ORDIN nr. 625 din 28 iunie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 10 iulie 2019  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 881 din 28.06.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 56 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, poziția nr. 99 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  99L01XC18.1PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici - monoterapie
  2. În tabel, după poziția nr. 111 se introduc patru noi poziții, pozițiile nr. 112-115, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  112L014AE.PPIRFENIDONUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  113L014AE.NNINTEDANIBUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  114L01XE12VANDETANIBUM - Carcinom medular tiroidian
  115L01XC18.3PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici în asociere cu Pemetrexed și derivat de platină
  3. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 2, 3, 14, 23, 24, 26, 47, 48, 58, 80, 81, 83, 86, 91, 99 și 100 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-16 la prezentul ordin.4. După formularul specific corespunzător poziției nr. 111 se introduc patru noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor nr. 112-115, prevăzute în anexele nr. 17-20 la prezentul ordin.
   +  Articolul IIAnexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 566 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  București, 28 iunie 2019.Nr. 625.  +  Anexa nr. 1-20ANEXEprivind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționalede Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentruverificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeuticepentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1 omega și (**)1 β din Lista cuprinzând denumirilecomune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cusau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurărisociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelorcare se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernuluinr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmiterea acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate