DECRET nr. 397 din 21 decembrie 1985privind perfecţionarea organizării activităţii de construcţii-montaj şi de reparaţii capitale la centralele electrice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 23 decembrie 1985    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Ministerul Construcţiilor Industriale este antreprenor general pentru centralele nuclearoelectrice şi termoelectrice, executand lucrările de construcţii şi instalaţii, precum şi reparaţiile capitale la aceste lucrări.Ministerul Industriei de Utilaj Greu executa montajul şi reparaţiile capitale ale utilajelor şi echipamentelor pentru centralele termoelectrice, hidroelectrice şi nuclearoelectrice.Ministerul Energiei Electrice este antreprenor general pentru centralele hidroelectrice şi pentru reţelele de înaltă tensiune, executand, totodată, lucrările de construcţii hidrotehnice, reţele şi instalaţii de înaltă tensiune, precum şi reparaţiile capitale la aceste lucrări, pentru toate centralele electrice.  +  Articolul 2Pe data de 1 ianuarie 1986 Întreprinderea-antrepriza de construcţii nuclearoelectrice Cernavoda, din subordinea Ministerului Energiei Electrice, trece în subordinea Centralei-antrepriza generală de construcţii industriale Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Construcţiilor Industriale.  +  Articolul 3Pe data de 1 ianuarie 1986 Trustul-antrepriza generală "Energoconstructia" Bucureşti, din subordinea Ministerului Energiei Electrice, trece în subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale.  +  Articolul 4Pe data de 1 ianuarie 1986 Trustul-antrepriza generală "Energomontaj" Bucureşti, din subordinea Ministerului Energiei Electrice, trece în subordinea Centralei industriale de utilaj energetic Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Utilaj Greu.Centrala industriala de utilaj energetic Bucureşti va prelua şi dezvoltarile de capacităţi aprobate aferente activităţii de montaj şi reparaţii capitale care intră în obiectivul de activitate al Trustului-antrepriza generală "Energomontaj" Bucureşti.Antreprizele Trustului-antrepriza generală "Energomontaj" Bucureşti au dubla subordonare, fiind coordonate şi de către întreprinderile constructoare de utilaje de profil.Activitatea de reparaţii capitale pentru turbine şi instalaţii aferente, cu numărul de personal corespunzător, trece de la Întreprinderea "Energoreparaţii" Bucureşti, din subordinea Ministerului Energiei Electrice, la Trustul-antrepriza generală "Energomontaj" Bucureşti.  +  Articolul 5Anexa nr. 3e) - Structura organizatorică a Centralei industriale de utilaj energetic Bucureşti la Decretul nr. 223/1985 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii unităţilor din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu se modifica şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*) la prezentul decret. Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al centralei se majorează cu 31 posturi, din care 3 posturi de conducere, precum şi cu 2 posturi de inginer, economist, fizician, chimist principal I, modificandu-se corespunzător anexele nr. 3 şi 4 la acelaşi decret.  +  Articolul 6Stucturile organizatorice ale Întreprinderii "Vulcan" Bucureşti, Întreprinderii de construcţii de maşini Resita, Combinatul de utilaj greu Cluj-Napoca şi Întreprinderii de maşini grele Bucureşti se completează cu câte un post de inginer şef pentru montaj şi reparaţii utilaj energetic, în subordinea directorilor întreprinderilor constructoare de echipamente şi utilaje energetice şi directorului general adjunct pentru activitatea de montaj şi reparaţii capitale utilaj energetic din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic Bucureşti.  +  Articolul 7Articolul 19 alineatul 1 din Decretul nr. 220/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu se modifica şi va avea următorul cuprins:"Ministerul Industriei de Utilaj Greu are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia plan-producţie, dezvoltare; b) Direcţia de montaj şi reparaţii capitale utilaj energetic şi tehnologic; c) Direcţia tehnica, investiţii, mecano-energetica şi reparaţii; d) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economică internationala; e) Direcţia de aprovizionare şi contractare; f) Direcţia finanţe-preţuri; g) Direcţia de organizare, control, personal, învăţămînt, retribuire; h) Serviciul special; i) Serviciul secretariat-administrativ şi documente secrete."  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 la Decretul nr. 220/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2*) şi 3*) la prezentul decret.  +  Articolul 9Utilajele de construcţii, mijloacele de transport, bazele de reparaţii şi întreţinere, secţiile şi atelierele care deservesc unităţile de la art. 2, 3 şi 4 din cadrul Întreprinderii de utilaje grele pentru construcţii "Energoutilaj" Bucureşti, din subordinea Ministerului Energiei Electrice, se transfera la unităţile de specialitate ale Ministerului Construcţiilor Industriale şi ale Ministerului Industriei de Utilaj Greu, pe data de 1 ianuarie 1986, pe bază de protocol încheiat între cele trei ministere.  +  Articolul 10Pe data de 1 ianuarie 1986 Întreprinderea-antrepriza de construcţii nuclearoelectrice Fagaras, cu sediul în comuna Beclean, judeţul Braşov, îşi modifica denumirea, sediul şi subordonarea în "Întreprinderea-antrepriza de construcţii nuclearoelectrice Victoria", cu sediul în oraşul Victoria, în subordinea Trustului-antrepriza generală de construcţii industriale Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Construcţiilor Industriale.  +  Articolul 11Unităţile de construcţii-montaj care trec din subordinea Ministerului Energiei Electrice în cadrul Ministerului Construcţiilor Industriale şi Ministerului Industriei de Utilaj Greu îşi menţin numărul maxim de personal şi de conducere aprobat pentru aparatul propriu, precum şi gradele de organizare aprobate.  +  Articolul 12Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 1 ianuarie 1986 împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate trec de la unităţile reorganizate potrivit art. 2, art. 3, art. 4, art. 9 şi art. 10 la Centrala-antrepriza generală de construcţii industriale Bucureşti, Centrala industriala de utilaj energetic Bucureşti, Trustul-antrepriza generală de construcţii industriale Braşov şi la unităţile de utilaje grele pentru construcţii din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale şi Ministerului Industriei de Utilaj Greu.Personalul care trece la Centrala-antrepriza generală de construcţii industriale Bucureşti, la Centrala industriala de utilaj energetic Bucureşti, la Trustul-antrepriza generală de construcţii industriale Braşov, la Trustul-antrepriza generală "Energomontaj" Bucureşti şi la unităţile de utilaje grele pentru construcţii din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale şi Ministerului Industriei de Utilaj Greu se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 13Retributia tarifara a personalului tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ din toate unităţile şi subunitatile care îşi desfăşoară activitatea pe platforma Centralei nuclearoelectrice Cernavoda se stabileşte potrivit grupei a II-a de ramura, în conformitate cu prevederile Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974.  +  Articolul 14Numărul maxim de personal care poate primi retributie tarifara mai mare pentru condiţii grele de muncă şi spor de şantier, aprobat Ministerului Construcţiilor Industriale, Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi Ministerului Energiei Electrice, se modifica potrivit anexei nr. 4*).  +  Articolul 15Personalul detaşat, potrivit legii, pentru a executa lucrări pe platforma Centralei nuclearoelectrice Cernavoda beneficiază de indemnizaţie de datasare.  +  Articolul 16Personalul nelocalnic care lucrează pe platforma Centralei nuclearoelectrice Cernavoda beneficiază de transport zilnic la şi de la locul de muncă cu mijloace de transport în comun sau cu autobuze închiriate pe bază de convenţie, pe distanta de 3-60 km, cu plata de către personal a sumei de 30 lei lunar; diferenţa pînă la costul integral al transportului se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor.  +  Articolul 17Anexele nr. 1, 9 şi 10 la Decretul nr. 277/1979 şi anexa nr. VIII/I la Decretul nr. 377/1979 se completează, pentru Ministerul Construcţiilor Industriale, cu 9 autoturisme pentru transport de persoane în interes de serviciu, 7 microbuze, 38 autovehicule pentru transport marfa sub 1,5 tone capacitate şi un autovehicul specializat pentru transport marfa cu capacitate de sub 1,5 tone cu caroserie izoterma, prin reducerea corespunzătoare a numărului de autovehicule pentru Ministerul Energiei Electrice.Anexele nr. 1, 9 şi 10 la Decretul nr. 277/1979 se completează, pentru Ministerul Industriei de Utilaj Greu, cu 12 autoturisme pentru transport de persoane în interes de serviciu, 10 microbuze şi 42 autovehicule pentru transport marfa sub 1,5 tone capacitate, prin reducerea corespunzătoare a numărului de autovehicule pentru Ministerul Energiei Electrice.  +  Articolul 18Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi din bugetul de stat pe anul 1986, aprobaţi pentru Ministerul Construcţiilor Industriale, Ministerul Industriei de Utilaj Greu şi Ministerul Energiei Electrice, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 19Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economici şi financiari aprobaţi pentru anul 1986 pentru Ministerul Construcţiilor Industriale, Ministerul Industriei de Utilaj Greu şi Ministerul Energiei Electrice.  +  Articolul 20Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 21Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică pînă la data de 31 martie 1986 posturilor din unităţile de la care şi la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.--------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesateNICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----------