REGULAMENT din 6 martie 2000privind forma, conţinutul şi alte detalii ale notificării unui ajutor de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 24 martie 2000    Introducere Elaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autorităţile publice sau de organismele care administrează surse ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piaţa în care preţurile produselor şi tarifele serviciilor sunt reglate de cerere şi oferta.Orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei. Fără autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.Principalele elemente care caracterizează un ajutor de stat sunt: (i) constituie un avantaj; (îi) este furnizat din surse de stat de către autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului; (iii) favorizează numai anumiti agenţi economici sau producţia numai a anumitor bunuri sau servicii; (iv) distorsioneaza semnificativ concurenta şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte. Cu privire la elementele menţionate se fac următoarele precizări:(i) Avantajul poate fi sau nu poate fi acordat în mod gratuit. Acesta se realizează prin decizia unei autorităţi publice sau a altui organism care administrează resurse ale statului, decizie prin care acestea, în îndeplinirea obiectivelor lor economice sau sociale, oferă anumite resurse sau privilegii unor agenţi economici - persoane fizice sau juridice. Forma specifică pe care o ia avantajul respectiv nu este relevanta pentru încadrarea ca ajutor de stat.(îi) Este ajutor de stat orice măsură care conferă avantaje acordate atât direct, de către autorităţile publice, cat şi indirect, de către organisme aflate în afară structurilor guvernamentale, cu condiţia ca originea ajutorului sa o constituie sursele de stat. Noţiunea stat trebuie inteleasa, în sens larg, ca incluzând atât autorităţile publice centrale, cat şi pe cele locale. În ceea ce priveşte sintagma alte organisme, acestea pot fi atât publice, cat şi private, cum ar fi, de exemplu: instituţiile financiare şi de credit, asociaţiile profesionale sau chiar societăţile comerciale. Important este ca măsura respectiva să poată fi atribuită statului şi să fie finanţată din resurse ale acestuia. Prima condiţie este să se determine dacă organismul în cauza acţionează independent sau comportamentul sau este dictat de stat, în virtutea unor drepturi de supervizare sau a unei influente determinante a acestuia. Cea de a doua condiţie trebuie să determine dacă ajutorul este finanţat din surse de stat fie direct, fie indirect. Practica internationala în acest domeniu considera ca o măsura care, fie direct, fie indirect, este initiata de stat şi care conferă un avantaj unuia sau mai multor agenţi economici, dar care nu impune nici o sarcina suplimentară asupra bugetului de stat, nu constituie ajutor de stat.(iii) Pentru ca măsura sa constituie ajutor de stat trebuie să satisfacă şi criteriul selectivitatii, adică de ea trebuie să beneficieze doar anumiti agenţi economici sau anumite bunuri, servicii ori regiuni. Tocmai aceasta diferentiaza măsurile de ajutor de stat de măsurile cu caracter general economic care se aplică tuturor agenţilor economici şi sectoarelor de activitate şi care fac parte din politica economică la un moment dat. Sfera de cuprindere a acestei prevederi este extrem de larga: beneficiarii ajutorului de stat pot să fie agenţi economici, indiferent de forma de proprietate, din orice ramura a economiei şi care desfăşoară orice activitate care le aduce un câştig, fără excepţie, fie ea de natura comercială, culturală, în producţia propriu-zisa, în servicii sau în distribuţie.(iv) Toate cele de mai sus definesc noţiunea ajutor de stat care, în consecinţa, trebuie notificat. