ORDIN nr. 1.888 din 3 iulie 2019privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 316, 317 și 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform comunicat de Ministerul Finanțelor Publice prin Adresa nr. 783.610 din 27 iunie 2019,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/î.a.c.i., prevăzut în anexa nr. 6.(2) În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.2. Articolele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor de la art. 1, 2 și 2^1 sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.4. La anexa nr. 3, la Instrucțiunile de completare a formularului „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)“, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:Formularul «Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)» se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.5. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.6. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVStructurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 3 iulie 2019.Nr. 1.888.  +  Anexa nr. 1*)*) Formularul din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 631/2016)
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni
  a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii,
  precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)“
  Declarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091), denumită în continuare declarație, se depune de către:a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b)-d) sau alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), c) sau d) ori a alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;c) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), b) sau d) ori a alin. (2) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor;e) persoana impozabilă care, după încetarea situației de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.A. Felul declarațieiSe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Declarația de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.În cazul declarației de înregistrare se marchează, după caz, lit. a), b) sau c), după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. Date de identificare a contribuabilului1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea inițială.Atenție! Acest cod este valabil și se utilizează numai pentru achiziții intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau pentru livrări intracomunitare de bunuri efectuate de agricultori.Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial potrivit art. 317 din Codul fiscal, anterior inactivării.2. Denumire/Nume și prenume - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei care efectuează achiziții intracomunitare (contribuabilul) sau ale agricultorului care efectuează livrări intracomunitare de bunuri.3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.C. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu „X“ în cazul în care declarația este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului, precum și adresa acestuia.D. Date privind vectorul fiscalI. Înregistrare în scopuri de TVA1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România și de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.5. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de produse agricole efectuate de un agricultor - se marchează cu „X“ de către persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor.6. Înregistrarea, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, în situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, dacă a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, pentru că au fost declarate în inactivitate fiscală, dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal.II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de achiziții, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opțiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.1a) și 2a). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.1b) și 2b). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.Toate sumele vor fi înscrise în lei.1c) și 2c). Nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziții de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) și c) - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operațiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.5. Anularea înregistrării pentru agricultorii care au fost înregistrați pentru livrări intracomunitare cu produse agricole - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri conform art. 317 din Codul fiscal.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 631/2016)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 631/2016)Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelorI. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091) 1. Denumire: „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)“2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA și la eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau servicii sau pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094) 1. Denumire: Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. Se utilizează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal competent;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/0963. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.VI. Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/î.a.c.i.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru: soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11), depuse de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.----