LEGE nr. 21 din 18 noiembrie 1969privind organizarea şi funcţionarea militiei
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 18 noiembrie 1969     +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înfăptuirea politicii partidului şi statului militia are sarcina de a contribui la apărarea cuceririlor revoluţionare ale poporului, a muncii sale paşnice de construcţie socialistă, a avutului obştesc şi celui personal, a vieţii, libertăţii şi demnităţii persoanelor, a ordinii de drept statornicite în România. Ea contribuie la educarea persoanelor în spiritul respectării legilor, precum şi a regulilor de convieţuire socială.Organele de militie îşi desfăşoară întreaga lor activitate pe baza şi în executarea legii.  +  Articolul 2În îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, militia colaborează cu instituţiile, organizaţiile economice şi întreprinderile de stat, precum şi cu organizaţiile cooperatiste şi cu celelalte organizaţii obşteşti, şi se sprijină pe concursul larg al oamenilor muncii.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 3Militia are următoarele atribuţii: a) asigura menţinerea ordinii publice şi respectarea regulilor de convieţuire socială; b) apara proprietatea socialistă împotriva acţiunilor întreprinse de infractori sau alte persoane care lezeaza avutul obştesc; apara proprietatea personală, drepturile şi libertăţile persoanelor; ia măsuri, potrivit competentei sale, pentru prevenirea, descoperirea şi lichidarea acţiunilor de încălcare a prevederilor legale; c) asigura paza în municipii, oraşe şi comune; îndrumă, controlează şi acorda asistenţa de specialitate în organizarea şi funcţionarea sistemelor civile de paza şi a unor activităţi de stat sau obşteşti, pentru asigurarea bunurilor sau a altor valori; instruieste personalul din sistemele civile de paza, în vederea asigurării ordinii interioare şi intaririi disciplinei; d) ia măsuri pentru cunoaşterea activităţii ilicite a persoanelor despre care exista indicii sau date ce se pregătesc sa savirseasca sau au savirsit fapte prevăzute de legea penală; conlucreaza cu organele de stat şi obşteşti la organizarea şi efectuarea de controale şi verificări pentru prevenirea săvîrşirii de infracţiuni; e) efectuează urmărirea penală în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; efectuează investigaţii, constatări tehnico-ştiinţifice şi alte activităţi necesare în vederea stringerii şi verificării probelor privind pregătirea ori săvîrşirea infracţiunilor, identificarea şi prinderea infractorilor; asigura funcţionarea aresturilor organizate în cadrul militiei; f) îndeplineşte, în mediul rural, sarcini privind securitatea statului; g) asigura respectarea normelor legale privitoare la regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive, al produselor şi substanţelor toxice şi stupefiantelor, precum şi al altor obiecte şi materii ce prezintă pericol public, ori care pot fi folosite la săvîrşirea de infracţiuni; h) ia măsuri pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia; tine evidenta conducătorilor de autovehicule şi a autovehiculelor, în afară cazurilor exceptate prin lege; i) tine evidenta populaţiei, eliberează acte de identitate cetăţenilor români, străinilor care domiciliază în ţara şi, în cazurile determinate de lege, străinilor cu reşedinţa în Republica Socialistă România; organizează activitatea care-i revine, potrivit legii, cu privire la eliberarea şi controlul actelor de trecere a frontierei de stat române; j) ajuta comitetele executive ale consiliilor populare în activitatea de stare civilă; asigura registrele şi certificatele necesare pentru aceasta activitate; k) tine evidenta persoanelor condamnate şi alte evidente necesare activităţii de urmărire penală; l) exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, în domeniul îndeplinirii serviciului militar, pregătirii tineretului pentru apărarea patriei şi al garzilor patriotice; m) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sînt date prin lege.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor de serviciu, ofiţerii şi subofiterii de militie au următoarele drepturi şi îndatoriri: a) acorda sprijin persoanelor cu funcţii ce implica exerciţiul autorităţii de stat, dacă acestea intimpina rezistenta în executarea atribuţiilor de serviciu; b) efectuează controale şi razii, cînd exista indicii temeinice cu privire la săvîrşirea de infracţiuni sau la ascunderea unor infractori ori persoane suspecte; c) legitimează şi stabilesc identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sînt suspecte. Ofiţerii şi subofiterii de militie care iau aceste măsuri sînt obligaţi, în cazul cînd nu sînt în uniforma, să prezinte în prealabil legitimatia sau insigna de serviciu; d) invita la sediul militiei persoanele a căror înfăţişare este necesară pentru exercitarea atribuţiilor ce revin militiei potrivit legii; e) conduc la sediul militiei, în vederea luării măsurilor legale corespunzătoare, persoanele care prin acţiunile lor periclitează ordinea publică sau persoanele cu privire la care exista date sau indicii temeinice ca au savirsit infracţiuni; f) pot imobiliza sau aduce la sediul militiei:- persoanele care întreprind acţiuni prin care pun în pericol integritatea corporală a altor persoane;- persoanele care tulbura prin acte violenţe ordinea şi liniştea publică;- persoanele care degradeaza ori distrug bunuri aparţinînd organizaţiilor socialiste sau persoanelor fizice;- persoanele care întreprind acţiuni de ultraj împotriva ofiţerilor sau subofiţerilor de militie.