DECIZIE nr. 113 din 1 aprilie 1990normativ de conţinut al documentaţiilor tehnice pentru obţinerea acordului de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 1 aprilie 1990    I. Prevederi comune pentru toate categoriile de lucrări1. Date generale:- localizare: judeţ, localitate, bazin hidrografic, curs de apa;- titularul investiţiei, beneficiarul, proiectantul general.2. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:- scopul lucrărilor propuse a fi aprobate;- elemente privind profilul, capacitatile şi termenul de punere în funcţiune;- elementele privind încadrarea în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv;- corelarea funcţională sub aspect ecologic, inclusiv din punct de vedere al conservării naturii cu lucrările existente sau propuse;- analiza posibilităţilor de cooperare cu alte lucrări hidrotehnice sau edilitare existente sau prevăzute în zona, cu menţionarea acceptului şi condiţiilor de cooperare;- încadrarea lucrărilor în clasa de importanţa cu privire la: asigurarea sursei de apa, apărarea împotriva inundaţiilor, seismicitatea, categoria caii sau conductei, etc.3. Elemente de coordonare- precizări referitoare la actele de reglementare emise anterior, anexate în copie la documentaţie;- prezentarea studiilor de fundamentare a prevederilor documentaţiei: de impact asupra mediului pentru sursele potenţiale de poluare, dispersia poluantilor în atmosfera, de radioprotectie, hidrologice, hidraulice, agricole, silvice, sanitare, de urbanism, etc.;- prezentarea avizelor, acceptelor şi altor acte de aprobare solicitate după caz, funcţie de profilul obiectivului de investiţie:Direcţia apelorCentrul de medicina preventivăOficiul local de pedologie şi agrochimieInspectoratul silvic judeţean sau al municipiului BucureştiDepartamentul GeologieiComisia monumentelor naturiiDeţinătorul terenuluiDepartamentul pentru urbanism şi amenajarea teritoriuluiComisia Naţionala pentru controlul activităţilor nucleareRezervatia Biosferei "Delta Dunării"Primării şi PrefecturiInstitutul de cercetări şi ingineria mediuluiAlţi factori interesaţi în protecţia mediului.4. Scurta prezentare a obiectivului din punct de vedere constructiv funcţional şi tehnologic:- elemente constructive, functionale şi tehnologice;- bilanţ de materiale intrate în proces, cantităţi de materii finite ieşite din proces (inclusiv subproduse), cantităţi de substanţe evacuate în mediu, cu precizarea modului de colectare, transport, tratare şi depozitare;- puncte vulnerabile ale instalaţiilor tehnologice de producţie, generatoare de poluanti;- fond de timp anual pentru instalatia tehnologică de producţie (ore/an).5. Anexe- plan de încadrare în zona a lucrărilor propuse, inclusiv a celor cu care se cooperează (1:100.000);- planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, cu indicarea limitei de inundabilitate la probabilitatea de calcul considerată, zone de protecţie a factorilor de mediu (1:1000 - 1:500; 1:100).II. Prevederi specifice pe categorii de lucrăriA. factor de mediu: ApaA.1. Folosinţe de apa: alimentari, canalizari, epurari şi evacuari de ape uzate.