ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 martie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 3 aprilie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 37, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeşte, în trei exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semnează de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde, în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului-cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, preţul, termenul şi modalitatea de plată a preţului şi data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal licitatorul va dispune în scris restituirea garanţiei tuturor participanţilor, cu excepţia adjudecatarului, a cărui garanţie se retine în contul preţului sau în contul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacă adjudecatarul refuza plata preţului la termenul şi în modalitatea stabilite prin procesul-verbal de licitaţie."2. La articolul 37, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) În termen de doua zile lucrătoare de la data plăţii preţului integral sau a plăţii avansului în cazul vânzării cu plata preţului în rate licitatorul va transmite adjudecatarului-cumpărător şi proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al procesului-verbal de licitaţie. Pentru bunurile imobile transmise prin vânzare silită procesulverbal de licitaţie constituie titlu de proprietate. Pentru bunurile vândute cu plata preţului în rate procesul-verbal de licitaţie constituie titlu executoriu conform art. 3 alin. (1)."3. După articolul 43 se introduce articolul 44 cu următorul cuprins:"Art. 44. - Dispoziţiile cuprinse în prezenta ordonanţă se aplică şi fondurilor, în situaţia în care acestea valorifica creanţe aportate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlamentul României.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraAgenţia de Valorificarea Activelor BancareDan I. Pazara,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu-----------