DECRET nr. 340 din 17 septembrie 1982privind organizarea şi funcţionarea Ministerului industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 20 septembrie 1982    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul exploatării şi prelucrării lemnului, celulozei şi hârtiei şi al materialelor de construcţii, asigurând valorificarea superioară a masei lemnoase, a celorlalte materii prime, materialelor, combustibilului şi energiei, lărgirea şi diversificarea continua a bazei de materii prime şi materiale.  +  Articolul 2Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activităţile din domeniul sau faţă de toate unităţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.  +  Articolul 3Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii conduce, îndrumă şi controleazua activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unităţi din subordinea sa şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate de către toate unităţile.  +  Articolul 4Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotărârilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 5Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 6Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii are următoarele atribuţii principale:A. Cu privire la exploatarea masei lemnoase a) răspunde, împreună cu Ministerul Silviculturii, de amploarea şi punerea în valoare a volumului de masa lemnoasă ce urmează a se exploata anual, potrivit amenajamentelor silvice, sarcinilor de plan şi reglementărilor legale; b) organizează şi executa exploatarea şi darea în producţie a masei lemnoase potrivit prevederilor din planurile cincinale şi anuale; asigura exploatarea, sortarea şi valorificarea superioară a lemnului din speciile indigene de mare valoare economică. c) răspunde de aplicarea stricta a prevederilor şi normelor legale privind regimul de tăiere; d) acordă prioritate exploatării masei lemnoase doborate de vant sau zapada; e) asigura, prin organizarea corespunzătoare a activităţii de producţie, protecţia pădurilor din zonele limitrofe exploatarilor forestiere; f) ia măsuri pentru evitarea, sub orice formă, a degradării terenurilor şi a fondului forestier pe suprafeţele unde executa lucrări de exploatare şi construcţii forestiere; g) organizează acţiuni de cooperare cu unităţile agricole cooperatiste pentru exploatarea masei lemnoase, în special a celei rezultate din locuri greu accesibile, precum şi pentru executarea altor lucrări; h) răspunde de exploatarea completa a masei lemnoase, curăţirea şi eliberarea suprafeţelor parchetelor exploatate în termenele stabilite prin autorizaţiile de exploatare; i) asigura curăţirea terenurilor exploatate şi ia măsuri de predare a acestora unităţilor silvice, în vederea regenerarii naturale sau artificiale a pădurii.  +  Articolul 8Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii stabileşte, împreună cu Ministerul Silviculturii, instalaţiile de transport şi celelalte mijloace ce trebuie realizate, în vederea asigurării accesibilitatii necesare bunei gospodariri a fondului forestier, exploatării eficiente a masei lemnoase şi evitării degradării fondului forestier şi pădurilor, în care scop: a) stabileşte, împreună cu Ministerul Silviculturii, amplasarea drumurilor şi căilor ferate forestiere, a altor instalaţii de transport necesare pentru exploatarea masei lemnoase; b) asigura proiectarea şi execuţia în bune condiţii a drumurilor şi căilor ferate forestiere şi a celorlalte instalaţii de transport, folosind la maximum resursele locale, cu respectarea stricta a prevederilor legale şi evitarea degradării zonelor limitrofe; c) asigura, împreună cu Ministerul Silviculturii, amplasarea şi realizează, pe baza proiectelor tip, cabanele pentru muncitori şi adăposturile pentru animalele de muncă din exploatările forestiere, pe care, după terminarea lucrărilor, le preda unităţilor silvice în stare corespunzătoare pentru folosire; d) răspunde, pe timpul exploatării, de întreţinerea şi repararea drumurilor şi căilor ferate forestiere; e) preda Ministerului Silviculturii, la încheierea exploatării, drumurile forestiere în stare corespunzătoare pentru folosire.  +  Articolul 9Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de valorificarea completa şi superioară a masei lemnoase planificate, reducerea pierderilor tehnologice şi antrenarea în circuitul economic a lemnului de mici dimensiuni, a cracilor, cetinii şi cojii de lemn, în care scop: a) asigura generalizarea aplicării tehnologiilor de exploatare - arbori cu coroana şi trunchiuri lungi şi catarge -, precum şi a sortarii şi prelucrării primare în centre de preindustrializare a masei lemnoase exploatate; b) răspunde de creşterea permanenta a indicelui de industrializare a masei lemnoase şi a ponderii lemnului de lucru pentru furnire, placaje şi cherestea. c) organizează în centrele de sortare, preindustrializare şi în depozitele finale prelucrarea primara a lemnului de mici dimensiuni, cracilor, cojii şi cetinii, în vederea obţinerii de uleiuri eterice, făina de cetina, compost, mangal şi ape pirolignoase, precum şi livrarea acestora în stare bruta industriei prelucratoare conform programelor aprobate.  +  Articolul 10Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii are obligaţia de a asigura exploatarea masei lemnoase şi a celorlalte produse cu consumul materiale şi de muncă reduse, în vederea realizării unei eficiente economice sporite, în care scop: a) promovează tehnologiile avansate de lucru de înaltă productivitate şi eficienta economică cu consumuri reduse de combustibil; b) răspunde de creşterea ponderii funicularelor şi altor instalaţii de colectat gravitational; c) asigura extinderea utilizării atelajelor la colectatul lemnului şi antrenarea în mai mare măsura în aceasta acţiune, pe bază de contracte, a unităţilor agricole cooperatiste, asociaţiilor agricole şi cărăuşilor particulari; d) asigura mecanizarea operaţiilor grele din exploatările forestiere şi transportul tehnologic al lemnului prin imbunatirea continua a performantelor utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, precum şi a mijloacelor de transport; e) răspunde de organizarea producţiei şi a muncii, generalizand metoda concentrarii mijloacelor şi forţei de muncă în vederea folosirii rationale a acestora şi creşterii continue a productivitatii muncii.B. Cu privire la industrializarea şi prelucrarea lemnului  +  Articolul 11Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de creşterea gradului de valorificare a lemnului, de dezvoltarea şi diversificarea producţiei sortimentelor cu un înalt grad de prelucrare, dând prioritate celor care asigura o valoare ridicată pe metru cub de masa lemnoasă utilizata, pe baza planurilor şi programelor aprobate, în vederea satisfacerii nevoilor interne şi exportului.  +  Articolul 12Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura dezvoltarea şi diversificarea producţiei de cherestea, placaj, panel, furnir, plăci aglomerate şi fibrolemnoase, în concordanta cu resursele de materie prima, urmărind reducerea continua a consumurilor de masa lemnoasă pe unitatea de produs, în care scop; a) răspunde de utilizarea capacităţilor existente şi dezvoltarea de noi capacităţi, în vederea asigurării producţiei fizice prevăzute în planurile şi programele aprobate; b) asigura, prin perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie şi introducerea progresului tehnic, creşterea randamentelor, diminuarea grosimilor, reducerea normelor de consum pe unitatea de produs, sporirea productivitatii muncii şi scăderea continua a cheltuielilor de producţie; c) răspunde de creşterea ponderii resurselor refolosibile din lemn, din totalul materiei prime utilizate la fabricarea placilor din lemn, tanantilor, furfurolului şi drojdiilor furajere; d) asigura creşterea ponderii claselor de calitate superioară pentru sporirea valorii obţinute dintr-un metru cub de masa lemnoasă prelucrata; e) urmăreşte realizarea integrală a resurselor de lemn din speciile indigene valoroase, în scopul reducerii importului de lemn exotic pentru realizarea de furnire estetice şi elemente masive pentru producţia de mobila; f) răspunde de extinderea utilizării energiilor neconventionale la zvantarea naturala a cherestelei, în scopul economisirii combustibililor primari şi energiei electrice.  +  Articolul 13Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura dezvoltarea şi diversificarea producţiei de mobila prin valorificarea superioară a lemnului în procesul de fabricaţie, îmbunătăţirea parametrilor funcţionali şi constructivi şi reducerea continua a normelor de consum, în care scop: a) răspunde de utilizarea eficienta a capacităţilor existente şi dezvoltarea de noi capacităţi pentru asigurarea nivelurilor prevăzute în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi programele aprobate, în vederea satisfacerii nevoilor interne şi creşterii volumului de export; b) asigura creşterea gradului de valorificare a lemnului utilizat în producţia de mobila, prin sporirea ponderii mobilierului de arta, din totalul producţiei, precum şi prin realizarea de noi tipuri de mobila de conceptie proprie, care să asigure, totodată, şi creşterea functionalitatii, calităţii şi esteticii acesteia; c) elaborează normativele privind dimensiunile de gabarit şi tipizeaza elementele componente ale mobilierului, în scopul diminuării consumului de material lemnos, a greutatii produselor şi al unei bune corelari a acestuia în spaţiile locative construite; d) asigura, împreună cu Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Uşoare, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică şi Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, asimilarea şi realizarea de lacuri, vopsele, grunduri, emailuri, coloranti, pigmenti, adezivi, elemente profilate din mase plastice, stofe, tesaturi, oglinzi, geamuri, spune poliuretanice, materiale de umplere, profile din aluminiu şi metale colorate, scule taietoare, aparate portative, precum şi utilaje specifice, pentru ridicarea continua a calităţii şi creşterea competitivitatii mobilei pe piaţa externa; e) răspunde de asigurarea producţiei de elemente componente din cherestea, placaj, panel, furnir, plăci şi accesorii în corelare cu normativele dimensionale ale mobilierului, pentru creşterea randamentelor, reducerea consumurilor, diminuarea cheltuielilor materiale şi sporirea eficientei economice; f) răspunde de modernizarea tehnologiilor de fabricaţie şi introducerea progresului tehnic, în vederea utilizării în producţia de mobilier a unor sisteme constructive tipizate şi modulate, extinderea folosirii sortimentelor mulate şi stratificate, precum şi a procedeelor de finisare, cu consumuri reduse de materiale chimice, care să conducă totodată la creşterea continua a productivitatii muncii; g) asigura, prin balantele anuale, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodariri Fondurilor Fixe, constituirea stocurilor normate de materiale lemnoase, utilizate la producţia de mobila, în scopul reducerii consumului de energie termica în procesul de uscare.  +  Articolul 14Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura dezvoltarea şi diversificarea producţiei de uşi-ferestre, case prefabricate, instrumente muzicale, ambarcatiuni, articole sportive, rechizite şcolare, ambalaje, obiecte de artizanat şi bunuri de larg consum, în vederea satisfacerii nevoilor interne şi de export, în care scop: a) răspunde de utilizarea capacităţilor existente şi dezvoltarea de noi capacităţi, în vederea asigurării producţiei fizice prevăzute în planurile şi programele aprobate; b) asigura selecţionarea şi utilizarea integrală a lemnului de lucru de calitate superioară din speciile molid, frasin, paltin, tei, pentru lărgirea bazei materiale necesare producţiei de instrumente muzicale, articole sportive, ambarcatiuni şi rechizite şcolare; c) răspunde de modernizarea tehnologiilor de fabricaţie şi introducerea progresului tehnic în procesele de producţie la case prefabricate, uşi-ferestre, instrumente muzicale, ambarcatiuni, articole sportive, rechizite şcolare, parchete, ambalaje, obiecte de artizanat şi bunuri de larg consum, în scopul diversificării producţiei, îmbunătăţirii calităţii, creşterii productivitatii muncii şi reducerii cheltuielilor de producţie; d) asigura, în producţia de parchete, ambalaje, obiecte de artizanat şi bunuri de larg consum, utilizarea în proporţie cat mai mare a resurselor refolosibile şi recuperabile din lemn, în scopul creşterii gradului de valorificare a masei lemnoase şi a eficientei economice.C. Cu privire la producţia de celuloza, hârtie şi cartoane  +  Articolul 15Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde, în calitate de coordonator pe economia naţionala, de dezvoltarea şi diversificarea producţiei de celuloza, hârtii, cartoane, mucavale, confecţii din hârtii şi cartoane, pentru asigurarea nevoilor interne şi la export, precum şi de reducerea importurilor pe baza planurilor şi programelor aprobate.Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie de celuloza, în vederea diversificaraii sortimentelor pentru asigurarea producţiei de hârtie, cartoane, fire şi fibre celulozice, în care scop: a) asigură realizarea programelor de celuloze chimice şi tehnice, precum şi modernizarea capacităţilor existente; b) răspunde de valorificarea superioară a masei lemnoase în procesul de fabricare a celulozei, realizand o chimizare complexa, în scopul obţinerii, în afară produselor de baza, a drojdiei furajere, produsilor lignosulfonici, furfurolului, metanolului, uleiului de tall brut şi după valorificarea substanţelor utile a combustibilului pentru producerea de energie termica şi electrica; c) asigura folosirea în procesul de fabricare a celulozei a lemnului de mici dimensiuni şi a cracilor; d) răspunde, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de colectarea şi utilizarea paielor de grâu, orez şi stuf în procesul de fabricare a celulozei şi hârtiei.  +  Articolul 16Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura dezvoltarea producţiei şi asimilarea de noi sortimente de hârtie, în care scop: a) asigura reducerea gramajului la toate sortimentele de hârtie, realizand creşterea suprafeţei de hârtie obţinută din aceeaşi cantitate de materie prima; b) răspunde de îmbunătăţirea sortimentelor de hârtie prin tratarea cu diferite substanţe chimice, în vederea reducerii consumului de celuloza din rasinoase şi folosirii într-un procent mai ridicat a pastei mecanice din lemn de foloase; c) asigura, împreună cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, colectarea şi folosirea într-un procent cat mai mare a resurselor refolosibile din hârtie, în scopul economisirii lemnului, a celulozei şi reducerii cheltuielilor materiale la fabricarea hârtiei.  +  Articolul 17Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii ia măsuri pentru dezvoltarea producţiei de hârtii tehnice, în vederea asigurării consumului intern, exportului şi reducerii importurilor, în care scop: a) răspunde de asimilarea a noi sortimente de hârtii tehnice pentru filtre de aer, ulei, separatori, acumulatori, industria electrotehnica, informatica, diagrame, realizand microproducţie pentru aceste sortimente, şi realizarea de noi capacităţi pentru sortimente de mare tonaj; b) răspunde de realizarea hârtiilor speciale antiaderente, autoadezive şi a complexurilor de hârtie rezistente la umiditate şi grăsimi.  +  Articolul 18Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura producţia de cartoane şi mucavale necesare economiei naţionale, conform planurilor aprobate, imbunatatind calitatea şi sortimentatia, în care scop: a) asigura prin noi procedee şi tehnologii tratarea la suprafaţa a cartoanelor, în vederea creşterii calităţii şi eficientei economice; b) răspunde de folosirea în proporţii crescute a maculaturii, pastei semichimice şi a pastei mecanice din specii de foioase moi; c) asigură realizarea unor noi sortimente de carton ondulat, cu microondule, hidrorezistente, cartoane duplex cu gramaje reduse şi a cartonului marmorat; d) asigura şi controlează, în calitate de coordonator al producţiei şi consumului de ambalaje din hârtie şi cartoane, utilizarea raţională a acestora în concordanta cu domeniile de folosire, în vederea reducerii hârtiilor şi cartoanelor cu conţinut de celuloze, urmărind folosirea mai accentuata a materialelor recuperabile.  +  Articolul 19Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura diversificarea producţiei de confecţii din hârtii şi cartoane pentru nevoile interne şi pentru produsele destinate exportului, în care scop: a) asigura producerea de caiete de diverse tipuri cu coperte din materiale innobilate, cu o gama mare de liniaturi; b) asigura îmbunătăţirea calităţii sacilor din hârtie, prin creşterea rezistentei la manipulare şi imprimarea lor în conformitate cu cererile beneficiarilor; c) realizează producţia de ambalaje din carton ondulat, duplex, triplex şi mucava, în dimensiunile şi grafica solicitată de consumatori, corelat cu domeniul de utilizare.  +  Articolul 20Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de modernizarea instalaţiilor de celuloza şi hârtie, mari consumatoare de materiale şi energie, pentru reducerea consumurilor, în care scop: a) asigura utilizarea, în procesele tehnologice de fabricare a hârtiei şi celulozei, a surselor de energie neconventionala, pompelor de căldură, recuperarea resurselor energetice secundare, în vederea reducerii consumului de combustibili primari; b) răspunde de folosirea integrală a cojii şi rumegusului, rezultate din operaţiunile de cojire şi tocare a lemnului, pentru producerea de energie termica şi electrica.D. Cu privire la industria cimentului şi altor lianti  +  Articolul 21Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii îndeplineşte funcţia de coordonator pe economia naţionala privind dezvoltarea şi diversificarea producţiei de ciment, a altor lianti, precum şi a azbocimentului, în vedere asigurării necesarului la intern şi export.  +  Articolul 22Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor de producţie în condiţiile reducerii continue a consumurilor energetice în industria liantilor, în care scop: a) asigura creşterea continua a producţiei de ciment pe liniile care funcţionează pe procedeul uscat şi modernizarea corespunzătoare a celorlalte linii, pentru reducerea consumului de energie;- ia măsuri de creştere a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie la liniile în funcţiune, prin îmbunătăţirea calităţii zidariilor refractare, asigura, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, piese şi subansamble cu fiabilitate sporită şi urmăreşte funcţionarea utilajelor în deplin siguranţa:- răspunde de utilizarea integrală şi cu eficienta maxima a capacităţilor noi puse în funcţiune şi atingerea în termen a parametrilor proiectati; b) ia măsuri pentru introducerea de noi tehnologii, în vederea înlocuirii combustibililor primari superiori cu combustibili solizi, precum şi pentru recuperarea resurselor energetice refolosibile rezultate din gazele de ardere; c) asigura creşterea continua a utilizării ca adaosuri la obţinerea cimentului a materiale refolosibile rezultate în cadrul altor industrii; d) răspunde de realizarea întregii game sortimentale de cimenturi pentru construcţii, prefabricate, construcţii hidrotehnice şi în medii agresive, pentru extractia de petrol şi gaze, precum şi pentru export; e) asigura profilarea şi specializarea unităţilor cu sarcini pentru export, urmărind optimizarea transporturilor şi obţinerea unei eficiente corespunzătoare; f) ia măsuri, în colaborare cu celelalte ministere şi cu Departamentul pentru Construcţii în Străinătate, pentru elaborarea proiectelor, precum şi asistenţei tehnice necesare realizării unor fabrici de ciment în străinătate; g) asigura creşterea continua a producţiei de var pe liniile care funcţionează pe procedeul regenerativ şi reducerea corespunzătoare a producţiei obţinute în cuptoare înalte; h) asigura diversificarea produselor din var şi ipsos, în scopul obţinerii unor sortimente noi care să conducă la creşterea productivitatii muncii şi a reducerii costurilor de punere în opera, la utilizatori.  +  Articolul 23Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii organizează şi asigura materiile prime necesare pentru producţia de lianti şi livrările la beneficiarii din economie; în acest scop: a) executa lucrările de corectare geologica, elaborează planurile anuale de exploatare în concordanta cu balantele de materii prime din carierele proprii; b) stabileşte tehnologii pentru exploatare miniera la zi prin introducerea metodelor moderne de exploatare şi utilaje de forare, mijloace materiale pentru realizarea exploziilor şi creşterea securităţii muncii în exploatări; c) întocmeşte documentaţii şi avizează studiile de omologare a rezervelor de materii prime de către Comisia republicană de rezerve geologice; d) asigura avizarea, împreună cu Ministerul Minelor, a documentaţiilor pentru executarea, executarea exploziilor masive şi ia măsuri pentru supraveghjerea şi executarea acestor explozii.  +  Articolul 24Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea şi diversificarea produselor din azbociment, în scopul reducerii continue a importului de azbest, în care scop: a) stabileşte şi aplica noi reteze de fabricare a produselor din azbociment, asigurând folosirea eficiente a tuturor sorturilor de azbest, precum şi promovarea inlocuitorilor; b) asigura diversificarea produselor din azbociment, în scopul obţinerii unor sortimente noi inlocuitoare a celor care se aduc din import.E. Cu privire la industria materialelor de construcţii  +  Articolul 25Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde, în calitate de coordonator pe economia naţionala, de dezvoltarea şi diversificarea producţiei de prefabricate din beton armat, materiale de zidărie, materiale termo-fono şi hidroizolatoare, produse din ceramica fina, fonta şi metal pentru obiecte sanitare, materiale de finisaj pentru pereţi şi pardoseli şi agregate minerale pentru construcţii, în vederea asigurării necesarului pentru consumul intern şi export.  +  Articolul 26Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea producţiei, conform planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, şi realizarea prevederilor din programele speciale la grupele de produse din coordonarea sa, în care scop: a) asigura dezvoltarea în profil teritorial a producţiei în subramurile industriei materialelor de construcţii, pentru reducerea distantelor de transport şi a cheltuielilor de aprovizionare; b) ia măsuri, împreună cu organele de directivare în construcţii, pentru asimilarea şi introducerea de noi materiale şi elemente de construcţii cu performanţe ridicate şi cu consumjuri energetice şi materiale reduse; c) asigura introducerea tehnologiilor şi instalaţiilor pentru utilizarea resurselor materiale şi energetice recuperabile din procesele tehnologice proprii sau ale altor subramuri, urmărind înlocuirea combustibililor primari superiori cu combustibili solizi şi surse noi în procesle de ardere cu flacara indirecta şi în procesele de tratare termica; d) răspunde, împreună cu Ministerul Geologiei, de cercetarea geologica şi identificarea de noi rezerve de zăcăminte naturale pentru producţia de materiale şi agregate minerale pentru construcţii, în vederea asigurării continuităţii producţiei.  +  Articolul 27Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de folosirea eficienta a capacităţilor de producţie în industria prefabricatelor din beton şi perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie pentru reducerea consumurilor materiale şi energetice, în paralel cu creşterea performantelor calitative ale acestora, în care scop: a) asigura reducerea consumurilor de combustibil prin limitarea producţiei în perioadele de iarna, introducerea plastifiantilor şi extinderea procesului de tratare termica folosind exotermia betonului şi energia solara; b) asigura reducerea consumului de ciment prin adaos de cenusa de termocentrala; c) asigura reproiectarea, împreună cu organele de directivare în construcţii, în vederea reducerii greutatii şi a consumurilor de materiale inglobate; d) răspunde, împreună cu organele de directivare în construcţii, de adoptarea unor soluţii tehnice de imbunatatire a izolatiei termice a panourilor pentru locuinţe şi a creşterii gradului de finisare prin industrializare.  +  Articolul 28Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea producţiei de materiale de zidărie cu consumuri energetice şi costuri de producţie reduse, în care scop: a) asigura reducerea consumului de combustibili primari superiori prin inglobarea în masa argiloasa a rumegusului din lemn, a slamurilor carbonifere şi carbunurilor inferiori; b) răspunde de dezvoltarea producţiei de materiale de zidărie cu conţinut de cenusa de termocentrala, zguri de furnal, scorii bazaltice, roci naturale uşoare, care se realizează cu consumuri energetice reduse.  +  Articolul 29Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea producţiei de materiale de finisaj şi izolaţii, într-o gama larga de produse, cu folosirea eficienta a materiilor prime din ţara şi cu consum redus de energie, pentru acoperirea necesarului la intern şi pentru export, în care scop: a) asigura valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibilului şi energiei în producţia de ceramica fina; b) ia măsuri, împreună cu Ministerul Geologiei, pentru realizarea cercetărilor geologice în vederea identificarii de noi rezerve de caolinuri, argile refractare şi nisipuri necesare realizării producţiei de ceramica fina; c) organizează cercetarea, omologarea şi deschiderea de noi cariere de marmura şi piatra ornamentala pentru dezvoltarea şi diversificarea producţiei, în vederea valorificării superioare a resurselor naturale la export şi intern; d) asigura diversificarea gamei sortimentale de materiale termoizolatoare, utilizând resursele naturale, în vederea reducerii consumului energetic în producţie şi exploatare.  +  Articolul 30Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de dezvoltarea echilibrata în profil teritorial a producţiei de agregate minerale pentru construcţii, cu cheltuieli reduse de fabricaţie şi transport, în care scop: a) asigura dezvoltarea producţiei pentru echilibrarea consumului cu resursele în profil teritorial, în vederea reducerii distantei de transport şi a costurilor lucrărilor de construcţii; b) organizează cercetarea şi omologarea, împreună cu Ministerul Geologiei, de noi zăcăminte de agregate minerale de cariera şi balastiera, pentru asigurarea continuităţii producţiei, în limita unor distanţe minimale de transport faţă de consumatori; c) răspunde de reducerea consumurilor de combustibil, prin limitarea transporturilor auto tehnologice şi extinderea sistemelor de transport continuu pe benzi şi hidraulic.F. Cu privire la producţia de utilaje, scule taietoare, organe de asamblare, feronerie şi piese de schimb, asigurarea reparaţiilor şi întreţinerii utilajelor şi instalaţiilor  +  Articolul 31Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura dezvoltarea producţiei de utilaje, scule taietoare, organe de asamblare, alice de sablaj, corpuri de macinare şi piese de schimb specifice, în concordanta cu dezvoltarea subramurilor ministerului şi cu acordul Consiliului de coordonare a profilarii, specializării şi cooperării în industria construcţiilor de maşini şi industria metalurgica, în care scop: a) răspunde de realizarea necesarului de utilaje, organe de asamblare şi piese de schimb pentru sectoarele de exploatare a lemnului, prelucrare a lemnului, celulozei şi hârtiei, materialelor de construcţii şi instalaţii, în conformitate cu profilarea şi specializarea unităţilor proprii, şi, împreună cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică, utilajele, instalaţiile şi echipamentele cu performanţe şi complexităţi ridicate; b) ia măsuri pentru proiectarea şi îmbunătăţirea continua a parametrilor funcţionali ai utilajelor şi instalaţiilor, în vederea creşterii productivitatii acestora, mecanizarii şi automatizarii operaţiilor pe care le executa; c) asigura reproiectarea şi execuţia utilajelor şi instalaţiilor, din producţia proprie, în vederea reducerii consumurilor materiale inglobate; d) asigura tehnologiile şi reconditionarea tuturor pieselor de schimb pentru utilajele executate în unităţile proprii şi a pieselor de schimb pentru utilajele realizate în afară ministerului, care pot fi prelucrate pe maşinile-unelte din dotare; e) asigura, prin unităţile proprii şi împreună cu Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică, asimilarea pieselor de schimb, subansamblelor şi echipamentelor pentru utilajele şi instalaţiile din dotare cu provenienţă din import.  +  Articolul 32Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii realizează proiectele de execuţie pentru utilajele şi instalaţiile ce se executa în unităţile proprii şi proiectele tehnice pentru utilajele şi instalaţiile ce se executa în cadrul unităţilor specializate ale altor ministere.  +  Articolul 33Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de executarea reparaţiilor curente şi capitale ale utilajelor şi instalaţiilor realiziate în unităţile proprii, efectuarea reparaţiilor liniilor tehnologice din profil şi, împreună cu unităţile specializate ale altor ministere, efectuează reparaţiile utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de compolexitate deosebită, în care scop: a) organizează activitatea de întreţinere şi exploatare a utialejelor şi instalaţiilor în condiţii de siguranţă; b) ia măsuri pentru elaborarea planurilor de reparaţii cu respectarea normelor privind ciclul de funcţionare între doua reparaţii ale utilajelor şi instalaţiilor din dotare; c) asigura repartiţiile, cooperarile şi colaborarile cu unităţile proprii şi din cadrul altor ministere, pentru realizarea la timp şi de calitate a pieselor de schimb şi subansamblurilor; d) ia măsuri de elaborare a documentaţiilor tehnice pentru reparaţiile capitale ale utilajelor, liniilor tehnologice şi echipamentelor de mare complexitate şi întocmeşte proiectele pentru ridicarea parametrilor funcţionali ai utilajelor şi instalaţiilor în cadrul reparaţiilor capitale; e) ia măsuri tehnice şi organizatorice în vederea scurtarii duratelor de stationare în revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor şi de efectuare a lucrărilor de calitate corespunzătoare; f) ia măsuri pentru recuperarea în vederea reconditionarii şi refolosirii pieselor de schimb, subansamblelor şi echipamentelor rezultate din operaţiile de reparaţii şi de dezmembrare a utilajelor şi echipamentelor scoase din funcţiune.  +  Articolul 34Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de realizarea necesarului de feronerie şi accesorii metalice pentru mobilier şi binale, într-o gama diversificata, estetica, funcţională şi de calitate, pentru asigurarea consumului intern şi pentru export, în care scop: a) ia măsuri pentru proiectarea şi realizarea întregii game sorto-tipo-dimensionale a feroneriei necesare producţiei de mobila, binale şi alte produse finite, în condiţii de calitate superioară şi cu eficienta economică ridicată; b) asigura, împreună cu Ministerul Industriei Chimice şi Ministerul Industriei Metalurgice, materialele şi componentele necesare executării produselor din materiale asociate şi cu acoperiri metalice şi plastice divers colorate şi rezistente la agenţii atmosferici în exploatare; c) ia măsuri pentru modernizarea tehnologiilor de fabricaţie, în vederea reducerii consumurilor de materiale deficitare şi din import.G. Cu privire la utilizarea raţională a combustibililor primari şi energiei electrice  +  Articolul 35Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de reducerea mai accentuata a consumurilor energetice şi de utilizarea raţională a combustibililor primari pentru realizarea produselor din profil, în care scop: a) asigura modernizarea tehnologiilor energointensive, în vederea reducerii consumurilor specifice, şi alinierea acestora la nivelul tehnologiilor de performanţă pe plan naţional şi mondial; b) răspunde de reducerea mai accentuata a combustibililor primari superiori şi cu precădere a combustibililor petrolieri în procesele de ardere cu flacara indirecta şi de producere a energiei termice tehnologice prin înlocuirea treptata sau transformarea instalaţiilor şi echipamentelor pentru arderea de combustibili solizi şi resurse lemnoase neindustrializabile; c) asigura dezvoltarea, în conformitate cu programele aprobate, a capacităţilor şi instalaţiilor de utilizare a resurselor de energie solara, eoliana şi geotermala în procesele de uscare şi tratare termica a produselor şi dezvoltarea producţiei de energie electrica prin folosirea energiei hidraulice a cursurilor de apa cu potenţial redus şi centralelor termoelectrice proprii; d) răspunde de reducerea mai accentuata a energiei termice în procesele de uscare şi tratare termica a materialelor lemnoase, prefabricatelor, materialelor de zidărie, hârtiilor şi cartoanelor prin folosirea mai accentuata a surselor de energie neconventionala; e) asigura proiectarea şi realizarea instalaţiilor şi echipamentelor de recuperare şi refolosire a resurselor energetice potenţiale din industria liantilor, materialelor de construcţii, celulozei şi hârtiei şi a placilor stratificate din lemn, în scopul reducerii consumurilor specifice şi a consumurilor de combustibili primari.  +  Articolul 36Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de reducerea mai accentuata a consumurilor de carburanţi în procesele de exploatare şi transport auto al materialului lemnos şi materiilor prime minerale, în care scop: a) ia măsuri pentru utilizarea în proporţie mai mare a atelajelor şi altor mijloace la colectatul masei lemnoase în toate punctele accesibile acestora, b) asigura extinderea instalaţiilor cu cablu la operaţiunile de scos apropiat a masei lemnoase, îndeosebi în punctele greu accesibile; c) extinde în toate carierele de calcar transportul gravitational prin executii de rostogoale între treptele de exploatare; d) extinde transportul pe benzi al materiilor prime minerale din carierele de calcar, argila şi agregate minerale de la punctele de extracţie către staţiile de concasare şi prelucrare; e) extinde sistemul de extracţie şi transportul hidraulic al agregatelor minerale pentru construcţii; f) extinde reţeaua de cai ferate forestiere pentru transportul masei lemnoase, în vederea reducerii volumului de transport auto.H. Cu privire la activitatea de export şi cooperare economică internationala  +  Articolul 37Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigură realizarea saracinilor de comerţ exterior şi cooperare economică internationala în concordanta cu planurile şi programele aprobate, în care scop: a) răspunde de realizarea ritmica şi în condiţii de calitate a producţiei fizice destinate exportului; b) asigura prospectarea pieţei externe şi întocmeşte studii de piaţa pentru principalele produse din nomenclatorul de export al ministerului, în vederea orientarii producţiei pentru satisfacerea cererilor pieţei externe din punct de vedere calitativ, funcţional şi al eficientei economice; c) asigura contractarea integrală a fondului de marfa în conformitate cu prevederile planului de comerţ exterior; d) asigura acoperirea cu comenzi şi dispoziţii de livrare a întreprinderilor producătoare, în timp util, în vederea realizării ritmice a producţiei destinate exportulul; e) asigura mijloacele de transport necesare expedierii produselor la export, în conformitate cu termenele şi condiţiile contractelor externe; f) asigura îmbunătăţirea permanenta a eficientei activităţii de export prin realizarea de produse cu un grad înalt de prelucrare, cu parametri calitativi superiori şi costuri de producţie reduse, precum şi prin obţinerea unor preţuri externe superioare.  +  Articolul 38Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii stabileşte măsuri pentru reducerea importurilor, în care scop: a) analizează cererile de import ale centralelor şi unităţilor producătoare, stabileşte necesarul de import pe bază de consumuri specifice şi asigură realizarea programelor de asimilare; b) asigura contractarea şi realizarea importurilor în conformitate cu planul de import, în condiţii de plată avantajoase, în contra partida cu produse din planul de export.  +  Articolul 39Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii iniţiază acţiuni de cooperare bilaterala sau multilaterala care să asigure promovarea exportului de produse finite, maşini, utilaje şi servicii pentru obţinerea de surse stabile de materii prime în condiţii de eficienta maxima, în care scop: a) elaborează, pentru toate participările la acţiunile de colaborare şi cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică, materialele de fundamentare tehnico-economică şi punctele de vedere asupra acestor acţiuni; b) organizează şi răspunde de activitatea de constituire a societăţilor mixte comerciale şi de producţie în străinătate şi în ţara, în condiţii de eficienta maxima; participa la tratative cu partenerii externi, întocmeşte punctul de vedere asupra proiectelor de contracte de asociere, statute şi alte documente necesare infiintarii acestor societăţi mixte, pe care le prezintă spre aprobare, conform reglementărilor în vigoare; c) asigura activitatea eficienta a bazelor şi depozitelor prin care se derulează principalele produse de import şi export, urmărind realizarea ritmica şi cu cheltuieli cat mai reduse a exportului şi utilizarea spaţiilor de depozitare la capacitate maxima, inclusiv prin închirierea acestora partenerilor externi, în vederea depozitarii mărfurilor destinate exportului.I. Cu privire la activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică  +  Articolul 40Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de orientarea, organizarea şi conducerea activităţii de cercetare şi inginerie tehznologica din unităţile subordonate şi asigura valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în activitatea unităţilor de producţie.  +  Articolul 41Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii elaborează, împreună cu Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, planurile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducere a progresului tehnic, incluzînd teme care să asigure aplicarea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii din domeniul industriei lemnului, hârtiei şi celulozei, cimentului, materialelor de construcţii şi ia măsuri de îndeplinire la termen a sarcinilor de plan.  +  Articolul 42Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura orientarea cercetărilor în scopul valorificării superioare şi complete a masei lemnoase, creşterii domeniilor şi randamentelor de utilizare, în care scop: a) răspunde de fundamentarea ştiinţifică a tehnicilor şi metodelor de lucru care asigura o armonizare a cerinţelor silviculturale cu cele ale exploatării pădurilor, concomitent cu creşterea indicelui de industrializare a masei lemnoase şi sporirea proportiei pădurilor regenerate natural; b) urmăreşte găsirea de noi soluţii de folosire a speciilor indigene mai slab utilizate în realizarea de sortimente superioare cu care să se asigure produse cu un înalt grad de prelucrare şi valoare de întrebuinţare ridicată; c) urmăreşte elaborarea de tehnologii avansate şi realizarea de noi materiale în industria mobilei şi a altor produse finite, care să asigure creşterea calităţii şi competitivitatii acestora, în condiţiile reducerii consumului de lemn masiv, utilizarea pe scara mai larga a inlocuitorilor şi a unor materiale de finisaj şi tapiterie, produse din materii prime şi materiale indigene; d) asigura diversificarea producţiei sortimentelor ce incorporeaza lemn prin tehnici şi mijloace care să permită utilizarea resurselor lemnoase refolosibile, conducand astfel la creşterea continua a gradului de valorificare a masei lemnoase.  +  Articolul 43Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de realizarea cercetărilor în domeniul industriei de celuloza şi hârtie care să conducă, în principal, la reducerea consumurilor de masa lemnoasă, energie, asimilarea de noi produse pentru reducerea importului, creşterea calităţii produselor, în care scop: a) asigura elaborarea unor tehnologii noi şi modernizarea celor existente pentru creşterea randamentelor la fabricarea celulozei şi hârtiei, reducerea consumurilor de materii prime şi materiale, energetice, precum şi folosirea lemnului de mici dimensiuni şi a hârtiilor uzate.; b) asigura, împreună cu institutele Ministerului Industriei Chimice, realizarea unor materiale ajutatoare prin care să se obţină randamente crescute de retenţie a fibrelor, creşterea rezistentelor hârtiilor cu procente scăzute de celuloza din rasinoase şi fabricarea de hârtii cu gramaje reduse.  +  Articolul 44Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de efectuarea cercetărilor, în vederea creşterii randamentului de utilizare a tuturor substanţelor uitile, din masa lemnoasă supusă chimizarii, precum şi din resursele lemnoase recuperate de la prelucrarile mecanice, asigurând respectarea prevederilor programului de chimizare a lemnului, în care scop: a) urmăreşte perfecţionarea tehnologiilor de hidroliza a lemnului, în vederea obţinerii de drojdii furajere, metanol şi diverse zaharuri; b) asigura tehnologiile de valorificare a apelor pirolignoase, rezultate de la procesul de fabricare a mangalului, pentru obţinerea unor produse de distilare necesare economiei naţionale; c) stabileşte soluţii tehnologice pentru obţinerea furfurolului şi a metanolului din prehidrolizatul de la fabricarea celulozei chimice; d) asigura producerea de drojdii furajere din lesiile reziduale de la fabricarea celulozei chimice din lemn de fag; e) organizează prelucrarea lesiilor reziduale de la fabricile de celuloza care au dizolvat din lemn lignina, pentru obţinerea drojdiei furajere, furfurolului şi produsilor lignosulfonici; f) asigura folosirea zaharurilor conţinute în apele de la fabricarea placilor fibroase prin transformarea lor în drojdii furajere; g) asigura tehnologii de utilizare a lemnului de mici dimensiuni pentru obţinerea de tanin, drojdii furajere, metanol, făina de lemn, mangal.  +  Articolul 45Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de introducerea progresului tehnic şi a tehnologiilor avansate în industria cimentului şi materialelor de construcţii, în care scop: a) asigură realizarea tehnologiilor de producere a cimentarilor cu precalcinare şi utilizarea carbunilor, producerea de noi tipuri de cimenturi speciale şi colorate, pentru asigurarea necesarului economiei şi pentru export; b) răspunde, împreună cu Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii, de dezvoltarea şi diversificarea producţiei de prefabricate din beton cu grad superior de echipare şi finisare din fabrica, realizarea de noi elemente de construcţii cu mărci superioare pentru reducerea greutatii construcţiilor, a consumurilor energetice şi de transport; c) asigura extinderea tehnologiilor de fabricaţie a materialelor de zidărie prin valorificarea materialelor locale - tufuri vulcanice, diatomit, scorii, calcare moi şi altele -, precum şi a materialelor refolosibile provenite din alte industrii, cum sînt cenusile de halda zgurile şi altele; d) asigura diversificarea şi realizarea de noi materiale hidroizolatoare şi termoizolatoare şi modernizarea tehnologiilor existente, în vederea reducerii consumurilor energetice ale acestora.  +  Articolul 46Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde şi urmăreşte ca prin proiectare să se asigure reducerea costului investiţiilor şi a consumurilor materiale şi energetice prin stabilirea celor mai eficiente soluţii tehnologice şi constructive comparabile cu cele folosite pe plan mondial.  +  Articolul 47Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii coordonează şi răspunde de întreaga activitate de tipizare a tehnologiilor, liniilor şi instalaţiilor tehnologice, precum şi a produselor din domeniul industriei lemnului şi al materiallelor de construcţii, în care scop: a) răspunde de selecţionarea şi proiectarea soluţiilor cele mai eficiente pentru realizarea obiectivelor de investiţii, urmărind ca acestea sa prevadă promovarea noului, reducerea consumurilor de materiale şi energetice; b) asigura alegerea soluţiilor optime pentru obţinerea de produse de buna calitate, folosind materii prime din ţara, competitive pe piaţa externa şi care să satisfacă necesarul economiei naţionale.J. Alte atribuţii  +  Articolul 48Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii elaborează studii şi programe privind proportiile, nivelurile, ritmurile şi direcţiile de dezvoltare anuală şi în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale, ţinînd seama de rolul acestora în ansamblul economiei naţionale şi de tendintele şi progresul realizat pe plan mondial.În scopul corelării sarcinilor de plan cu capacitatile de producţie şi urmăririi realizării producţiei planificate, Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii: a) repartizează indicatorii de plan economici şi financiari pe unităţile subordonate; b) asigura, în domeniul sau de activitate, folosirea deplina a capacităţilor de producţie, creşterea indicilor de utilizare a fondului de timp disponibil, încărcarea corespunzătoare a utilajelor tehnologice, instalaţiilor şi agregatelor şi eliminarea locurilor inguste; c) răspunde de realizarea producţiei fizice şi valorice planificate; d) elaborează programele de cooperare în producţie a unităţilor subordonate şi cu unităţile altor ministere; e) ia măsuri eficiente pentru profilarea, specializarea şi concentrarea fabricaţiei pe unităţi; f) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea continua a condiţiilor de trai; g) răspunde de activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare.  +  Articolul 49Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de realizarea investiţiilor corespunzător planurilor şi programelor aprobate, în care scop: a) elaborează documentaţiile tehnico-economice, cu respectarea actelor normative în vigoare, şi asigura aplicarea proiectelor tip de tehnologii, utilaje şi construcţii; b) asigura baza tehnico-materială pentru realizarea la termen a lucrărilor de investiţii; c) răspunde de punerea în funcţiune a capacităţilor noi şi de atingerea parametrilor proiectati la termenele planificate.  +  Articolul 50Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura coordonarea activităţii de organizare a producţiei şi a muncii, în care scop: a) organizează activitatea de elaborare, aplicare şi urmărire a normativelor şi normelor de muncă pentru toate categoriile de personal din ramurile sale de activitate; b) elaborează normative şi norme de muncă unificate pe economie la lucrările pentru care este coordonator; c) elaborează şi aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normative şi norme unificate din domeniul sau de activitate şi controlează modul lor de aplicare; d) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire; e) elaborează norme tehnice pentru aplicarea unitară a elementelor sistemului de retribuire pentru unităţile subordonate şi controlează modul lor de aplicare; f) răspunde de extinderea muncii în acord şi acord global în vederea creşterii continue a productivitatii muncii şi cointeresarii materiale;  +  Articolul 51Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura baza materială şi desfacerea produselor pentru desfăşurarea normală a producţiei în unităţile din subordine, în care scop: a) elaborează şi fundamentează, pe baza normelor şi normativelor de consum şi de stoc, necesarul de materii prime, materiale, combustibili, ambalaje, piese de schimb şi utilaje ale căror balante materiale se aproba, după caz, de Consiliul de Miniştri, ministere şi alte organe centrale; b) răspunde de întocmirea în mod corespunzător a balantelor materiale de către unităţile şi subunitatile din subordine şi colaborează cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora în concordanta cu sarcinile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială şi posibilităţile economiei naţionale; c) asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale şi produse pentru care, potrivit legii, este coordonator, necesare consumului propriu, precum şi al celorlalte ministere, organe centrale şi locale; d) asigura, împreună cu Ministerul Silviculturii şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, hrana pentru animalele de muncă proprii utilizate în exploatările forestiere; e) coordonează şi controlează utilizarea raţională de către beneficiari a produselor din profilul de activitate al ministerului, în concordanta cu performanţele şi structura calitativă a acestora; f) elaborează, împreună cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, programe privind optimizarea transportului materiilor prime, materialelor şi produselor pentru care, potrivit legii, este coordonator, în vederea reducerii distantelor de transport; g) ia măsuri pentru utilizarea, potrivit legii, a materialelor şi produselor tipizate şi reducerea la strictul necesar a nomenclatorului de materiale, piese, subansamble, maşini, utilaje, instalaţii şi alte produse tipizate utilizate în procesul de producţie, în vederea reducerii cheltuielilor materiale şi creşterii productivitatii muncii; h) ia măsuri de încadrare în normele de stoc aprobate, precum şi de prevenire a formării de stocuri supranormative şi fără mişcare, prin corelarea stricta a aprovizionarii cu necesităţile producţiei planificate.  +  Articolul 52Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigură realizarea indicatorilor economico-financiari privind producţia vândută şi încasată, veniturile, rentabilitatea pe produse şi întreprinderi, impozite, viteza de rotaţie a mijloacelor circulante şi repartizarea beneficiilor, în care scop: a) asigura folosirea cu eficienta maxima a fondurilor de producţie, mobilizarea rezervelor interne şi reducerea permanenta a cheltuielilor materiale; b) analizează dările de seama şi bilanţurile contabile, stabilind măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-financiare la unităţile subordonate şi cele care privesc activitatea pe întregul minister; c) întocmeşte şi executa bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unităţile bugetare subordonate; d) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţurile de producţie, de livrare şi cu amănuntul şi tarife în domeniul sau de activitate; e) urmăreşte şi analizează evoluţia preţurilor, tarifelor şi elaborează propuneri de imbunatatire a acestora; f) exercita controlul gestionar de fond în minister şi unităţile economice şi bugetare direct subordonate; g) asigura extinderea şi folosirea eficienta a mijloacelor de prelucrare automată a datelor.  +  Articolul 53Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal şi învăţămînt, în care scop: a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din sistemul ministerului şi controlează aplicarea acertor criterii; b) stabileşte necesarul de personal anual şi în perspectiva de profile şi specialităţi şi ia măsuri pentru pregătirea acestuia; c) asigura îndeplinirea măsurilor privind constituirea şi pregătirea rezervei de cadre din domeniul tehnic, economic şi de alta specialitate pentru funcţiile de conducere şi execuţie din aparatul propriu şi unităţile din subordine; d) elaborează norme obligatorii privind atribuţiile şi sarcinile personalului din ramurile subordonate; e) urmăreşte şi analizează periodic în unităţile subordonate ministerului modul de utilizare a personalului de specialitate, în special a cadrelor tehnice cu studii superioare, şi ia măsuri pentru repartizarea şi utilizarea mai judicioasă a acestora, corespunzător cu saracinile de plan ale unităţilor; f) ia măsuri pentru respectarea cu stricteţe şi întocmai de către întregul personal a normelor stabilite prin legi şi atribuţiile de serviciu, întărirea ordinii şi disciplinei în munca; g) organizează şi asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, precum şi verificarea cunoştinţelor acestora, cunoaşterea legilor, a hotărârilor şi a celorlalte acte normative; h) colaborează cu institutele de învăţămînt superior la elaborarea şi îmbunătăţirea planurilor de învăţămînt şi a programelor analitice pentru specialitatile ldin ramurile ministerului şi pentru cursurile de perfecţionare postuniversitare, precum şi la stabilirea reţelei în învăţămîntul superior de profil; i) răspunde de sarcinile ce revin ministerului cu privire la integrarea învăţămîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţifică, coordonarea activităţii unităţilor de învăţămînt cu dubla subordonare în domeniul întocmirii şi realizării planurilor anuale de cercetare, proiectare şi de microproducţie, precum şi de organizare a activităţii practice în întreprinderi.  +  Articolul 54Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii răspunde de organizarea activităţii de informare documentara, asigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie, specifice activităţilor pe care le conduce.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 55Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii este condus de consiliul de conducere, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivă a activităţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului de conducere se realizează prin biroul executiv al acestuia.Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţionează potrivit Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.  +  Articolul 56Ministrul informează consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 57Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii are în conducerea sa un ministru şi patru adjuncţi ai ministrului. Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.  +  Articolul 58Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 59În cadrul Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii se organizează şi funcţionează, potrivit Decretului nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucuru pe lîngă organele de conducere colectivă ale ministerului.  +  Articolul 60Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii are următoarea structura organizatorică; a) Direcţia generală plan, dezvoltare şi investiţii; b) Direcţia generală de aprovizionare, desfacere şi comerţ exterior; c) Direcţia tehnica şi mecano-energetica; d) Direcţia de organizare, control, personal, învăţămînt, retribuire; e) Direcţia finanţe-preţuri; f) Serviciul secretariat-administrativ.Direcţia generală de aprovizionare, desfacere şi comerţ exterior funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi are personalitate juridică. Structura organizatorică pe compartimente de muncă şi numărul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*).  +  Articolul 61Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii are în subordinea sa centrale industriale, combinate, întreprinderi, unităţi de cercetare şi de proiectare, alte unităţi economice, unităţi bugetare, licee de specialitate şi şcoli profesionale.  +  Articolul 62Atribuţiile şi normele de funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 60 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 63Personalul muncitor care trece la Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, precum şi cel transferat la alte unităţi, ca urmare a reorganizării Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 64Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, prelcum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 65Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii şi unităţile din subordinea să se doteaza, prin planul naţional unic, potrivit criteriilor prevăzute de lege, cu mijloace de transport, maşini, unelte, mijloace de mecanizare, atelaje şi altele asemenea necesare activităţii lor.  +  Articolul 66Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii şi ale celorlalte organe centrale interesate, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1982 şi pe perioada 1982-1985, precum şi în bugetul de stat.  +  Articolul 67Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Forestiere şi Materialelor de Construcţii se aplică în mod corespunzător Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 68Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 69Decretul nr. 18/1972 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 29/1972. cu modificările ulterioare, se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România_____________________ Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate───────────────