În vederea corelării soluţiilor, capacităţilor şi termenelor de realizare, în documentaţiile tehnice privind acest tip de lucrări, alimentarile cu apa se vor trata împreună cu lucrările de canalizare, epurare şi evacuare a debitelor de ape uzate şi meteorice.1. Precizarea sursei de apa şi a receptorului apelor uzate şi meteorice.2. Necesarul de apa pe diferite calităţi - după caz, cerinţa şi evacuarea, gradul de recirculare, încadrarea în normele de apa.3. Cerinţa şi restitutia vor fi prezentate astfel:- cerinţa în mc/zi şi în l/s Q zi max, cu specificarea calităţii necesare;- restitutia în mc/zi şi în l/s Q zi orar max, cu specificarea valorilor medii zilnice şi maxime momentane pentru indicatorii de calitate şi Q zi max (în mc/zi şi în l/s);- debite în l/s (valoarea maxima de calcul) a altor ape în exces care se elimina prin sistemul de canalizare.Pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta pentru doua situaţii:3.1. - regim normal de funcţionare;3.2. - regim de restrictii.4. Descrierea lucrărilor propuse care formează sistemul de alimentare şi evacuare, inclusiv instalaţiile de tratare, preepurare, epurare, gospodăria de namoluri şi slamuri reziduale, cu precizarea elementelor de dimensionare tehnologică, funcţională şi constructivă. Totodată vor fi prezentate şi lucrările aferente prizei şi restitutiei.5. Puturile hidrogeologice de observatie, amplasate în zona obiectivelor.6. Aparatura şi instalaţii de măsurare a debitelor de apa şi supraveghere a calităţii apelor.7. Schema fluxului apei, cantitativ şi calitativ, iar pentru dezvoltări, schemele anterioare şi după dezvoltarea propusă.A.2. Îndiguiri şi regularizări (apărări şi consolidări de maluri, praguri de fund, calibrari, tăieri de meandre, îndiguiri)1. Delimitarea sectorului de curs de apa propus pentru amenajare, lungimea sectorului şi kilometrajului după axul de referinţa cadastral de teren, obiective şi bunuri, cai de comunicaţie aparate.2. Prezentarea lucrărilor propuse: debite caracteristice în regim natural şi amenajat şi nivelurile corespunzătoare acestora, elemente de dimensionare geometrica, hidraulica şi de rezistenta.3. Prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor propuse şi a morfoligiei albiei regularizate.4. Măsuri şi lucrări pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanţi în cazul indiguirilor inelare.A.3. Lacuri de acumulare şi baraje1. Prezentarea capacităţilor şi caracteristicilor lacului de acumulare şi a folosintelor ce se satisfac prin acesta, cu evidentierea resurselor de apa în secţiunea de barare, a regimului debitelor de sedimente, a lucrărilor antierozionale şi de corectie a torenţilor în bazinul versant şi în amonte în vederea prevenirii colmatarii lacului.2. Descrierea lucrărilor necesare valorificării energetice a potenţialului cursului de apa şi de menţinere a echilibrului ecologic (protecţie fauna, flora şi calitatea apei de folosinţe).3. Evidentierea lucrărilor pentru baraje, ecrane de etansare, descarcatori, prize de apa şi a altor lucrări din cuveta lacului, inclusiv instalaţii şi aparate pentru urmărirea în timp a comportării barajului şi de prognoza hidrometeorologica şi de avertizare - alarmare a populaţiei în caz de accidente.A.4. Canale pentru transportul apei între bazine hidrograficeConţinutul documentaţiei se va stabili după caz - în raport cu cel pentru lacuri de acumulare şi cu cel pentru lucrări de regularizare a cursurilor de apa adaptandu-se corespunzător.A.5. Amenajări piscicole (iazuri agropiscicole, heleştee, bazine, acumulari locale)Conţinutul documentaţiei se va stabili prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolul A.3. cu prezentarea elementelor specifice privind: sursa de apa, evacuarea apei, formula de populare, modul de furajare, graficul de alimentare cu apa şi evacuare, tehnologia de recoltare, măsuri de protecţie a calităţii apelor în aval.A.6. Balastiere1. Caracterizarea zonei de amplasare. Prezentarea zăcămintelor omologate, a morfologiei albiei, a transportului de aluviuni (prognozarea regenerarii naturale a