ORDIN nr. 856 din 27 august 2019pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 3 septembrie 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.922/CB/27.08.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 14 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din valoarea finanțată de Autoritate;2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care AMPOR declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiarul final sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă.3. La articolul 7 alineatul (1), literele f) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) cerere/cereri de decontare - solicitare/solicitări a/ale instalatorului adresată/adresate în scris Autorității, în baza căreia/cărora se face decontarea cheltuielilor eligibile, depusă/depuse pentru fiecare regiune în parte, dintre cele prevăzute la art. 3; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la contractul de participare în vederea decontării;............................................................................o) dosar de decontare - dosarul depus de instalatorul validat la Autoritate, care cuprinde una sau mai multe cereri de decontare, astfel cum sunt definite la lit. f), însoțită/însoțite în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în cuprinsul acesteia;4. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:l^1) contribuție proprie - suma susținută de beneficiarul final, reprezentând diferența dintre valoarea acordată de Autoritate prin Program și valoarea totală a facturii aferente achiziției și montării sistemului de panouri fotovoltaice;5. La articolul 18 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. adresa unde se implementează proiectul, numărul cărții funciare a imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice, precum și numărul cadastral ale imobilului respectiv;6. La articolul 19 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;................................................................f) solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulți proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanțare, cererea de finanțare va fi depusă doar de către unul dintre aceștia și va fi semnată de toți coproprietarii;7. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care se depun două cereri de finanțare pentru același imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanțare.8. La articolul 20 alineatul (7), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să funcționeze până la 2.000 m altitudine;9. La articolul 20, alineatele (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Invertorul trebuie să fie verificat de către operatorul de rețea relevant, în conformitate cu prevederile privind responsabilitățile acestuia stipulate în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public.(11) Verificarea prevăzută la alin. (10) are în vedere stabilirea conformității invertorului cu cerințele legale în vigoare.10. La articolul 21, literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; în situația în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare;...........................................................g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; în situația în care certificatul este obținut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conține și codul de verificare;11. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în continuare comisia de analiză, din care pot face parte atât persoane din cadrul Autorității, cât și personal extern.12. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă(1) Autoritatea pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul aplicației informatice, contractul de finanțare nerambursabilă, care poartă semnătura reprezentantului legal, precum și declarația pe propria răspundere a solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3^1 la ghid.(2) După introducerea ATR, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1), aplicația informatică generează documentele prevăzute la alin. (1), pe care instalatorul le listează și le pune la dispoziția solicitantului aprobat în vederea completării și semnării de către acesta. Instalatorul nu permite semnarea contractului de finanțare dacă solicitantul aprobat nu a completat și nu a semnat declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (1).(3) În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), instalatorul validat scanează și introduce în aplicația informatică documentele prevăzute la alin. (1), semnate de către solicitantul aprobat.13. La articolul 29, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează de către instalatorul validat prin depunerea cererii de decontare, câte una pentru fiecare dintre regiunile prevăzute la art. 3, înregistrată separat la Autoritate, însoțită de documentele justificative prevăzute în prezentul ghid.(2) Dosarul de decontare, cuprinzând una sau mai multe cereri de decontare, se depune la Autoritate cel mult o dată pe lună, cu excepția ultimului dosar, care poate fi depus până în ultima zi a duratei de valabilitate a contractului de participare.14. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Conținutul dosarului de decontareDosarul de decontare conține următoarele:a) cererea de decontare, semnată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta;b) lista beneficiarilor finali înscriși, generată de aplicația informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și editată cu ajutorul aplicației informatice;c) dosarele de finanțare ale beneficiarilor finali, care cuprind următoarele documente:(i) documentele menționate la art. 21 și 27, în forma solicitată prin ghid;(ii) contestațiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;(iii) ATR, în copie;(iv) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;(v) declarația pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2).15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului, a investițiilor realizate, precum și a respectării condițiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii către beneficiarul final a certificatului de racordare.16. La articolul 31 alineatul (2), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:4. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea;17. La articolul 31 alineatul (2), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:7. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul și să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea recuperării de către Autoritate a finanțării acordate;8. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul.18. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1Pierderea dreptului de semnare a contractului de finanțare/Recuperarea finanțării în cadrul programului(1) Autoritatea anulează dreptul solicitantului aprobat de a semna contractul de finanțare/recuperează finanțarea acordată și reziliază contractul de finanțare fără acordarea unui termen pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile în următoarele situații:a) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană juridică;b) solicitantul aprobat/beneficiarul pierde dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul în urma executării silite instituite de către creditorul persoană fizică, iar aceasta din urmă nu preia obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;c) imobilul pe care se implementează proiectul intră sub incidența Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite;d) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane juridice sau unei entități care desfășoară activități economice;e) solicitantul aprobat/beneficiarul transmite dreptul de proprietate a imobilului pe care se implementează proiectul unei persoane fizice, iar aceasta din urmă nu a preluat obligațiile beneficiarului în cadrul Programului;f) solicitantul aprobat/beneficiarul instituie în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice o sarcină nepermisă de prezentul ghid (enumerare cu titlu exemplificativ: comodat, locațiune).(2) Pentru verificarea condițiilor de la alin. (1), Autoritatea și organismele abilitate au dreptul să solicite informații și documente relevante de la instituțiile competente.19. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Dacă situația prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăților către instalatorii validați, în baza dosarelor de decontare, Autoritatea recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiarii finali sumele finanțate.20. La anexa nr. 2 la ghid, „Contract de participare în vederea decontării“, la articolul 4 punctul 4.1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) să permită reprezentanților AFM și altor organisme abilitate accesul la sediul său social și punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor și a evidențelor contabile, precum și a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;21. La anexa nr. 2 la ghid, la articolul 4 punctul 4.1, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) și r), cu următorul cuprins:q) să asigure accesul, în vederea obținerii finanțării, în mod nemijlocit și nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce privește egalitatea de gen și șanse și cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități, potrivit prevederilor legale;r) să returneze sumele plătite de către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile aferente acestora, iar în sarcina instalatorului se reține culpa acestuia.22. La anexa nr. 2 la ghid, anexa la contractul de participare în vederea decontării se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.23. La anexa nr. 3 la ghid, „Cerere de finanțare nerambursabilă“, punctul I, paragraful privind adresa completă a solicitantului se modifică și va avea următorul cuprins:Adresa completă a solicitantuluiStr. .............................. nr. ......................Localitatea (oraș, municipiu, comună, sat) ............................., județul/sectorul ..................................Telefon fix: prefix județ ........................., nr. telefon ................Telefon mobil .........................................................................Fax ........................................, e-mail: .................................24. La anexa nr. 3 la ghid, punctul I, paragraful privind adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul se modifică și va avea următorul cuprins:Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectulStr. ............ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., nr. cărții funciare și nr. cadastral ....., localitatea (oraș, municipiu, comună, sat) ..........................., județul/sectorul .......................25. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cu datele de identificare sus-menționate, solicit o finanțare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanțare în procent de până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea unui sistem de producere de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, putere instalată de minimum 3kWp, cu caracteristicile tehnice cerute de ghidul de finanțare.26. La anexa nr. 3 la ghid, punctul II, al doilea paragraf se abrogă.27. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, literele a), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția ipotecii imobiliare; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;...............................................................................................f) voi aduce la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și voi depune diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea, pe toată perioada de valabilitate a acestuia;...............................................................................................h) mă angajez să permit accesul reprezentanților Autorității, precum și al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităților realizate din finanțarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;28. La anexa nr. 3 la ghid, punctul III, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) mă oblig să nu înstrăinez și să nu grevez cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, imobilul pe care este implementat proiectul, către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, până la semnarea și pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.29. La anexa nr. 3 la ghid, la „Declarație pe propria răspundere a coproprietarilor, dacă este cazul“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. sunt/suntem de acord ca pe imobilul identificat la pct. 1 să se instaleze sistemul de panouri fotovoltaice pentru care este dată prezenta declarație.30. La anexa nr. 4 la ghid, „Contract de finanțare nerambursabilă“, punctele 3 și 4 de la articolul 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.4. Durata de monitorizare a proiectului este de 6 ani de la data finalizării proiectului.31. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.1, după subpunctul 5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6, cu următorul cuprins: 6. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea;32. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.2 se modifică și va avea următorul cuprins:5.2. Obligațiile beneficiarului final pe parcursul monitorizării proiectului:1. să utilizeze și să conserve bunurile achiziționate în baza acestui contract cu diligențele unui bun proprietar și să le mențină în funcțiune pe o perioadă de 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare;2. să aducă la cunoștința potențialilor terți dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informațiile cu privire la situația acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea și a celor de la art. 31 alin. (2) din ghid;3. să nu delocalizeze investiția finanțată prin prezentul contract în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;4. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă și, după caz, livrată în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.33. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, subpunctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, în ceea ce privește imobilul pe care se implementează proiectul sau cu privire la informațiile furnizate AFM în vederea obținerii finanțării;34. