatului conferit;g) informează Organele de conducere a C.P.M.J. și Consiliul despre dificultățile apărute în relație cu reprezentanții sistemului judiciar;h) prezintă un raport de activitate Consiliului (lunar, trimestrial, anual).i) pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii ori bilete la ordin pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și a încheia orice acte de dispoziție, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel trebuie să fie împuternicit în mod expres de către Consiliu;j) face propuneri după consultarea CPMJ-urilor, cu avizul CM organelor de conducere ale Curților de Apel în vederea aplicării unei practici unitare în materie de mediere la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel;k) solicită și propune organelor de conducere ale Curților de Apel participarea la ședințele Comisiei de unificare a practicii judiciare organizate de Curțile de Apel, în cazul dezbaterii de subiecte în domeniul medierii.  +  Articolul 79(1) Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel este ales pentru o perioadă de 4 ani;(2) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza curții de apel începe de la data semnării contractului de mandat cu Consiliul și încetează în cel mult a 180-a zi de la predarea mandatului către următorii membri ai Consiliului sau la data predării mandatului către noul reprezentant ales. (la 06-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 79 , Sectiunea 3 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 55 din 5 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 06 mai 2019 ) (3) Predarea mandatului se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;(4) Perioada de predare a documentelor gestionate este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcție.  +  Articolul 80(1) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel încetează în următoarele situații:(a) prin renunțare scrisă;(b) prin deces;(c) prin încetarea calității de mediator;(d) suspendarea din profesia de mediator;(e) împlinirea/încetarea termenului din contractul de mandat;(f) revocarea prin votul a 5 membri ai Consiliului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor expres prevăzute în prezentul Statut și care fac obiectul contractului de mandat;(g) schimbarea sediului profesional principal sau secundar în alt județ din altă circumscripție a Curții de Apel decât cea pe care o reprezintă;(h) în caz de incapacitate.(2) Încetarea mandatului de reprezentant ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel se constată prin hotărâre a Consiliului.(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.  +  Articolul 81Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel poate fi revocat de către Consiliu în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor, obligațiilor stabilite în Contractul de mandat și în prezentul Statut.  +  Articolul 82Reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel pentru activitatea depusă va primi o indemnizație stabilită de Consiliu, în urma analizei financiar-contabile.  +  Secţiunea 4 Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din județ  +  Articolul 831) Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ:(a) Organele de conducere a C.P.M.J. organizează în fiecare an Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ.(b) La Adunarea generală anuală vor participă toți mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscriși în Tabloul Mediatorilor din județul respectiv și care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.(c) La Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ se va prezenta raportul de activitate al organelor de conducere a C.P.M.J și a reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel.(d) Adunarea generală anuală propune măsuri privind exercitarea activității organelor de conducere a C.P.M.J.(e) Adunarea generală anuală propune măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor;(f) Adunarea Generală anuală propune strategii de dezvoltare și promovare a profesiei de mediator la nivel local și național;(g) Adunarea Generală anuală deleagă reprezentanții pentru Conferința Națională a Mediatorilor cu cel puțin 45 de zile înainte de organizarea conferinței anuale.(2) Numărul de delegați al fiecărui C.P.M.J. se calculează după cum urmează: președintele C.P.M.J, cei doi vicepreședinți, reprezentantul ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, plus un delegat pentru C.P.M.J care are până la 50 de mediatori; astfel vor fi desemnați câte un mediator autorizat delegat la fiecare 50 de mediatori din Corpul profesional.(3) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J. se organizează o dată la 4 ani, în termen de maximum 180 de zile de la alegerea membrilor Consiliului. Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu. (la 06-05-2019, Alineatul (3) din Articolul 83 , Sectiunea 4 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 55 din 5 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 06 mai 2019 )  +  Articolul 84(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ se stabilește în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.(2) Convocarea se face de către organele de conducere al C.P.M.J., prin afișare pe site-ul propriu și la sediul său din județ, prin poștă electronică și prin publicare într-un ziar local cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.(3) Ședința Adunării generale anuale a mediatorilor din județ este condusă de președintele C.P.M.J. împreună cu 5 membri aleși prin vot deschis dintre cei prezenți, dintre care unul este desemnat secretar.  +  Articolul 85(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ este legal constituită cu participarea mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, adică a celor înscriși în Tabloul Mediatorilor din județul respectiv și care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.