HOTĂRÂRE nr. 531 din 24 iulie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 31 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, după punctul 25 se introduc paisprezece noi puncte, punctele 26-39, cu următorul cuprins:26. administrează participațiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor să acționeze pentru creșterea competitivității și eficienței economice a operatorilor și pentru restructurarea și pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea sa de instituție publică implicată în privatizare și din calitatea de acționar a statului la operatorii economici din domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice și dezvoltare durabilă, transportul energiei electrice și gazelor naturale;27. desfășoară activitățile de privatizare, potrivit legii, activitățile de urmărire a contractelor de privatizare, precum și activitățile postprivatizare;28. inițiază, după caz, lichidarea societăților neprofitabile;29. propune și elaborează, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului, strategii de privatizare pe domenii de activitate specifice Ministerului Economiei;30. asigură aplicarea strategiei de privatizare și monitorizează realizarea procesului de restructurare și privatizare a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora aflați sub autoritatea sa;31. asigură pregătirea societăților pentru privatizare, stabilește metodele de privatizare și realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de lege și în condițiile actelor normative aplicabile;32. realizează monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele încheiate în cadrul proceselor de privatizare;33. participă la elaborarea strategiei anuale privind restructurarea și privatizarea operatorilor economici cu capital de stat și, după caz, a filialelor acestora;34. inițiază/elaborează strategia de privatizare, elementele esențiale ale mandatului instituției publice implicate pentru vânzarea acțiunilor, în vederea aprobării acestora de către Guvern sau de către ministrul economiei, după caz;35. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială și supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat și a filialelor acestora;36. asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și finanțarea cheltuielilor aferente acestei activități din bugetul aferent activității de privatizare;37. preia active sau active funcționale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăți. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanțe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituții publice, prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii;38. derulează activitățile de atragere de investiții la operatorii economici aflați sub autoritatea sa;39. înființează, în condițiile legii, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate, și asigură cheltuielile legate de această operațiune din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare.2. La articolul 4 litera A, punctele 3 și 15 se abrogă.3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 286 de posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.4. Anexele nr. 2, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se realizează în termenele și cu respectarea condițiilor și a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 5 octombrie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 iulie 2019.Nr. 531.  +  Anexa nr. 1*)(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)
  UNITĂȚILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei
  I. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Economiei
  a) cu finanțare de la bugetul de stat:
   Oficiul de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială - 8 posturi
  b) cu finanțare din venituri proprii:
  1Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci - OSIM - 243 de posturi
  2Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni - 58 de posturi
  3Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR - 103 posturi
  c) cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:
  1Biroul Român de Metrologie Legală - BRML București - 659 de posturi
  2Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive - 54 de posturi
  II. Unități care funcționează în coordonarea Ministerului Economiei
  1Asociația de Standardizare din România - ASRO
  2Asociația de Acreditare din România - RENAR
  III. Unități care funcționează în coordonarea ministrului economiei, cu finanțare integrală de la bugetul de stat
  1Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - 982 de posturi, exclusiv demnitarii
  2Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi
  IV. Unități care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei
  1Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A.
  2Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaș
  3Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
  4Societatea Națională a Sării - S.A. București
  5Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest“ - S.A. Deva, cu filialele societăți comerciale și societățile comerciale pentru servicii
  6Societatea „Moldomin“ - S.A. Moldova Nouă
  7Societatea „Băița“ - S.A. Ștei
  8Societatea „Cupru Min“ - S.A. Abrud
  9Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase „Remin“ - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  10Societatea „Minbucovina“ - S.A. Vatra Dornei
  11Societatea de Conservare și Închidere a Minelor „Conversmin“ - S.A. București
  12Compania Națională „Romarm“ - S.A. București, cu filialele societăți
  13Societatea „Radioactiv Mineral“ - S.A. Măgurele
  14Societatea „Uzina Mecanică Orăștie“ - S.A.
  15Societatea „Avioane“ - S.A. Craiova
  16Societatea „IAR“ - S.A. Brașov
  17Societatea „IOR“ - S.A. București
  18Societatea „Romaero“ - S.A. București
  19Societatea „Construcții Aeronautice“ - S.A.
  20Societatea „Șantierul Naval Mangalia“ - S.A.
  21Societatea „Oltchim“ - S.A.
  22Societatea „Romplumb“ - S.A.
  23Societatea „Șantierul Naval 2 Mai“ - S.A.
  24Societatea Institutul de Proiectări Chimice „IPROCHIM“ - S.A.
  25Societatea „Simtex“ - S.A. - participația statului
  26Societatea „ICEM“ - S.A.
  27Societatea Națională „Plafar“ - S.A. București
  28Societatea „I.P.I.U. - Consulting Engineering“ - S.A. București
  29Societatea EUROTEST - S.A.
  30Societatea BRML - CERT - S.A.
  31Societatea „FORADEX“ - S.A.
  32Societatea „SANEVIT 2003“ - S.A. Arad
  33Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.
  34Minvest Roșia Montană - S.A.
  35Societatea UZINA MECANICĂ DRĂGĂȘANI - S.A.
   +  Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)
  Mijloacele de transport pentru activitățile specifice
  Nr. crt.UnitateaTipul mijlocului de transportNumărul maxim aprobat (bucăți)*Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)
  01234
  Aparatul propriu
  Pentru transport de marfă și persoane (delegații)Autovehicule27300
  *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.N O T Ă:Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului economiei.
  ----