DECRET nr. 146 din 5 mai 1980privind unele măsuri de imbunatatire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 37 din 7 mai 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Reguli de baza privind circulaţia, utilizarea şi recuperarea ambalajelor  +  Articolul 1Pe data prezentului decret circulaţia mărfurilor ambalate, precum şi a ambalajelor după utilizare, se face în relaţii de transport optimizate, în cadrul zonarii aprovizionarii unităţilor comerciale de la producătorii cei mai apropiati, cu reducerea la strictul necesar a operaţiilor de manipulare şi depozitare şi cu eliminarea verigilor intermediare, potrivit următoarelor reguli de baza: a) mărfurile destinate fondului pieţei, ambalate de producător, circula, de regula, direct de la unitatea producătoare la magazinul de desfacere cu amănuntul; b) mărfurile livrate în vrac, containere, cisterne, butoaie, lăzi, vagoane şi alte asemenea mijloace circula direct de la producător la magazinele de desfacere cu amănuntul sau la depozitele din centrele de consum. Depozitele sînt obligate să asigure sortarea, împărţirea în loturi, îmbutelierea, preambalarea şi celelalte operaţiuni prealabile livrării către beneficiar; c) ambalajele se restituie producătorului de către magazin sau depozit, cu mijloacele de transport cu care au fost aduse mărfurile.  +  Articolul 2Unităţile beneficiare sînt obligate să livreze în termen ambalajele către unităţile furnizoare de marfa, iar acestea sînt obligate sa primească integral ambalajele de la unităţile beneficiare, în conformitate cu reparaţiile emise şi contractele încheiate potrivit legii.  +  Articolul 3Ambalajele pentru circulaţia mărfurilor - lăzi, navete, butoaie, sticle, borcane şi altele asemenea -, care se întrebuinţează repetat, constituie mijloace de transport şi sînt supuse regulilor de utilizare şi circulaţie stabilite potrivit prezentului decret.Unităţile producătoare şi cele de desfacere răspund de buna gospodărire, întreţinere şi reparare a ambalajelor, precum şi de folosirea intensiva, cu maxima eficienta, a materialelor de ambalare şi a ambalajelor alocate prin plan.  +  Articolul 4Cetăţenii au îndatorirea sa predea unităţilor comerciale toate ambalajele care pot fi refolosite, pentru a contribui astfel la buna gospodărire a resurselor materiale, economisirea de materii prime, energie şi combustibili şi eliminarea risipei.Unităţile comerciale sînt obligate sa preia integral de la populaţie ambalajele, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 5Cetăţenii care cumpara din unităţile de desfacere cu amănuntul mărfuri ambalate în ambalaje refolosibile - sticle, borcane, recipienţi şi alte asemenea ambalaje - vor plati numai contravaloarea mărfii, dacă predau uitatii ambalaje de înlocuire în buna stare de utilizare.În cazul în care cumpărătorul nu preda ambalajul de înlocuire, va plati o garanţie stabilită potrivit anexei nr. 1. La predarea ambalajului fără a se cumpara mărfuri, garanţia se restituie de către orice unitate comercială de profil.  +  Articolul 6Întreaga activitate de utilizare, circulaţie, întreţinere şi reparare a ambalajelor se realizează pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu costuri minime, prin creşterea vitezei de rotaţie şi a numărului total de cicluri de utilizare, optimizarea fluxurilor de circulaţie, gospodărirea judicioasă a ambalajelor, asigurarea unei evidente stricte şi a unui control riguros în acest domeniu.  +  Articolul 7Introducerea în circuitul economic a oricăror categorii de ambalaje se poate face numai cu respectarea normelor de tipizare aprobate potrivit legii şi dacă se asigura prin această măsură creşterea eficientei economice în activitatea de producţie şi de circulaţie a mărfurilor.  +  Capitolul 2 Obligaţiile unităţilor producătoare de mărfuri destinate fondului pieţei şi a unităţilor comerciale  +  Articolul 8Ministerele, celelalte organe centrale şi consiliile populare vor lua măsuri ca întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum sa realizeze un număr sporit de sortimente, pentru a asigura aprovizionarea populaţiei, în cat mai mare măsura, cu produse fabricate în unităţile apropiate de centrele de consum, evitarea transporturilor şi manipularilor nerationale.  +  Articolul 9Anual, înaintea acţiunii de contractare, ministerele producătoare împreună cu Ministerul Comerţului Interior vor realiza zonele de distribuţie a produselor, în funcţie de modificările intervenite în dezvoltarea capacităţilor de producţie şi evoluţia cererii de consum, urmărind buna aprovizionare a populaţiei, în condiţii de optimizare a transporturilor.Pentru produsele cu variatii sezoniere de producţie sau consum, zonele de distribuţie vor fi stabilite şi pe trimestre.În funcţie de capacitatile de producţie şi de depozitare, se va prevedea constituirea unor stocuri pe plan local, pentru acoperirea vîrfului de consum.În repartizarea teritorială a fondului de marfa, unităţile industriale şi comerciale vor urmări asigurarea unei structuri sortimentale diferenţiate, în funcţie de importanţa centrelor consumatoare.  +  Articolul 10Unităţile producătoare de mărfuri destinate fondului pieţei sînt obligate sa ia măsuri pentru ambalarea mărfurilor în funcţie de specificul fiecărei categorii de marfa, cu limitarea la strictul necesar a ambalajelor şi materialelor de ambalare, în condiţii care să asigure păstrarea calităţii, integritatea şi conservarea produselor pe întregul parcurs de la producător la consumator, aplicarea tehnologiilor moderne de transport şi de manipulare, eliminarea materialelor scumpe şi deficitare, reducerea cheltuielilor de circulaţie.  +  Articolul 11Mărfurile alimentare care se desfac prin comerţul socialist se grupează, în funcţie de modul de livrare, astfel: a) mărfuri care se livreaza integral direct de la fabrici în reţeaua de desfacere: pâine, lapte produse lactate proaspete, carne - exclusiv pasare, preparate de carne, unt, produse de patiserie, băuturi răcoritoare, bere; b) mărfuri care se livreaza în proporţie de cel puţin 50-60% direct de la fabrici la unităţile comerciale cu amănuntul, cum sînt: malai, făina, peste, unele sortimente de branzeturi, conserve de carne, paste, legume, fructe, vinuri şi băuturi alcoolice şi altele stabilite anual prin plan; mărfurile din această categorie nelivrate direct se derulează prin depozite, în funcţie de amplasarea producţiei, mărimea partizilor pe magazine, numărul unităţilor de desfacere, constituirea stocurilor normate, precum şi de necesarul de preambalat; c) alte mărfuri care se livreaza, de regula, prin depozitele cu ridicată ale comerţului, în funcţie de necesitatea formării sortimentului comercial, amplasarea producţiei, constituirea stocurilor pentru asigurarea continuităţii desfacerii, corelarea ritmicitatii producţiei cu cererile de consum.  +  Articolul 12Pentru îmbunătăţirea aprovizionarii populaţiei şi a circulaţiei unor mărfuri alimentare se stabilesc următoarele măsuri: a) în cincinalul 1981-1985 se vor realiza unităţi de industrializare a produselor agricole de dimensiuni mai mici, amplasate în toate zonele tarii, care să asigure aprovizionare în bune condiţii a întregii populaţii, valorificarea corespunzătoare a resurselor, scurtarea distantelor de transport; b) pentru desfacerea uleiului comestibil, se va asigura extinderea livrării uleiului vărsat, direct în magazine, sau cu imbuteliere în zonele de consum. Pînă la 31 mai 1980 se va elabora un program de dotare cu noi linii de imbuteliere a fabricilor şi depozitelor din centrele mari consumatoare; c) pentru îmbutelierea apelor minerale, se vor crea unităţi în principalele centre de consum, care vor fi aprovizionare cu ape de la izvor, în cisterne. În acest scop, pînă la data de 31 mai 1980 se va elabora un program privind amplasarea unităţilor de imbuteliere, asimilarea în ţara a instalaţiilor necesare şi a mijloacelor specializate de transport.Ministerul Comerţului Interior va lua măsuri pentru extinderea livrărilor în reţeaua cmerciala direct din vagoane, cu precădere în Capitala şi marile oraşe, organizând în acest scop, în gări, amenajări corespunzătoare; d) în industria conservelor de legume şi fructe se va diversifica producţia în fiecare unitate, astfel încît să se asigure într-o cat mai mare măsura, pe plan local, nevoile de consum, precum şi o parte din necesităţile judeţelor limitrofe, acolo unde acestea nu dispun de baza de producţie.