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denatureaza semnificativ mediul concurential normal şi afectează aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul şi scopul notificării ajutorului de stat (1) Autorităţile publice sau alte organisme care administrează surse de stat au obligaţia, în calitate de furnizor, sa notifice Consiliului Concurentei orice intenţie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent. Beneficiarii nu se pot adresa direct Consiliului Concurentei. (2) Dacă acelaşi furnizor intenţionează sa acorde mai multe ajutoare de stat, fiecare dintre acestea trebuie să fie notificat la Consiliul Concurentei, pentru a obţine autorizarea lor. (3) Notificarea unui ajutor de stat permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibilitatea acestuia cu un mediu concurential normal prin evaluarea, pe de o parte, a efectelor pozitive asupra dezvoltării anumitor activităţi economice sau a anumitor zone economice şi, pe de altă parte, a efectelor negative asupra concurentei.  +  Articolul 2Excepţii (1) Sunt exceptate de la obligaţia notificării ajutoarele de stat care se situeaza sub pragul valoric prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumita în continuare lege, sau se încadrează în una dintre categoriile exceptate prin regulamentul adoptat în baza art. 21 alin. (1) din lege. (2) În cazul în care o schema de ajutor de stat a fost deja autorizata de Consiliul Concurentei, alocarile specifice de ajutoare, parte a acesteia, vor fi considerate ca autorizate, cu excepţia celor pentru care Consiliul Concurentei a impus, prin decizia privind schema de ajutor, obligaţia notificării.  +  Capitolul 2 Notificarea ajutorului de stat  +  Articolul 3Ajutoarele de stat supuse notificării (1) Sunt supuse autorizării şi trebuie să fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat, sub oricare dintre formele menţionate de lege şi indiferent de beneficiar. (2) În cazul în care furnizorul intenţionează sa modifice un ajutor de stat existent, notificarea, în vederea obţinerii unei decizii de autorizare, se face ca şi pentru un ajutor nou, menţionându-se în notificare ca este vorba de modificarea unui ajutor existent. (3) Sunt supuse, de asemenea, autorizării şi trebuie să fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat care, în condiţiile art. 3 alin. (2) din lege, nu sunt considerate ajutoare existente. Acestea sunt alocarile specifice de ajutoare în cadrul unei scheme de ajutor autorizate, pentru care Consiliul Concurentei a solicitat în mod expres, în decizia sa privind autorizarea schemei de ajutor, notificarea lor. În acest caz notificarea se va face ca şi pentru un ajutor individual. (4) Notificarea unui ajutor de stat se depune la Consiliul Concurentei de către furnizor cu suficient timp înainte de data avută în vedere pentru acordarea acestuia, ţinând seama de termenele legale în care Consiliul Concurentei are obligaţia să se pronunţe.  +  Articolul 4Forma notificării ajutorului de stat (1) Notificarea ajutoarelor de stat menţionate mai sus se face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat, prevăzut în anexa nr. 1, şi, după caz, prin furnizarea informaţiilor specifice pentru ajutoarele de stat acordate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-h) din lege, cuprinse în anexa nr. 2. (2) Formularul de notificare trebuie să fie completat cu date şi informaţii exacte, corecte şi complete, pentru a permite Consiliului Concurentei sa evalueze compatibilitatea ajutorului de stat pentru care se solicita autorizarea cu dispoziţiile legii. Formularul de notificare se semnează de reprezentanţii legali ai furnizorului şi va cuprinde în anexa documentele justificative menţionate în textul acestuia. (3) Pentru completarea formularului de notificare furnizorul ajutorului poate colabora cu beneficiarul acestuia. (4) Dacă acelaşi furnizor acorda mai multe ajutoare de stat, va depune pentru fiecare un formular de notificare distinct.  +  Articolul 5Transmiterea notificării ajutorului de stat (1) Notificarea ajutorului de stat se face prin înaintarea la Consiliul Concurentei a formularului de notificare însoţit de documentele justificative în 3 exemplare. Transmiterea notificării la Consiliul Concurentei poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalităţi: a) personal, contra semnatura de primire (număr de înregistrare); b) prin posta, cu confirmare de primire. (2) Informaţiile necesare pentru o eventuala completare a notificării pot fi transmise şi prin fax. În acest caz, se considera ca informaţiile au fost primite de Consiliul Concurentei în ziua în care au fost transmise.  +  Articolul 6Notificarea efectivă a ajutorului de stat (1) După primirea formularului de notificare a ajutorului de stat Consiliul Concurentei va analiza informaţiile furnizate. În cazul în care constata ca informaţiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, în termen de 20 de zile de la primirea notificării Consiliul Concurentei va cere completarea acestora. (2) Notificarea va deveni efectivă la data când informaţiile cuprinse în formularul de notificare sunt exacte şi complete. Consiliul Concurentei va comunică în scris furnizorului data la care notificarea a devenit efectivă. De la această dată încep să curgă termenele prevăzute la art. 9 din lege, în care Consiliul Concurentei trebuie să ia o decizie motivată. (3) Ori de câte ori va considera necesar Consiliul Concurentei poate solicita, în temeiul dispoziţiilor art. 11 din lege, informaţii de la potentialii beneficiari sau de la alte persoane, în vederea luării unei decizii motivate. (4) În cazul în care în termen de 20 de zile de la primirea notificării Consiliul Concurentei nu solicita completarea acesteia, data la care notificarea devine efectivă este cea la care Consiliul Concurentei a înregistrat-o. (5) Decizia de autorizare a unui ajutor de stat va fi anulată de Consiliul Concurentei, dacă ulterior autorizării se constată că a fost emisă pe baza unor informaţii incorecte transmise de furnizor. Anularea deciziei de autorizare se va face după ascultarea argumentelor furnizorului ajutorului de stat.  +  Articolul 7Modificări (1) Dacă ulterior notificării, dar înainte de luarea unei decizii de către Consiliul Concurentei, furnizorul modifica termenii în care va acorda ajutorul de stat, aceste modificări vor fi aduse neîntârziat, în scris, la cunoştinţa Consiliului Concurentei. Dacă modificările afectează ajutorul de stat, astfel încât acesta prezintă trăsăturile unui nou ajutor, diferit de cel notificat iniţial, Consiliul Concurentei va informa furnizorul asupra acestui aspect, solicitandu-i fie sa modifice formularul de notificare, fie să depună o noua notificare. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod similar şi în cazul modificării unui ajutor existent.  +  Articolul 8Retragerea notificării ajutorului de stat (1) Atunci când renunţa la acordarea ajutorului de stat notificat, furnizorul îşi poate retrage notificarea înaintată la Consiliul Concurentei. Retragerea poate surveni oricând, dar nu mai târziu de momentul în care Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile prevăzute la art. 12 alin. (2) din lege. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Consiliul Concurentei va lua act de manifestarea de voinţa a furnizorului şi va închide cazul, chiar şi atunci când s-a declansat o investigatie, prin decizie.  +  Articolul 9Notificarea ajutorului de stat ilegal (1) Furnizorul unui ajutor de stat ilegal, acordat fără a fi fost notificat la Consiliul Concurentei, poate să îl notifice pentru a fi autorizat. (2) Consiliul Concurentei va primi şi va analiza notificarea unui ajutor de stat ilegal, fără ca aceasta sa împiedice aplicarea dispoziţiilor art. 17 şi ale art. 19 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din lege sau continuarea unei proceduri iniţiate în baza acestor dispoziţii.  +  Articolul 10Drepturile terţilor (1) Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu acordarea unui ajutor de stat nou sau cu modificarea unui ajutor existent, la solicitarea Consiliului Concurentei sau din proprie iniţiativă, va prezenta punctul sau de vedere. (2) Ori de câte ori Consiliul Concurentei considera necesar va face publică existenta notificării intentiei de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 11 (1) Calculul termenelor se face în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedura civilă. (2) În ceea ce priveşte procedura de analiza şi de luare a deciziilor, în cazul notificării unui ajutor de stat sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament. (4) Prezentul regulament a fost elaborat pe baza dispoziţiilor legii, va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------FORMULARde notificare a ajutorului de stat  +  Capitolul 1 Date şi informaţii cu caracter general1. Autoritatea publică/organismul care acorda ajutorul de stat (denumirea; adresa; persoana de contact: numele şi prenumele, funcţia, telefon, fax)2. Nivelul