PROCEDURĂ din 11 ianuarie 2006de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 3 februarie 2006    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 11 ianuarie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 108 din 3 februarie 2006.
    I. Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 48, 50 și 58 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, punerea în funcțiune a lucrărilor pe ape sau în legătură cu apele, precum și a celor de eliminare ori depozitare a substanțelor periculoase, care pot duce la evacuarea indirectă în ape, se poate face în baza autorizației de gospodărire a apelor.(2) După punerea în funcțiune a construcțiilor și instalațiilor care au făcut obiectul investiției pot apărea situații în care este necesară suspendarea temporară a autorizației de gospodărire a apelor.II. Procedura de suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor  +  Articolul 2(1) Autorizația de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:a) dacă nu s-au respectat condițiile impuse în autorizația de gospodărire a apelor;b) dacă lucrările, construcțiile și instalațiile autorizate nu prezintă siguranță în exploatare, atât cu privire la rezistența structurilor, cât și la eficiența tehnologiilor adoptate;c) pentru abateri repetate sau grave de la condițiile de folosire ori de evacuare a apei, prevăzute în autorizație, precum și în cazul în care utilizatorul nu realizează condițiile de siguranță în exploatare, ca și alte măsuri stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor și de Administrația Națională "Apele Române";d) în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care amenință sănătatea populației sau produce pagube ecologice.(2) În cazul situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), autoritatea publică centrală în domeniul apelor poate dispune și oprirea activității poluatorului sau a instalației care provoacă poluarea apelor, până la înlăturarea cauzelor acesteia.  +  Articolul 3(1) Decizia de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor aparține autorității de gospodărire a apelor, emitentă a autorizației de gospodărire a apelor.(2) Constatarea neîndeplinirii condițiilor din autorizația de gospodărire a apelor se face printr-un proces-verbal de constatare încheiat de personalul cu atribuții de inspecție conform legii, în prezența beneficiarului. Dacă acesta lipsește, procesul-verbal de constatare poate fi încheiat în lipsă, transmițându-se ulterior acestuia pentru însușire.(3) Procesul-verbal va prevedea un termen până la care se va remedia situația constatată, în cazul neremedierii urmând să se dispună suspendarea temporară a autorizației.(4) Refuzul beneficiarului de a semna va fi consemnat în procesul-verbal, în prezența unui martor.(5) În cazul în care în termenul prevăzut în procesul-verbal nu se remediază situația constatată anterior, autoritatea emitentă a autorizației emite o somație care va fi adusă la cunoștința beneficiarului. În somație se va specifică o perioadă de timp de maximum 6 luni în care beneficiarul trebuie să remedieze situația neconformării cu autorizația de gospodărire a apelor.(6) La expirarea termenului prevăzut în somație, autoritatea de gospodărire a apelor emitentă ia decizia de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor, pe care o comunică în scris beneficiarului.(7) Decizia de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor conține obligativitatea funcționării utilizatorului în regim minim pe durata suspendării temporare.  +  Articolul 4Termenul maxim de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor este de 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare, dar nu mai mare decât termenul de valabilitate a autorizației care se suspendă.  +  Articolul 5În situația în care autoritatea de gospodărire a apelor emitentă constată că la încetarea perioadei de suspendare temporară beneficiarul nu se conformează prevederilor legale, se procedează la retragerea autorizației de gospodărire a apelor.  +  Articolul 6Reluarea valabilității autorizației de gospodărire a apelor după suspendarea temporară se face prin decizia emitentului, pe baza solicitării titularului și a procesului-verbal de constatare a încetării cauzelor care au dus la suspendare, încheiat de personalul cu atribuții de inspecție, conform legii, în prezența beneficiarului.  +  Articolul 7(1) În cazul în care remedierea situației impune realizarea de lucrări supuse procedurii de avizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza folosința de apă pe baza unei noi documentații de fundamentare.(2) Documentațiile tehnice pe baza cărora se solicită reautorizarea vor fi întocmite conform legislației în vigoare și vor fi elaborate de instituții publice sau private, abilitate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor ori de o autoritate competentă din statele Uniunii Europene.  +  Articolul 8Pe perioada suspendării temporare a autorizației de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligația să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.III. Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) Pentru reluarea valabilității autorizației de gospodărire a apelor după încetarea cauzelor care au condus la suspendarea temporară, se percep tarife conform prevederilor legale pentru autorizarea unei folosințe de apă.(2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a autorizației de gospodărire a apelor este stabilită în anexa nr. 7 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.