PROTOCOLUL din 17 mai 2019Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 bis din 13 august 2019  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 509 din 17 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 13 august 2019
  Sesiuniiea a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare În baza prevederilor "Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră", semnat la Budapesta, la 15 septembrie 2003, intrat în vigoare la 17 mai 2004, a avut loc la Gyula, pe teritoriul Ungariei, în perioada 14-17 mai 2019, Sesiunea a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare. Au participat: Delegația Părții române: Adriana Petcu - Împuternicit Guvernamental Anna Roman - Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice Dragoș Cazan - Șeful Subcomisiei de calitate a apei Cristian Ban - Șeful Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie Dorel-Marcel Dume - expert Carmen Mihăilescu - expert Răsvan Alecu - expert Delegația Părții ungare: Kovacs Peter - Împuternicitul Guvernamental Bak Sandor - Supleant al Împuternicitului Guvernamental Nagy Zoltan - Secretar pentru ape de frontieră al Comisiei hidrotehnice Nemethy Timea - Șeful Subcomisiei de calitate a apei Bara Sandor - Șeful Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor Szabo Janos - Șeful Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie Comisia a stabilit următoarea ordine de zi:I. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare (denumită în continuare Comisie), semnat la Băile Felix, în 26 aprilie 2018.II. DiverseI. Informare asupra îndeplinirii hotărârilor Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei.I.1. Activitatea Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborăriiI.1.a. Comisia constată: ● Subcomisia a avut o întâlnire la Oradea, în perioada 28-31 ianuarie 2019. Subcomisia a analizat procesele-verbale ale Subcomisiilor permanente și a constatat că, de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până în prezent au fost semnate următoarele procese-verbale:a. procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie, care a avut loc la Hajdunanas, în perioada 12-15 noiembrie 2018;b. procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei, care a avut loc la Dănești, în perioada 19-22 noiembrie 2018;c. procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, care a avut loc la Lunca Vișagului, în perioada 10-14 decembrie 2018. Subcomisia a analizat procesele-verbale mai sus amintite și a propus Comisiei aprobarea acestora. ● Subcomisia a continuat analiza stadiului revizuirii Regulamentelor existente și se constată următoarele:– Referitor la "Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria" În cadrul întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologie care a avut loc la Hajdunanas în perioada 12-15 noiembrie 2018, experții Părților au analizat și convenit conținutul anexelor nr. 7a, 7b și 7c ale Regulamentului, după cum urmează:– Anexa nr. 7a, care conține nivelurile caracteristice ale apelor subterane, a fost completată cu codul de identificare UE al forajelor (WISE);– Anexa nr. 7b, referitoare la calitatea apelor subterane, convenită în cadrul Subcomisiei de calitate a apei, a fost finalizată din punct de vedere al parametrilor stabiliți; Partea ungară a actualizat lista forajelor care sunt în exploatare și se efectuează măsurători continue. Tabelul a fost completat cu codul de identificare UE al forajelor (WISE).– Anexa nr. 7c, care conține tabelul actualizat cu datele de baza ale forajelor din schimbul de date. De asemenea, în cadrul întâlnirii, Partea română a informat că au fost modificate cotele "0" miră și cotele de apărare de la stațiile hidrometrice Beiuș - râul Crișul Negru și Nușfalău - râul Barcău, cuprinse în anexa 4a a Regulamentului. Acestea au intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019. Luând în considerare solicitarea Părții ungare privind transmiterea reciprocă, pentru stațiile cuprinse în anexele nr. 4a și 4b ale "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", datele valabile în prezent referitor la nivelele minime și maxime istorice cu debitul aferent și momentul producerii acestora, Părțile și-au transmis reciproc, prin intermediul Secretarilor pentru ape de frontieră, informațiile solicitate. Subcomisia a propus aprobarea anexelor nr. 4a, 7a, 7b și 7c ale Regulamentului.– Referitor la "Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară"; În cadrul întâlnirii Subcomisiei de calitate a apei care a avut loc la Dănești, în perioada 19-22 noiembrie 2018, experții Părților au actualizat anexele nr. 5.1 privind metodele utilizate pentru indicatorii fizico-chimici și nr. 5.2 privind metodele biologice utilizate ale "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară". Subcomisia a propus aprobarea anexelor nr. 5.1 și 5.2 ale Regulamentului. ● Subcomisia a continuat analiza finalizării anexelor Regulamentelor aflate în lucru și se constatată următoarele:– Referitor la elaborarea anexelor nr. 4, 5 și 6 ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă"; În cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, care a avut loc la Lunca Vișagului, în perioada 10-14 decembrie 2018, experții Părților au constatat că a fost îndeplinită hotărârea cuprinsă la punctul I.3.b al Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, în data de 26 aprilie 2018, cu privire la elaborarea anexelor nr. 4 și 5 ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă", acestea fiind finalizate. Referitor la anexa nr. 6 a Regulamentului, experții Părților constată că, profilurile longitudinale și transversale au fost realizate pe baza planului model, dar mai sunt necesare completări și corecții ale acestora folosind măsurătorile din teren, care vor fi finalizate și transmise reciproc până în luna iunie 2019, urmând ca validarea datelor să se realizeze până la următoarea întâlnire a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor. Subcomisia a propus continuarea activității de elaborare a anexei nr. 6 a Regulamentului în vederea finalizării acesteia, urmând ca anexele nr. 4, 5 și 6 ale Regulamentului să fie supuse spre aprobare după finalizarea acesteia. Totodată, Subcomisia a propus începerea activității de elaborare a anexelor nr. 7 și 8 ale Regulamentului.– Referitor la elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne"; În cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, care a avut loc la Lunca Vișagului, în perioada 10-14 decembrie 2018, experții Părților s-au informat reciproc cu privire la activitățile desfășurate în perioada 2017-2018 pentru elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne". De asemenea, în scopul finalizării anexelor Regulamentului, experții Părților din cadrul Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor au convenit următoarele:– pe baza modelului prezentat de către Partea ungară să se realizeze planurile de situație ale sistemelor de ape interne având ca suport planurile de situație din "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă", până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.– pe baza modelului prezentat de către Partea ungară să se realizeze profilurile longitudinale ale sistemelor de ape interne folosind datele existente, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei. Subcomisia a propus continuarea elaborării anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne", în vederea finalizării. ● Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă" și se constatată următoarele: În legătură cu îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă" Subcomisia a constatat că în anul 2018 s-au încheiat contracte pentru prestarea serviciilor specifice de gospodărirea apelor în vederea asigurării transferului de debite și volume de apă, din râul Mureș, în scopul irigării suprafețelor agricole, cu Also-Tisza-videki Vizugyi Igazgatosag - ATIVIZIG, în calitate de beneficiar și Administrația Națională "Apele Române", respectiv Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în calitate de prestatori de servicii. În baza contractului și a documentelor adiționale semnate între Părți, în anul 2018 s-au tranzitat către Also-Tisza-videki Vizugyi Igazgatosag - ATIVIZIG următoarele volume: 2.643.840 mc apă brută în valoare de 24.402,64 Euro. Sumele au fost achitate de către Partea ungară. Pentru anul 2019, în data de 20 martie 2019 s-a semnat contractul cu Also-Tisza-videki Vizugyi Igazgatosag (ATIVIZIG) și Administrația Națională "Apele Române", respectiv Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare pentru transferul de volume de apă din râul Mureș în scop de irigare conform solicitărilor. ● Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier"; Subcomisia a constatat că de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până la prezenta întâlnire, Părțile și-au transmis spre examinare următoarele documentații pentru lucrările care se vor realiza pe teritoriile proprii:– Lucrarea de pe teritoriul ungar "Dezvoltarea sistemului de irigații Apatfalva-Mezohegyes".– Lucrarea de pe teritoriul român "Proiectare și execuție variantă de ocolire a Municipiului Satu Mare". Totodată de la întâlnirea Subcomisiei și până la prezenta întâlnire Partea română spre examinare documentația pentru lucrarea de pe teritoriul român "Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate". În conformitate cu prevederile "Regulamentului privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier", Părțile au analizat documentațiile lucrărilor transmise spre examinare și și-au exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrări. ● Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind trecerea frontierei și contactul între organele hidrotehnice ale României și Republicii Ungare"; În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții privind propunerile de modificare ale Regulamentului, Partea română prezentând punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne. Pentru acest punct de vedere prezentat, Partea ungară a justificat necesitatea menținerii în textul art. 1 al Regulamentului a Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Ungare privind unificarea permiselor de trecere a frontierei de stat româno-ungare în interesul serviciului, semnat la Budapesta, în 18 martie 1982 (denumit în continuare Acordul de trecere a frontierei). În ceea ce privește propunerea de modificare/completare a art. 3 privind includerea specialiștilor din domeniul situațiilor de urgență, Partea ungară a precizat că pentru acești specialiști nu sunt aplicabile prevederile Acordului hidrotehnic româno-ungar, ci prevederile Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la data de 09.04.2003. În cadrul Subcomisiei s-a convenit asupra continuării demersurilor către Ministerul Afacerilor Interne din România, urmând ca la următoarea întâlnire a Comisiei hidrotehnice româno-ungare să se prezinte rezultatele acestor demersuri. ● Subcomisia a examinat modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind schimbul de informații și efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din România și Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundații din râuri și ape interne, precum și în situații de poluări accidentale cu efect transfrontier"; În cadrul întâlnirii Partea română a informat că a derulat procedurile de consultare a ministerelor responsabile la nivel național, până în prezent nefiind finalizată aceasta consultare. După finalizarea procedurii de consultare, Partea română va transmite propunerea de actualizare a Regulamentului, prin intermediul Secretarilor pentru ape de frontieră. ● În cadrul întâlnirii, a fost întocmit proiectul de text al Protocolului Sesiunii a XXX-a a Comisiei cât și anexele acestuia, iar Subcomisia a stabilit detaliile organizatorice ale Sesiunii a XXX-a a Comisiei.I.1.b. Comisia hotărăște: ● Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării, semnat la Oradea, în data de 31 ianuarie 2019. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 7a a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Protocol. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 7b a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", care reprezintă anexa nr. 2 la prezentul Protocol. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 7c a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", care reprezintă anexa nr. 3 la prezentul Protocol. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 4a a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", care reprezintă anexa nr. 4 la prezentul Protocol. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 5.1 a "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară" care reprezintă anexa nr. 5 la prezentul Protocol. ● Se aprobă modificarea anexei nr. 5.2 a "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară" care reprezintă anexa nr. 6 la prezentul Protocol. ● Subcomisia va continua analiza proceselor-verbale ale Subcomisiilor permanente. ● Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului revizuirii Regulamentelor existente. ● Subcomisia va continua activitatea de analiză a stadiului finalizării anexelor Regulamentelor aflate în lucru. ● Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru transferul de apă". ● Subcomisia va examina modul de îndeplinire a sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier". ● Subcomisia va continua reactualizarea "Regulamentului privind trecerea frontierei și contactul între organele hidrotehnice ale României și Republicii Ungare"; ● Subcomisia va continua reactualizarea "Regulamentului privind schimbul de informații și efectuarea pe bază de reciprocitate a zborurilor de observare vizuală de către organele de gospodărirea apelor din România și Republica Ungară în cazuri de pericol extraordinar de inundații din râuri și ape interne, precum și în situații de poluări accidentale cu efect transfrontier"; ● Următoarea întâlnire a Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a colaborării va avea loc pe teritoriul Ungariei, în trimestrul IV al anului 2019, sau cel mai târziu în trimestrul I al anului 2020.I.2. Activitatea Subcomisiei de calitate a apeiI.2.a. Comisia constată: ● Subcomisia a avut o întâlnire la Dănești, în perioada 19 - 22 noiembrie 2018. ● Sarcinile prevăzute în "Regulamentul privind urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară" au fost îndeplinite. Conform prevederilor "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară", experții Părților au efectuat în anul 2017, prelevări de probe de apă pe râurile Tur, Someș, Crasna, Ier, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Mureș. În conformitate cu prevederile art. 5, pct. c) al Regulamentului, în perioada 09 - 12 octombrie 2018, a avut loc la Satu Mare, acțiunea de comparare interlaboratoare, a laboratoarelor care participă la supravegherea calității apelor râurilor care formează sau traversează frontiera româno-ungară. În cadrul acțiunii de comparare interlaboratoare toate laboratoarele au obținut calificativul "foarte bine" atât pentru indicatorii chimici cât și pentru indicatorii biologici. În continuare experții Părților au propus ca în cadrul acțiunii de intercomparare, și în viitor, să se pună un accent deosebit pe analiza indicatorilor biologici și micropoluanților. Evaluarea stării calității cursurilor de apă a fost făcută pe baza analizelor fizico-chimice și biologice efectuate în anul 2017, de către ambele Părți, în conformitate cu art. 9 al Regulamentului. În conformitate cu prevederile art. 12 al "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară" a fost realizat un raport de evaluare care cuprinde starea calității apei pe perioada anterioară și evaluarea tendințelor de evoluție a calității apelor fiind luate în calcul valorile medii ale anului analizate cu valoarea medie a perioadei premergătoare de 5 ani. Considerând ca și semnificativă modificarea cu peste 20% față de media determinărilor din perioada 2011 - 2015, în anul 2017 numărul cazurilor care indica o tendință de îmbunătățire a calității este de 34%, iar a celor care indică o tendință de înrăutățire a calității este de 21%. Astfel, se păstrează tendința generală de îmbunătățire calitativă a apei râurilor care formează sau traversează frontiera de stat româno-ungară. Evaluarea din cinci în cinci ani a tendinței de evoluție a stării calității apei pe 10 ani, se realizează conform anexei nr. 9.2 la Regulament, următoarea evaluare făcându-se în anul 2021. ● În perioada scursă de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei și până la prezenta Sesiune, nu s-au înregistrat poluări accidentale cu efect transfrontalier în înțelesul "Regulamentului privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării și controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară". ● Părțile s-au informat reciproc că în prezent nu sunt în derulare proiecte comune care au legătură cu activitatea Subcomisiei. Experții Părților vor intensifica, în viitor, eforturile pentru propuneri de proiecte cu tematici comune privind protecția calității apelor în vederea accesării de fonduri externe pentru finanțarea acestora. ● Partea ungară a prezentat exemplul de caz, privind calculul "valorilor pragurilor de alarmare", conform metodologiei aferente, aplicabilă în cazul unei poluări accidentale. Partea română a menționat că, metodologia prezentată nu trebuie să depășească prevederile Regulamentului sus menționat, în speță domeniul de aplicare al acestuia prevăzut la art. 4, alin. (1). Partea ungară a transmis o propunere de actualizare și completare a "Regulamentului privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării și controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno- ungară", prin Secretarul pentru ape de frontieră. Experții Părții române vor analiza propunerile experților Părții ungare până la următoarea întâlnire a Subcomisiei de calitate a apei. ● Totodată, Partea ungară a rugat Partea română ca în situația unor posibile poluări de pe teritoriul român care au efect transfrontalier, să anunțe Partea ungară în vederea participării la prelevări comune, conform prevederilor Regulamentului.I.2.b. Comisia hotărăște: ● Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Dănești, în data de 22 noiembrie 2018. ● Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară". ● Subcomisia va continua să examineze îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind procedura de urmat în vederea prevenirii, combaterii, limitării și controlului efectelor dăunătoare ale poluărilor accidentale periculoase pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară". Partea română va transmite, prin intermediul Secretarilor pentru ape de frontieră, până la sfârșitul lunii septembrie 2019, punctul de vedere la propunerea Părții ungare de actualizare și completare a Regulamentului. ● Experții Părților să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei. ● Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2019, pe teritoriul Ungariei.I.3. Activitatea Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilorI.3.a. Comisia constată: ● Subcomisia a avut o întâlnire la Lunca Vișagului, în perioada 10-14 decembrie 2018. ● Referitor la elaborarea anexelor nr. 4, 5 și 6 ale Regulamentului în cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, experții Părților au constatat că a fost îndeplinită hotărârea cuprinsă la punctul I.3.b al Protocolului Sesiunii a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Băile Felix, în data de 26 aprilie 2018, cu privire la elaborarea anexelor nr. 4 și 5 ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă", acestea fiind finalizate. Referitor la anexa nr. 6 a Regulamentului, experții Părților constată că, profilurile longitudinale și transversale au fost realizate pe baza planului model, dar mai sunt necesare completări și corecții ale acestora folosind măsurătorile din teren, care vor fi finalizate și transmise reciproc până în luna iunie 2019, urmând ca validarea datelor să se realizeze până la următoarea întâlnire a Subcomisiei. ● Subcomisia de apărare împotriva inundațiilor a convenit, în scopul finalizării anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne" următoarele:– pe baza modelului prezentat de Partea ungară să se realizeze planurile de situație ale sistemelor de ape interne având ca suport planurile de situație din "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă", până la următoarea întâlnire a Subcomisiei.– pe baza modelului prezentat de către Partea ungară să se realizeze profilurile longitudinale ale sistemelor de ape interne folosind datele existente, până la următoarea întâlnire a Subcomisiei. continuarea elaborării anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne", în vederea finalizării. ● Referitor la pregătirea unei propuneri comune pentru decontarea pompărilor de ape interne în baza art. nr. 8 al "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne": Experții Părților s-au informat reciproc, că de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare și până la prezenta întâlnire, Partea ungară nu a efectuat pompări de ape interne provenite de pe teritoriul României, și ca urmare Partea română nu are de efectuat plăți. În cadrul examinărilor anuale ale lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, în conformitate cu hotărârile cuprinse la punctul I.3.b din Protocolul Sesiunii a XXIX a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, experții Părților au analizat și verificat și posibilitățile tehnice necesare stabilirii volumelor de ape interne conform "Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne". Referitor la prevederile art. 8 al "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne", experții Părților au convenit următoarele: ● Experții Părților au convenit asupra tarifului de pompare în cuantum de 10 euro brut/1000 mc, aplicabil pe teritoriul ambelor țări. ● Părțile au convenit că principiile unitare cu privire la structura tarifului de pompare pentru desecare sunt cele agreate în cadrul întâlnirii Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor care a avut loc la Târgu Mureș, în perioada 05-09 decembrie 2016. ● Părțile propun organizarea unor întâlniri la nivel de experți pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare ale art. 4,5, 6 și 7 ale "Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne" pentru fiecare incintă din zona de aplicare a "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne". ● Pomparea apelor interne poate avea loc doar atunci când capacitatea sistemului de ape interne de pe partea ungară o permite, conform "Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne". Părțile au convenit asupra transmiterii acestor propuneri referitoare la prevederile art. 8 al "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne" către Comisia hidrotehnică româno-ungară. ● În anul 2018 barajul Bekeș de pe râul Crișul Dublu nu a fost exploatat la nivel ridicat. De aceea nu a fost nevoie de aplicarea "Regulamentului privind regimul de exploatare al barajului Bekeș la nivelul ridicat +510 cm, de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român". ● Experții Părților au efectuat în perioada 03 septembrie - 19 octombrie 2018, examinarea anuală a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă și de ape interne, din domeniul de aplicare al Acordului, de pe teritoriile celor două țări. În conformitate cu cele consemnate în procesele verbale întocmite cu ocazia verificărilor, lucrările de apărare împotriva inundațiilor sunt în stare corespunzătoare. Totodată, au constatat că procesele-verbale întocmite cu ocazia acestor examinări, ca formă și conținut, sunt în conformitate cu cele înscrise în anexa nr. 1 a Protocolului Sesiunii a XI-a a Comisiei mixte hidrotehnice româno-ungare. Experții Părților și-au predat reciproc dările de seamă referitoare la activitatea de apărare împotriva inundațiilor, desfășurată în perioada ce s-a scurs de la ultima verificare. ● Experții Părților s-au informat reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei. ● Experții Părților s-au informat reciproc cu privire la stadiul actual al implementării Directivei nr. 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. Experții Părților s-au informat reciproc cu privire la rezultatele implementării Directivei nr. 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații pentru Ciclul I de raportare și au constatat că ambele Părți au demarat activitățile necesare pentru Ciclul II. În cadrul Ciclului II de raportare, Părțile vor revizui evaluarea preliminară a riscului la inundații, hărțile de hazard și de risc și planurile de management a riscului la inundații în concordanță cu prevederile art. 8 al Directivei nr. 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații și cu prevederile Acordului hidrotehnic româno-ungar și vor continua informarea reciprocă asupra stadiului implementării acesteia.I.3.b. Comisia hotărăște: ● Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Lunca Vișagului, în data de 14 decembrie 2018. ● Subcomisia va continua elaborarea anexei nr. 6 a "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă". Anexele nr. 4, 5 și 6 vor fi înaintate spre aprobare la următoarea întâlnire a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, după finalizarea anexei nr. 6 a Regulamentului. ● Subcomisia va demara activitatea de elaborare a anexelor nr. 7 și 8 ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă". ● Subcomisia va continua elaborarea anexelor nr. 3, 4, 5a și 5b ale "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne". ● Se aprobă tariful de pompare în cuantum de 10 euro brut/ 1000 mc, aplicabil pe teritoriul ambelor țări. ● Subcomisia va examina îndeplinirea prevederilor cuprinse în "Regulamentul privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne". ● Subcomisia va elabora la următoarea întâlnire o procedură unitară pentru stabilirea detaliată a modului de aplicare ale art. 4, 5, 6 și 7 ale "Regulamentului privind decontarea cheltuielilor pentru pompări de ape interne", pentru fiecare incintă din zona de aplicare a "Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de ape interne". ● Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Regulamentul privind regimul de exploatare a barajului Bekeș la nivel ridicat +510 cm de pe teritoriul ungar, corelat cu funcționarea stației de pompare Ant de pe teritoriul român. ● Subcomisia va examina procesele-verbale ale întâlnirilor de experți pentru verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, din anul 2019. ● Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei. ● Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu stadiul implementării Directivei nr. 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. ● Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestru IV al anului 2019, pe teritoriul Ungariei.I.4. Activitatea Subcomisiei de gospodărirea apelor și hidrometeorologieI.4.a. Comisia constată: ● Subcomisia a avut o întâlnire la Hajdunanas, în perioada 12-14 noiembrie 2018. ● Sarcinile prevăzute în "Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria" au fost îndeplinite. Experții Părților au convenit asupra propunerilor de modificare a anexelor nr. 7a, 7b și 7c ale Regulamentului după cum urmează:– Anexa nr. 7a a Regulamentului, a fost completată cu codul de identificare UE al forajelor (WISE). Anexa nr. 7a a fost finalizată.– Propunerea de modificare trimisă spre analiză Subcomisiei de calitate a apei privind anexa nr. 7b, referitoare la calitatea apelor subterane, a fost aprobată de aceasta, astfel Subcomisia de gospodărire a apelor și hidrometeorologie o consideră finalizată din punct de vedere al parametrilor stabiliți.Partea ungară a actualizat lista forajelor care sunt în exploatare și se efectuează măsurători continue. Tabelul a fost completat cu codul de identificare UE al forajelor (WISE). Anexa nr. 7b a fost finalizată.– Structura modificată și tabelul actualizat care conține datele de baza ale forajelor din schimbul de date cuprinse în anexa nr. 7c a Regulamentului a fost finalizată. ● Sarcinile prevăzute în "Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră" au fost îndeplinite. ● Referitor la sarcinile prevăzute în "Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitățile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară" se constată că, în perioada scursă de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei și până la prezenta Sesiune, valorile debitelor nu au scăzut sub valorile debitelor limită (prag) stabilite în anexa Regulamentului, nefiind necesar să se aplice măsurile stabilite în Regulament. ● Schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice a continuat în cadrul unei întâlniri care a avut loc la București, în perioada 16-18 octombrie 2018. Experții Părților propun continuarea schimbului de experiență în cadrul unei întâlniri ce se va desfășura la Budapesta, în perioada septembrie-octombrie 2019. ● Părțile s-au informat reciproc că nu au proiecte comune în curs de derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei. ● Experții Părților s-au informat reciproc în legătură cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontaliere prin care se realizează actualizarea Planului Integrat de Management al b.h. Tisa. Experții Părților au propus continuarea informării reciproce, în legătură cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de Management Integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei Cadru Apă (nr. 2000/60/EC).I.4.b. Comisia hotărăște: ● Se aprobă procesul-verbal al întâlnirii Subcomisiei, semnat la Hajdunanas, în data de 14 noiembrie 2018. ● Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria". ● Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul privind efectuarea de observații hidrometrice sistematice și determinarea în comun a resurselor de apă pe apele de frontieră". ● Subcomisia va examina îndeplinirea sarcinilor cuprinse în "Regulamentul de colaborare între organele hidrotehnice teritoriale în cazul scurgerii apelor mici (extraordinare) pe râurile din subunitățile hidrografice care formează sau traversează frontiera româno-ungară". ● Să se continue schimbul de experiență între experții români și unguri implicați în elaborarea prognozelor hidrologice. ● Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu proiectele comune aflate în derulare, care au legătură cu activitatea Subcomisiei. ● Experții Părților vor continua să se informeze reciproc în legătură cu corpurile de apă de suprafață de frontieră și corpurile de apă subterană transfrontaliere din Planul de Management Integrat al b.h. Tisa, privind stadiul realizării sarcinilor Directivei Cadru Apă (nr. 2000/60/EC). ● Următoarea întâlnire a Subcomisiei va avea loc în trimestrul IV al anului 2019, pe teritoriul României.I.5. Întâlnirea Împuterniciților în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice Comisia constată că în anul 2018 nu au avut loc întâlniri ale Împuterniciților în scopul verificării pe teren a lucrărilor hidrotehnice.I.6. Colaborarea autorităților teritoriale:I.6.a. Comisia apreciază favorabil colaborarea directă dintre organele hidrotehnice teritoriale ale Părților, desfășurată între cele două Sesiuni.I.6.b. Comisia hotărăște: ● sprijinirea în continuare a colaborării directe între organele hidrotehnice teritoriale precum și participarea specialiștilor din autoritățile centrale și teritoriale la manifestările din domeniul gospodăririi apelor, organizate de oricare dintre Părți.I.7. Examinarea programului lucrărilor noiI.7.a. Comisia constată: În perioada de la Sesiunea a XXIX-a a Comisiei și până la prezenta Sesiune, Părțile au transmis spre examinare următoarele documentații pentru lucrările care se vor realiza pe teritoriile ambelor state:– Lucrarea de pe teritoriul ungar "Dezvoltarea sistemului de irigații Apatfalva-Mezohegyes";– Lucrarea de pe teritoriul român "Proiectare și execuție variantă de ocolire a Municipiului Satu Mare";– Lucrarea de pe teritoriul român "Transformarea zonei degradate a malurilor Someșului între cele două poduri rutiere în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate". În conformitate cu prevederile "Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil impact transfrontalier", Părțile au analizat documentațiile lucrărilor transmise spre examinare și și-au exprimat acordul cu privire la realizarea acestor lucrăriI.7.b. Comisia hotărăște: ● Organele hidrotehnice teritoriale competente trebuie să transmită Comisiei, spre avizare, documentațiile intervențiilor cu posibil efect transfrontier, conform procedurii prevăzute în "Regulamentul privind procedura de urmat pentru examinarea intervențiilor și proiectelor cu posibil efect transfrontalier".I.8. Examinarea stadiului de elaborare a proiectelor realizate în domeniul de aplicare al Acordului hidrotehnic cu asistență tehnică sau financiară terțăI.8.a. Comisia constată că, în prezent sunt în implementare următoarele proiecte comune realizate cu asistență tehnică și financiară terță:1. Îmbunătățirea managementului riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră"/"Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area" - FORMURES, finanțat prin Programul Interreg V - A România-Ungaria.– Parteneri: Administrația Bazinală de Apă Mureș, lider de proiect și Also-Tisza-videki Vizugyi Igazgatosag Szeged, partener proiect;– Valoare proiect: 2.685.559 euro;– Perioada de implementare: 10 aprilie 2018 - 30 septembrie 2020.2. Dezvoltarea centrului de apărare Szanazug, reconstrucția stăvilarului și echipamentelor hidromecanice de la Tulca - acronim "SZANAZUG_TULCA"; ● Parteneri: Administrația Bazinală de Apă Crișuri, lider de proiect și Koros-videki Vizugyi Igazgatosag, partener proiect; ● Valoare proiect: 1.961.546,22 euro; ● Perioada de implementare: 01 mai 2018 - 30 aprilie 2020.3. "Dezvoltarea sistemului de ape interne de interes comun de pe canalul Mureșel, Canalul Ier Legător și Canalul Ier". - acronim MURESE.– Parteneri: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.) prin Filiala Teritorială Timiș Mureș Inferior - Unitatea de Administrare Arad lider de proiect și Also-Tisza-videki Vizugyi Igazgatosag Szeged, partener proiect;– Valoare proiect: 1890017,55 euro;– Perioada de implementare: 01 aprilie 2019 - 30 septembrie 2021.4. "Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor" / "Strengthening cooperation between river basin management planning and flood risk prevention to enhance the status of waters of the Tisza River Basin" - JOINTISZA, finanțat prin Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. ● Parteneri:– din România: Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române", Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;– Din Ungaria: OVF, REC, WWF, MAE, MI;– Slovacia, Serbia și Ucraina; ● Valoare proiect: 2 254 127 euro; ● Perioada de implementare: 01 ianuarie 2017 - 30 iunie 2019.5. "Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților"/"Reducing the flood risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries" - DANUBE FLOODPLAIN, finanțat prin Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. ● Parteneri: 18 parteneri și 4 parteneri asociați, reprezentând instituții din domeniul gospodăririi apelor din 10 țări din bazinul Dunării, respectiv din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Serbia și România, coordonarea realizându-se de către România prin Administrația Națională "Apele Române"; ● Valoare proiect: 3.672.655,88 euro; ● Perioada de implementare: 01 iunie 2018 - 30 noiembrie 2020I.8.b. Comisia hotărăște: ● sprijinirea și urmărirea în continuare a proiectelor comune care se realizează în domeniul de aplicare a Acordului cu asistență tehnică și financiară terță, cât și a celor din bazinele hidrografice ale Tisei și al Dunării.I.9. Următoarea întâlnire a Comisiei Comisia hotărăște că următoarea Sesiune ordinară aferentă anului 2019 să aibă loc pe teritoriul României, cel mai târziu în semestrul I al anului 2020.II. Diverse.Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentul Protocol. Hotărârile prezentului Protocol vor intra în vigoare după aprobarea lor de către Guvernele celor două state, conform capitolului III, art. 10, pct. 5 al Acordului. La data intrării în vigoare a hotărârilor prezentului protocol își încetează aplicabilitatea:1. Anexa nr. 7a a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXVII-a intrată în vigoare la data de 16 septembrie 2016;2. Anexa nr. 7b a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXVII-a intrată în vigoare la data de 16 septembrie 2016;3. Anexa nr. 7c a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXVII-a intrată în vigoare la data de 16 septembrie 2016;4. Anexa nr. 4a a "Regulamentului privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria", anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXVIII-a intrată în vigoare la data de 12 septembrie 2017;5. Anexa nr. 5.1 a "Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară", anexă la Protocolul Sesiunii a XXIX-a intrată în vigoare la 16 august 2018;6. Anexa nr. 5.2 a "Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară", anexă la Protocolul Sesiunii a XXIX-a intrată în vigoare la 16 august 2018. Prezentul Protocol a fost semnat la Gyula, la 17 mai 2019, în câte două exemplare originale, fiecare în limba română și limba maghiară, toate textele fiind egal autentice.
  PENTRU PARTEA ROMÂNĂ
  Adriana Petcu
  PENTRU PARTEA UNGARĂ
  Kovacs Peter
   +  Anexa nr. 1 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 7a La Regulamentul privind transmiterea datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria
  Niveluri caracteristice ale apelor
  subterane în anul ..........
  DIN PARTEA ROMÂNĂ: Se va transmite tabelul următor:
  NIVELURI CARACTERISTICE ÎN CM
  Nr. crt. IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC ANUAL
  1. F1 ORD II ATEA - RO025306246336
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  2. F1 ORD II TĂMĂȘENI - RO015320446561
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  3. F1MA ORD II BERCU - RO015312046409
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  4. F1 ORD II BERVENI - RO025293346109
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  5. F1 ORD II SCĂRIȘOARA NOUĂ - RO025277145926
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  6. CENAD F1 - RO045111244702
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  7. ȘOFRONEA ORD II F1 - RO045128345243
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  8. VARIAȘU MARE ORD II F1 - RO045125345159
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  9. ROVINE NV. ORD II F1 - RO045122445033
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  10. ȘEMLAC ORD II F1 - RO045116744895
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  11. CHERESIG F2 - RO035211145524
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  12. VĂRȘAND FS - RO035163245295
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  13. CURTUIȘENI ORD II F1 - RO035267345902
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  14 SĂCUIENI ORD II F1 - RO035246545820
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  15. TĂMĂȘEU F2 - RO035234445713
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  16. SANTĂUL MIC ORD II F1 - RO035224645637
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  17. CUȘTEANA ORD II F1 - RO035181945388
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  18. CIUMEGHIU SUD ORD II F1 - RO035175945433
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  19. ȘICLĂU ORD II F1 - RO035151845270
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  Frecvența transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor. Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.
  DIN PARTEA UNGARĂ: Se va transmite tabelul următor:
  NIVELURI CARACTERISTICE ÎN CM
  Nr. crt. IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOI DEC ANUAL
  1. Kispalad/4337 - HUGWOAIG000
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  2. Csengersima/1660 - HUGWOAIF679
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  3. Merk-Vallaj-Pusztaterem/1627 - HUGWOAII867
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  4. Nyirbeltek/1644 – HUGWOAII529
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  5. Nyirlugos/3614 – HUGWOAII544
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  6. Fulop/2621 - HUGWOAIH905
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  7. Nyirabrany/2619 – HUGWOAII518
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  8. Bagamer/2648 – HUGWOAIH532
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  9. Biharkeresztes/2662 - HUGWOAIH615
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  10. Berekboszormeny/2661 - HUGWOAIH601
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  11. Letavertes/2647 - HUGWOAII298
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  12. Biharugra/2804 - HUGWOAIH617
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  13. Geszt/2803 - HUGWOAIH933
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  14. Mehkerek/2981 - HUGWOAIJ200
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  15. Gyula/2822 - HUGWOAIF883
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  16. Nagykamaras/2827 - HUGWOAIG099
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  17. Kevermes/2341 - HUGWOAIF961
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  18. Kiszombor/2346 - HUGWOAIG00S
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  19. Apatfalva/2348 – HUGWOAIF544
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  20. Nagylak/23S0 - HUGWOAIG101
  Mediu
  Maxim
  Ziua
  Minim
  Ziua
  Frecvența transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor. Modul de transmitere: OVF va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.
   +  Anexa nr. 2 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 7b La Regulamentul privind transmiterea datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria
  Calitatea apelor subterane în anul
  DIN PARTEA ROMÂNĂ: Se va transmite tabelul următor:
  Nr. Crt.Indicativ forajLocalitatea Codul UE al forajului (WISE)Data recoltării zi, luna, an O2 dizol- vatpH Conduc- tivitateNO3 NH 4 T Na K Ca Mg PO4 NO2 Cl SO4 HCO3*)CO3*)Duri- tate totalAlcalinitate (ml HCl)
  (mg/l) (uni- tăți pH)(µs/cm) (mg/l) (mg/l) (°C)(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (°G)m p**)
  1 F1 ORD.II ATEA RO025306246336
  2 F1 ORD.II TĂMĂȘENI RO015320446561
  3 F1MA ORD.II BERCU RO015312046409
  4 F1 ORD.II BERVENI RO025293346109
  5 F1 ORD.II SCĂRIȘOARA NOUĂ RO025277145926
  6 F1 CENAD RO045111244702
  7 F1 ORD.II ȘOFRONEA RO045128345243
  8 F1 ORD.II VARIAȘU RO045125345159
  9 F1 ORD.II ROVINE NV RO045122445033
  10 F1 ORD.II ȘEMLAC RO045116744895
  11 F2 CHERESIG RO035211145524
  12 F5 VĂRȘAND RO035163245295
  13 F1 ORD.II CURTUIȘENI RO035267345902
  14 F1 ORD.II SĂCUIENI RO035246545820
  1S F2 TĂMĂȘEU RO035234445713
  16 F1 ORD.II SANTĂUL MIC RO035224645637
  17 F1 ORD.II CUȘTEANA RO035181945388
  18 F1 ORD.II CIUMEGHIU SUD RO035175945433
  19 F1 ORD.II ȘICLĂU RO035151845270
  *) se determină prin calcul în baza valorii obținute la determinarea alcalinității **) alcalinitatea permanentă (p) se determina la valori ale pH > 8.3 Observații:1. Valorile indicatorilor se vor reda cu 2 zecimale, exceptând valorile NO2, care se vor reda cu 3 zecimale; valoarea conductivității se va reda fără zecimale; valoarea temperaturii se va reda cu o zecimală;2. În cazul în care valoarea unui indicator este sub limita de cuantificare atunci valoarea transmisă a acestuia va fi egala cu jumătate din valoarea limitei de cuantificare.
  Frecvența transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor. Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.
  DIN PARTEA UNGARĂ: Se va transmite tabelul următor:
  Nr. Crt. Indicativ foraj (fără date)Localitatea Codul UE al forajului (WISE) Data recoltării zi, luna, anO2 dizolvatpH Conduc- tivitateNO3NH4T Na K Ca Mg PO4 NO2 Cl SO4HCO3*)CO3***)Duri- tate totalăAlcalini- tate (ml HCl)
  (mg/l) (unități pH) (µs/cm) (mg/l) (mg/l) (°C) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (°G) m p**)
  1 Csaholc HUGWOACJ195
  2 Gacsaly HUGWOAME038
  3 Csenger HUGWOAAZ048
  4 Csenger HUGWOAIF790
  5 Merk HUGWOAIJ201
  6 Terem HUGWOAII869
  7 Nyiracsad HUGWOAIY314
  8 Vamospercs HUGWOACY916
  9 Letavertes HUGWOADC134
  10 Artand HUGWOAIH521
  11 Sarkadkeresztur HUGWOAII695
  12 Sarkad HUGWOAII694
  13 Gyula HUGWOACS971
  14 Lokoshaza HUGWOAIJ199
  1S Dombegyhaz HUGWOAIF792
  16 Battonya HUGWOADB031
  17 Apatfalva HUGWOADC065
  18 Kiszombor HUGWOAIG006
  *) se determină prin calcul în baza valorii obținute la determinarea alcalinității **) alcalinitatea permanentă (p) se determina la valori ale pH > 8.3 Observații:1. Valorile indicatorilor se vor reda cu 2 zecimale, exceptând valorile NO2, care se vor reda cu 3 zecimale; valoarea conductivității se va reda fără zecimale; valoarea temperaturii se va reda cu o zecimală;2. În cazul în care valoarea unui indicator este sub limita de cuantificare atunci valoarea transmisă a acestuia va fi egala cu jumătate din valoarea limitei de cuantificare.
  Frecvența transmiterii: anual, până la data de 30 iunie a anului următor. Modul de transmitere: OVF va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel Modul de completare a datelor lipsa: Datele lipsă ce se pot recupera din informările anuale vor fi transmise până la data de 31 august al anului următor.
   +  Anexa nr. 3 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 7c La Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria
  DATELE DE BAZĂ ALE FORAJELOR PENTRU CARE SE FACE SCHIMBUL DE DATE
  DIN PARTEA ROMÂNĂ: Se va transmite tabelul următor:
  Nr. crt. Indicativ foraj Localitatea Codul EU al forajului (WISE) Codul corpului de apa subterana Folosința terenului (CORINE LC) Coordonate geogr. (WGS'84) Nivel teren (MB) Adân- cime foraj (m)Poziție filtru (m) Anul începerii observațiilorFrecvența de măsurare
  X Y Sup. Inf. Np / luna Chimism / an
  1 F1 ord. II ATEA RO025306246336 ROSO01 Teren arabil (211) 22.78434 47.87500 119.51 20.3 5.6 17.6 1972 10 2
  2 F1 ord. II TĂMAȘENI RO015320446561 ROSO01 Teren arabil (211) 23.09007 47.99756 126.53 28.0 5 24.5 1977 10 2
  3 F1MA ord. II BERCU RO015312046409 ROSO01 Teren arabil (211) 22.88376 47.92558 121.62 70.0 4.3 46.1 1978 10 2
  4 F1 ord. II BERVENI RO025293346109 ROSO06 Pășune (231) 22.4777 47.76333 115.91 15.5 3.5 12.3 1973 10 2
  5 F1 ord. II SCĂRIȘOARA NOUĂ RO025277145926 ROSO06 Teren arabil (211) 22.23022 47.62055 145.76 25.6 12.4 21.5 1974 10 2
  6 F1 CENAD RO045111244702 ROMU20 Teren arabil (211) 20.61232 46.13513 84.88 9.6 3.3 7.6 1967 10 2
  7 F1 ord. II ȘOFRONEA RO045128345243 ROMU20 Teren arabil (211) 21.31263 46.28751 107.78 22.3 8.6 20.3 1972 10 2
  8 F1 ord. II VARIAȘU MARE RO045125345159 ROMU20 Teren arabil (211) 21.20481 46.26034 104.09 14.0 9.5 11.9 1973 10 2
  9 F1 ord. II ROVINE NV.ORD.II RO045122445033 ROMU20 Teren arabil (211) 21.04036 46.23591 108.83 33.5 20.4 31.4 1973 10 2
  10 F1 ord. II ȘEMLAC RO045116744895 ROMU20 Teren arabil (211) 20.86072 46.18134 103.96 31.0 23 29 1971 10 2
  11 F2 CHERESIG RO035211145524 ROCR01 Pasune (231) 21.68727 47.03117 96.99 40.5 27.5 37.4 1974 10 2
  12 FS VĂRȘAND RO035163245295 ROCR01 Teren arabil (211) 21.38341 46.60198 88.77 11.0 6.6 8.9 1967 10 2
  13 F1 ord. II CURTUIȘENI RO035267345902 ROCR01 Teren arabil (211) 22.19671 47.53220 128.00 20.0 11 18 1971 10 2
  14 F1 ord. II SĂCUIENI RO035246545820 ROCR01 Teren arabil (211) 22.08364 47.34545 103.50 15.0 5 10 1971 10 2
  1S F2 TĂMĂȘEU RO035234445713 ROCR01 Teren arabil (211) 21.94148 47.23876 105.27 15.0 5 12.7 1967 10 2
  16 F1 ord. II SANTĂUL MIC RO035224645637 ROCR01 Teren arabil (211) 21.83829 47.15186 103.46 16.0 2.5 13.8 1972 10 2
  17 F1 ord. II CUȘTEANA RO035181945388 ROCR01 Teren arabil (211) 21.50636 46.76972 89.94 70.0 25 67 1976 10 2
  18 F1 ord. II CIUMEGHIU SUD RO035175945433 ROCR01 Teren arabil (211) 21.56455 46.71543 91.70 23.5 16.1 19.5 1975 10 2
  19 F1 ord. II SICLĂU RO035151845270 ROCR01 Teren arabil (211) 21.34998 46.49921 95.52 25.0 5.1 19.9 1974 10 2
  Frecvența transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor Modul de transmitere: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel
  DIN PARTEA UNGARĂ: Se vor transmite tabelele următoare: Foraje pentru măsurători de nivel
  Nr. crt. Indicativ foraj Localitatea Codul EU al forajului (WISE) Codul corpului de apă subterană Folosința terenului (CORINE LC) Coordonate geogr. (WGS'84) Nivel teren (MB) Adânci-me foraj (m) Poziție filtru (m) Anul începerii observa- țiilor Frecvența de măsurare
  X Y Sup. Inf. Np / luna
  1. 4337 Kispalad HUGWOAIG000 AIQ835 Telepules (112) 48,022467 22,838537 117,25 5,82 2,85 5,82 2001 Înregistrat
  2. 1660 Csengersima HUGWOAIF679 AIQ649 Telepules (112) 47,868509 22,726032 118,47 17,05 3,05 6,05 1974 Înregistrat
  3. 1627 Merk-Vallaj-Pusztaterem HUGWOAII867 AIQ621 Erd6 (324) 47,794867 22,308717 127,40 6,71 1,73 3,23 1953 Înregistrat
  4. 1644 Nyirbeltek HUGWOAII529 AIQ621 Legel6 (231) 47,698385 22,125986 153,63 8,00 4,49 7,39 1953 Înregistrat
  5. 3614 Nyirlugos HUGWOAII544 AIQ620 Telepules (112) 47,694059 22,045582 159,12 11,50 5,50 7,00 1992 Înregistrat
  6. 2621 Fulop HUGWOAIH905 AIQ620 Szanto (242) 47,632921 22,043671 150,95 6,02 4,83 6,02 1955 Înregistrat
  7. 2619 Nyirabrany HUGWOAII518 AIQ620 Telepules (112) 47,553095 22,023621 138,21 4,32 2,20 4,32 1935 2 x săptămână
  8. 2648 Bagamer HUGWOAIH532 AIQ620 Szanto (242) 47,458077 21,993547 125,14 7,94 6,19 7,69 1954 Înregistrat
  9. 2662 Biharkeresztes HUGWOAIH615 AIQ596 Telepules (112) 47,130889 21,715375 97,76 6,39 2,86 5,86 1934 Înregistrat
  10. 2661 Berekboszormeny HUGWOAIH601 AIQ596 Telepules (112) 47,062842 21,679679 100,03 8,12 4,54 7,54 1954 Înregistrat
  11. 2647 Letavertes HUGWOAII298 AIQ579 Telepules (112) 47,379279 21,880641 115,26 8,82 5,45 8,45 1935 2 x săptămână
  12. 2804 Biharugra HUGWOAIH617 AIQ596 Telepules (112) 46,969218 21,597877 93,58 6,90 5,05 6,55 1954 1 x săptămână
  13. 2803 Geszt HUGWOAIH933 AIQ596 Szanto (243) 46,885598 21,577883 91,90 6,14 2,78 5,78 1943 2 x săptămână
  14. 2981 Mehkerek HUGWOAIJ200 AIQ596 Telepules (112) 46,776126 21,446041 90,94 10,37 4,77 8,57 1985 1 x săptămână
  15. 2822 Gyula HUGWOAIF883 AIQ596 Telepules (112) 46,646139 21,284083 88,69 3,03 0,81 2,31 1934 1 x săptămână
  16. 2827 Nagykamaras HUGWOAIG099 AIQ605 Telepules (112) 46,465755 21,125146 96,93 6,06 2,62 5,54 1953 Înregistrat
  17. 2341 Kevermes HUGWOAIF961 AIQ605 Telepules (112) 46,415949 21,181916 99,31 7,00 2,25 5,25 1953 2 x săptămână
  18. 2346 Kiszombor HUGWOAIG005 AIQ594 Telepules (112) 46,185706 20,42648 81,19 8,75 4,95 7,85 1954 Înregistrat
  19. 2348 Apatfalva HUGWOAIF544 AIQ594 Szanto (211) 46,188025 20,563754 87,66 9,26 7,30 8,70 1954 2 x săptămână
  20. 2350 Nagylak HUGWOAIG101 AIQ594 Legel6 (231) 46,189234 20,716194 89,58 7,99 5,18 6,68 1954 2 x săptămână
  Foraje pentru măsurători de calitate
  Nr. crt. Indicativ foraj Localitatea Codul EU al forajului (WISE) Codul corpului de apă subterană Folosința terenului (CORINE LC) Coordonate geogr. (WGS'84) Nivel teren (MB) Adânci me foraj (m) Poziție filtru (m) Anul începerii observa- țiilor Frecvența de măsurare
  X Y Sup. Inf. Chimism
  21. Csaholc HUGWOACJ195 AIQ648 Szanto (211) 47,979958 22,72958 115,00 65,00 48,00 61,00 2006 anual
  22. Gacsaly HUGWOAME038 AIQ648 Szanto (211) 47,925792 22,74347 117,20 105,00 50,00 99,00 2006 anual
  23. Csenger HUGWOAAZ048 AIQ601 Ipari (121) 47,840808 22,662313 118,61 80,00 74,00 69,00 2018 anual
  24. Csenger HUGWOAIF790 AIQ600 Szanto (211) 47,818922 22,644314 116,50 8,90 7,40 8,40 2006 2 x an
  25. Merk HUGWOAIJ201 AIQ601 Szanto (211) 47,794295 22,403622 114,00 70,00 65,80 69,00 2006 anual
  26. Terem HUGWOAII869 AIQ621 Ret, legelo (231) 47,777524 22,27826 131,90 9,20 7,70 8,70 2006 2 x an
  27. Nyiracsad HUGWOAIY314 AIQ619 Falu (111) 47,600631 21,970545 147,70 40,40 34,10 38,10 2012 anual
  28. Vamospercs HUGWOACY916 AIQ619 Varos (111) 47,517498 21,912652 131,00 53,00 41,60 47,20 2006 anual
  29. Letavertes HUGWOADC134 AIQ619 Falu (111) 47,39281 21,891552 116,00 60,00 40,00 53,00 2006 anual
  30. Artand HUGWOAIH521 AIQ595 Szanto (211) 47,120511 21,786771 103,70 69,00 56,00 60,00 2006 anual
  31. Sarkadkeresztur HUGWOAII695 AIQ596 Szanto (211) 46,78834 21,363493 85,70 5,20 2,60 3,00 2006 2 x an
  32. Sarkad HUGWOAII694 AIQ595 Ipari (121) 46,727642 21,385196 88,60 200,00 170,20 187,00 2006 anual
  33. Gyula HUGWOACS971 AIQ593 Szanto (211) 46,631484 21,258659 87,90 130,00 86,00 121,00 2014 anual
  34. Lokoshaza HUGWOAIJ199 AIQ604 Szanto (211) 46,452588 21,252262 99,20 91,00 64,00 86,00 2006 anual
  35. Dombegyhaz HUGWOAIF792 AIQ605 Szanto (211) 46,314654 21,097016 100,90 13,10 11,60 12,60 2006 2 x an
  36. Battonya HUGWOADB031 AIQ604 Szanto (211) 46,274754 21,005292 100,50 60,00 57,00 59,00 2006 anual
  37. Apatfalva HUGWOADC065 AIQ593 Szanto (211) 46,173396 20,589373 87,80 195,00 147,00 187,00 2008 anual
  38. Kiszombor HUGWOAIG006 AIQ594 Szanto (211) 46,174293 20,468171 79,90 3,60 3,00 3,50 2006 2 x an
  Frecvența transmiterii: prima dată până la data de 30 iunie 2006, apoi de câte ori au loc schimbări ale datelor de bază ale forajelor Modul de transmitere: OVF va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la INHGA. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al OVF timp de 30 de zile. Forma de transmitere: tabel excel
   +  Anexa nr. 4 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 4ala Regulamentul privind transmiterea reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria
  SCHIMBUL ZILNIC CURENT AL DATELOR HIDROLOGICE
  Transmiterea curentă a datelor hidrologice din Partea română se referă la următoarele stații:
  Nr. Cod stațieRâulStația hidrometricăPunct "0" (Mn)Cote de apărare
  CACICP
  144102TisaSighetu Marmației263,45230280350
  244119VișeuBistra359,66220300370
  344149IzaVad276,00300390520
  444188TurTurulung124,94360420540
  544212SomeșDej227,13450550620
  644216Ulmeni158,12330450550
  744220Satu Mare118,07500600900
  844360LăpușelLăpușel154,56350410500
  944390CrasnaSupuru de Jos143,59300400500
  1044392Domănești112,76400500550
  1144405Crișul AlbGurahonț158,73150200300
  1244408Ineu104,10500800850
  1344409Chișineu Criș89,96600900950
  1444444CigherChier110,52350400450
  1544453Crișul NegruBeiuș176,34275375400
  1644555Tinca111,16350450500
  1744457Talpos94,28680850880
  1844459Zerind86,416009501000
  1944519Crișul RepedeCiucea430,52100150200
  2044524Oradea120,15220320370
  2144573BarcăuNușfalău206,16300450530
  2244575Marca175,97350425475
  2344580Sălard103,07510700725
  2444612MureșAlba Iulia*214,13235425480
  2544616Brănișca*173,33300350500
  2644618Săvârșin *147,92325400475
  2744620Radna*122,24350450550
  2844622Arad*101,58425500600
  2944624Nadlac*85,61350400450
  3044831StreiPui394,83150200250
  3144834Petreni205,93250300450
  Observații: La stațiile cu "*", nivelul "0" miră se raportează la Marea Baltică. CA - cota de atenție; CI - cota de inundație; CP - cota de pericol Se transmit: Date din observații clasice (manuale): ● cotele apelor de dimineață și din seara anterioară; ● debitul de dimineață; ● temperatura apei; ● formațiunile de gheață. Date de la stațiile hidrometrice automate: Pentru stațiile hidrometrice la care sunt disponibile și date de la stațiile automate, se vor transmite: ● cotele apelor - valori orare; ● debite - valori orare. Ora transmiterii: Date din observații clasice (manuale): ● ora 10, ora locală. Date de la stațiile hidrometrice automate: ● Automat, funcție de disponibilitatea datelor, cu generarea și transmiterea fișierelor de schimb de date cu frecvență orară. Modul de transmitere: Date din observații clasice (manuale): INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Totodată, INHGA va transmite datele prin e-mail la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. La nivelul organelor teritoriale datele vor fi transmise astfel: ● ABA Someș - Tisa va depune datele prin serverul FTP la FETIVIZIG ● ABA Crișuri va depune datele prin serverul FTP la KOVIZIG și la TIVIZIG ● ABA Mureș va depune datele prin serverul FTP la ATIVIZIG ● ABA Someș - Tisa va transmite datele prin e-mail la FETIVIZIG ● ABA Crișuri va transmite datele prin e-mail la KOVIZIG și la TIVIZIG ● ABA Mureș va transmite datele prin e-mail la ATIVIZIG Date de la stațiile hidrometrice automate: INHGA va stoca datele pe serverul FTP propriu și le va transmite pe serverul FTP de la OVF. Datele vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA timp de 30 de zile. Forma transmiterii: Date din observații clasice (manuale) - Telegrame HYDRA: zczc srro40 yrbk YYGGgg hhxx YYGG 00067 44102 .......... = .......... Codul FM 67 - VI HYDRA 44834 .......... = nnnn unde YY = ziua, GG = ora (06 UTC) gg = 00 (minute) Date de la stațiile hidrometrice automate - Format text, tabelar, CSV: Cod Stație, Data, Cod Parametru, Valoare, Cod QA/QC 44390, ddmmyyyy hh:mm, H, -5, 0 .......... Unde: Cod Parametru = H (nivel); Q (debit); Cod QA/QC: cod de validare/corecție prin proceduri automate și/sau manuale a valorilor de la stația automată (-1 = senzor defect; 0 = valoare brută; 1 ... 9 = cod nivel validare) Modul de completare a datelor lipsă: Datele lipsă, din observații clasice (manuale), ce se pot recupera din informările zilnice vor fi depuse de către INHGA pe serverul FTP propriu și transmise pe serverul FTP de la OVF. Datele din luna curentă vor rămâne stocate pe serverul FTP al INHGA până în data de 7 a lunii următoare. Notă privind utilizarea datelor de la stațiile hidrometrice automate: Partea română nu va putea fi făcută responsabilă, direct sau indirect, pentru orice pagubă, prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de utilizarea și/sau interpretarea datelor de la stațiile hidrometrice automate.