zacamantului), măsuri şi lucrări pentru stabilitatea albiei, zone de restrictii pentru protejarea obiectivelor existente în zona.2. Elemente privind procesul tehnologic de exploatare: capacitatea anuală de producţie, perimetre şi adancimi de exploatare, tehnologia de extracţie, sortare, transport, depozitare, lucrări de alimentare cu apa, decantarea apelor de spalare cu menţionarea indicilor de calitate la evacuarea în emisar, măsuri pentru depozitarea corespunzătoare a depozitelor de carburanţi-lubrifianţi, de apărare împotriva apelor mari şi de redare în circuitul economic a suprafeţelor exploatate, de încadrare a exploatării în condiţii de lac.A.7. Centrale hidroelectrice (centrale hidroelectrice de mica putere, microhidrocentrale, centrale hidroelectrice)1. Prezentarea datelor hidrologice de baza - debite, niveluri şi volume de apa şi a schemei hidroenergetice propuse: capacitate, producţie medie anuală de energie electrica, parametrii constructivi ai lucrărilor propuse (captarea, aductiunea, centrala, instalaţiile pentru asigurarea debitului minim de albie în aval), regim de exploatare, măsuri de apărare împotriva inundaţiilor şi de păstrare a echilibrului ecologic.A.8. Traversari cursuri de apa (drumuri, linii ferate, linii de înaltă tensiune şi telecomunicaţii, conducte de transport lichide sau gaze)1. Prezentarea debitelor caracteristice de calcul conform clasei de importanţa şi categoriei caii sau conductei.2. Calculul hidraulic al debuseelor traversarilor apelor de suprafaţa, traseele căilor de comunicaţii cu şanţurile de garda, podeţe, poduri şi alte lucrări care asigura scurgerea apelor de pe versanţi sau din interfluvii, cu prezentarea cotei celei mai coborate a intradosului lucrării de traversare.3. Descrierea lucrărilor, măsurilor şi responsabilităţilor pentru împiedicarea poluarii apelor de suprafaţa sau subterane datorită eventualelor defectiuni şi avarii la conducte, pentru apărarea împotriva inundaţiilor, pentru stabilizarea patului albiei în zona traversarii, cu menţionarea adîncimii de îngropare, precum şi a altor lucrări de protecţie a factorilor de mediu.A.9. Apărarea împotriva inundaţiilor1. Prezentarea clasei de importanţa a obiectivului principal, a obiectivelor colaterate şi conexe pentru întreg ansamblul ce urmează a fi aparat. În cazul unor obiective deja aparate, analiza se va face pentru verificarea necesităţii unor lucrări suplimentare de apărare, ca urmare a modificării clasei de importanţa datorită noului obiectiv.2. Modul în care categorii de ape (de suprafaţa, meteorice, de scurgere de pe versanţi, unde de viitura) acţionează asupra obiectivului: cantităţi, efecte (inundare, infiltratii, eroziune, colmatare, etc.).3. Descrierea soluţiilor de apărare, corelare cu prevederile de sistematizare din zona de amplasare a obiectivului, măsurile şi lucrările necesare, inclusiv sistemul de avertizare - alarmare a populaţiei.A.10. Amenajări ale litoralului Marii NegreConţinutul documentaţiei se va stabili după caz - în raport cu cel pentru consolidări maluri, evacuari ape uzate sau meteorice, amenajări portuare, depozitari, obiective de interes turistic, acţiuni de protecţie a naturii, foraje de studiu şi exploatare, trasee linii de telecomunicaţii, electricitate, conducte, centrale de valorificare a potenţialului energetic marin. Se va face descrierea lucrărilor şi măsurilor prevăzute pentru protecţia mediului.A.11. Evacuari în receptori naturali de ape geotermale sau minerale după utilizareConţinutul documentaţiei se va stabili după caz - în raport cu cel pentru cap. A.1. - lucrări de