HOTĂRÎREA nr. 21 din 18 ianuarie 1992cu privire la sistemul de stabilire a fondului de salarii la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 24 ianuarie 1992  Guvernul Romanie hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu data de 1 ianuarie 1992, la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilirea salariilor şi modului de indexare a acestora se face prin contractele colective de muncă sau, după caz, contractele individuale, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 2Negocierea salariilor şi indexarea acestora se fac în limita unui fond total destinat plăţii salariilor, stabilit în funcţie de posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi comerciale, astfel încît plata drepturilor de salarii să poată fi asigurata din veniturile proprii.  +  Articolul 3Salariile individuale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fără a fi limitate.  +  Articolul 4Salariile conducătorilor de societăţi comerciale se stabilesc de către organele împuternicite sa numească aceste persoane.  +  Articolul 5Pe lîngă salariile de baza, societăţile comerciale pot acorda adaosuri şi sporuri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, în raport cu posibilităţile financiare şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea.  +  Articolul 6 (1) Fondul total destinat plăţii salariilor, pentru care societăţile comerciale nu plătesc un impozit suplimentar, se stabileşte lunar, pe baza fondului de salarii de referinţa, corectat cu o parte din creşterea preţurilor de consum faţă de luna octombrie 1991. (2) Modul de stabilire a fondului de salarii de referinţa se face potrivit prevederilor din anexa nr.1.  +  Articolul 7 (1) Partea din creşterea preţurilor de consum faţă de luna octombrie 1991, care se va lua în calcul la stabilirea fondului total destinat plăţii salariilor, se stabileşte periodic, cu consultarea sindicatelor şi patronatului, în funcţie de evoluţia preţurilor de consum şi a producţiei la nivelul economiei naţionale, astfel încît să se asigure menţinerea salariului real în limitele convenite. (2) Indicele de creştere a preţurilor de consum care va fi luat în calcul la începutul perioadei este cel prognozat faţă de luna octombrie 1991, urmînd ca la sfîrşitul perioadei să se ia în calcul indicele de creştere a preţurilor de consum efectiv realizat.  +  Articolul 8Indicele prognozat al preţurilor de consum determinat faţă de luna octombrie 1991 se comunică de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 9 (1) Societăţile comerciale care au posibilităţi financiare ce le permit utilizarea unui fond total destinat plăţii salariilor, mai mare decît cel stabilit potrivit prevederilor art. 6, plătesc lunar un impozit suplimentar determinat în raport cu gradul de depasire, cumulat de la 1 ianuarie 1992, conform anexei nr.2. (2) Impozitul suplimentar se stabileşte ca diferenţa între impozitul pentru depăşirea fondului total destinat plăţii salariilor, cumulat de la 1 ianuarie 1992, şi cel efectiv plătit pînă în luna respectiva. (3) Pentru societăţile comerciale la care datorită sezonalitatii activităţii, în anumite perioade, durata zilei de lucru este mai mare, iar încadrarea în durata normală a zilei de lucru se realizează, în medie, trimestrial, semestrial sau anual, impozitul suplimentar se calculează şi se evidenţiază lunar, iar plata acestuia se face la sfîrşitul fiecărui semestru după regularizările prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 10 (1) Fondul total destinat plăţii salariilor, stabilit potrivit prevederilor art. 6, se recalculează pe parcursul anului 1992, în funcţie de indicele preţurilor de consum efectiv şi de partea din creşterea preţurilor stabilită potrivit art. 7. În mod corespunzător, dacă este cazul, se face şi regularizarea impozitului suplimentar. (2) Indicele de creştere a preţurilor de consum efectiv se comunică de Comisia Naţionala pentru Statistica pînă la data de 20 a lunii următoare şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 11 (1) Fondul total destinat plăţii salariilor, stabilit potrivit art. 6, poate fi majorat dacă: a) unităţile îşi dezvolta activitatea şi pentru aceasta este necesar un număr de personal mai mare decît cel avut în vedere la stabilirea fondului de salarii de referinţa; b) unităţile au realizat o sporire a eficientei activităţii, prin creşterea productivitatii muncii. (2) Condiţiile în care fondul total destinat plăţii salariilor poate fi majorat potrivit prevederilor alin. (1), precum şi modul de calcul al majorării se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 12 (1) Fondul de salarii de referinţa pentru societăţile comerciale care nu au funcţionat sau, după caz, nu erau înfiinţate în luna octombrie 1991 se stabileşte în raport cu numărul şi structura personalului, profilul unităţii şi salariile medii obţinute în alte unităţi cu activitate asemănătoare. (2) Fondul de salarii de referinţa în condiţiile alin. (1) se stabileşte de către Ministerul Economiei şi Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe baza documentaţiei prezentate de agenţii economici.  +  Articolul 13 (1) Societăţile comerciale pot constitui un fond de stimularea a salariaţilor de pînă la 10% din profitul rămas după plata impozitului datorat potrivit legii. (2) Din fondul constituit potrivit alin. (1), pînă la 50% pot fi acordat salariaţilor în cursul anului, iar diferenţa se acordă la sfîrşitul acestuia. (3) Stimulentele ce se acordă în cursul anului din profitul net realizat se adauga la fondul de salarii ce se plăteşte lunar, în vederea stabilirii impozitului suplimentar datorat în raport cu gradul de depasire a fondului total destinat plăţii salariilor, determinat potrivit art. 6. (4) La sfîrşitul anului, fondul de stimulare determinat prin aplicarea cotei de pînă la 10% asupra profitului net realizat se adauga la fondul total destinat plăţii salariilor stabilit potrivit art. 6, cumulat de la începutul anului, rezultind fondul în limita căruia, pe întregul an, nu se plăteşte impozit suplimentar. (5) În cazul în care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mare decît fondul de salarii consumat de la începutul anului, inclusiv stimulentele plătite din profitul net, impozitul reţinut în cursul anului se restituie. În mod corespunzător, în cazul în care fondul de salarii determinat potrivit alin. (4) este mai mic decît fondul de salarii consumat de la începutul anului, inclusiv stimulentele plătite din profitul net, impozitul se recalculează şi se face regularizarea cu cel plătit în cursul anului.  +  Articolul 14 (1) Prevederile prezentei hotărîri se aplică şi regiilor autonome, cu excepţia celor cu specific deosebit stabilite de Guvern. (2) Regiile autonome constituie şi acorda fondul de participare la profit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990.  +  Articolul 15 (1) La societăţile comerciale cu sediul în România, care desfăşoară activitate în străinătate, salariile pentru personalul român se stabilesc în valută, prin negociere, în limita sumelor avute în vedere cu aceasta destinaţie la contractarea lucrării cu partenerul extern. (2) La stabilirea salariilor în valută potrivit alin. (1) nu se aplică sistemul de impozitare prevăzut la art. 9 din prezenta hotărîre. (3) În contractele colective de muncă se poate stabili ca o parte din salariu să fie plătit în moneda tarii în care se executa lucrările sau în care se încasează contravaloarea acestora, iar diferenţa să fie plătită în ţara, în lei, la cursul oficial în vigoare la data efectuării plăţilor.  +  Articolul 16 (1) Fondul de salarii de referinţa din luna octombrie 1991 şi numărul de personal existent în evidente în ultima zi a lunii octombrie se înregistrează la direcţiile de muncă şi protecţie socială, judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către fiecare societate comercială, pînă la data de 31 ianuarie 1992. (2) Direcţiile de muncă şi protecţie socială, judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice, judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor efectua verificarea datelor prezentate de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, conform alin. (1), pînă la sfîrşitul trimestrului I/1992.  +  Articolul 17Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor elabora precizări în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei hotărîri.  +  Articolul 18Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau penală, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 19Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992. Pe aceeaşi dată, Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991, cu excepţia pct. 4 din Nota la anexa nr. 3, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 MODULde stabilire a fondului de salarii de referinţa Stabilirea fondului de salarii de referinţa se face astfel:1. Se insumeaza salariile de baza lunare negociate prin contractele individuale de muncă pentru personalul existent în evidente în ultima zi a lunii octombrie 1991. a) Salariile de baza sînt cele care cuprind compensările şi indexarile pentru creşterea preţurilor acordate efectiv pînă la sfîrşitul lunii octombrie 1991.Agenţii economici care nu au avut posibilitatea sa acorde indexarea salariilor pînă la nivelul prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr. 579/1991 vor majoră suma salariilor de baza cu diferenţa dintre procentul de 13,43% şi cel efectiv acordat. b) În numărul de personal existent în evidente în ultima zi a lunii octombrie se cuprinde întregul personal încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată. Pentru personalul încadrat cu contract de muncă pe durata determinata, cu excepţia celor angajaţi pentru înlocuirea unor salariaţi încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată, care lipsesc din unitate din diferite motive, se vor aplica prevederile art. 11 din hotărîre.2. La suma salariilor de baza, determinata conform pct. 1, se adauga valoarea sporurilor stabilită la nivelul celor prevăzute în contractele individuale de muncă pentru luna octombrie 1991.3. Adaosurile şi premiile medii realizate în perioada august-octombrie 1991 se vor determina astfel: a) diferenţa dintre suma încasată potrivit formei de salarizare aplicate şi salariul de baza corespunzător timpului lucrat pe baza formei de salarizare respective, premiile stabilite potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 127/1991, constituite şi prelevate pe costuri, precum şi sumele plătite ca sporuri pentru orele suplimentare efectuate se determina ca medie procentuală lunară faţă de salariile de baza corespunzătoare timpului efectiv lucrat în lunile august, septembrie şi octombrie 1991.Procentul rezultat se aplică la suma salariilor de baza determinata potrivit pct. 1, iar valoarea respectiva se adauga la fondul de referinţa stabilit potrivit pct. 1 şi 2; b) sumele plătite în lunile august-octombrie 1991, pentru perioade anterioare, nu se iau în calcul la stabilirea fondului de referinţa.4. Fondul de salarii de referinţa determinat potrivit prevederilor de la pct. 1-3 de mai sus se diminuează cu:- valoarea întregului fond de salarii de baza pentru care se datora impozit suplimentar în luna octombrie 1991, conform anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991;- valoarea medie lunară a fondului de salarii din lunile august-octombrie 1991, pentru care se datora impozit suplimentar, potrivit anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 127/1991.5. Fondul rezultat potrivit pct. 1-4 constituie fondul de salarii de referinţa.6. În cazul în care salariul de baza minim brut pe ţara va creşte într-o proporţie mai mare decît creşterea stabilită pentru întregul fond destinat plăţii salariilor, fondul de referinţa se majorează cu diferenţa de fond salarii pe care agentul economic este obligat sa o plătească în plus pentru respectarea salariului de baza minim stabilit.  +  Anexa 2 COTE DE IMPOZITaplicate asupra depăşirii fondului total destinat plăţii salariilor, stabilit potrivit art. 9 din hotărîre
       
    Cote de impozitTranşe de depăşire a fondului total destinat plăţii salariilor
    20%Pentru fondul corespunzător depăşirii cu pînă la 5%
    50%Pentru fondul corespunzător depăşirii între 5-10%
    100%Pentru fondul corespunzător depăşirii între 10-15%
    200%Pentru fondul corespunzător depăşirii între 15-20%
    500%Pentru fondul corespunzător depăşirii cu peste 20%.
  --------------