ORDIN nr. 172 din 7 august 2019privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019  Având în vedere prevederile art. 161 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Calitatea de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se dobândește prin examen, conform dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1a, sau pe bază de dosar.2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Organizarea examenului se face conform prevederilor regulamentului prevăzut în anexa nr. 1a.3. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.4. Înainte de anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 1, care se renumerotează ca anexa nr. 1b, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.6. În cuprinsul regulamentului, sintagma „anexa nr. 1“ se înlocuiește cu sintagma „anexa nr. 1b“.  +  Articolul IIEntitățile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 7 august 2019.Nr. 172.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1a la regulament)
  REGULAMENT
  privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare
  a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
  pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca scop stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 2Examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale din care să rezulte competențele candidaților în domeniul pentru care solicită atestarea.  +  Articolul 3(1) Examinarea solicitanților se face de către comisia numită prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).(2) Comisia de atestare are în componență 5 membri, dintre care cel puțin 3 membri sunt reprezentanți ai ANRE specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar; activitatea comisiei de atestare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.(3) Din comisia de atestare pot face parte profesori/ conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.(4) Componența comisiei de atestare se aprobă prin decizie a președintelui ANRE pe baza propunerilor primite din partea direcției de specialitate.(5) Membrii comisiilor de atestare, alții decât angajații ANRE (profesori/conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale), au dreptul la o indemnizație de ședință de 70 de lei, care se indexează anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(6) Membrii comisiei de atestare pot fi înlocuiți în cazuri justificate prin decizie a președintelui ANRE.  +  Articolul 4Atestatele care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competență precizate în regulament.  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE, desemnat pentru verificarea dosarelor candidaților înscriși la examen, are următoarele atribuții:a) preluarea și verificarea dosarelor candidaților și înscrierea în registrul electronic al direcției generale de specialitate;b) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise și respinse în urma examenului, pe pagina de internet a ANRE, conform procedurilor interne ale ANRE;c) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise pentru participarea la examen, cu data și locația examenului.(2) Comisia de atestare are următoarele atribuții:a) elaborarea subiectelor de examen pentru proba scrisă;b) pregătirea și afișarea listelor cu persoanele care participă la examene, pe centre de examen;c) verificarea spațiilor de desfășurare a examenului;d) instruirea supraveghetorilor din sălile de desfășurare a examenului;e) preluarea lucrărilor de examen;f) verificarea lucrărilor de examen;g) programarea candidaților la proba orală;h) încheierea proceselor-verbale de examen;i) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu candidații declarați admiși și respinși în urma examenului.(3) Membrii comisiei de atestare sunt convocați cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea examenului, prin intermediul secretarului comisiei.(4) Lucrările comisiei de atestare se pot desfășura în prezența a minimum 4 membri.  +  Articolul 6(1) În funcție de numărul solicitanților și de locul în care aceștia își desfășoară activitatea, ANRE decide numărul și localizarea pe teritoriul țării a centrelor în care se va susține examenul de atestare.(2) Programarea candidaților, centrul și data de susținere a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului.(3) Pentru asigurarea condițiilor desfășurării examenelor, ANRE încheie, în prealabil, contracte pentru închirierea sălilor necesare.  +  Articolul 7(1) Tematica și bibliografia pe baza cărora se susține examenul sunt publicate pe pagina de internet a ANRE.(2) Tematica și bibliografia se actualizează, dacă este cazul, la fiecare sesiune de examinare.  +  Articolul 8Datele de susținere a examenului de atestare, locațiile și instrucțiunile de desfășurare a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE.  +  Articolul 9Actele necesare pentru înscrierea la examenul de atestare de verificator de proiecte sau expert tehnic sunt cele prevăzute în regulament.  +  Capitolul II Desfășurarea examenului  +  Articolul 10(1) Examenul constă în susținerea unei probe scrise și susținerea unui interviu pe teme de specialitate.(2) Interviul poate fi susținut de candidații care au obținut minimum 80 de puncte din 100 posibile la proba scrisă.  +  Articolul 11Subiectele de examen se elaborează de către membrii comisiei de atestare, înainte de susținerea examenului, și se aprobă de către directorul general al direcției generale de specialitate.  +  Articolul 12(1) Repartizarea candidaților, în ziua și locul de examinare, se face de către ANRE prin intermediul direcției de specialitate.(2) Intrarea în sala de examen a candidaților se face pe baza unui act de identitate valabil.(3) În sala de examen nu este permisă intrarea candidaților cu materiale tipărite, telefoane mobile sau alte aparate electronice.  +  Articolul 13Fiecare candidat primește din partea supraveghetorilor desemnați pentru sala în care se desfășoară examenul un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular pentru înscrierea răspunsurilor și ciorne.  +  Articolul 14(1) Durata examenului de atestare este de două ore, pentru fiecare tip de atestat.(2) După încheierea probei scrise, candidații predau comisiei de atestare toate materialele primite.(3) Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând punctajul verificării pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.  +  Articolul 15(1) Candidații prevăzuți la art. 10 alin. (2) sunt intervievați de către membrii comisiei de atestare precizate la art. 5 alin. (2).(2) Fiecare membru al comisiei de atestare are dreptul să adreseze două întrebări candidatului și acordă punctaj numai pentru răspunsurile primite la acestea.(3) Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obțină o medie generală de minimum 70 de puncte, rezultată ca urmare a mediei între cele două probe, proba scrisă și interviu.  +  Articolul 16După centralizarea punctajului, președintele comisiei de atestare informează candidatul cu privire la rezultatul examinării.  +  Articolul 17(1) După finalizarea examinării, comisia de atestare întocmește procesul-verbal de ședință și lista candidaților admiși sau respinși.(2) Listele cu rezultatele examenului se afișează pe pagina de internet a ANRE.  +  Capitolul III Verificarea și notarea lucrărilor  +  Articolul 18Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica „rezultat“ punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.  +  Articolul 19La notarea răspunsurilor la fiecare dintre întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli:a) dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns și numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări;b) dacă s-a marcat una din două variante corecte de răspuns, se acordă un punctaj reprezentând 1/2 din punctajul maxim alocat acelei întrebări;c) dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele probei susținute se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București, sau se transmit prin servicii poștale, prin fax sau prin e-mail la adresa contestatii@anre.ro.(2) Pentru contestațiile trimise prin servicii poștale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii.  +  Articolul 21Contestațiile cu privire la rezultatul examenului se soluționează de către o comisie numită în acest scop de președintele ANRE, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1b la regulament)
  CERERE
  privind atestarea, prin examen/pe bază de dosar, prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul
  pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele
  din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013,
  cu modificările și completările ulterioare, în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică
  Domnule președinte,Subsemnatul/a, ......................., domiciliat/ă în localitatea ...................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, et. ......., ap. ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............. nr. ............., eliberat de ...................... la data de .............., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ............, luna ............, ziua ............., în localitatea ..................., județul .................................., vă rog să îmi aprobați atestarea în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică tip .................................*).*) Se completează cu tipul/tipurile de atestate pentru care solicitantul dorește să obțină atestarea.Pentru înscriere anexez următoarele documente:.............................................................................................În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat/ă la adresa de corespondență din localitatea ......................, str. ............................. nr. ......., bl. ......., et. ......., ap. ......., județul ..............., la numărul de telefon .............. și la adresa de e-mail ............... .De asemenea declar că [] sunt/[] nu sunt de acord ca datele cu caracter personal (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și județul, precizate în adresa de corespondență menționată mai sus) să fie publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.Subsemnatul/a, ......................, declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.Data Semnătura..................... ..............
  ------