DECRET nr. 312 din 14 octombrie 1980privind acordarea uniformelor de serviciu şi echipamentului vestimentar tipizat pentru personalul din unităţile socialiste de stat
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 82 din 15 octombrie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Personalul din unităţile socialiste de stat care, prin natura funcţiei sau activităţii pe care o îndeplineşte, este obligat sa poarte, în timpul serviciului, uniforma de serviciu sau echipament vestimentar tipizat, beneficiază de acestea în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 2 (1) Uniforma de serviciu se acordă personalului din unităţile căilor ferate, vamale, silvice, transporturi navale, Administraţia portului liber Sulina, aviaţia civilă, posta şi telecomunicaţii, paza, pompieri civili, precum şi personalului operativ care serveşte parcul auto public aparţinînd Ministerului Transporturilor şi parcul auto pentru transportul urban din municipiile Bucureşti şi Constanta. (2) Uniforma de serviciu se compune din costum de vara, costum de iarna, manta, sapca sau boneta. Uniforma poate fi completată cu alte obiecte, precum şi cu însemne distinctive de ierarhizare, în raport cu funcţia îndeplinită. (3) Echipament vestimentar tipizat se acordă personalului din instanţele judecătoreşti, inclusiv procurorilor care participa la şedinţa de judecată, personalului din unităţile de cultura şi arta reprezentative, marile unităţi comerciale, hoteliere şi de alimentaţie publică, cantonierilor şi picherilor din unităţile de drumuri şi poduri, personalului care serveşte direct aeronavele de pe aeroporturile internaţionale, personalului din unităţile de turism, inclusiv personalului operativ din unitatea de transporturi auto turistice, personalului din staţiile pentru livrarea produselor petroliere cu amănuntul, precum şi personalului din compartimentele de protocol din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale. Obiectele din care se compune echipamentul vestimentar tipizat se stabilesc, corespunzător profilului de activitate al unităţii, prin regulamente aprobate potrivit art. 3. (4) Pentru alte situaţii în care se impune o formă de identificare a personalului unităţii care vine în contact cu publicul se vor folosi numai ecusoane.  +  Articolul 3Categoriile de personal care au dreptul la uniforma sau echipament vestimentar tipizat, descrierea obiectelor din care acestea se compun, sortimentele de material din care se confectioneaza, durata de uzura normata, precum şi condiţiile de folosire şi păstrare, se stabilesc prin regulamente aprobate de Consiliul de Miniştri.  +  Capitolul 2 Procurarea şi suportarea costului uniformelor sau echipamentului vestimentar tipizat  +  Articolul 4Procurarea uniformei de serviciu sau a echipamentului vestimentar tipizat se face de către unităţile în care personalul este încadrat sau prin alte unităţi desemnate de ministere sau celelalte organe centrale şi locale.  +  Articolul 5 (1) Persoanele care beneficiază de uniforma de serviciu sau echipament vestimentar tipizat suporta, în raport cu nivelul retributiei tarifare, stabilită după aplicarea etapei a II-a de majorare generală a retributiei din anii 1979-1980, următoarele cote din cheltuielile pentru procurarea lor:────────────────────────────────────────────────────────   Procent din costul uniformei   sau echipamentului ce se Retribuţii tarifare   suporta de beneficiari - lei -────────────────────────────────────────────────────────          50% pînă la 1.470          80% 1.471-2.000         100% peste 2.000──────────────────────────────────────────────────────── (2) Prin excepţie, pentru personalul cu funcţiile prevăzute în anexa nr. 1*), contribuţia din costul uniformelor de serviciu sau echipamentului vestimentar tipizat este cea stabilită în aceasta anexa. (3) Cheltuielile pentru uniforma de serviciu sau echipamentul vestimentar tipizat ce se suporta de beneficiari, potrivit alin. (1) şi (2), se reţin din retributie, prin statul de plată, în rate lunare eşalonate pe o perioadă de cel mult 36 luni, dar nu mai puţin de 100 lei lunar.----------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Pentru cheltuielile din costul uniformei de serviciu sau echipamentului vestimentar tipizat ce se suporta de beneficiari, unităţile de stat pot primi credite bancare cu o dobînda de 1 la suta pe an, care se suporta de către beneficiari în cadrul cotelor datorate potrivit art. 5.  +  Articolul 7Persoanele care urmează să fie încorporate pentru îndeplinirea serviciului militar, precum şi celor care urmează să fie pensionate, nu li se va acorda uniforma de serviciu sau echipament vestimentar tipizat în anul premergător incorporarii sau pensionării. Dacă perioada de uzura stabilită pentru obiectele de uniforma sau echipament ce li s-au acordat anterior este mai mare decât perioada rămînerii în unitate pînă la data incorporarii sau pensionării, ratele vor fi astfel stabilite încît să se recupereze de la beneficiari întreaga suma datorată, potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul 8 (1) Pentru persoanele care au fost transferate în interes de serviciu în alte sectoare de muncă unde nu se poarta uniforma de serviciu sau echipament vestimentar tipizat, precum şi pentru cele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă din motive ce nu le sînt imputabile, unităţile vor examina, în raport cu starea de uzura a uniformei, dacă aceasta poate fi distribuita altei persoane, în condiţii de plată a diferenţei, sau dacă rămîne la beneficiari, care să plătească în continuare ratele datorate. (2) În cazul transferării la cerere la o alta unitate, precum şi în cazul desfacerii contractului de muncă din iniţiativa persoanelor încadrate în munca sau din motive imputabile acestora, persoanele în cauza au