(2) Hotărârile Adunării generale anuale ale mediatorilor din județ se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, conform prezentului Statut.(3) Participarea la Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ se face personal.(4) Mediatorul membru al C.P.M.J. nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.(7) Hotărârile Adunărilor Generale anuale a mediatorilor din județe și raportul acestora de activitate pe anul precedent sunt transmise Consiliului în termen de 15 zile de la data desfășurării, cu cel puțin de 45 de zile înaintea desfășurării Conferinței Naționale a Mediatorilor.  +  Secţiunea 5 Conferința Națională a Mediatorilor  +  Articolul 86(1) Conferința Națională a Mediatorilor se organizează anual de către Consiliu.(2) La Conferința Națională a Mediatorilor participă organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Județ și reprezentanții aleși ai Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel, precum și persoanele delegate de mediatori la Adunarea generală anuală a mediatorilor din județ.(3) La Conferința Națională a Mediatorilor, Consiliul va prezenta un raport privind activitatea desfășurată de acesta pe parcursul anului precedent precum și bugetul de venituri și cheltuieli.(4) Organele de conducere a C.P.M.J prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate și a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus în scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.(5) Reprezentanții aleși ai Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel, prezintă raportul anual de activitate, modul de gestionare a fondurilor alocate și a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului. Raportul va fi depus în scris anterior organizării Conferinței, cu cel puțin 45 de zile.(6) Conferința Națională a Mediatorilor propune măsuri privind strategia de dezvoltare și promovare a profesiei de mediator la nivel național pentru perioada următoare.(7) Conferința Națională a Mediatorilor propune Consiliului măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor.(8) O dată la 4 ani, Consiliul prezintă raportul de activitate pentru întreaga perioadă a mandatului precum și bugetul de venituri și cheltuieli.  +  Articolul 87(1) Data desfășurării Conferinței Naționale a Mediatorilor se stabilește de către Consiliu în prima ședință din luna martie a fiecărui an.(2) Convocarea se face de către Consiliu prin afișare pe site-ul propriu și prin poștă electronică cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.(3) Ședința Conferinței Naționale a Mediatorilor este condusă de Președintele Consiliului.  +  Articolul 88(1) Conferința Națională a Mediatorilor este legal constituită cu participarea delegaților prezenți.(2) Participarea la Conferința Națională a Mediatorilor se face personal.  +  Secţiunea 6 Alegerea membrilor Consiliului de Mediere, a organelor de conducere a Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județ (C.P.M.J.) și a reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel  +  Articolul 89Consiliul de Mediere este format din 9 membri titulari și 3 membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor.  +  Articolul 90Organele de conducere a C.P.M.J sunt: președintele și doi vicepreședinți. La nivel județean își desfășoară activitatea și reprezentantul Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel. Organele de conducere a C.P.M.J, precum și reprezentantul Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel, sunt aleși de mediatori prin vot direct și secret.  +  Articolul 91Pot fi aleși în calitate de membri ai Consiliului, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt mediatori autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor la secțiunea "activi" și fac dovada că sunt înregistrați la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;b) nu sunt suspendați și nu au fost sancționați disciplinar printr-o hotărâre rămasă definitivă;c) dispun de cunoștințe teoretice suplimentare formării inițiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare inițială a mediatorului, dintre care cel puțin 40 de ore de formare în mediere;d) au o experiență practică de minimum 7 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor și un număr de minim 20 de medieri;e) au achitată la zi taxa profesională.  +  Articolul 92Pot fi aleși în calitate de membri ai Organelor de conducere a C.P.M.J și de Reprezentant al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt mediatori autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor la secțiunea "activi" și fac dovada ca sunt înregistrați la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;b) nu sunt suspendați și nu au fost sancționați printr-o hotărâre rămasă definitivă;c) dispun de cunoștințe teoretice suplimentare formării inițiale, însumând minimum 40 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare inițială a mediatorului, dintre care cel puțin 20 de ore de formare în mediere;d) au o experiență practică de minimum 3 ani, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor și un număr de minim 10 de medieri;e) au achitată la zi taxa profesională.  +  Articolul 93Mandatul membrilor Consiliului, al Organelor de conducere a C.P.M.J și al Reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel este de 4 ani.  +  Articolul 94(1) Regulamentul și procedura de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului și a Organelor de conducere a C.P.M J, precum și a Reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curților de Apel, se vor stabili prin hotărâre de către Consiliu.(2) Alegerile pentru organele de conducere a C.P.M.J și a reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar, de pe raza Curților de Apel se organizează o dată la patru ani, în termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului.  +  Secţiunea 7Atribuțiile Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Mediere.  +  Articolul 95Atribuțiile Președintelui sunt:(1) activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un președinte și un vicepreședinte.