PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2006de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 11 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006.
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 48, 50, 53 și 56 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 6 alin. (9) și ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, execuția lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele se face numai în baza avizului de gospodărire a apelor sau a notificărilor de începere a execuției, iar punerea în funcțiune a acestor lucrări se face în baza autorizației de gospodărire a apelor sau a notificărilor de punere în funcțiune a investiției. În perioada premergătoare începerii investiției, în perioada de realizare a investiției și după punerea în funcțiune a construcțiilor și instalațiilor care au făcut obiectul investiției pot apărea situații în care sunt necesare modificarea sau retragerea avizului de gospodărire a apelor și, respectiv, modificarea sau retragerea autorizației de gospodărire a apelor.II.1. Abrogat. (la 25-07-2019, Punctul II.1. a fost abrogat de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 25-07-2019, Articolul 2 din Punctul II.1. Procedura de modificare a avizelor de gospodărire a apelor a fost abrogat de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 25-07-2019, Articolul 3 din Punctul II.1. Procedura de modificare a avizelor de gospodărire a apelor a fost abrogat de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 ) II.2. Abrogat. (la 25-07-2019, Punctul II.2. a fost abrogat de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 25-07-2019, Articolul 4 din Punctul II.2. Procedura de retragere a avizelor de gospodărire a apelor a fost abrogat de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 ) III.1. Procedura de modificare a autorizațiilor de gospodărire a apelor  +  Articolul 5Autorizația de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:a) la modificarea parametrilor de capăt autorizați în legătură cu prelevarea și evacuarea apelor și/sau modificarea instalațiilor tehnologice sau a procesului de fabricație;b) la evacuarea indirectă a substanțelor periculoase aparținând familiilor și grupelor de substanțe din lista I, prevăzute conform anexei B la Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005;c) în cazul apariției unor noi acte normative care conduc la necesitatea modificării valorilor indicatorilor de calitate a apelor;d) în cazul în care rezultatele activității de monitoring al calității apelor sau de inspecție a apelor arată că activitățile autorizate conduc la poluarea cu substanțe periculoase și prioritar periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005;e) în vederea asigurării în mod echitabil și eficient a cerințelor de apă nou-apărute sau care trebuie satisfăcute cu prioritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;f) în cazul instituirii unor zone protejate, promovate prin acte normative;g) în caz de forță majoră, al unor calamități naturale intervenite asupra instalațiilor folosinței de apă sau datorită schimbărilor naturale privind resursa de apă.  +  Articolul 6(1) Modificarea autorizațiilor de gospodărire a apelor se face, după caz, la solicitarea titularului sau la inițiativa autorității de gospodărire a apelor.(2) Solicitarea de modificare a autorizației de gospodărire a apelor se face prin completarea unui formular, conform modelului prezentat în anexa nr. 2c), ce va fi însoțit de o documentație tehnică de fundamentare, întocmită conform legislației în vigoare, de către instituții publice sau private, abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene.(3) Modificarea autorizației de gospodărire a apelor în condițiile prevăzute la art. 5 se realizează prin emiterea de către Administrația Națională "Apele Române" sau de către unitatea sa teritorială a unei autorizații de gospodărire a apelor modificatoare, în baza unui proces-verbal de constatare semnat de reprezentantul emitentului și de reprezentantul utilizatorului de apă.(4) Eliberarea autorizației de gospodărire a apelor modificatoare se realizează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la constatarea uneia dintre situațiile menționate la alin. (1).III.2. Procedura de retragere a autorizațiilor de gospodărire a apelor  +  Articolul 7Autorizația de gospodărire a apelor poate fi retrasă de către emitent, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:a) la nerespectarea prevederilor programelor etapizate sau a condițiilor prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor din vina titularului acesteia sau a administratorului lucrărilor care fac obiectul autorizației;b) la nerespectarea în mod sistematic a regulamentului de exploatare ce face parte integrantă din autorizația de gospodărire a apelor;c) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundațiilor ori pentru securitatea publică;d) în caz de pericol cu efecte semnificative asupra mediului acvatic, ca urmare a poluării sistematice a resurselor de apă sau în cazul producerii unei poluări accidentale;e) în cazul în care rezultatele activității de monitoring al calității apelor sau de inspecție a apelor arată că activitățile autorizate conduc la poluarea cu substanțe periculoase și prioritar periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005.  +  Articolul 8(1) Retragerea autorizației de gospodărire a apelor, în condițiile Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile art. 5 din prezenta procedură, se face de către emitent, printr-o decizie, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de către personalul cu atribuții de inspecție conform legii.