HOTĂRÎREA nr. 20 din 18 ianuarie 1992cu privire la indexarea unor venituri ale populaţiei, la 1 ianuarie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 24 ianuarie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Cu începere de la 1 ianuarie 1992 se indexează cu 11,1% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., precum şi indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor invalizi de gradul I; b) ajutoarele sociale care se acordă pe baza legislaţiei de pensii; c) pensiile persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşilor celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi indemnizaţia de îngrijire pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990 cu modificările ulterioare; d) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991; e) ajutoarele băneşti trimestriale care se acordă potrivit Decretului-lege nr. 70/1990; f) ajutoarele pentru sotiile militarilor în termen; g) ajutorul ocazional care se acordă potrivit H.C.M. nr. 454/1957; h) alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi unor familii ori persoane; i) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; j) ajutorul de şomaj pentru somerii aflaţi în plata la 1 ianuarie 1992.  +  Articolul 2Alocaţiile de stat pentru copii se indexează cu 80 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 3Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru fiecare an de detenţie, internare, domiciliu obligatoriu sau strămutare, acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu completările ulterioare, se stabileşte la 560 lei.  +  Articolul 4Ajutorul ce se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabileşte la 4.000 lei şi la 3.000 lei în cazul decesului unui membru de familie.  +  Articolul 5Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat se indexează integral cu creşterea preţurilor la produsele alimentare şi sînt cele prevăzute din anexa nr.1.  +  Articolul 6Cuantumurile burselor acordate pentru elevi şi studenţi, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărîri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Protecţia socială, în ceea ce priveşte medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu, se asigura, în continuare, potrivit reglementărilor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 219/1991.  +  Articolul 8Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexării sau în continuare, se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, pentru îngrijirea copilului în vîrsta de pînă la 1 an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza.  +  Articolul 9 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, de la 1 ianuarie 1992, în drepturile la care se referă , obţinîndu-se astfel noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile indexate. (3) Sumele rezultate în urma indexării conform prezentei hotărîri, cele reprezentind indexarea şi compensarea prevăzute de hotărîrile Guvernului nr. 219/1991, nr. 579/1991 şi nr. 780/1991, precum şi sumele obţinute ca urmare a majorării pensiilor prin Hotărîrea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocaţiile de stat pentru copii, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţiile de asistenţa socială, ajutoarele băneşti trimestriale şi ocazionale, reducerile care se acordă pensionarilor pentru procurarea de proteze şi orteze şi dreptul la masa la cantinele de ajutor social. (4) Plafoanele reglementate prin Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991, în raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe sînt prevăzute în anexa nr.3.  +  Articolul 10Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana ce se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de producţie stabilite prin negocieri cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă, vor fi majorate în limita indicelui prognozat de creştere a preţurilor produselor alimentare.  +  Articolul 11Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite precizări privind stabilirea şi plata drepturilor cuvenite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri.  +  Articolul 12Comisia Naţionala pentru Statistica va da publicităţii, pînă la 15 ale lunii următoare, indicii lunari şi trimestriali de creştere a preţurilor de consum.  +  Articolul 13Se recomanda unităţilor cu capital privat majoritar, cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărîre.  +  Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentei hotărîri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială sau personală, conform legii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Gheorghe BrehoiMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumul colectiv, în unităţile sociale de stat
       
      - lei/zi -
    Învăţămînt  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit94
    Copii în grădiniţe cu program săptămînal105
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale129
    Elevi şi tineri din casele de copii115
    Elevi şi tineri din unităţile de ocrotire şi învăţămînt special pentru deficienţi recuperabili şi parţial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficienţilor şi invalizilor137
    Elevi din şcolile speciale de reeducare94
    Elevi din învăţămîntul primar şi gimnazial94
    Elevi din licee96
    Elevi din şcolile profesionale99
    Elevi din şcolile complementare şi de meserii94
    Elevi din şcoli postliceale101
    Studenţi115
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale137
    Concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene, zonale şi finale, precum şi pe perioada de pregătire a participanţilor la olimpiadele internaţionale115
    Copii în tabere, colonii şi excursii115
    Copii în tabere internaţionale137
    Sănătate
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare137
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi69
    Copii nou-născuţi prematuri, în maternităţi, secţii sau compartimente*)22
    ___________  *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia noului-născut poate beneficia mama copilului.
    Copii 0-3 ani internaţi în unităţi sanitare69
    Copii 3-16 ani internaţi în unităţi sanitare115
    Copii în creşe cu program zilnic69
    Copii în creşe cu program săptămînal105
    Copii în leagăne de copii105
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare181
    Bolnavi în leprozerii230
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare137
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte15
    Donatorii de sînge232
    Bolnavii străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie*)  
    Asistenţă socială
    Cămine de bătrîni şi pensionari105
    Cămine-spital pentru adulţi129
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori137
    Cantine de ajutor social94
    Activitate sportivă
    Cuantumurile alocaţiilor zilnice de hrană se indexează cu 46,3% faţă de cele din luna octombrie 1991.
  Notă *) Se difuzează numai unităţilor interesate. NOTĂ:Alocaţiile de hrana se aplică de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al României.
   +  Anexa 2 CUANTUMULburselor de şcolarizare şi de merit ce se atribuie elevilor şi studenţilor
             
        - lei/lună -
    1.Învăţămînt preuniversitar  
      a)Burse de şcolarizare3.600
      b)Burse de merit1.080
      c)Burse pentru elevii din Republica Moldova4.750
    2.Învăţămînt universitar  
      a)Burse de studii categoria I5.330
      b)Burse de studii categoria a II-a4.610
      c)Burse de studii categoria a III-a3.890
      d)Burse de merit1.440
      e)Burse pentru studenţii din Republica Moldova:  
        -burse de studii5.760
        -burse pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat7.200
      f)Burse pentru studenţii străini, bursieri ai statului român:  
        -burse pentru studenţi5.760
        -burse pentru studii postuniversitare7.200
   +  Anexa 3 PLAFOANEîn raport de care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    Plafoane prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 360/1991Plafoane indexate de la 1 ianuarie 1992
    pînă la 12.000 leipînă la 25.000 lei
    12.001 - 20.000 lei25.001 - 36.000 lei
    peste 20.000 leipeste 36.000 lei
  -------------------------