În acest scop, pentru împiedicarea acţiunilor agresive pot folosi mijloacele de imobilizare din dotare; g) iau măsura reţinerii, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; pun în executare mandatele de arestare şi pe cele de executare a pedepselor; h) pot intra, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în incinta organizaţiilor socialiste ori la bordul navelor sau aeronavelor române. Percheziţiile sau alte acte de urmărire penală se pot face cu consimţămîntul conducerii acestor organizaţii, al comandantilor navelor şi cu asistenţa organelor căpităniei de port, al comandantilor aeronavelor ori cu autorizaţia procurorului, în condiţiile prevăzute de lege. În caz de infracţiuni flagrante, consimţămîntul sau autorizaţia nu sînt necesare; i) pot intră în locuinta persoanelor fizice în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale:- la solicitarea sau cu consimţămîntul scris al acestora;- fără încuviinţare sau autorizaţie legală, în caz de infracţiuni flagrante;- în celelalte cazuri, numai cu autorizaţia procurorului, în condiţiile prevăzute de lege; j) pot folosi orice mijloace de transport şi telecomunicaţii ale organizaţiilor socialiste şi persoanelor fizice, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amînare. În cazul folosirii unor mijloace de transport aparţinînd persoanelor fizice sau organizaţiilor obşteşti, se vor suporta ulterior cheltuielile ocazionate; k) folosesc armele de foc, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; l) participa la acţiunile organizate pentru prevenirea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor; m) iau măsuri de ordine la mitinguri, demonstratii, manifestări sportive, cultural-artistice şi în alte împrejurări în care se impune asigurarea ordinii publice; n) exercita orice alte drepturi şi îndeplinesc orice alte îndatoriri prevăzute de lege.  +  Articolul 5Ofiţerii şi subofiterii de militie care au sarcini de prevenire şi descoperire a infracţiunilor au calitatea de organ de cercetare penală.  +  Articolul 6Ofiţerii şi subofiterii de militie au dreptul şi obligaţia de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni contravenţionale, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 7Ofiţerii şi subofiterii de militie au competenţa teritorială corespunzătoare aceleia a organului de militie din care fac parte.În caz de detaşare sau misiune ordonată pe raza teritorială a altui organ al militiei, ofiţerii şi subofiterii au competenţa teritorială stabilită pentru acel organ, cu excepţia celor din Inspectoratul general al militiei, care au competenţa teritorială generală.  +  Articolul 8Ofiţerii şi subofiterii de militie sînt obligaţi sa intervină chiar în afară orelor de program, a atribuţiilor lor de serviciu şi a competentei teritoriale din care fac parte, în caz de infracţiuni flagrante, pentru conservarea probelor în cazul altor infracţiuni, precum şi pentru restabilirea ordinii publice.  +  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare  +  Articolul 9Militia are următoarea structura organizatorică: a) Inspectoratul general al militiei; b) Inspectoratul militiei municipiului Bucureşti; c) inspectorate ale militiei judeţene; d) sectoare ale militiei municipiului Bucureşti; e) servicii, secţii sau birouri ale militiilor municipale şi orăşeneşti; f) posturi de militie comunale; g) organe ale militiei, prevăzute la art. 15.  +  Articolul 10Inspectoratul general al militiei este organizat şi funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Inspectoratul general al militiei conduce, îndrumă şi controlează activitatea tuturor organelor militiei, desfăşoară activitatea operativă în cauze de importanţa deosebită, precum şi orice alta activitate data în competenţa sa prin lege.  +  Articolul 11La judeţe funcţionează inspectorate ale militiei judeţene, iar în municipiul Bucureşti Inspectoratul militiei municipiului Bucureşti, care conduc, îndrumă şi controlează activitatea organelor în subordine şi îndeplinesc atribuţiile militiei în cuprinsul unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.În cadrul Inspectoratului militiei municipiului Bucureşti funcţionează organe ale militiei de sector, care conduc, îndrumă şi controlează activitatea circumscriptiilor de militie.  +  Articolul 12Organele militiei municipale şi orăşeneşti, precum şi posturile de militie, îndeplinesc atribuţiile militiei în cuprinsul unitatiilor administrativ-teritoriale în care funcţionează.  +  Articolul 13Inspectoratele militiei judeţene şi Inspectoratul militiei municipiului Bucureşti sînt conduse de şefi ai inspectoratelor.  +  Articolul 14Inspectoratele militiei judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi organele militiei sectoarelor municipiului Bucureşti, municipale, orăşeneşti şi comunale, sînt subordonate atît consiliului popular şi comitetului lui executiv, cît şi organului militiei ierarhic superior.Organele militiei îndeplinesc sarcinile ce le revin din hotărîrile consiliilor populare şi deciziile comitetelor executive ale acestora cu privire la apărarea proprietăţii socialiste şi personale, ocrotirea drepturilor persoanelor, asigurarea ordinii publice şi a pazei pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi comunelor.Organele militiei informează periodic consiliile populare şi comitetele lor executive despre starea infractionala, măsurile luate pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, menţinerea ordinii publice, asigurarea pazei, precum şi despre îndeplinirea oricăror sarcini ce le revin din hotărîrile consiliilor populare şi deciziile comitetelor executive ale acestora.Organele militiei informează pe preşedintele comitetului executiv al consiliului popular despre ordinele şi instrucţiunile primite de la Ministerul Afacerilor Interne, precum şi despre măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea lor.  +  Articolul 15În staţiile feroviare, porturi, aerogări, pe marile santiere de construcţii şi în alte locuri impuse de nevoile muncii, funcţionează organe ale militiei cu competenţa specifică, înfiinţate prin ordinul ministrului afacerilor interne.  +  Capitolul 4 Forme de sprijinire a activităţii militiei de către cetăţeni  +  Articolul 16În municipii, oraşe sau comune se pot organiza de către organele militiei grupe de sprijin formate din cetăţeni care se bucura de stima şi respect în rindurile locuitorilor, care în mod voluntar se oferă sa sprijine militia pentru menţinerea ordinii publice, precum şi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi contravenţiilor.  +  Articolul 17Membrii grupelor de sprijin au îndatorirea sa atragă atenţia persoanelor care încalcă normele de convieţuire socială, sa sesizeze organele militiei atunci cînd iau cunoştinţa despre pregătirea unei infracţiuni ori săvîrşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau a unei contravenţii şi sa participe, atunci cînd sînt solicitati, la măsurile de paza a locurilor unde s-au savirsit infracţiuni şi la acţiunile pentru apărarea ordinii publice.  +  Capitolul 5 Personalul militiei  +  Articolul 18Personalul militiei se compune din militari şi angajaţi civili care fac parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.Prevederile statutelor corpului ofiţerilor, corpului maiştrilor militari şi corpului subofiţerilor forţelor armate ale Republicii Socialiste România se aplică tuturor ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de militie. Drepturile şi îndatoririle specifice de serviciu ale personalului militar din militie se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul afacerilor interne.Angajaţii civili sînt supuşi dispoziţiilor codului muncii şi prevederilor legilor speciale.  +  Articolul 19Ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii provin din rindurile absolvenţilor şcolilor militare.Pentru satisfacerea nevoilor de specialişti ce nu pot fi pregatiti în şcolile militare, se pot angaja în militie şi absolvenţi ai instituţiilor civile de învăţămînt.  +  Articolul 20Pregătirea personalului militar al militiei se face în: a) şcoli militare de ofiţeri; b) şcoli militare de maiştri militari şi subofiteri; c) centre şi cursuri de perfecţionare.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale  +  Articolul 21Organele militiei cooperează cu: a) celelalte unităţi şi organe ale Ministerului Afacerilor Interne; b) unităţile şi organele Consiliului Securităţii Statului, pentru îndeplinirea unor atribuţii privind securitatea statului; c) marile unităţi, unităţile şi instituţiile Ministerului Forţelor Armate, în exercitarea unor atribuţii privind paza frontierei de stat, apărarea locală antiaeriana, efectuarea aplicatiilor militare, circulaţia pe drumurile publice, precum şi a altor atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 22Pentru prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor şi pentru crearea opiniei de masa împotriva celor care încalcă legile, organele militiei colaborează cu organele şi organizaţiile de stat care activează în domeniul presei, radiodifuziunii, televiziunii, cinematografiei, precum şi cu organizaţiile obşteşti.  +  Articolul 23Organizaţiile socialiste, care în baza dispoziţiilor legale folosesc efective de militie pentru paza unor obiective sau valori, vor suporta cheltuielile aferente, potrivit normelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 24Militia română cooperează cu organele similare din alte state şi cu organisme internaţionale de poliţie, în baza înţelegerilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.  +  Articolul 25Dispoziţiile contrare prevederilor acestei legi se abroga.-----------