(2) președintele coordonează întreaga activitate a Consiliului.(3) reprezintă Consiliul în relațiile cu terții, persoane fizice și juridice din țară și în străinătate.(4) președintele convoacă și conduce ședințele Comisiei Permanente și a Consiliului;(5) în exercitarea funcției sale, președintele emite decizii;(6) supraveghează și răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului;(7) încheie convenții, acorduri și contracte în numele Consiliului, cu autorizarea prealabilă a acestuia;(8) semnează actele Consiliului și ale Comisiei permanente;(9) răspunde de organizarea și buna funcționare a secretariatului tehnic;(10) este ordonator de credite;(11) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama secretariatului tehnic;(12) colaborează cu vicepreședintele în toată activitatea sa;(13) prezintă Consiliului periodic un raport de activitate și informează Consiliul cu privire la activitatea instituției și a Comisiei permanente desfășurată între ședințele acestuia;(14) coordonează și supraveghează activitatea în teritoriu a organelor de conducere a C.P.M.J și a reprezentanților Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe lângă Curtea de Apel;(15) prezintă Conferinței Naționale a Mediatorilor, raportul de activitate anual, raportul anual privind bugetul de venituri și cheltuieli a Consiliului;(16) prezintă Conferinței Naționale a Mediatorilor, o dată la patru ani, raportul de activitate și raportul financiar privind întreaga perioadă a mandatului;(17) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, prezentul Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului și de hotărârile Consiliului.  +  Articolul 96Atribuțiile vicepreședintelui sunt:a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului;b) asigură coordonarea activității Consiliului, în lipsa președintelui;c) conduce lucrările în ședințele Consiliului și în ședințele Comisiei permanente, în lipsa președintelui;d) asigură reprezentarea Consiliului în raport cu terții, în lipsa președintelui;e) coordonează activitatea secretariatului tehnic, în lipsa președintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea președintelui;f) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Lege, prezentul Statut, de Regulamentul de Organizare și funcționare al Consiliului de mediere și de hotărârile Consiliului;g) colaborează cu președintele în toată activitatea sa.  +  Articolul 97(1) Președintele poate delega exercitarea unor atribuții din competența sa și poate încredința mandatul de reprezentare vicepreședintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condițiile legii.(2) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui. Dacă președintele și vicepreședintele sunt în imposibilitate temporară de a-și exercita funcțiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parțial sau în totalitate, atribuțiile președintelui(3) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de președintele sau de vicepreședintele care predă mandatul, după caz.(4) Predarea mandatului de președinte sau de vicepreședinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile și imobile, situația financiară a conturilor bancare și arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.(5) Perioada de predare a documentelor gestionate de președinte și de vicepreședinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcție.  +  Articolul 98(1) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui încetează în următoarele situații:a) prin renunțare scrisă;b) prin deces;c) prin încetarea calității de membru al Consiliului;d) absența nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;e) la împlinirea termenului mandatului;f) prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.(2) încetarea mandatului de președinte sau vicepreședinte se constată prin hotărâre a Consiliului.(3) în caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.  +  Secţiunea 8 Analiza financiară  +  Articolul 99Analiza financiară se realizează anual prin audit statutar. Prin audit statutar se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent (persoana fizică sau o persoana juridică) asupra situațiilor financiare a Consiliului în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de acesta. Auditul statutar se va efectua de auditori statutari care examinează (verifică) și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice Consiliului, în virtutea dispozițiilor legale aplicabile.  +  Articolul 100Auditorul financiar își va desfășura activitatea pe baza de contract, atribuit prin selecția de oferte, în urma publicării prealabile a unui anunț de participare pe site-ul Consiliului.  +  Articolul 101Obiectivele și scopul auditului statutar:a) obiectivul general al auditului financiar este acela de a furniza asigurarea, că situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere și celelalte componente ale situațiilor financiare, în funcție de referențialul contabil aplicabil) examinate sunt complete și întocmite cu acuratețe, iar operațiile, financiare, economice s-au efectuat în conformitate cu legile și reglementările relevante în vigoare;b) scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă, clară și completă a poziției financiare (patrimoniului), a situației financiare și a rezultatelor obținute de Consiliu;c) verificarea acurateții declarațiilor financiare;d) identificarea unor posibile fraude;e) respectarea de către Consiliul a obligațiilor sale legale;f) elaborarea unui plan de măsuri și recomandări pe baza rezultatului raportului de audit financiar și a activității desfășurate.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 102Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 192/2006.  +  Articolul 103Orice dispoziții contrare cuprinse în hotărârile Consiliului precum și în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului, se abrogă de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.-----