METODOLOGIE din 2 august 2019privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare, pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 7 august 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.697 din 2 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 657 din 7 august 2019.
   +  Articolul 1Prezenta metodologie se aplică cetățenilor români și cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetățenilor din statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, care au studiat în România și care solicită, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, în mod independent sau ca salariat, eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Adeverința de conformitate a studiilor universitare poate fi solicitată de către cetățenii prevăzuți la art. 1 în baza actelor de studii universitare eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din cadrul sistemului național de învățământ din România și a atestatelor de recunoaștere a studiilor emise de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, dacă este cazul.(2) Adeverința se eliberează în limba română și în limba engleză, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.  +  Articolul 3Dosarul pentru eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare, prevăzute la art. 1, cuprinde următoarele documente:a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare, adresată Ministerului Educației Naționale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;b) diploma de doctor, în copie;c) adeverința de autenticitate a diplomei de doctor, eliberată de instituția acreditată de învățământ superior emitentă, în original;d) documente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.  +  Articolul 4(1) Dosarul solicitantului se transmite la Registratura Ministerului Educației Naționale.(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale verifică existența documentelor prevăzute la art. 3, emite adeverința sau înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet.(3) Termenul de soluționare prevăzut la alin. (2) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris.(4) Adeverința se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite ori, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite la adresa indicată de acesta.(5) Adeverința neridicată se păstrează în arhiva Ministerului Educației Naționale pentru o perioadă nedeterminată.(6) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a adeverinței se poate elibera un duplicat al acesteia.(7) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează în scris o cerere, însoțită de copii ale actelor de studii și ale anexelor la actele de studii pentru care s-a solicitat adeverința, copii ale documentelor personale de identificare și declarație notarială cu privire la încadrarea în una dintre situațiile menționate la alin. (6).  +  Articolul 5Refuzul Ministerului Educației Naționale de a emite adeverința prevăzută la art. 1 poate fi contestat la instanța competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CERERE
  către Ministerul Educației Naționale privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitarecu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, cu modificările ulterioare,
  pentru cetățenii care au studiat în România, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate
  a) SolicitantDate personaleNumele și prenumele: ......................................................Cetățenia: .........................................................................Domiciliul: .........................................................................Telefon: .............................................................................E-mail: ..............................................................................b) SolicitareSolicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor universitare cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare, în scopul desfășurării activității didactice la nivel de învățământ superior în străinătate, în țara .................................... .c) Certific includerea în dosar a următoarelor documente:□ diploma de doctor, în copie;□ adeverința de autenticitate a diplomei de doctor, în original; □ documente personale de identificare, precum și dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.d) Solicit eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE, cu modificările ulterioare:□ prin ridicare de la sediul Ministerului Educației Naționale, personal sau prin împuternicit legal;□ prin mandat poștal, cu plata cheltuielilor poștale la destinație, la următoarea adresă: ....................................................................................................................................................................................................e) Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar corespund realității.
  Data ............................................
  Semnătura ..............................
  Ministerului Educației Naționale, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, 010168, sectorul 1, București
   +  Anexa nr. 2*)la metodologie*) Anexa nr. 2 la metodologie este reprodusă în facsimil.----