LEGE nr. 117 din 26 mai 2017privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 30 mai 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se înființează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului - ISACCL, denumit în continuare Institut, instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București.(2) Institutul este centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință - World Academy of Art and Science. (la 19-09-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 2(1) Institutul are următoarele obiective:a) extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului - Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz -, leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației;b) protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunitățile universitare în colaborare cu comunitățile locale, prin extinderea în această regiune a rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO;c) promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație.(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Institutul colaborează cu Academia Română, academii din străinătate, instituții guvernamentale, organizații internaționale, instituții de învățământ superior, institute și centre de cercetare științifică, biblioteci, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile din țară și din străinătate. (la 19-09-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 alin. (1), Institutul are următoarele atribuții principale:a) efectuează studii și cercetări de specialitate în țară și în străinătate privind problematica politică, socială, economică și culturală în spațiul Levantului din perspectiva istorică, contemporană și anticipare a viitorului;b) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea patrimoniului cultural și natural din spațiul Levantului și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniile de specialitate;c) fundamentează și promovează diplomația culturală și cultura păcii pe plan universal;d) desfășoară activități în cadrul unor programe de master acreditate în domeniile diplomație culturală și patrimoniu, în parteneriat cu universități din România și institute ale Academiei Române, precum și școli de studii avansate și postdoctorale;e) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate;f) editează, reeditează și publică, pe orice tip de suport, cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale, publicații de specialitate și comercializează materialele privind spațiul Levantului în trecut și prezent;g) elaborează și editează monografii și studii rezultate în urma cercetărilor științifice, sub forma unor materiale de documentare și/sau periodice, cu scopul de a promova cunoașterea culturii și civilizației Levantului în țară și în străinătate;h) organizează manifestări științifice - congrese, conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde, ateliere de lucru, reuniuni - naționale și internaționale, în domeniul artelor, științelor, dialogului interreligios, diplomației culturale, patrimoniului natural și cultural din spațiul Levantului și participă la manifestări similare organizate la nivel național și internațional;i) organizează expoziții naționale și internaționale, în vederea promovării valorilor de cultură materială și spirituală din spațiul Levantului și participă la astfel de evenimente;j) inițiază programe/proiecte naționale și internaționale de cercetare-dezvoltare, cultură, patrimoniu cultural și natural în calitate de instituție de specialitate în cultura și civilizația Levantului și participă la astfel de inițiative;k) organizează școli de vară, ateliere de lucru, la nivel național și internațional, în scopul extinderii și consolidării dialogului dintre mediul academic, lideri religioși și tânăra generație, precum și al creării unei culturi a păcii în spațiul Levantului;l) administrează fondul documentar cuprinzând arhiva Institutului, fondul cartografic, biblioteca fizică și biblioteca digitală, colecțiile muzeale și baza de date, specifice zonei Levantului;m) activează ca membru în organizații internaționale;n) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate;o) prezintă poziții, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaționale sau regionale. (la 19-09-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 4(1) Conducerea activității științifice a Institutului este asigurată de un Consiliu științific format din maximum 25 de membri, după cum urmează: membri români ai Academiei Mondiale de Artă și Știință; 5 personalități academice străine din rândul membrilor Academiei Mondiale de Artă și Știință; președintele Academiei Române; rectorul Universității din București; rectorul Universității «Babeș-Bolyai» din Cluj-Napoca; rectorul Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, ca membri de drept, precum și alte personalități academice desemnate de președintele Institutului. (la 19-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 ) (2) Consiliul științific numește dintre membrii săi președintele și secretarul general ai Consiliului științific. (la 19-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 ) (3) Consiliul științific are următoarele atribuții:a) aprobă planul anual de activități în domeniul de specialitate;b) aprobă raportul anual privind activitatea științifică; c) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislației în vigoare. În acest caz, finanțarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face angajarea;d) validează concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare. (la 19-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 ) (4) Activitatea Consiliului științific este organizată de secretariatul acestuia.  +  Articolul 5(1) Conducerea Institutului este asigurată de un președinte care are și calitatea de președinte al Colegiului director.(2) Președintele Institutului este numit de Biroul permanent al Senatului României, la propunerea Consiliului științific, dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Funcția de președinte al Institutului este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat.(3) Președintele Institutului este ordonator terțiar de credite. În exercitarea atribuțiilor sale președintele Institutului emite ordine.(4) Președintele Institutului are următoarele atribuții principale:a) organizează, conduce și răspunde, conform legii, de activitatea Institutului;b) aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale Institutului;c) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numește și eliberează din funcție personalul institutului, în condițiile legii;d) poate aproba delegarea și subdelegarea de atribuții, în limita mandatului acordat.(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de Colegiul director din care fac parte: președintele Institutului, directorul general, directorul științific și secretarul general al Consiliului științific.(6) Colegiul director are următoarele atribuții:a) întocmește și propune spre aprobare președintelui Institutului organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale Institutului;b) întocmește și propune spre aprobare Consiliului științific planul anual de activități de specialitate și propune președintelui Institutului proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și raportul anual de activitate ale Institutului;c) duce la îndeplinire deciziile președintelui Institutului.(7) Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:a) avizează toate documentele supuse aprobării președintelui Institutului;b) exercită prin delegare atribuțiile și responsabilitățile președintelui Institutului în limita mandatului acordat;c) asigură managementul programului de lucru și al activităților Institutului, monitorizând respectarea termenelor de execuție a acestora;d) exercită și alte atribuții, prevăzute în fișa postului și stabilite prin ordin al președintelui Institutului.(8) Directorul științific coordonează activitatea de cercetare, fiind înlocuitorul de drept al directorului general și exercitând atribuțiile delegate de acesta. (la 19-09-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 5^1(1) Pentru participarea la ședințele Colegiului director secretarul general al Consiliului științific beneficiază de o indemnizație de ședință lunară în cuantum de 25% din indemnizația președintelui Institutului, indiferent de numărul ședințelor organizate lunar.(2) Cheltuielile de cazare și transport, efectuate de membrii Consiliului științific și de membrii Colegiului director, cu ocazia deplasărilor la acțiuni organizate de Institut în țară și în străinătate, se suportă din bugetul Institutului. (la 19-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 36, inclusiv postul de președinte al Institutului.(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice, asimilat personalului din organele de specialitate ale administrației publice centrale. (la 19-09-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 19 septembrie 2019 )  +  Articolul 7(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului României.(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, după cum urmează:a) proiecte de studii și cercetări, finanțate sau cofinanțate, în condițiile legii, inclusiv din fonduri europene;b) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;c) studii, proiecte, prestări de servicii, consultanță etc.;d) exploatarea bunurilor pe care le are în proprietate sau în administrare, în condițiile legii;e) alte activități specifice realizate de Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.(3) Veniturile proprii se pot obține și din sponsorizări și/sau donații, în condițiile legii.  +  Articolul 8Institutul se înființează la data intrării în vigoare a legii, la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, urmând ca finanțarea cheltuielilor să se asigure de la bugetul de stat.  +  Articolul 9Se autorizează Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ să asigure spațiul și mijloacele necesare organizării și funcționării Institutului, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 26 mai 2017.Nr. 117.----