obligaţia sa suporte integral toate ratele rămase neachitate, precum şi cota unităţii pentru partea neamortizata a uniformei sau a echipamentului vestimentar tipizat. (3) În cazul degradării uniformei de serviciu sau echipamentului vestimentar tipizat, înainte de termenul de uzura stabilit, din cauze imputabile beneficiarului, se va putea acorda o alta uniforma de serviciu sau un nou echipament vestimentar tipizat, beneficiarul avînd obligaţia sa suporte cheltuielile pentru vechea uniforma de serviciu sau echipamentul vestimentar tipizat, în condiţiile alin. (2). (4) Debitele din costul uniformei de serviciu sau echipamentului vestimentar tipizat, rămase ca urmare a decesului sau a pensionării datorită unor accidente de muncă survenite în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu ori datorită unei boli profesionale, nu se mai urmăresc şi se suporta din rezultatele financiare ale unităţii respective.  +  Articolul 9 (1) Personalul din cadrul unor unităţi reprezentative hoteliere şi de alimentaţie publică, subordonate Ministerului Turismului sau Ministerului Comerţului Interior, poate primi, fără plata, îmbrăcăminte specifică - costum naţional, costum de epoca sau echipament cu specific deosebit - care va putea fi folosită numai în timpul serviciului şi face parte din inventarul unităţii. Unităţile la care se aplică aceasta prevedere se stabilesc prin regulamente aprobate potrivit art. 3. (2) Pentru personalul detaşat sau încadrat pe perioade determinate la unităţile sezoniere de pe litoral, care vine în contact cu publicul, se poate acorda - în folosinţă - echipament vestimentar tipizat, în condiţiile stabilite prin regulamente aprobate potrivit art. 3, care face parte din inventarul unităţii, urmând să fie folosit numai în timpul serviciului, în mai multe sezoane.  +  Articolul 10 (1) Personalul militar detaşat în unităţi unde se acordă uniforma de serviciu va suporta pentru uniforma ce i se acordă numai diferenţa în plus faţă de costul uniformei militare la care ar fi avut dreptul în aceeaşi perioadă. (2) Personalul care serveşte direct aeronavele de pe aeroporturile internaţionale va putea primi, în folosinţă, în condiţiile stabilite prin regulamentele aprobate potrivit art. 3, fără plata, echipament vestimentar tipizat, care va putea fi folosit numai în timpul serviciului. Acest personal nu va mai beneficia de sortimentele similare de echipament de protecţie sau de lucru prevăzut prin alte acte normative.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 11Uniforma de serviciu şi echipamentul vestimentar tipizat, acordate de unităţi anterior datei publicării prezentului decret, vor fi folosite pînă la expirarea duratei lor de uzura în condiţiile, inclusiv cele de plată, stabilite prin reglementări pe baza cărora au fost acordate.  +  Articolul 12Prevederile prezentului decret se aplică în mod corespunzător personalului din cadrul organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti, pe baza regulamentelor elaborate de organele centrale ale acestora, cu avizul Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 13 (1) Aplicarea prevederilor prezentului decret, în fiecare unitate, se face, începînd cu data prevăzută pentru majorarea generală a retributiilor în unitatea respective, pentru etapa a II-a 1979-1980. De la aceeaşi dată încetează aplicabilitatea actelor normative cuprinse în anexa nr. 2, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) În termen de 60 de zile de la data prezentului decret, ministerele şi celelalte organe centrale interesate vor prezenta Consiliului de Miniştri proiectele de regulamente prevăzute la art. 3, inclusiv pentru unităţile de subordonare locală din domeniul lor de activitate.  +  Articolul 14Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România Notă *) Anexa 1 se comunică instituţiilor interesate.  +  Anexa 2 Acte normative care se abroga1. Decretul nr. 538/1954, publicat în Buletinul Oficial nr. 2/15 februarie 1955, privind reglementarea regimului uniformelor pentru angajaţii civili.2. Decretul nr. 231/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 9/15 ianuarie 1975 (devenit Legea nr. 7/1975), privind paza bunurilor (art. 67).3. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2781/31 decembrie 1954 privind restrangerea categoriilor de salariaţi cu drept de a li se asigura uniforme de către instituţii şi întreprinderi şi modificarea regimului de plată a costului lor.4. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2054/23 septembrie 1955 privind obligativitatea portului uniformei de către salariaţii vamali şi reglementarea gratuitatii acestei uniforme.5. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2356/1 noiembrie 1955 pentru completarea pct. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2781/1954.6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 495/28 martie 1956 pentru completarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 2781/1954 privind restrangerea categoriilor de salariaţi cu drept de a li se asigura uniforme de către instituţii şi întreprinderi şi modificarea regimului de plată a costului lor.7. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1655, publicată în Buletinul Oficial nr. 55/31 octombrie 1956, privind acordarea de echipament personalului de deservire din hotelurile de categoria I şi a II-a, precum şi de categoria a III-a din Capitala, Sinaia şi Busteni, în condiţiile Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 2781/1954.8. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 269/15 februarie 1957 privind uniformarea personalului Ministerului Căilor Ferate, Ministerului Transporturilor Rutiere, Navale şi Aeriene şi Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor.9. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1266/14 august 1957 privind uniformarea unor angajaţi din sectorul silvic.10. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1249/26 august 1959 privind extinderea aplicării Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 269/1957 şi în cadrul Sfatului popular al Capitalei R.P.R.11. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 189/18 martie 1961 cu privire la folosirea de îmbrăcăminte - uniforma de către personalul operativ din unele unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi hoteliere.12. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 621/19 iunie 1962 privind înfiinţarea serviciului de transporturi speciale al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor (art. 6 alin. 2).13. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 784/12 octombrie 1963 pentru extinderea aplicării Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 189/1961 cu privire la folosirea de îmbrăcăminte - uniforma de către personalul operativ din unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi hoteliere.14. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 753/8 octombrie 1964 privind acordarea de uniforma unor categorii de angajaţi din unele unităţi de cultura şi arta.15. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 906/14 noiembrie 1964 privind majorarea salariilor muncitorilor şi personalului tehnic-administrativ din întreprinderile de gospodărie comunală ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta (anexa nr. 3).16. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 881/12 noiembrie 1964 privind majorarea salariilor muncitorilor şi personalului operativ, personalului de conducere, tehnic ingineresc, de specialitate, economic şi administrativ din unităţile de posta şi telecomunicaţii subordonate Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.17. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 909/19 noiembrie 1964 privind îmbunătăţirea salarizarii şi alte drepturi ce se acordă unor categorii de angajaţi ai Oficiului Naţional de Turism "Carpaţi" (art. 4.).18. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1264/19 octombrie 1965 cu privire la cotele şi plafoanele de salarii tarifare în funcţie de care unităţile de întreţinere a drumurilor şi podurilor suporta costul uniformelor.19. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 858/11 mai 1966 privind aplicarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 269/1957 şi personalului de mişcare al Întreprinderii de transport Constanta din subordinea Sfatului popular al oraşului Constanta.20. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 924/17 mai 1966 privind acordarea gratuita de obiecte de îmbrăcăminte angajaţilor cu sarcini de reprezentare, încadraţi la direcţiile, secţiile, oficiile sau serviciile de protocol din aparatul unor organe centrale de stat.21. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2295/18 octombrie 1966 pentru completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 753/1964 privind acordarea de uniforme unor categorii de angajaţi din unele unităţi de cultura şi arta.22. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 239, publicată în Buletinul Oficial nr. 13/16 februarie 1967, privind reglementarea acordării de uniforme angajaţilor din întreprinderile, organizaţiile economice şi bugetare subordonate Ministerului Căilor Ferate.23. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1600/6 iulie 1967 pentru modificarea art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1266/1957 privind uniformarea unor angajaţi din sectorul silvic.24. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1889, publicată în Buletinul Oficial nr. 73/11 august 1967, cu privire la acordarea de echipament vestimentar unor categorii de angajaţi ai unor organizaţii socialiste din subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene.25. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 79, publicată în Buletinul Oficial nr. 11/3 februarie 1968, privind acordarea de uniforme personalului din marina comercială.26. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 175, publicată în Buletinul Oficial nr. 44/9 mai 1970, privind stabilirea tinutei vestimentare de şedinţa la instanţele judecătoreşti.27. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1628, publicată în Buletinul Oficial nr. 133/26 noiembrie 1970, privind acordarea de uniforme unor categorii de salariaţi care deservesc parcul auto public aparţinînd Ministerului Transporturilor.28. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 841/12 iulie 1971 pentru completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 753/1964 privind acordarea de uniforme unor categorii de angajaţi din unele unităţi de cultura şi arta.29. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 844, publicată în Buletinul Oficial nr. 87/12 iulie 1971, privind acordarea de uniforme personalului care deserveşte staţiunile pentru livrarea produselor petroliere cu amănuntul "PECO" din cadrul Ministerului Industriei Chimice.30. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1400, publicată în Buletinul Oficial nr. 148/12 decembrie 1972, privind unele măsuri referitoare la funcţionarea Comitetului de Stat al Radioteleviziunii Române (art. 7).31. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 295, publicată în Buletinul Oficial nr. 37/27 martie 1973, pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, portul uniformei şi însemnelor distinctive ale personalului de paza care asigura paza proprie a organizaţiilor socialiste şi însemnelor distinctive ale paznicilor obşteşti şi de camp, precum şi baremul de acordare a uniformei.32. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 927, publicată în Buletinul Oficial nr. 127/16 august 1973, privind uniformele personalului din aviaţia civilă.--------