ORDONANȚĂ nr. 14 din 12 august 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. X.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICOrdonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera p) se modifică și va avea următorul cuprins: p) plată în avans - sumele transferate din fonduri externe nerambursabile către beneficiarii lideri, către beneficiarii de asistență tehnică, la începutul derulării contractului de finanțare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractele/deciziile de finanțare, precum și sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat transferate către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractele de cofinanțare;2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare. Beneficiarii de asistență tehnică au obligația de a vira, în lei, contravaloarea sumelor primite în euro ca rambursare, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de beneficiar de asistență tehnică se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de venituri ale bugetului din care au fost finanțate proiectele respective.4. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru beneficiarii lideri de proiecte din programul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se acordă plăți în avans din fondurile externe nerambursabile în limita disponibilității de fonduri din prefinanțarea la nivel de program, existente în conturile Unității de plată.5. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate națională, se acordă plăți în avans din cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în condițiile prevăzute în contractele de cofinanțare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Cezar Caleap,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 august 2019.Nr. 14.------