   +  Anexa nr. 5 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 5.1/5.1 sz. melleklet la Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară Szabalyzat a magyar roman hatart alkoto vagy a hatar altal atmetszett folyok vizminosegenek kovetesere
  Metode de analiză utilizate pentru indicatorii
  fizico-chimici (unitate de măsură, standard,
  exprimare rezultate)
  /
  Alkalmazott vizsgalati modszerek a fizikai,
  kemiai jellemzokre
  (mertekegyseg, szabvany, eredmenyek megadasa)
  Indicator de calitatea apei / Vizminosegi jellemzoUM / Mertek-egysegStandard (român) / Szabvany (roman)Standard (maghiar) / Szabvany (magyar)Exprimare rezultate (nr. zecimale/precizie) / Eredmenyek megadasa (tizedes/pontossag)
  A Indicatorii regimului de oxigen / A Oxigenhaztartas jellemzoi
  Oxigen dizolvat / Oldott oxigen (DO)mg/l SR EN 25813:2000/C 91: 2009 SR EN ISO 5814:2013MSZ ISO 5813:1993 MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 5814:2013 EPA 360.3:20061/0,1
  Saturație de oxigen / Oxigen telitettseg (Sat.Oxygen) % Calcul, SR EN ISO 5814:2013 MSZ EN 25814:1998 MSZ EN ISO 5814:2013-/-
  CBO5 / BOI5 (BOD5) mg/l SR EN 1899-1:2003 SR EN 1899-2:2002MSZ EN1899-1:2000 MSZ EN1899-2:2000 MSZ EN ISO 5814:2013 EPA 360.3:20061/0,1
  CCO-Cr / KOICr (COD/K2Cr2O7) mg/l SR ISO 6060:1996 DIN 38409:1992 Part.44 ISO 15705: 2002 ISO 15705:20021/0,1
  B Indicatorii regimului de nutrienți / B Tapanyaghaztartas jellemzoi
  Amoniu-N / Ammonium-N (NH4-N) mg/l SR ISO 7150:1:2001 MSZ ISO 7150-1:1992 ISO 15923-1:2013 3/0,001
  Azotiti-N / Nitrit-N (NO2-N) mg/l SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/ C91:2006 MSZ 1484-13:2009 ISO 15923-1:2013 3/0,001
  Azotati-N / Nitrat-N (NO3-N) mg/l SR ISO 7890-3:2000 MSZ 1484-13:2009 ISO 15923-1:2013 MSZ EN ISO 10304-1:2009 2/0,01
  Azot total / Osszes nitrogen (N tot.) mg/l SR EN ISO 11905-1:2003 SR EN 12260:2004MSZ EN 12260:2004 2/0,01
  Ortofosfat-P / Ortofoszfat-P (o-PO4-P) mg/l SR EN ISO 6878:2005MSZ EN ISO 6878:2004 MSZ 12750-17:1974 ISO 15923-1:20132/0,01
  Fosfor total / Osszes foszfor (P tot.) mg/l SR EN ISO 6878:2005 MSZ EN ISO 6878:2004 MSZ 260-20:1980 MSZ EN ISO 11885:20092/0,01
  C Indicatori de salinitate / C Sohaztartas jellemzoi
  Calciu / Kalcium (Ca) mg/l SR ISO 6058:2008 MSZ 1484-3:2006(5) MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Magneziu / Magnezium (Mg) mg/l SR ISO 6058:2008 SR ISO 6059:2008 MSZ 1484-3:2006(5) MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Sodiu / Natrium (Na) mg/l ISO 9964-3:1993 MSZ 1484-3:2006(5) MSZ 1484-3:2006 (6) MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Potasiu / Kalium (K) mg/l ISO 9964-3:1993 MSZ 1484-3:2006(5) MSZ 1484-3:2006 (6) MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Cloruri / Klorid (Cl) mg/l SR ISO 9297:2001 ISO 15923-1:2013 MSZ EN ISO 10304-1:2009 1/0,1
  Sulfați / Szulfat (SO4) mg/l EPA METHOD 375.4 US-Method 4500 ISO 15923-1:2013 MSZ EN ISO 10304-1:2009 1/0,1
  Carbonați / Karbonat (CO3) mg/l SR EN ISO 9963-1:2002 MSZ 448-11:1986 1/0,1
  Bicarbonați / Hidrogenkarbonat (HCO3) mg/l SR EN ISO 9963-1:2002 MSZ 448-11:1986 1/0,1
  Reziduu filtrabil (105°C)/Osszes oldott anyag (105°C) (TDS) mg/l STAS 9187:1984 MSZ 260-3:1973 -/-
  Conductivitate (20°C) / Vezetokepesseg (20°C) (Cond.) µS/cm SR EN 27888:1997 MSZ EN 27888:1998 -/-
  Duritate (CaCO3)/Kemenyseg (CaCO3) (Hardness) mg/l SR ISO 6059:2008 MSZ 448-21:1986 EPA 130.1:1978 -/-
  D Alți indicatori fizico chimici generali / D Egyeb fizikai, kemiai jellemzok
  Temperatura apă / Vizhomerseklet (TW) °C STAS 6324:1961 MSZ 448-2:1967 MSZ 14010-1:1976 1/0,1
  Materii totale în suspensie / Osszes lebegoanyag (TSS) mg/l SR EN 872:2005 MSZ 260-3:1973 -/-
  pH (25°C) - SR EN ISO 10523:2012 MSZ 1484-22:2009 2/0,01
  Alcalinitate / Lugossag ((Alcalinity (methyl orange)) mmol/l SR EN ISO 9963-1:2002 MSZ EN ISO 9963-1:1998 EPA 310.2:1974 1/0,1
  E Metale grele și cianuri totale / E Nehezfemek es osszes cianid
  Zinc (dizolvat) /Cink (oldott) (Zn(dis)) µg/l SR ISO 8288:2001 SR ISO 17294-2:2005 MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:2009 1/0,1
  Cupru (dizolvat) / Rez (oldott) (Cu(dis)) µg/l SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 17294-2:2005MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Crom total (dizolvat)/Osszes krom(oldott) (Cr tot(dis)) µg/l SR EN ISO 15586:2004 SR EN 1233:2003 SR ISO 17294-2:2005MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20091/0,1
  Arsen (dizolvat) / Arzen (oldott) (As(dis)) µg/l SR ISO 17294-2:2005 SR ISO 17378-2:2015 SR EN ISO 15586:2004MSZ EN ISO 11969:1998 MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20092/0,01
  Cianuri (totale) / Cianid (osszes) (CN(tot)) µg/l SR ISO 6703-1:1998 MSZ 260-30:1992 2/0,01
  F Substante prioritare și alte substanțe periculoase / F Elsobbsegi es egyeb veszelyes anyagok
  Plumb (dizolvat) / Olom (oldott) (Pb(dis)) µg/l SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 17294-2:2005MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20092/0,01
  Cadmiu (dizolvat) / Kadmium (oldott) (Cd(dis)) µg/l SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586: 2004 SR EN ISO 5961: 2002 SR ISO 17294-2:2005 MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20092/0,01
  Mercur (dizolvat) / Higany (oldott) (Hg(dis)) µg/l SR EN ISO 17852:2009. MSZ EN ISO 17852:2008 2/0,01
  Nichel (dizolvat) / Nikkel (oldott) (Ni(dis)) µg/l SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 15586:2004 SR ISO 17294-2:2005MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 11885:20092/0,01
  Alaclor / Alaklor µg/l SR EN ISO 6468:2000 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 3/0,001
  Antracen / Antracen µg/l SR EN ISO 17993:2004 MSZ 1484-6:2003 3/0,001
  Atrazin / Atrazin µg/l SR EN ISO 10695:2002 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 3/0,001
  Benzen / Benzol µg/l SR ISO 11423-1:2000 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 1/0,1
  Tetraclorură de carbon / Szentetraklorid µg/l SR EN ISO 10301:2003 MSZ 1484-5:1998 1/0,1
  Clorfenvinfos / Klorfenvinfosz µg/l SR EN 12918:2002 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 3/0,001
  Clorpirifos / Klorpirifosz µg/l SR EN 12918:2002 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 3/0,001
  Pesticide ciclodiene / Ciklodien peszticidek µg/l SR EN ISO 6468:2000 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 4/0,0001
  DDT total / Osszes DDT µg/l SR EN ISO 6468:2000 US EPA 8270:2007 4/0,0001
  DDT para-para /para-para DDT µg/l SR ISO 6468:2000 MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270:20074/0,0001
  1,2-dicloretan /1,2-dikloretan µg/l SR EN ISO 10301:2003 MSZ 1484-5:1998 1/0,1
