DECRET nr. 120 din 13 mai 1981privind unele măsuri pentru protejarea şi valorificarea materialelor, obiectelor sau a unor elemente componente rezultate din demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor, precum şi pentru consemnarea documentara a unor zone, ansambluri şi clădiri
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 21 mai 1981    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor de orice fel, proprietate de stat, obsteasca sau a persoanelor fizice, se poate face numai în condiţiile şi cu aprobările prevăzute de lege.  +  Articolul 2Documentaţiile tehnico-economice privind executarea lucrărilor de demolare a construcţiilor vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsuri pentru recuperarea şi valorificarea, potrivit legii, a tuturor materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi elementelor refolosibile, precum şi măsuri pentru identificarea, recuperarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi altor elemente componente de interes artistic, istoric, documentar, memorial sau tehnico-ştiinţific.În cazul lucrărilor de transformare sau reparare a construcţiilor, documentaţiile tehnico-economice vor cuprinde, în mod obligatoriu, măsuri pentru păstrarea şi protejarea sau, după caz, recuperarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi altor elemente de interes deosebit.Pentru bunurile care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau sînt susceptibile de a aparţine acestuia se aplică prevederile legale privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional.  +  Articolul 3Consiliile populare vor lua măsuri pentru consemnarea situaţiei existente a zonelor, strazilor, grupurilor de clădiri sau, după caz, clădirilor supuse demolarii, transformarii sau repararii - prin întocmirea unor documentare cuprinzînd imagini şi date cu caracter arhitectural, social-economic, demografic, istoric, artistic etc.  +  Articolul 4Conţinutul documentarelor prevăzute la art. 3 precum şi materialele, obiectele, instalaţiile şi elementele componente prevăzute în documentaţiile tehnico-economice pentru a fi păstrate şi protejate sau, după caz, recuperate şi valorificate, sînt cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 5Consiliile populare vor autoriza executarea lucrărilor de demolare, transformare sau reparare a construcţiilor numai dacă acestea au fost aprobate de organele prevăzute de lege şi au fost îndeplinite condiţiile din prezentul decret cu privire la consemnarea documentara a situaţiilor existente, păstrarea şi protejarea sau, după caz, recuperarea şi valorificarea materialelor, obiectelor, instalaţiilor şi a altor elemente de interes artistic, istoric, documentar, memorial sau tehnico-ştiinţific.  +  Articolul 6Pe lîngă comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti se organizează comisii pentru îndrumarea şi controlul activităţii de păstrare, protejare, recuperare şi valorificare a materialelor, obiectelor, instalaţiilor sau altor elemente componente de interes deosebit rezultate din demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor, precum şi pentru consemnarea documentara a unor zone, ansambluri şi clădiri.Comisia este alcătuită din 9-13 membri, avînd următoarea componenta: a) vicepreşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, care coordonează activitatea sectorului de gospodărie locativă; b) preşedintele comitetului de cultura şi educaţie socialistă judeţean sau al municipiului Bucureşti; c) presedinta comitetului judeţean sau al municipiului Bucureşti al femeilor; d) şeful secţiei de arhitectura şi sistematizare judeţene sau a municipiului Bucureşti; e) şeful oficiului judeţean sau al municipiului Bucureşti pentru patrimoniul cultural naţional; f) reprezentantul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne, care răspunde de problemele patrimoniului cultural naţional; g) reprezentantul sucursalei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Băncii de Investiţii; h) specialişti în probleme de construcţii, arhitectura, arta, istorie, sociologie etc.Componenta nominală a comisiei se aproba, prin decizie, de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, cu avizul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.Modul de funcţionare a comisiei se stabileşte prin regulament aprobat de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.  +  Articolul 7Comisia prevăzută la art. 6 are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi avizează documentaţiile privind demolarea, transformarea sau repararea construcţiilor şi urmăreşte stabilirea măsurilor pentru păstrarea şi protejarea sau, după caz, recuperarea şi valorificarea corespunzătoare a unor materiale, obiecte, instalaţii şi a altor elemente componente de interes deosebit; b) verifica, pe teren, exactitatea datelor cuprinse în documentaţii şi dispune, dacă este cazul, îmbunătăţirea acestora; c) îndrumă şi controlează, înainte de efectuarea lucrărilor de demolare, transformare sau reparare, după caz, activitatea de elaborare a documentarelor privind consemnarea situaţiei existente a unor zone, străzi, grupuri de clădiri sau clădiri prin imagini şi date cu caracter arhitectural, social-economic, istoric etc; d) controlează, în timpul efectuării lucrărilor de demolare, transformare sau reparare, respectarea stricta a măsurilor prevăzute în documentaţii privind păstrarea, protejarea, recuperarea şi valorificarea materialelor şi celorlalte elemente de interes deosebit.  +  Articolul 8Consiliile populare vor elibera autorizaţiile pentru efectuarea lucrărilor de demolare, transformare sau reparare a construcţiilor numai pe baza avizului comisiei prevăzute la art. 6.  +  Articolul 9Încălcarea dispoziţiilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi civilă şi materială.NICOLAE CEAUŞESCUPREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA  +  Anexa 1 I. Documentaţiile în legătură cu categoriile de materiale, obiecte, instalaţii sau alte elemente componente de interes deosebit, care se păstrează şi protejeaza sau, după caz, se recuperează şi valorifica corespunzător1. Elemente care se păstrează şi protejeaza sau, după caz, se recuperează pentru a fi refolosite în cadrul unor lucrări speciale de construcţii (renovari, restaurari, construcţii noi cu caracter deosebit etc.): a) timplarie specială din lemn, lambriuri, dulapuri inzidite, scări interioare, pardoseli şi tavane decorative; b) ornamente metalice, grilaje, feronerie artistică, balustrade, luminatoare, garduri, porţi, felinare etc.; c) semineuri, sobe, oglinzi, piese sau ansambluri din stuc, marmura, ceramica, pavele speciale, faianta, pictura murala, vitralii şi alte elemente decorative; d) obiecte sanitare, candelabre, lampi, aplice, armături, radiatoare şi alte instalaţii.2. Elemente, piese şi materiale, degradate sau uzate parţial, destinate refolosirii prin prelucrare: a) învelitori, jgheaburi, burlane etc. din metale neferoase; b) piese şi obiecte din metale speciale, deficitare (boilere, cazane, ţevi, console, suporti etc.); c) lambriuri, uşi, pardoseli etc. sau alte elemente din lemn de esente rare care pot fi refolosite ca materie prima.3. Elemente şi piese susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural naţional, care, în cazul demolarilor, se recuperează şi se predau muzeului judeţean pentru luarea în evidenta şi conservare: a) piese şi elemente de natura celor menţionate la pct. 1; b) alte elemente artistice cu valoare istorica şi documentara, întregi sau fragmentare (inscripţii, medalioane, steme, panoplii etc.).II. Documentarele în legătură cu consemnarea situaţiei existente înainte de efectuarea lucrărilor de demolare, transformare sau reparare1. Consemnarea situaţiei existente a zonelor, strazilor, grupurilor de clădiri sau clădirilor supuse demolarii, transformarii sau repararii se face prin: a) imagini filmate sau fotografice cu vederi de ansamblu ale zonei şi strazii, incluzind toate imobilele şi fronturile construite; b) piese scrise referitoare atît la ansamblu cît şi la fiecare construcţie privind natura, vechimea, destinaţia, dotarea cu utilităţi, număr de familii şi locuitori precum şi alte date cu caracter social-economic, documentar etc.; c) piese scrise referitoare la demonstratii ale oamenilor muncii, acţiuni revoluţionare, sedii ale unor organizaţii revoluţionare, de masa, precum şi la alte evenimente de însemnătate istorica ce au avut loc în zonele, strazile, grupurile de clădiri sau clădirile supuse demolarii.2. Pentru construcţiile care prezintă interes din punct de vedere artistic, istoric, documentar, memorial, tehnic, ştiinţific sau economic, în cadrul cărora urmează ca anumite materiale şi elemente valoroase să fie păstrate şi protejate, ori în cazul demolarii, să fie recuperate şi valorificate, documentarul va mai cuprinde şi: a) secţiuni şi faţade caracteristice, la scara 1:100 sau detalii privind unele elemente de construcţii deosebite; b) documentaţie fotografica sau eventual filmata, reprezentind: vederi generale ale imobilului cu vecinătăţi, imagini ale fatadelor şi ale interioarelor caracteristice; fotografii ale elementelor şi detaliilor de interes deosebit, inclusiv ale celor supuse pentru recuperare; imagini fotografice ale frontului la strada şi ansamblului construit din care imobilul face parte; c) documentaţia scrisă constind din descrierea clădirii, date semnificative privind vechimea imobilului, ultima sa destinaţie, contribuţia unor artişti şi meseriasi, precum şi inventarul complet al materialelor, obiectelor, instalaţiilor sau altor elemente componente de interes deosebit - conform pct. I - cu precizarea locului de amplasare existent.-------