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5 punctul 5.3, după subpunctul 4 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5-9, cu următorul cuprins:5. să nu instituie sarcini asupra imobilului pe care se implementează proiectul, cu excepția ipotecii imobiliare, în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice;6. să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul către persoane juridice sau entități care desfășoară activități economice, sub sancțiunea restituirii către Autoritate a finanțării acordate;7. să nu afecteze investiția finanțată și funcționarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;8. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care AMPOR declară neeligibile cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, iar în sarcina beneficiarului final se reține culpa acestuia;9. să returneze finanțarea către AFM, în situația în care pierde dreptul de proprietate asupra imobilului pe care se implementează proiectul, în cazul de executare silită.35. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 5, punctul 5.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 5.4. În situația în care succesorii în drepturi sau terții dobânditori persoane fizice nu preiau obligațiile asumate prin prezentul contract, succesorii în drepturi/beneficiarul final este obligat să restituie AFM sumele finanțate.36. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către beneficiarul final a oricăreia dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului final:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.3. AFM va notifica beneficiarul final în situația constatării unui caz de culpă și, în cazul în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să rezilieze unilateral contractul, fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile și, dacă au fost efectuate plăți, să recupereze sumele virate către beneficiarul final, în condițiile Codului de procedură fiscală/Codului de procedură civilă, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 1-5, pct. 5.2 subpct. 1 și 4, pct. 5.3 subpct. 1-4 și 7.4. AFM are dreptul să rezilieze contractul cu recuperarea sumelor virate către beneficiarul final, fără acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea deficiențelor și fără îndeplinirea niciunei alte formalități prealabile, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 5 pct. 5.1 subpct. 6, pct. 5.2 subpct. 2 și 3, pct. 5.3 subpct. 5, 6, 8 și 9.37. La anexa nr. 4 la ghid, la articolul 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. Cazul fortuit nu exonerează de răspundere partea care îl invocă, în situația nerespectării obligațiilor prevăzute în Ghidul de finanțare și în prezentul contract.38. La anexa nr. 4 la ghid, articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Dispoziții finale1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicația informatică în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiarul final la data de ............, la sediul instalatorului validat.3. Data semnării prezentului contract de către beneficiarul final reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.39. După anexa nr. 3 la ghid se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 27 august 2019.Nr. 856.  +  Anexa nr. 1(Anexă la contractul de participare în vederea decontării)Nr. de înregistrare la AFM………/…../……………..
  CERERE DE DECONTARE
  pentru Regiunea ………………………………
  Nr. de înregistrare la AFM ........./....../..............................
  Denumirea completă a instalatorului validat ...............................................................Forma juridică de organizare .................................................................Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală ............................................, cont nr. ..............., deschis la Trezoreria .....................................................Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ....................., fax .........., e-mail ................., website ...................Reprezentat/Reprezentată legal de ............................, în calitate de .................., prin ...........................Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal .............................., cod numeric personal ......................., posesor al actului de identitate tip ......., seria ........... nr. ..............., eliberat de către .................. la data de .................., domiciliat/cu reședința în localitatea ........................, str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., cod poștal ........, telefon (fix și mobil) ..............., fax .........., e-mail .............În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ......../..............., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei (în cifre și litere).Prezenta cerere este însoțită de:a) lista beneficiarilor finali înscriși, generată de aplicația informatică, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, care va cuprinde: nume, prenume, CNP, adresă loc de implementare, serie contoare, putere instalată, sumă solicitată; lista beneficiarilor finali pentru care se solicită finanțarea, semnată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta și editată cu ajutorul aplicației informatice; b) documentele menționate la art. 21 și 27 din ghid, în forma solicitată prin ghid;c) contestațiile împotriva deciziei Comitetului director, după caz, în original;d) ATR, în copie; e) contractul de finanțare nerambursabilă, semnat de beneficiarul final, în original;f) declarația pe propria răspundere a solicitantului aprobat, potrivit art. 25 alin. (2) din ghid, în original;g) alte documente relevante.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor finali, inclusiv documentele financiare, și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.
  Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
  Numele și prenumele ...................................
  Funcția .........................................................
  Semnătura ...................................................
  Data .............................................................
  L.S.
  Aprobat de Administrația Fondului pentru Mediu
  Președinte
  Numele și prenumele .................................
  Semnătura ..................................................
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3^1 la ghid)
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul, ............................................., cu domiciliul în ..................................., act de identitate tip ........, seria ........ nr. ..............., cod numeric personal ........................., în calitate de solicitant aprobat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, referitor la imobilul pe care voi implementa proiectul, că:[] nu s-au modificat regimul juridic și/sau criteriile de eligibilitate a acestuia în cadrul Programului, față de cele valabile la momentul depunerii cererii de finanțare;sau[] am grevat cu ipotecă imobiliară imobilul înregistrat în cartea funciară cu nr. ..............., având nr. cadastral .................., către ...................................... (bancă, instituție financiar nebancară etc.).Prin semnarea prezentei declarații confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.
  Numele și prenumele
  .....................................
  Semnătura
  .....................................