ORDIN nr. 455 din 31 iulie 2019privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)"
EMITENT
  • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 27 august 2019    Luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile,având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional „Competitivitate“ pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operațional „Competitivitate“ cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 și Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul Operațional „Competitivitate“, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor“ cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,ținând cont de Adresa nr. 5.813 din 3.06.2019 a Consiliului Concurenței privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)“,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederileRegulamentului (UE) nr. 651/2014al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, modificat și completat de Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile.2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării și Inovării, prin Direcția generală Organism intermediar pentru cercetare3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile;b) Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operațional «Competitivitate» pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România;c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) ajutoarelor regionale individuale pentru investiții acordate unui beneficiar care a închis/relocat aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiții sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide/a reloca o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză5. La articolul 8, după litera hh) se introduce o nouă literă, litera ii), cu următorul cuprins: ii) relocare înseamnă transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE (unitatea inițială) către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din SEE.6. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producție, costurile eligibile trebuie să depășească amortizarea efectuată în cursul ultimelor trei exerciții financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată.7. La articolul 36, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: (8) În cazul achiziționării activelor unei unități, pentru o investiție inițială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul.8. La articolul 37 după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: (8) În cazul achiziționării activelor unei unități, pentru o investiție inițială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul.9. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Costurile eligibile în cadrul proiectelor pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare vor fi prezentate ulterior în documentele aferente competițiilor de proiecte.(2) Întreprinderile eligibile sunt orice întreprinderi mici necotate care au fost înregistrate cu maximum cinci ani în urmă și care îndeplinesc următoarele condiții: a) nu au preluat activitatea altei întreprinderi; b) nu au distribuit încă profituri; c) nu s-au format printr-o fuziune. (3) În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligații de înmatriculare se poate considera că perioada de eligibilitate de cinci ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie își începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul cercetării și inovării,
    Nicolae Hurduc
    București, 31 iulie 2019.Nr. 455.-----