evacuareA.12. Navigaţie (porturi ecluze, etc.)1. Descrierea lucrărilor propuse cu elemente de dimensionare tehnologică, constructivă şi funcţională.2. Lucrări şi măsuri de protecţie ecologica: împotriva inundaţiilor, de prevenire a poluarii factorilor de mediu.A.13. Scheme cadru de amenajare a bazinelor hidrografice1. Descrierea lucrărilor propuse prin schema de amenajare, corelate funcţional cu prevederile diversele programe de dezvoltare teritorială, energetica, silvică, agricolă etc.2. Analiza posibilităţilor de cooperare cu lucrări existente în zona sau propuse a se realiza, cu evidentierea impactului asupra mediului.B. Factor de mediu: AerulB.1. Dispersie poluanti1. Prezentarea fluxului tehnologic cu debitele şi concentratiile de boxe, rezultate pe faze de fabricaţie, modul de colectare şi conducere a gazelor reziduale la instalaţiile de purificare, descrierea instalaţiilor de purificare cu elemente de dimensionare tehnologică şi a celor de dispersie.2. Evidentierea debitelor de gaze şi a concentratiilor substanţelor poluante intrate şi ieşite din instalaţiile de purificare, încadrare în prevederile studiului de dispersie a poluantilor şi în prevederile legale, date privind amplasarea obiectivului faţă de zonele locuite şi protejate.3. Modul de organizare a sistemului de supraveghere a calităţii gazelor emise şi aerului în zona.C. Factor de mediu: SolulC.1. Irigaţii1. Descrierea lucrărilor propuse: suprafaţa propusă irigarii, necesarul de apa, regimul de udare propuse debitul de dimensionare al captarii, modul de asigurare al sursei de apa, calitatea apei la sursa faţă de exigenţele folosinţei.2. Prezentarea lucrărilor de traversare a canalelor sau conductelor de transport a apei, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale.3. Reţeaua de puţuri hidrogeologice pentru urmărirea în timp a chimismului apelor subterane şi nivelurilor acestora.4. Prezentarea instalaţiilor de măsurare a debitelor şi a volumelor de apa prelevate.C.2. Desecări, drenaje1. Descrierea sistemului de desecare, suprafaţa agricolă ameliorata, provenienţă excesului de umiditate, bilanţul hidric, regimul lunar al cantităţilor de apa evacuate, debitul maxim de dimensionare şi regimul de funcţionare al evacuarilor.2. Verificarea capacităţii de primire a emisarului şi eventualele lucrări necesare capacităţii de preluare, precum şi cele de descărcare.3. Prezentarea lucrărilor de traversare a canalelor şi conductelor cu diguri, cursuri de apa şi vai naturale.4. Prognoza modificărilor regimului apelor subterane, cu lucrările ce decurg din aceasta precum şi prezentarea instalaţiilor de măsurare a debitelor şi volumelor de apa evacuate.C.3. Planul de organizare a teritoriului agricol1. Descrierea lucrărilor propuse, suprafeţe destinate organizării teritoriului, măsuri pentru sporirea potenţialului agricol pe baza respectării capacităţii de suport a mediului.2. Tehnologii de aplicare a unei agriculturi ecologice şi de cooperare cu diversi utilizatori ai terenului în zona.C.4. Combaterea eroziunii solului1. Descrierea lucrărilor propuse, suprafeţe destinate ameliorării, pe clase de eroziune şi de panta. Situaţia eroziunii solului şi a toreantialitatii pe ansamblul bazinului versant cu analiza efectului acestora asupra colmatarii, degradării şi erodarii terenurilor fertile.2. Corelarea lucrărilor propuse cu cele existente, în curs de proiectare şi prevăzute în fondul forestier, precum şi cu cele de amenajare a bazinelor hidrografice (apărarea împotriva colmatarii lacurilor de acumulare).3. Prezentarea dispozitivelor de măsurare a afectivului lucrărilor