LEGE nr. 10 din 18 decembrie 1980privind actualizarea şi îmbunătăţirea corelării, pe principii economice, a preţurilor de producţie şi de livrare a produselor către unităţile socialiste, precum şi a preţurilor de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110 din 23 decembrie 1980    În concordanta cu politica partidului şi statului de dezvoltare economică şi socială a tarii, preţurile de producţie şi de livrare, precum şi tarifele pentru serviciile prestate unităţilor socialiste trebuie să exprime în mod real eforturile şi rezultatele activităţii întreprinderilor şi centralelor, să contribuie la întărirea gestiunii economice a acestora, la gospodărirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi băneşti.Pornind de la schimbările intervenite în nivelul costurilor de producţie, în special în industria extractiva, de la creşterea accentuata a preţurilor externe la materiile prime şi materiale din import şi pentru a realiza un raport corespunzător între ramurile şi subramurile economiei naţionale, precum şi rentabilizarea tuturor activităţilor economice este necesară actualizarea şi îmbunătăţirea corelării preţurilor de producţie şi de livrare în întreaga economie, precum şi a tarifelor pentru serviciile prestate unităţilor socialiste.Totodată, aplicarea consecventa a principiului autogestiunii şi autofinantarii în activitatea unităţilor economico-sociale, întărirea autoconducerii muncitoresti, creşterea eficientei şi rentabilizarea tuturor ramurilor şi subramurilor economiei naţionale, impun ca acţiunea de actualizare şi îmbunătăţirea corelării preţurilor şi tarifelor să se realizeze concomitent cu reducerea suplimentară a cheltuielilor materiale, valorificarea superioară a tuturor resurselor, urmînd ca noile preţuri să aibă la baza numai costurile de producţie normate, strict necesare.În acest scop se impune ca toate unităţile sa ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor de producţie şi circulaţie, prin creşterea gradului de prelucrare şi utilizare a materiilor prime şi materialelor, modernizarea produselor şi tehnologiilor, valorificarea tuturor resurselor refolosibile, sporirea productivitatii muncii, optimizarea structurii producţiei şi creşterea eficientei în activitatea de comerţ exterior.Majorarea preţurilor de producţie şi de livrare, a tarifelor pentru serviciile prestate unităţilor socialiste, precum şi a preţurilor de contractare şi de achiziţie în agricultura, nu va modifica, în anul 1981, preţurile de desfacere cu amănuntul a mărfurilor, precum şi tarifele pentru serviciile prestate populaţiei, diferenţele rezultate urmînd a fi suportate de la bugetul de stat. Începînd cu anul 1982, reflectarea în preţurile de desfacere cu amănuntul şi în tarifele pentru serviciile prestate populaţiei a preţurilor şi tarifelor actualizate se va face, eşalonat, în cadrul indicelui prevăzut pentru viitorul cincinal, corelat cu creşterea planificata a veniturilor populaţiei.În vederea perfecţionării preţurilor de producţie şi de livrare, a preţurilor de contractare şi de achiziţie în agricultura, a tarifelor pentru serviciile prestate unităţilor socialiste, precum şi pentru reducerea suplimentară a costurilor de producţie,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 ianuarie 1981, se introduc, în întreaga economie, preţuri de producţie şi de livrare în industrie, preţuri de producţie, de contractare şi de achiziţie în agricultura, preţuri de deviz în construcţii, precum şi tarife pentru transportul de mărfuri şi alte servicii prestate unităţilor socialiste, actualizate şi corelate pe principii economice.Prin actualizarea preţurilor şi tarifelor se vor asigura raporturi mai corespunzătoare între ramuri şi subramuri, precum şi aplicarea ferma a principiilor autogestiunii şi autofinantarii în activitatea tuturor unităţilor.Preţurile şi tarifele actualizate vor fi determinate în raport cu costurile reale de producţie, în condiţiile reducerii maxime a consumurilor de materii prime, materiale, energie şi combustibili şi tinindu-se seama de modificările intervenite în preţurile externe ale materiilor prime şi materialelor din import.Pentru a compensa, în cît mai mare măsura, efectul majorării preţurilor de producţie şi de livrare la materiile prime, energie, combustibili, produse intermediare, precum şi a tarifelor pentru unele servicii prestate unităţilor socialiste, sarcinile de reducere a cheltuielilor de producţie şi circulaţie prevăzute pentru perioada 1981-1985 se suplimenteaza anual, astfel încît la nivelul anului 1985 să se realizeze o economie de 40 miliarde lei.  +  Articolul 2Stabilirea preţurilor de producţie şi de livrare în industrie, a preţurilor de producţie, contractare şi achiziţie în agricultura, a preţurilor de deviz în construcţii, precum şi a tarifelor pentru transporturi de mărfuri şi alte servicii prestate unităţilor socialiste se face în condiţiile prevăzute prin decret al Consiliului de Stat.  +  Articolul 3Preţurile cu amănuntul şi tarifele pentru serviciile prestate populaţiei, în vigoare la 31 decembrie 1980, rămîn nemodificate, iar diferenţele care provin, în anul 1981, din majorarea preţurilor şi tarifelor actualizate, se acoperă de la bugetul de stat.Creşterea preţurilor cu amănuntul şi a tarifelor pentru serviciile prestate populaţiei se va face eşalonat, începînd cu anul 1982, în cadrul indicelui de creştere a preţurilor cu amănuntul şi a tarifelor pentru serviciile prestate populaţiei de 6-8%, prevăzut pentru planul cincinal următor, corelat cu majorarea planificata a veniturilor populaţiei.  +  Articolul 4Întreaga acţiune de actualizare şi corelare pe principii economice a preţurilor şi tarifelor se va desfăşura sub conducerea şi îndrumarea directa a guvernului.Consiliul de Miniştri răspunde de încadrarea noilor preţuri şi tarife în indicii aprobaţi, de respectarea principiilor şi criteriilor care stau la baza acestei acţiuni, precum şi de reducerea mai accentuata a cheltuielilor de producţie şi circulaţie potrivit prezentei legi.  +  Articolul 5Consiliul de Miniştri va lua măsuri ca ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele şi întreprinderile sa reducă costurile de producţie totale şi materiale, prin reproiectarea produselor, adoptarea de noi tehnologii moderne şi eficiente, îmbunătăţirea structurii şi calităţii producţiei, creşterea gradului de valorificare a materiilor prime, utilizarea materialelor refolosibile, reducerea substantiala a consumurilor de materiale şi energie, folosirea completa a capacităţilor de producţie, a utilajelor şi mijloacelor de transport, utilizarea raţională a forţei de muncă şi creşterea mai accentuata a productivitatii muncii, diminuarea cheltuielilor indirecte.În agricultura se va acţiona pentru îndeplinirea şi depăşirea productiilor planificate, prin realizarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrărilor agricole, folosirea eficienta a maşinilor şi utilajelor agricole, a sistemelor de irigaţii, a ingrasamintelor, pentru reducerea cheltuielilor de producţie ale unităţilor agricole de stat şi cooperatiste.  +  Articolul 6Acţiunea de actualizare a preţurilor şi tarifelor se va realiza potrivit următoarelor principii: a) corelarea preţurilor, în raport de costurile normate de producţie şi preţurile externe ale importului, asigurindu-se raporturi valorice corespunzătoare între ramurile şi subramurile economiei naţionale; b) rentabilizarea tuturor produselor şi activităţilor, în principal pe seama reducerii cheltuielilor de producţie, îndeosebi materiale; stabilirea preţurilor se va face pe baza costurilor planificate analizate critic, astfel încît acestea sa reflecte numai cheltuielile strict necesare; c) întărirea autogestiunii economico-financiare a tuturor unităţilor, buna funcţionare a noului mecanism economico-financiar; d) îmbunătăţirea corelatiilor de preţuri pe scara valorilor de întrebuinţare a produselor şi stimularea, prin preţ, a ridicării calităţii produselor, valorificării superioare a materiilor prime şi a materialelor, utilizării materialelor refolosibile, creşterii eficientei exporturilor şi a întregii activităţi de comerţ exterior; e) stabilirea de preţuri unice pentru produsele importante pentru economie, fabricate de unităţile din subordinea mai multor ministere sau organe centrale şi locale; f) menţinerea, de regula, la nivelul actual, a preţurilor produselor din ramurile finale, cu excepţia acelora la care se constata decorelatii faţă de alte produse sau la care influenţa majorării costului materiilor prime, combustibililor, energiei nu poate fi suportată în cadrul rentabilitatii în vigoare; g) folosirea cu maxima eficienta a tuturor mijloacelor de transport, optimizarea transporturilor şi creşterea gradului de utilizare a vehiculelor; h) folosirea de noi tehnologii şi soluţii constructive, reducerea consumului de materiale şi creşterea productivitatii muncii la lucrările de construcţii.Nu se vor stabili preţuri actualizate la produsele scoase din fabricaţie prin lucrările de tipizare sau prin plan.  +  Articolul 7Consiliul de Miniştri va organiza, controla şi urmări acţiunea de actualizare şi imbunatatire a corelării, pe principii economice, a preţurilor şi tarifelor în economie şi va raporta Marii Adunări Naţionale şi Consiliului de Stat asupra modului de aplicare a prevederilor din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Marea Adunare Naţionala în şedinţa din 18 decembrie 1980.PREŞEDINTELEMARII ADUNĂRI NAŢIONALENICOLAE GIOSAN---------