PROCEDURĂ din 22 iulie 2019pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 94 din 22 iulie 2019
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 674 din 5 iulie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 6 august 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 94/974/2019 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 650 din 6 august 2019.
   +  Articolul 1În sensul prezentei proceduri, autoritatea competentă pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și completările ulterioare, este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 2(1) Derogările prevăzute la art. 1 se acordă numai în cadrul procedurii de autorizare a unui proiect, astfel cum este definit la art. 2 lit. b) din Legea nr. 43/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Derogările prevăzute la art. 1 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează că rezultatul preconizat al proiectului nu poate fi atins în lipsa acordării acestora; perioada pentru care se acordă derogările trebuie să coincidă cu perioada în care se desfășoară proiectul autorizat sanitar-veterinar, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Derogările prevăzute la art. 1 trebuie să fie deplin justificate și argumentate științific; în caz contrar proiectul este respins.(4) În vederea acordării derogărilor prevăzute la art. 1, reprezentantul legal al unității utilizatoare în care se desfășoară proiectul depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, o cerere scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din dosarul depus în vederea autorizării proiectului.(5) În scopul autorizării sanitar-veterinare a unui proiect, dosarul depus la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București cuprinde toate documentele prevăzute la art. 3 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum și pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010. (6) Derogările prevăzute la art. 1 se acordă și se comunică concomitent cu acordarea autorizației de proiect, printr-un aviz conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăDenumirea unității .........................C.U.I. .............................................Adresa ............................................Tel./fax ...........................................Nr. înregistrare ........... din data .....
  - Model -
  CERERE
  de acordare a derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014
  privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
  Subsemnatul, ..........................., reprezentant legal al unității ........................, cu sediul social în ............................., posesor al CI seria ......, nr. ..........., CNP ....................., eliberată de ................ la data ...............Prin prezenta solicit acordarea derogărilor de la standardele de îngrijire și adăpostire pentru desfășurarea proiectului intitulat .......................................................................Perioada desfășurării proiectului ............................................................Data preconizată pentru demararea proiectului ............................................................Specia pentru care se solicită acordarea derogărilor ............................................................Numărul de animale pentru care se solicită acordarea derogărilor ............................................................Fac trimitere la/Atașez la prezenta cerere următoarele documente care justifică faptul că rezultatul preconizat al proiectului nu poate fi atins în lipsa acordării derogărilor ........................................................Descrierea standardelor de îngrijire și adăpostire pentru care se solicită acordarea derogărilor ...............................................
  Standardele obligatorii privind îngrijirea și adăpostirea animalelor*)Standardele de îngrijire și adăpostire care se vor utiliza în situația în care se acordă derogările
  Funcțiile și proiectarea generală a instalațiilor
  Spații pentru proceduri generale și specifice
  Spații de serviciu
  Ventilarea și temperatura
  Iluminatul
  Zgomotul
  Sistemele de alarmă
  Sănătatea
  Animalele capturate în sălbăticie
  Adăpostirea
  Îmbogățirea mediului de viață
  Incintele pentru animale
  Hrănirea
  Adăparea
  Zonele de odihnă și de dormit
  Manipularea
  Cerințe privind îngrijirea și adăpostirea în funcție de specie și categorie

  Data ...............................
  Semnătura ...............................
  *) Se vor menționa standardele obligatorii așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2la procedurăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ............................
  AVIZ
  privind acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014
  privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
  Nr. ...................
  Directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............................., având în vedere Cererea de acordare a derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, înregistrată cu nr. ........ în data ........., depusă de ............., în calitate de reprezentant legal al unității utilizatoare ............................, cu sediul social în (adresa completă): ....................., și în baza avizului favorabil al Comisiei de etică, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al normelor și măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, emite:Avizul privind acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) și (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și completările ulterioare1. Data emiterii:2. Data expirării:3. Denumirea proiectului pentru care se acordă derogarea:4. Denumirea unității utilizatoare în care se desfășoară proiectul:5. Numele persoanei responsabile de proiect:
  Director executiv,
  …………………….
  -----