antierozionale propuse.D. Factor de mediu: SubsolulD.1. Foraje de studiu şi prospecţiuni geologice şi hidrogeologice1. Descrierea lucrărilor de foraje propuse cu caracteristicile acestora.2. Caracterizarea geomorfologica a zonei şi descrierea formatiunilor geologice şi a hidrogeologiei zonei. Măsuri prevăzute pentru apărarea împotriva inundarii în timpul execuţiei şi funcţionarii forajelor.D.2. Activităţi miniere de extracţie1. Caracterizarea zonei de amplasare şi a zacamantului propus excavatie sau extracţie.2. Elemente privind procesul tehnologic de exploatare: capacitatea anuală, perimetre şi adancimi de exploatare, tehnologia de extracţie, sortare, transport, depozitare.3. Lucrările de alimentare cu apa şi de evacuare ape uzate, depozite steril şi slamuri, cu asigurarea păstrării echilibrului ecologic.4. Lucrările necesare asigurării apărării împotriva apelor mari şi de redare în circuitul economic a suprafeţelor exploatate.E. Factor de mediu: PăduriE.1. Amenajarea torenţilor1. Descrierea lucrărilor propuse cu elemente caracteristice, situaţia actuala a degradărilor şi a torentialitatii reţelelor hidrografice din fondul forestier, debite solide de calcul.2. Corelarea lucrărilor propuse cu lucrările existente în fondul forestier, agricol, minier, cai de comunicaţie, etc.E.2. Cote anuale de tăieri şi suprafeţe de impadurit1. Descrierea lucrărilor propuse, suprafeţe şi volume prevăzute pentru tăiere şi impadurire.2. Corelarea cu lucrările existente în zona şi cu cele propuse a se amenaja în fondul agricol, de pasunat, precum şi pentru amenajări hidrotehnice.3. Măsurile prevăzute pentru menţinerea echilibrului ecologic în zona şi de protecţie a rezervaţiilor naturale.E.3. Amenajarea silvică1. Descrierea suprafeţei propuse amenajării şi tipul lucrărilor prevăzute.2. Măsuri de corelare cu alte lucrări executate şi propuse în fond agricol, de pasunat şi cu cele de amenajare hidrotehnica, în condiţii de menţinere şi ameliorare a calităţii factorilor de mediu.F. Factor de mediu: Ocrotirea naturiiF.1. Amplasarea obiectivelor de interes turisticConţinutul documentaţiilor va fi corelat cu cel de la A.1, A.9., B.1, precum şi cu prevederile schitelor de sistematizare teritorială.F.2. Acţiuni de protecţia naturii1. Prezentarea lucrărilor propuse pentru asigurarea conservării şi protejării obiectivului de interes ştiinţific.2. Măsurile necesare pentru a fi luate în zona pentru evitarea afectării obiectivului propus ocrotirii.G. Factor de mediu: Aşezări umaneG.1. Depozite, deşeuri (zguri, cenusi, steril, slamuri, reziduuri menajere, etc.)1. Descrierea tipului de deseu, compozitia fizico-chimica, modul de depozitare, soluţii de impermeabilizare pentru protecţia apelor subterane, lucrări de apărare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de viituri, scurgeri de pe versanţi, ploi maxime în zona depozitului, capacitatea depozitului.2. Măsuri speciale de punere în siguranţa a depozitului în caz de avarii sau accidente.3. Metodologia privind colectarea, sortarea, transportul, neutralizarea, recuperarea, valorificarea sau distrugerea deşeurilor.4. Asigurarea unor condiţii speciale de prevenire a poluarii mediului înconjurător pe parcursul întregului flux tehnologic.5. Lucrări şi măsuri de menţinere a stabilitatii depozitului.6. Reţea stationara de observatie a calităţii factorilor de mediu.G.2. Igiena mediului (zgomot, vibratii, salubrizare, igienizare, etc)1. Descrierea acţiunilor întreprinse pentru încadrarea în limitele admisibile stabilite prin normele legale în vigoare pentru asigurarea condiţiilor de confort şi