HOTĂRÂRE nr. 690 din 12 septembrie 2019privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 16 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău, ca unitate de cercetare-dezvoltare, cu sediul în municipiul Buzău, județul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Banca.  +  Articolul 2Bunurile imobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Băncii.  +  Articolul 3(1) Banca are ca obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice și desfășoară următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe, grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire, grupa 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare, clasa 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală, clasa 0163 - Activități după recoltare, clasa 0164 - Pregătirea semințelor;b) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata; grupa 462 - Comerț cu ridicata și amănuntul - clasa 46111 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, clasa 4622 - Comerț cu ridicata al florilor, al plantelor și al bulbilor;c) diviziunea 52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări, clasa 5210 - Depozitări;d) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 - Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare; clasa 5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor; clasa 5819 - Alte activități de editare;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6201 - Activități de realizare a softului la comandă, software orientat client;f) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 - Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6312 - Activități ale portalurilor web;g) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 692 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; h) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare, grupa 721 -Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologii, clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;i) diviziunea 81 - Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri, grupa 812 - Activități de curățenie; clasa 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor; grupa 813 - Activități de întreținere peisagistică; clasa 8130 - Activități de întreținere peisagistică;j) diviziunea 82 - Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 821 - Activități de secretariat și servicii suport; clasa 8211 - Activități combinate de secretariat; clasa 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;k) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 - Alte forme de învățământ; clasa 8559 - Alte forme de învățământ neclasificate altundeva „n.c.a.“;l) diviziunea 91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; grupa 910 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale; clasa 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor.(2) Banca desfășoară și dezvoltă relații științifice naționale si internaționale, relații de cooperare de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici.  +  Articolul 4Banca are următoarele atribuții:a) prospectează zonele agricole și flora spontană a României în vederea identificării resurselor genetice valoroase;b) întocmește programul de colectare a materialului genetic valoros identificat în cadrul operațiunii de prospecție;c) asigură logistica și execută operațiunea de colectare a materialului genetic prospectat;d) înregistrează materialul genetic depus de unitățile de profil acreditate, de donatori sau colectat de specialiștii băncii;e) evaluează și caracterizează materialul genetic depus;f) realizează amprentarea genetică la cultivarele valoroase;g) încheie protocoale de colaborare cu unități de cercetare acreditate pentru testarea genotipurilor depuse în Bancă ce nu pot fi cultivate și evaluate în condițiile pedoclimatice ale bazinului legumicol Buzău;h) execută analize biochimice la genotipurile înregistrate în Bancă;i) organizează activitatea de carantină a materialului genetic, în conformitate cu normele internaționale;j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de semințe al probelor scade sub standardele admise;k) efectuează conservarea resurselor genetice prin semințe și prin culturi de țesuturi, cu respectarea condițiilor optime de păstrare;l) efectuează conservarea germoplasmei, a populaților locale și a speciilor sălbatice înrudite cu cele cultivate, fiind potențiale surse de gene pentru obținerea de varietăți noi;m) monitorizează viabilitatea semințelor conservate în celule și propune măsuri pentru regenerare;n) pune la dispoziție material genetic protejat la solicitarea unităților de cercetare acreditate și a persoanelor fizice;o) trimite spre omologare și brevetare creațiile biologice obținute;p) pune la dispoziția multiplicatorilor de semințe autorizați creațiile biologice protejate;q) prelucrează datele din experimentele de cercetare;r) administrează și arhivează baza de date a Băncii.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale aprobă Strategia de dezvoltare a Băncii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Băncii.  +  Articolul 6Unitățile de cercetare-dezvoltare care produc material biologic vegetal/resurse fitogenetice din domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice și medicinale și unitățile de învățământ de specialitate din România asigură material genetic necesar desfășurării obiectului principal de activitate al Băncii, în condițiile stabilite prin protocol de predare-preluare încheiat între Bancă și unitățile de cercetare-dezvoltare și de învățământ implicate.  +  Articolul 7(1) Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, de învățământ și de cercetare științifică de profil, Banca se poate asocia cu alte unități de cercetare-dezvoltare de interes public și privat, cu instituții de învățământ acreditate și cu operatori economici din țară și din străinătate, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Banca încheie colaborări cu alte bănci de gene și cu unități de cercetare și învățământ din țară și străinătate cu scopul colectării și realizării schimbului de material genetic.(3) Banca poate iniția și/sau participa ca membru la constituirea, coordonarea si/sau funcționarea unor parteneriate sau structuri de tip cluster de inovare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 5 din Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, cu modificările și completările ulterioare, parc științific și tehnologic, pol de competitivitate, infrastructuri de cercetare paneuropene, în acord cu obiectivele statutare și cu misiunea sa, în scopul transferului și utilizării rezultatelor de cercetare proprii către și de către mediul economic național și/sau internațional, pentru realizarea de produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite.  +  Articolul 8(1) Banca funcționează cu un număr de 30 de posturi, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia, de natură contractuală.(2) Salarizarea personalului Băncii se realizează potrivit prevederilor legale, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea științifică agricolă și ale personalului aferent acestei activități se asigură de la bugetul de stat și din venituri proprii.(4) Pentru activități cu caracter sezonier, Banca poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea consiliului de administrație.(2) Directorul instituției are calitatea de ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 10(1) Conducerea Băncii este asigurată de: a) consiliul de administrație format din 5 membri;b) director.(2) Din componența consiliului de administrație fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant din partea Facultății de horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele consiliului științific, directorul Băncii, care este și președintele consiliului de administrație, și un specialist în domeniu, din cadrul Băncii. (3) Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se fac prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. (4) Conducerea executivă a Băncii este asigurată de director, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor legale.(5) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract individual de muncă încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile legii.(6) Persoana care ocupă funcția de director are funcția de bază la Bancă.(7) Atribuțiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare și funcționare al Băncii, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(8) Activitatea științifică a Băncii este coordonată de un consiliu științific, al cărui regulament de organizare și funcționare se aprobă de către consiliul de administrație.  +  Articolul 11(1) Banca organizează și conduce evidența contabilă potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Veniturile și cheltuielile Băncii se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament și creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale Băncii se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta. (4) Situațiile financiare se aprobă de consiliul de administrație al Băncii și se depun la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 12Finanțarea activității Băncii se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Veniturile proprii provin din:a) contracte de finanțare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul sectorial de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală;b) proiecte de interes național strategic de lungă durată;c) contracte de finanțare a proiectelor și programelor internaționale;d) contracte cu unitățile de cercetare- dezvoltare în vederea continuării activităților de ameliorare, cercetare sau reintroducerii în cultură, în condițiile în care anumite varietăți au dispărut din cauze naturale sau antropice;e) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii și lucrări suport pentru strategia sectorială și cea națională;f) contracte de multiplicare, producere de sămânță, pentru creațiile proprietate a Băncii;g) consultanță, expertiză în domeniul de specialitate;h) alte venituri potrivit legii.  +  Articolul 13(1) Banca efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operațiunile de încasări și plăți în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către Bancă.  +  Articolul 14Banca are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 15Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16La punctul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, cu următorul cuprins:
  9Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Cătălin-Marian Tutilescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 septembrie 2019.Nr. 690.  +  ANEXĂ
  ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului, teren și construcții care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  și se dau în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
  Nr. M.F.*) Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică pe scurtAdresaValoarea de inventar (lei)
  8.29.08Sediu Bancă - anexeSuprafața construită = 2.622,2 mp; CF 67317 C1-C14Suprafața teren = 12.808 mp; CF 67316 și CF 67317Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 56, municipiul Buzău, județul Buzău4.166.988
  TOTAL4.166.988
  *) Numărul de inventar M.F. se va atribui ulterior.
  ----