(2) Retragerea autorizației de gospodărire a apelor atrage pierderea drepturilor obținute în baza acesteia, precum și obligativitatea încetării activității folosinței ori exploatării lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele.(3) Decizia de retragere a autorizației de gospodărire a apelor se comunică beneficiarului acesteia.(4) După încetarea condițiilor care au dus la retragerea autorizației de gospodărire a apelor, beneficiarul poate solicita eliberarea unei noi autorizații de gospodărire a apelor, în condițiile legii.  +  Articolul 9În cazul retragerii autorizației de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligația să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.  +  Articolul 10(1) În cazul scoaterii din funcțiune a folosinței de apă și de renunțare la dreptul de folosire a apelor, titularul autorizației de gospodărire a apelor va completa un formular, conform modelului prezentat în anexa nr. 2d). La primirea solicitării, emitentul autorizației are obligația ca în termen de 10 zile să înștiințeze titularul acesteia asupra retragerii autorizației de gospodărire a apelor.(2) Operatorul/proprietarul folosinței de apă va prezenta un program de conservare sau, după caz, de demolare a obiectelor folosinței și de refacere a condițiilor inițiale.(3) Lucrările de conservare sau, după caz, de demolare vor fi supuse avizării din punctul de vedere al gospodăririi apelor, în baza unei documentații tehnice de fundamentare, întocmită conform legislației în vigoare, de către instituții publice sau private, abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene.IV. Dispoziții finale  +  Articolul 11(1) Pentru modificarea ori retragerea avizului sau a autorizației de gospodărire a apelor se percep tarife conform prevederilor legale.(2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor și autorizațiilor modificatoare este stabilită în anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Anexele nr. 2a), 2b), 2c) și 2d) fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 2a)Abrogată. (la 25-07-2019, Anexa nr. 2a) a fost abrogată de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 2b)Abrogată. (la 25-07-2019, Anexa nr. 2b) a fost abrogată de Litera d), Articolul 5 din ORDINUL nr. 828 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 2c)
  SOLICITARE
  de modificare a autorizației de gospodărire a apelor
  Către
  ...............................................................
  (Administrația Națională "Apele Române"/Direcția apelor/S.G.A.)
  În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,a) subsemnatul, .......(numele și prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cărții de identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ........, domiciliat în localitatea ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., ap. .... , telefon ....., fax .......;b) .....(denumirea societății comerciale/regiei autonome)......, codul fiscal nr. ......, înregistrată la registrul comerțului cu nr. ....., telefon ...., fax ....., cu sediul în localitatea ......, str. ...... nr. ....., județul ....., prin reprezentantul său .....(numele și prenumele)....., în calitate de ....(titularul autorizatiei)...., solicită modificarea Avizului de gospodărire a apelor nr. ..... din ....., emis de ......., pentru folosință de apa ....(denumirea folosinței de apa)...... din bazinul hidrografic .........., pe râul ...........Pretenție de confidențialitate .................... .Subsemnatul, ..........., declar pe propria răspundere că documentația pentru care se solicită modificarea autorizației de gospodărire a apelor a fost întocmită conform normativelor de conținut, iar lucrările/construcțiile/instalațiile îndeplinesc condițiile necesare de asigurare a gospodăririi raționale a apelor și protecției resurselor de apă împotriva poluării, potrivit reglementărilor în vigoare.Anexăm în două exemplare documentația tehnică însoțită de următoarele acte necesare .............(denumirea actelor, numărul și data emiterii)......Data .............L.S. .............................(funcția, numele și semnătura) Notă
  Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosinței de apă este o persoană fizică.
  Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul folosinței de apă este o persoană juridică.
   +  Anexa nr. 2d)
  SOLICITARE
  de retragere a autorizației de gospodărire a apelor
  Către
  ..............................................................
  (Administrația Națională "Apele Române"/Direcția apelor/S.G.A.)
  În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,a) subsemnatul, .......(numele și prenumele solicitantului)......, posesor al buletinului/cărții de identitate seria ...... nr. ......, cod numeric personal ........, domiciliat în localitatea ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., ap. .... , telefon ....., fax .......;b) .......(denumirea societății comerciale/regiei autonome)......., codul fiscal nr. ......, înregistrată la registrul comerțului cu nr. ......, telefon ....., fax ...., cu sediul în localitatea ......., str. ...... nr. ...., județul ......, prin reprezentantul său .........(numele și prenumele)......, în calitate de .......(titularul autorizației)....., solicită retragerea Autorizației de gospodărire a apelor nr. ..... din ...., emisă de .........., pentru folosința de apă ......(denumirea folosinței de apă)..... din bazinul hidrografic ......., pe râul ......., ce este în funcțiune de la data de ....... .Subsemnatul, ..........., declar pe propria răspundere că încetarea activității nu are un impact negativ asupra apelor.Data ............L.S. ..............................(funcția, numele și semnătura) Notă
  Lit. a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiție este o persoană fizică.
  Lit. b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de investiție este o persoană juridică.