igiena a populaţiei.2. Măsuri speciale pentru supravegherea calităţii factorilor de mediu.G.3. Plan sistematizare localităţi1. Prezentarea lucrărilor propuse în corelare cu prevederile schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice, cu dezvoltarea economico-socială şi tehnico-edilitara a localităţilor, precum şi cu măsurile de protecţie a mediului înconjurător.2. Măsuri de protejare a patrimoniului naţional.Menţiune: pentru alte tipuri de lucrări, nenominalizate în prezentul normativ, conţinutul documentaţiilor se va stabili, după caz, în raport cu cel al lucrărilor cuprinse în normativ, adaptandu-se corespunzător specificului obiectivului propus.  +  Anexa 1 LISTA ACTIVITĂŢILOR PENTRU CARE SE VA PREZENTA STUDIUL DE IMPACTI. Industria chimica1. Tratamentul produselor intermediare şi fabricarea de produse chimice.2. Fabricarea pesticidelor, produselor farmaceutice, produse de colorare şi lustruit, elastomeri şi peroxizi.3. Instalaţii de stocare a petrolului, produselor petrochimice şi chimice.4. Rafinarii de petrol brut, instalaţii de gazeificare şi lichefiere cu capacităţi mai mari de 500 tone de cărbune sau sisturi bituminoase, zilnic.5. Instalaţii chimice integrate.II. Industria produselor alimentare1. Industria uleiurilor vegetale şi a grasimilor animale.2. Industria conservelor.3. Fabricarea produselor lactate, berii, maltului, produselor zaharoase şi zahărului, fainurilor industriale, a fainii şi uleiului de peste.4. Abatoare.III. Industria textila, pielarie, industrializarii lemnului şi producerii hârtiei1. Fabricarea tesaturilor, a pastei, hârtiei, cartonului şi celulozei.2. Activitate de spalare, degresare, albire, vopsitorie a fibrelor.3. Activitate de tananti şi tabacarii.IV. Industria cauciucului1. Fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri.V. Industria extractiva1. Extractia de turba, minerale, huila şi lignit, gaz natural, minerale metalifere, sisturi bituminoase, instalaţii destinate extractiei azbestului.2. Instalaţii destinate fabricării cimentului, cocserii, prelucrării azbestului.3. Foraje geotermice, pentru alimentare cu apa, pentru stocare deşeuri nucleare.VI. Industria energetica1. Instalaţii industriale destinate producerii energiei electrice, aburului, apei calde.2. Instalaţii industriale destinate transportului şi stocării energiei, aburului şi apei calde.3. Instalaţii destinate stocării sau eliminării deşeurilor radioactive.4. Instalaţii pentru producerea, imbogatirea şi retratarea combustibililor nucleari.VII. Industria de prelucrare a metalelor1. Uzine siderurgice, turnatorii, forje, trefilare, laminoare.2. Tratamente de suprafaţa şi acoperiri metalice, ambutisare - decupare piese mari.3. Santiere navale, construcţii de material feroviar, amburisaje de fond cu explozivi, instalaţii de calcinare, construcţii metalice la cai de comunicaţie.VIII. Transporturi1. Construcţii de autostrăzi, cai navigabile, aeroporturi.IX. Agricultura-Silvicultura1. Proiecte de sistematizare rurală de exploatare agricolă intensiva de hidraulica agricolă, de reimpaduriri, defrisari.2. Piscicultura cu salmonide, recuperari terenuri.X. Industria sticlei1. Fabricarea sticlei.XI. Proiecte de infrastructura1. Lucrări de amenajare urbana a zonelor industriale, hidrotehnica, conducte transport gaze şi lichide, amenajări de agrement.2. Instalaţii de eliminare a deşeurilor toxice şi periculoase, staţii de epurare ape uzate, prelucrarea şi depozitarea namolurilor reziduale, bancuri de încercare pentru motoare, turbine sau reactoare, fabricare şi încărcare explozivi, ateliere de ecarisaj.-------