Începînd cu producţia din recolta anului 1980, se va trece, eşalonat, la livrarea directa, de către industrie în reţeaua de desfacere, a conservelor de legume, fructe şi paste de tomate; e) în sectorul producţiei de bere se vor crea capacităţi de producţie în toate judeţele, modulate în funcţie de nivelul consumului, astfel încît în cincinalul 1981-1985 aprovizionarea să se facă, de regula, în cadrul fiecărui judeţ. De asemenea, se va asigura extinderea livrărilor de bere în cisterne şi butoaie; f) pentru vinuri, se va dezvolta îmbutelierea pe plan local, în cadrul întreprinderilor judeţene ale viei şi vinului, asigurându-se din semestrul II/1980 preluarea la imbuteliere şi a soiurilor comune de la unităţile producătoare de vin. Începînd cu luna mai 1980 se va organiza desfacerea către populaţie şi a vinului vărsat, prin depozitele întreprinderilor viei şi vinului, precum şi prin unităţile de alimentaţie publică; g) în sectorul producţiei de sucuri şi băuturi răcoritoare se vor lua măsuri pentru extinderea capacităţilor de producţie, diversificarea sortimentelor, mai buna amplasare a unităţilor şi dotarea acestora cu instalaţii de îmbuteliat.  +  Articolul 13Mărfurile industriale - textile, confecţii, încălţăminte, articole metalo-chimice şi de uz gospodăresc, mobila - destinate fondului pieţei se livreaza de către unităţile producătoare magazinelor de desfacere sau în depozite, care asigura sortarea, lotizarea şi alte operaţii de pregătire în vederea comercializării.  +  Articolul 14Ministerul Comerţului Interior, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum răspund de colectarea de la populaţie a ambalajelor, prin unităţile de desfacere a mărfurilor, de gospodărirea şi predarea acestora spre reutilizare, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 15Magazinele şi celelalte unităţi comerciale, care desfac mărfuri pentru populaţie, sînt obligate sa preia de la cetăţeni ambalajele refolosibile, prin schimb sau contramarfa ori numerar, fiecare potrivit profilului sau de activitate.  +  Articolul 16Unităţile comerciale sînt obligate sa sorteze ambalajele pe tipuri şi dimensiuni, să le pregătească şi să le aducă din timp la locul de încărcare, spre a fi preluate de mijlocul de transport care a aprovizionat magazinul cu mărfuri.În cazul mărfurilor transportate cu vagonul, pentru restituirea ambalajelor, în principalele staţii de cale ferată, ministerele producătoare, Ministerul Comerţului Interior şi Centrocoop vor asigura condiţii pentru pregătirea ambalajelor care urmează a fi restituite furnizorilor.  +  Articolul 17Sarcinile ce revin personalului din unităţile de desfacere privind recuperarea, refolosirea şi gospodărirea ambalajelor constituie obligaţii de serviciu şi se iau în calcul la stabilirea normelor de muncă pentru acest personal.Personalul unităţilor comerciale este obligat să asigure gestiunea stricta, potrivit legii, a tuturor categoriilor de ambalaje, buna gospodărire şi manipularea cu grija a acestora, efectuarea unor mici reparaţii care nu cer calificare, precum şi predarea în bune condiţii a ambalajelor pentru refolosire.Pagubele provocate de distrugerea, degradarea, pierderea, neasigurarea condiţiilor pentru recircularea ambalajelor sau încălcarea altor norme de gestionare se imputa, potrivit legii, persoanelor vinovate.  +  Capitolul 3 Normarea şi controlul circulaţiei şi utilizării ambalajelor  +  Articolul 18Ambalajele pentru circulaţia mărfurilor, care se întrebuinţează repetat, sînt supuse regulilor de utilizare şi circulaţie stabilite prin normele şi normativele prevăzute în anexa nr. 2*).În cadrul duratei normate de serviciu, unităţile socialiste sînt obligate să asigure rotatia cat mai rapida a ambalajelor, cu respectarea normativelor privind numărul minim de cicluri ce trebuie efectuat de fiecare tip de ambalaj.Se interzice scoaterea din circuitul economic a ambalajelor înainte de îndeplinirea duratelor de serviciu şi a ciclurilor de utilizare normate.  +  Articolul 19Asigurarea cu ambalaje se face în funcţie de volumul de desfacere a mărfurilor, de numărul de cicluri normate, precum şi de modul de ambalare şi natura mărfurilor, în conformitate cu prevederile de plan, pe baza repartitiilor emise şi a contractelor încheiate potrivit legii.Pentru asigurarea continuităţii producţiei şi a activităţilor de aprovizionare şi desfacere, se vor stabili, în condiţiile legii, norme privind stocurile de ambalaje, dimensionate la strictul necesar, în raport cu rulajul şi natura mărfurilor, precum şi cu durata de serviciu şi ciclurile de utilizare stabilite.  +  Articolul 20Unităţile socialiste răspund de respectarea stricta a normelor şi normativelor privind utilizarea şi circulaţia ambalajelor.După îndeplinirea duratei de serviciu şi a numărului de cicluri normate ale ambalajelor, unităţile socialiste sînt obligate: a) sa utilizeze în continuare ambalajele care sînt în stare de funcţionalitate; economiile obţinute prin depăşirea duratei de serviciu normate a ambalajelor vor constitui unul dintre criteriile de premiere a personalului muncitor care a contribuit la obţinerea acestora; b) sa repare, în vederea refolosirii, ambalajele deteriorate care, după îndeplinirea duratei de serviciu şi a numărului de cicluri de utilizare normate, pot fi folosite în continuare; c) sa valorifice, ca materii prime vechi, în condiţiile prevăzute de lege, ambalajele deteriorate cu durata totală de serviciu îndeplinită şi care nu mai pot fi reparate.Dotarea prin plan cu ambalajele noi a unităţilor socialiste se face numai după îndeplinirea duratei de serviciu şi a numărului de cicluri de utilizare normate a ambalajelor din folosinţă, inclusiv după repararea acestora potrivit lit. a) şi b).  +  Articolul 21Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe este organ central coordonator pe economie în domeniul producţiei, utilizării şi circulaţiei ambalajelor şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează normele şi normativele privind durata de serviciu şi numărul minim de cicluri de folosire pentru toate tipurile de ambalaje şi emite norme tehnice de specialitate în acest domeniu; b) răspunde de asigurarea creşterii eficientei utilizării ambalajelor, ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea permanenta a acestei activităţi şi exercită controlul cu privire la folosirea, gospodărirea şi circulaţia ambalajelor; c) răspunde de elaborarea, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii şi titularii de plan, a balantelor materiale şi indicatorilor de plan privind recuperarea ambalajelor şi optimizarea fluxurilor de transport al acestora; d) ia măsuri ca repartizarea de ambalaje noi unităţilor socialiste să se facă numai în condiţiile îndeplinirii normelor şi normativelor de utilizare şi circulaţie stabilite; e) răspunde de elaborarea programelor anuale, cincinale şi de perspectiva în domeniul ambalajelor şi de respectarea stricta a prevederilor acestora.  +  Articolul 22Comitetul de Stat al Planificarii asigura, prin proiectele de plan cincinale şi anuale, necesarul de ambalaje pentru mărfurile destinate fondului pieţei, pe baza normelor de recirculare şi de refolosire a fondului existent de ambalaje, şi controlează în unităţile de producţie şi cele comerciale modul în care se folosesc şi se recircula ambalajele.  +  Articolul 23Ministerul Finanţelor, băncile şi celelalte organe financiare au obligaţia sa controleze modul de evidenta şi gestionare a ambalajelor şi să asigure ca includerea în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor socialiste a fondurilor pentru procurarea ambalajelor noi şi eliberarea acestor fonduri să se facă numai dacă sînt respectate normele şi normativele privind utilizarea şi circulaţia ambalajelor.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 24Pe data prezentului decret Centrala pentru valorificarea ambalajelor din subordinea Ministerului Comerţului Interior se desfiinţează.Pe aceeaşi dată, unităţile judeţene şi a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, pentru valorificarea ambalajelor trec de la Centrala pentru valorificarea ambalajelor la întreprinderile comerciale cu ridicată de mărfuri alimentare din judeţele respective şi municipiul Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Interior, urmând ca pînă la 30 iunie 1980 să-şi înceteze activitatea.Ministerul Comerţului Interior şi Centrocoop vor asigura, prin unităţile în subordine, realizarea sarcinilor şi activităţilor care reveneau Centralei pentru valorificarea ambalajelor şi unităţilor acesteia.  +  Articolul 25Activul şi pasivul Centralei pentru valorificarea ambalajelor şi ale unităţilor sale, stabilite pe baza bilanţului încheiat la 30 aprilie 1980, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari pe anii 1980 şi 1981, trec la întreprinderile care preiau activitatea potrivit art. 24, pe bază de protocol încheiat între părţi.  +  Articolul 26Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în alte unităţi în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 27Începînd cu trimestrul II/1980, aprovizionarea reţelei comerciale cu amănuntul, deservita de întreprinderile comerciale cu ridicată de mărfuri alimentare, la conserve de legume, fructe şi pasta de tomate, trece în sarcina întreprinderilor producătoare, care îşi vor acoperi cheltuielile pentru livrarea franco-magazin, preluarea ambalajelor, repararea şi igienizarea lor, precum şi diferenţele dintre preţurile de producţie şi cele de achiziţii ale borcanelor recuperate, din cotele de rabat prevăzute în anexa nr. 3*).Corespunzător prevederilor de la alineatul precedent, vor fi modificate şi contractele economice încheiate între industrie şi comerţ.  +  Articolul 28Pentru volumul de activitate privind transportul în reţeaua comercială al produselor, Ministerul Comerţului Interior, Centrocop, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi celelalte ministere furnizoare de mărfuri la fondul pieţei vor propune anual, înainte de aprobarea indicatorilor de plan, măsuri pentru extinderea livrărilor directe, a repararii şi igienizarii ambalajelor, de către întreprinderile furnizoare, precum şi numărul de personal şi fondul de retribuire ce se transfera de la comerţ la industrie, inclusiv cotele din rabatul comercial ce urmează să fie cedate unităţilor producătoare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de acestea.  +  Articolul 29Ambalajele refolosibile provenite de la mărfurile din import, destinate fondului pieţei, se gestionează, recircula, gospodăresc şi repara ca şi ambalajele din producţia interna, în conformitate cu prevederile prezentului decret.  +  Articolul 30Inspectorii comerciali de stat au dreptul să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în cazurile prevăzute la art. 50 lit. i) din Decretul Consiliului de Stat nr. 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelor, în toate unităţile comerciale, indiferent de subordonarea acestora.  +  Articolul 31Pentru recuperarea sticlelor şi borcanelor de la populaţie, unităţile comerciale de stat şi cooperatiste, cu sarcini de recuperare, pot folosi şi pensionari, care în afară pensiei integrale vor fi plătiţi pe bază de tarife stabilite conform legii.  +  Articolul 32Indicatorii de plan economici pe anul 1980 ai Ministerului Comerţului Interior şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare se modifica potrivit anexelor nr. 4*-6*).  +  Articolul 33Ministerul Comerţului Interior şi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor, vor supune, spre aprobare, în termen de 60 de zile, propuneri de modificare a planului şi bugetului de stat pe anii 1980 şi 1981, corespunzător aplicării măsurilor rezultate din prevederile prezentului decret.  +  Articolul 34Anexele nr. 1-6 fac parte intagranta din prezentul decret.  +  Articolul 35Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2335/1967 privind producţia şi circulaţia ambalajelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.----------------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 LISTAcuprinzînd garanţiile în relaţiile cu populaţia pentru unele ambalaje din sticlă                                                  - lei/buc. -----------------------------------------------------------------Nr. Tipul ambalajului Garanţiacrt. în relaţiile                                                   cu populaţia---------------------------------------------------------------- 1. Borcan, capacitate 800-820 ml 2,00 2. Borcan, capacitate 420 ml 1,00 3. Borcan, capacitate 370 ml 1,00 4. Borcan, capacitate 320-345 ml 1,00 5. Borcan tip mustar sau serbet, capacitate 250 ml 1,00 6. Borcan, capacitate 120-200 ml 1,00 7. Borcan tip iaurt, capacitate 250 ml şi 400 ml 1,00 8. Butelie semialba şi verde, capacitate 1000 ml 2,00 9. Butelie semialba şi verde, capacitate 700-750 ml 2,0010. Butelie semialba, verde şi maro, capacitate 500 ml 2,0011. Butelie pentru lichior, capacitate 500 ml şi 1000 ml 2,0012. Butelie pentru lichior, capacitate 250 ml 1,0013. Butelie pentru lapte, din sticlă semialba,    capacitate 1000 ml şi 500 ml 2,0014. Butelie pentru lapte, din sticlă semialba,    capacitate 250 ml 2,0015. Butelie tip Rhein, capacitate 350-375 ml 2,0016. Butelii provenite de la băuturi din import,    capacitate 500 ml 2,0017. Sifon din sticlă, tip A şi B, complet montat,    capacitate 1000 ml 25,00----------------------------------------------------------------NOTĂ:- Preţurile din prezenta lista sînt unice şi se apica atît la livrările de ambalaje goale din recuperari şi de la fabricile din stricla, cat şi la livrarea lor cu marfa.- Pe data intrării în vigoare a garanţiei, stocurile existente în reţeaua comercială, cu marfa sau goale, se vor reevalua. Diferenţele din reevaluarea stocurilor, precum şi cele ce vor rezultă la întreprinderile şi organizaţiile comerciale din aplicarea preţurilor de garanţie ale ambalajelor, se vor regulariza anual cu bugetul.-------