  Endosulfan (a-endosulfan) / Endoszulfan (a-endoszulfan) µg/l SR EN ISO 6468:2000 MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270:20074/0,0001
  Fluoranten / Fluoranten µg/l SR EN ISO 17993:2004 MSZ 1484-6: 2003 4/0,0001
  Hexaclorbenzen /Hexaklor-benzol µg/l SR ISO 6468:2000 MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270:20074/0,0001
  Hexaclorbutadiena /Hexaklor-butadien µg/l SR EN ISO 10301:2003 MSZ 1484-5: 1998 3/0,001
  Hexaclorciclohexan (y-lindan) / Hexaklor-ciklohexan (y -lindan) µg/l SR EN ISO 6468:2000 MSZ EN ISO 6468:1998 US EPA 8270:20073/0,001
  Naftalină / Naftalin µg/l SR EN ISO 17993:2004MSZ 1484-6:2003, MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5:1998 2/0,01
  Pentaclorbenzen /Pentaklor-benzol µg/l SR EN ISO 6468:2000 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 6468:19984/0,0001
  Hidrocarburi poliaromatice (PAH) / Poliaromas stenhidrogenek (PAH) µg/l SR EN ISO 17993:2004 MSZ 1484-6:2003 5/0,00001
  Simazin /Simazin µg/l SR EN ISO 10695:2002 US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 2 /0,01
  Tetracloretilena /Tetrakloretilen µg/l SR EN ISO 10301:2003 MSZ 1484-5:1998 1/0,1
  Tricloretilena /Trikloretilen µg/l SR EN ISO 10301:2003 MSZ 1484-5: 1998 1/0,1
  Triclorbenzeni /Triklor-benzolok µg/l SR EN ISO 6468:2000 MSZ 1484-4:1998 MSZ 1484-5: 1998 3/0,001
  Triclormetan (clorofom) /Triklormetan (klorofom) µg/l SR EN ISO 10301:2003MSZ 1484-5:19981/0,1
  Trifluralin /Trifluralin µg/l SR EN ISO 10695:2002US EPA 8270:2007 MSZ EN ISO 10695:2000 3/0,001
  H Debitul cursului de apă / H Vizhozam
  Debit (Q) /Vizhozam (Q) ( Flow rate) m3/s Explorarea câmpului vitezelor în secțiunea de recoltare. Determinarea de debit prin citirea nivelului mirei./A vizsebesseg merese a mintaveteli szelvenyben. A vizsebesseg meghatarozasa a vizmerce leolvasasaval. Măsurarea debitului sau determinarea debitului folosind cheia liminimetrică./A vizhozam merese, vagy a vizhozam meghatarozasa a vizhozam-vizszint gorbe alapjan.1/0,1
   +  Anexa nr. 6 la Protocolul Sesiunii a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare semnat la Gyula, în data de 17 mai 2019  +  Anexa nr. 5.2/5.2 sz. Melleklet la Regulamentul pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează frontiera româno-ungară Szabalyzat a magyar roman hatart alkoto vagy a hatar altal atmetszett folyok vizminosegenek kovetesere
  Metode biologice utilizate (prelevare, analiză, evaluare)/
  Alkalmazott biologiai modszerek (mintavetel, vizsgalat es ertekeles)
  Țara / OrszagIndicatori biologici / Biologiai jellemzokMetode de prelevare / Mintaveteli modszerMetode de prelevare (standarde, literatură de specialitate) / Mintaveteli modszer (szabvany, irodalom)Metode de analiză (standarde, literatură de specialitate) / Elemzes modszere (szabvany, irodalom)Evaluare (date cantitative) / Ertekeles (Mennyisegi adatok)Evaluare (date calitative) / Ertekeles (Minosegi adatok)Evaluare (Index) / Ertekeles (index)
  Ungaria / Magyar- orszagClorofilă a / a-klorofillPrelevarea din zona eufotică / Felszini (eufotikus retegbol) mintavetelMSZ ISO 10260:1993 MSZ ISO 5667-4:1995 (visszavont szabvany) MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)MSZ ISO 10260: 1993µg/l, interval (precizie) 1/0,1/µg/l, pontossag: 1/0,1;--
  România / Romania Prelevarea din zona eufotică / Felszini (eufotikus retegbol) mintavetelSR ISO 10260:1996SR ISO 10260: 1996--
  Ungaria / Magyar- orszagFitoplancto n / Fitoplankto nProbe fitoplancton prelevate de la suprafața apei (zona eufotică) / Felszini (eufotikus retegbol) fitoplankton mintavetelMSZ EN 15204:2006 MSZ ISO 5667-4:1995 (visszavont szabvany) MSZ ISO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)MSZ EN 15204: 2006 EM-1:2016 EM-36: 2017abundența relativă a biomasei și conc.clorofila-a / relativ abundancia biomassza alapon es a-klorofill koncentraciolista taxonomică, grupe funcționale Reynolds / taxonlista, Reynolds - fele funkcionalis csoportokHRPI multimetric index/RCE / HRPI multimetrik us index / EQR
  România / RomaniaProbe fitoplancton prelevate de la suprafața apei (zona eufotică) / Felszini (eufotikus retegbol) fitoplankton mintavetelSR EN 15204: 2007SR EN 15204: 2007densitate: unităti algale / ml, biomasa / algaegyedszam (i/ml), biomasszalista taxonomică / taxonlistaIndice multimetric/RCE / multimetrik us index / EQR
  Ungaria / Magyar- orszagFitobentos / FitobentonProbe de fitobentos (diatomee bentice) prelevate după pietre sau plante (epilitic /epifitic) / Epilitikus/epifitikus fitobenton mintavetel (bentikus kovaalgak)MSZ EN 13946:2014MSZ EN 14407: 2014 EM-9:2016 EM-37: 2017abundența relativă / relativ abundancialista taxonomică / taxonlistaIPSITI multimetric index/RCE / IPSITI multimetrik us index / EQR
  România / RomaniaProbe de fitobentos (diatomee bentice) prelevate după pietre sau plante (epilitic /epifitic) / Epilitikus/epifitikus fitobenton mintavetel (bentikus kovaalgak)SR EN 13946: 2014SR EN 14407: 2014abundența: unităti algale/ probă / abundancia: alga egyedszam/ mintalista taxonomică / taxonlistaIndice multimetric/RCE / Multimetri- kus index / EQR
  Ungaria / Magyar- orszagMacro-nevertebrat e / Makro-gerinctelen ekPrelevare probe macronevertebrate, metoda multihabitat, mod. AQEM, 10 unități de probă (pentru mai putin de 3 habitate) sau 20 unități de probă (pentru mai mult de 3 habitate) / Multi-habitat makrogerinctelen mintavetel, mod. AQEM, 10 mintaegyseg (3 habitatnal kevesebb) vagy 20 mintaegyseg (3 habitatnal tobb)MSZ EN ISO 10870:2013 MSZ EN 16150:2012Prelucrarea completă a unităților de probă; determinarea până la nivelul taxonomic cel mai scăzut (la câteva grupe, categorii sistematice superioare: Chironomidae si Oligochaeta) / a mintaegysegek teljes feldolgozasa, hatarozas lehetoseg szerinti legalacsonyabb taxonomiai szintig (nehany csoportnal magasabb rendszertani kategoriaig: Chironomidae, Oligochaeta) EM-8:2016 EM-39: 2017abundența i/m2 / abundancia (i/m2)lista taxonomică / taxonlistaHMMI Indice multimetric/RCE/HMMI multimetrik us index / EQR
  România / RomaniaPrelevare probe macronevertebrate, în funcție de natura substratului probele se prelevează cu diferite tipuri de drăgi și cu ajutorul ciorpacului limnologic, metoda multihabitat, min. 5 subunități de probă/ Az ajzattol fiiggoen, a mintakat, kiilonbozo eszkozokkel es limnologiai haloval veszik Multi-habitat makrogerinctelen mintavetel, min. 5 mintaegysegSR EN ISO 10870:2012 SR EN 16150:2012Probele se analizează în totalitate până la nivel de specie (în cazul a 5 subunităti); în rest se analizează subprobe / teljes minta, fajszintii hatarozas 5 mintaegyseg eseten, egyeb esetben almintaabundența i/m2 /sau/probă / abundancia (i/m2)lista taxonomică / taxonlistaIndice multimetric/RCE / Multimetri- kus index / EQR
  ------