DECRET nr. 430 din 30 decembrie 1985privind unele măsuri de imbunatatire a activităţii de reparare a mijloacelor de transport auto din cadrul Ministerului Minelor şi modificarea unor indicatori de plan economici şi financiari pe anul 1985 ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerului Minelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 30 decembrie 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 ianuarie 1986 Întreprinderea de reparaţii auto Craiova, Liceul industrial nr. 4 Craiova, Liceul industrial Plenita şi Grădiniţa nr. 41 cu program prelungit Craiova, din subordinea Centralei industriale de reparaţii auto Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, trec în subordinea Ministerului Minelor.  +  Articolul 2Întreprinderea de reparaţii auto Craiova îşi completează obiectul de activitate cu "reparaţii şi piese de schimb pentru utilaje miniere, asistenţa tehnica şi service".  +  Articolul 3Întreprinderea de reparaţii auto Craiova va efectua, în continuare, lucrările prevăzute de Decretul nr. 49/1982 privind scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi declasarea unor bunuri materiale din administrarea unităţilor socialiste de stat, dezmembrarea mijloacelor de transport auto pentru unităţile din cadrul combinatelor miniere Rovinari, Motru, Valea Jiului şi Ploiesti, precum şi pentru întreprinderile miniere Horezu şi Mehedinti.  +  Articolul 4La data punerii în funcţiune, instalatia de resapat anvelope Rovinari trece din cadrul Întreprinderii de transporturi auto Gorj, din subordinea Centralei transporturilor auto Bucureşti, la Întreprinderea de transporturi şi utilaje pentru construcţii Rovinari.Întreprinderea da transporturi şi utilaje pentru construcţii Rovinari îşi completează obiectul de activitate cu "executarea de lucrări de resapat anvelope".  +  Articolul 5Prevederile de la punctul IV din anexa nr. 2 la Decretul nr. 112/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transporturi auto unităţile miniere din industria carbonifera se modifica şi se completează conform anexei nr. 1*)._______________ Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 6Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţurilor încheiate la data de 31 decembrie 1985, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari cu contractele economice încheiate, aferenţi Întreprinderii de reparaţii auto Craiova, Liceului industrial nr. 4 Craiova, Liceului industrial Plenita şi Gradinitei nr. 41 cu program prelungit Craiova, trec de la centrala industriala de reparaţii auto Bucureşti la Ministerul Minelor.Personalul care trece de la unităţile menţionate la alin. 1 la Ministerul Minelor se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7Personalul de îndrumare şi control aferent activităţii auto preluate în baza Decretului nr. 12/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de transporturi auto în unităţile miniere din industria carbonifera şi a prezentului decret, din cadrul Centralei de transporturi auto Bucureşti, precum şi cel aferent activităţii de reparaţii auto din cadrul Centralei industriale de reparaţii auto Bucureşti, trece la Ministerul Minelor.  +  Articolul 8Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute în art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 9Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984 nu se aplică, pe o perioadă de 6 luni, posturilor din unităţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 10Normele de structura pentru unităţile din industria carbunelui, aprobate prin Decretul nr. 270/1977 privind unele măsuri de imbunatatire a organizării şi activităţii din industria carbunelui, precum şi normele specifice aprobate pentru industria extractiva prin Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice, se modifica şi se completează potrivit anexei nr. 2*).  +  Articolul 11Se aprobă încadrarea în grade de organizare a unor subunitati din componenta întreprinderii de reparaţii auto Craiova, ce urmează a se înfiinţa în bazinele miniere, conform anexei nr. 3*).  +  Articolul 12Ministerul Minelor va asigura, prin Întreprinderea de reparaţii auto Craiova, în funcţie de capacitatile rămase disponibile după completarea necesarului pentru unităţile proprii, repararea de autobuze, precum şi confecţii de piese de schimb la reperele din structura de plan stabilită de Ministerul Minelor pe baza repartitiilor emise de coordonatorii de balanţa.  +  Articolul 13În vederea asigurării capacităţii de producţie pentru repararea autobuzelor, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va prezenta la Comitetul de Stat al Planificarii, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului decret, documentaţiile tehnico-economice pentru suplimentarea planului de investiţii al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cuprinderea în planul acestuia a capacităţilor necesare economiei naţionale.  +  Articolul 14Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va asigura, în continuare, prin unităţile de profil, pe bază de contract, documentaţia tehnica şi tehnologică pentru activitatea de reparaţii auto, fabricaţie şi reconditionari pentru Întreprinderea de reparaţii auto Craiova.  +  Articolul 15Începînd cu data de 1 ianuarie 1986, sarcina de export prevăzută în planul Întreprinderii de reparaţii auto Craiova se va derula de către "GEOMIN" - Întreprinderea de cooperare economică cu strainatatea în domeniul industriei miniere şi geologiei Bucureşti.  +  Articolul 16Ministerul Minelor exercita, potrivit legii, coordonarea, îndrumarea şi controlul utilizării rationale a autovehiculelor din parcul de folosinţă proprie al unităţilor din sistemul ministerului.  +  Articolul 17Întreprinderile de transport şi utilaje pentru construcţii Rovinari şi Motru, precum şi întreprinderile şi combinatele miniere care au în componenta autobaze de tip uzina sau staţii de utilaje şi transport pot avea în dotare autoturisme pentru activitatea de control a circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor, în condiţiile prevăzute de pct. 2 lit. D, anexa nr. 5 la Decretul nr. 468/1977.  +  Articolul 18Ministerul Minelor organizează şi executa, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, reparaţia anumitor mijloace de transport auto din parcul de folosinţă proprie, stabilite de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 19Spitalul clinic regional C.F.R. Craiova din cadrul Direcţiei sanitare regionale C.F.R. Craiova va deservi, în continuare, personalul Întreprinderii de reparaţii auto Craiova.  +  Articolul 20Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe vor introduce în planul naţional unic de dezvoltare economico-sociale, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, inclusiv în rezervele financiare, modificarea indicatorilor economici şi financiari aprobaţi pe anul 1985 pentru Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Minelor, ce rezultă din aplicarea prezentului decret şi din aplicarea Decretului nr. 112/1985 potrivit anexelor nr. 4*), 4a*), 4b*), 4c*) şi 5*), 5b*) şi 5c*).  +  Articolul 21Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4a), 4b), 4c), 5, 5a), 5b) şi 5c) fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România__________ Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesate.------------