ORDIN nr. 183 din 28 august 2019privind modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019    Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 5 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (2), (3) și (4) se abrogă.2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Operatorul de rețea nu percepe solicitantului tariful de emitere a avizului de amplasament în situația prevăzută la alin. (1).3. La articolul 14 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) planul de situație ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;d) planul privind construcțiile subterane ce face parte din documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în copie, în două exemplare;4. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Odată cu avizul de amplasament operatorul de rețea remite solicitantului și un exemplar al planurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), c) și d), vizate de operatorul de rețea.5. La articolul 23 alineatul (3), litera b) se abrogă.  +  Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 28 august 2019.Nr. 183.----