la care este administrat ajutorul de stat (central; regional; altele, specificati care)3. Forma sub care se acordă ajutorul de stat: a) ajutor de stat individual; b) schema de ajutor de stat.4. Baza legală pentru acordarea ajutorului de stat; se va ataşa o copie de pe baza legală pentru acordarea ajutorului de stat (hotărâre a Guvernului, ordonanţa de urgenţă a Guvernului, ordonanţa a Guvernului, ordin etc.) sau proiectul acesteia, după caz5. Modalităţi concrete de acordare a ajutorului de stat: a) subvenţie, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare şi a sursei de finanţare; b) subvenţie pentru export, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare şi a sursei de finanţare; c) anularea de datorii (forma concretă a datoriei, perioada în care a fost înregistrată şi cuantumul acesteia); d) preluarea pierderilor (suma şi perioada în care s-au înregistrat); e) exceptari de la plata taxelor şi impozitelor, cu precizarea fiecărei taxe şi/sau a fiecărui impozit, a perioadei de exceptare şi a sumei estimate pe fiecare an şi pe total perioada; f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor, cu precizarea fiecărei taxe şi/sau a fiecărui impozit, în ce consta reducerea, care este perioada pentru care se acordă reducerea şi suma estimată pe fiecare an şi pe total perioada; g) amânări de la plata taxelor şi a impozitelor, cu precizarea fiecărei taxe şi/sau a fiecărui impozit, a duratei şi perioadei de acordare a amânării şi a sumei estimate pe fiecare an şi pe total perioada; h) renunţarea la obţinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice administrate preferenţial, precizându-se:- cuantumul fondurilor utilizate;- natura veniturilor;- valoarea venitului normal care s-ar realiza anual şi pe întreaga perioadă;- valoarea venitului realizat, în condiţii preferenţiale, anual şi pe întreaga perioadă;- diferenţa - venit la care se renunţa - anual şi pe întreaga perioadă.De exemplu:----------- - acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale:. valoarea împrumutului acordat şi durata pentru care este acordat;. venitul normal care s-ar realiza din dobânda în cota (%) de ..., practicată la nivelul pieţei, anual şi pe întreaga perioadă;. venitul care se va realiza din dobânda preferentiala în cota (%) de ..., anual şi pe întreaga perioadă;. venitul la care s-a renunţat (diferenţa de dobânda), anual şi pe întreaga perioadă;- participari cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale:. justificarea investiţiei la care se participa;. capitalul investit;. rata profitului care s-ar obţine dintr-o investiţie în condiţii normale de către un investitor privat prudent;. rata profitului din investiţia la care se participa;. diferenţa dintre ratele profitului;. suma profitului la care se renunţa, anual şi pe întreaga perioadă; i) garanţii acordate de stat sau de alte autorităţi publice; cuantificati avantajele obţinute pe aceasta cale; j) reduceri de preţ la bunurile furnizate şi/sau la serviciile prestate:. se vor specifică produsele furnizate, respectiv serviciile prestate;. se va menţiona furnizorul produselor, respectiv prestatorul serviciului (regie autonomă, societate naţionala sau alte organisme care administrează fonduri publice);. se va menţiona valoarea la preţul de piaţa al produselor, respectiv la tariful de plată al serviciilor respective;. valoarea acestora la preţurile, respectiv la tarifele efective, la care au fost livrate/prestate;. diferenţa dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunţa, anual şi pe întreaga perioadă; k) venituri la care se renunţa din vânzarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului:. se va descrie terenul supus vânzării - suprafaţa, amplasare, amenajări, drumuri de acces etc.;. valoarea la preţul pieţei;. valoarea la preţul efectiv la care se va realiza tranzacţia;. diferenţa dintre cele doua valori, respectiv venitul la care se renunţa; l) alte modalităţi prin care se acordă ajutorul de stat.6. Acorduri internaţionale la care România este parte şi care sunt relevante pentru domeniul în care se acordă ajutorul de stat7. Metodele de monitorizare şi de control cu ajutorul cărora furnizorul se asigura ca ajutorul de stat va respecta condiţiile şi obiectivele stabilite.  +  Capitolul 2 Date şi informaţii privind ajutorul de stat individual8. Date de identificare pentru beneficiarul ajutorului de stat individual:- denumirea şi sediul;- persoana de contact (funcţia, telefon, fax);- capitalul social;- structura actionariatului/deţinătorilor de părţi sociale, cu indicarea acţionarilor semnificativi.9. Rezultatele economico-financiare pe baza datelor din bilanţ pe ultimii 3 ani:- cifra de afaceri totală;- cifra de afaceri realizată pe piaţa României;- profitul/pierderi înregistrat/înregistrate pe piaţa României.Se ataşează o copie de pe bilanţul contabil al beneficiarului din ultimul an. Dacă nu este finalizat bilanţul ultimului an, se anexează balanţa la 31 decembrie.10. Activitatea desfăşurată şi informaţii despre piaţa: a) descrieti succint activitatea de baza desfăşurată; b) descrieti pe scurt activităţile secundare (auxiliare) desfăşurate; c) specificati produsele fabricate/serviciile prestate; d) precizati aria geografică în care sunt comercializate/prestate produsele/serviciile; e) principalii concurenţi ai beneficiarului de ajutor de stat; f) cota de piaţa a beneficiarului de ajutor de stat; g) orice alte informaţii care ar putea ajuta la definirea pieţei produsului şi a pieţei geografice11. Ajutoare de stat primite în ultimii 3 ani:Se vor menţiona modalităţile concrete de acordare a ajutorului de stat de care a beneficiat, pe modalităţile concrete menţionate la pct. 5, cu precizarea sumei ajutorului de stat primit anual şi per total.12. Scopul ajutorului de stat individual şi justificarea acestuia: a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare; b) ajutor pentru întreprinderi mici şi mijlocii; c) ajutor pentru protecţia mediului înconjurător; d) ajutor pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă; e) ajutor acordat sectoarelor în care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat; f) ajutor pentru dezvoltare regionala, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999; g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999; h) ajutor pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural; i) ajutor pentru promovarea sănătăţii şi învăţământului; j) combinatii ale celor de mai sus.Pentru aceste ajutoare de stat, cu excepţia celor prevăzute la lit. i) şi j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat cu informaţiile specifice prevăzute în anexa nr. 2.13. Precizati dacă ajutorul de stat, în oricare dintre cazurile prevăzute la pct. 12, se acordă unui agent economic în cadrul unei acţiuni de privatizare cu un investitor strategic străin sau român. Descrieti pe scurt operaţiunea.14. Pentru ajutorul de stat acordat agentului economic în scopul şi cu justificarea prevăzute la pct. 12: a) prezentaţi schematic modul în care este organizată activitatea agentului economic şi a grupului de care acesta aparţine; b) precizati dacă beneficiarul se afla sau nu se afla într-o situaţie dificila; dacă se afla, detaliati; c) dacă furnizorul ajutorului de stat leagă acordarea lui de existenta unui plan de redresare/restructurare a activităţii beneficiarului, altul decât programul de restructurare prevăzut pentru sectoarele în care exista probleme de supracapacitate, prezentaţi-l; planul trebuie să se refere, în principal, la:- măsurile de restructurare, durata realizării şi costul total;- graficul de implementare a acţiunilor de restructurare şi eşalonarea costurilor aferente;- proiectul contului de profit şi pierderi pe fiecare an, de la începutul până la terminarea restructurării;- proiectul situaţiei de încasări şi plati (cash-flow) pe fiecare an, de la începutul până la terminarea restructurării;- date privind capacitatea de producţie maxima a agentului economic înainte şi după realizarea programului de investiţii pentru restructurare, cu menţionarea numărului de schimburi;- numărul total de persoane planificate a fi disponibilizate, eşalonarea disponibilizarilor şi măsurile sociale care le însoţesc, baza legală a acestor măsuri şi modalitatea de suportare a costurilor aferente;- măsurile prevăzute pentru domeniul ecologic, eşalonarea realizării acestora, a costurilor aferente şi modalitatea de suportare a costurilor; d) dacă primirea ajutorului de stat va duce şi la crearea de către beneficiar a unor locuri de muncă permanente sau temporare, indicaţi numărul lor şi perioada pentru care vor fi create. Explicaţi; e) dacă primirea ajutorului de stat va avea ca efect şi păstrarea numărului de locuri de muncă permanente existente, indicaţi numărul lor şi perioada pentru care vor fi păstrate. Explicaţi; f) dacă furnizorul condiţioneaza acordarea ajutorului de stat de orice alte elemente, prezentaţi-le.  +  Capitolul 3 Evaluarea ajutorului de stat individual15. Prezentaţi datele de acordare pentru fiecare dintre modalităţile concrete prevăzute la pct. 5, în cazul acordării ajutorului de stat în mai multe transe, precum şi valoarea totală a ajutorului de stat acordat pe întreaga perioadă, cu eşalonarea anuală a acestuia.16. Descrierea detaliată a regulilor şi a condiţiilor de aplicare pentru fiecare modalitate concretă. Descrierea va include şi intensitatea ajutorului de stat (exprimată ca procent din costuri), regimul de impozitare pentru ajutorul respectiv, precum şi precizări cu privire la acordarea automată/neautomata a ajutorului o dată cu îndeplinirea anumitor criterii. Explicaţi.17. Pentru fiecare modalitate concretă de acordare a ajutorului de stat trebuie să fie specificate costurile pe baza cărora se calculează ajutorul de stat (terenuri, clădiri, utilaje, personal, pregătire profesională, cheltuieli pentru consultanţa etc.).18. Se va menţiona dacă fondurile necesare în vederea acordării ajutorului de stat sunt asigurate şi în ce proporţie, în baza unui acord extern de finanţare (inclusiv denumirea acordului, data încheierii, organismul finanţator).19. În cazul modificării unui ajutor individual existent:- data notificării ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (dacă este după data de 1 ianuarie 2000);- data autorizării de către Consiliul Concurentei (dacă este după data de 1 ianuarie 2000);- condiţiile care s-au modificat şi motivele care au determinat modificarea.Notificarea trebuie să fie însoţită de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului existent.  +  Capitolul 4 Date şi informaţii privind schema de ajutor de stat, astfel cum este definită la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 143/199920. Durata aplicării schemei de ajutor de stat. În cazul unei scheme cu durata nedefinita, se va estima perioada de aplicare a schemei ajutorului de stat.21. Scopul schemei de ajutor de stat şi justificarea acestuia: a) ajutor pentru cercetare şi dezvoltare; b) ajutor pentru întreprinderi mici şi mijlocii; c) ajutor pentru protecţia mediului înconjurător; d) ajutor pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă; e) ajutor acordat sectoarelor în care exista probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 143/1999; f) ajutor pentru dezvoltare regionala, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999; g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999; h) ajutor pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural; i) ajutor pentru promovarea sănătăţii şi învăţământului; j) combinatii ale celor de mai sus.Pentru aceste ajutoare de stat, cu excepţia celor menţionate la lit. i) şi j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat şi cu informaţiile specifice prevăzute în anexa nr. 2.22. Pentru domeniul (domeniile) prevăzut (prevăzute) la pct. 21, în care se aplică schema de ajutor de stat, se vor prezenta următoarele informaţii: a) definirea generica, abstracta, a agenţilor economici care beneficiază în cadrul schemei de alocari specifice de ajutoare de stat; b) criteriile de calificare a agenţilor economici pentru a fi incluşi în schema de ajutor de stat; c) definirea bunurilor sau a serviciilor şi precizarea criteriilor de calificare a acestora pentru includerea în schema de ajutor de stat; d) definirea regiunii sau a regiunilor şi precizarea criteriilor de calificare pentru includerea în scheme de ajutor de stat; e) lista beneficiarilor semnificativi potenţiali, în măsura în care pot fi identificati.23. Se va menţiona dacă fondurile necesare în vederea aplicării schemei de ajutor de stat sunt asigurate şi în ce proporţie, în baza unui acord extern de finanţare. Se vor preciza denumirea acordului, data încheierii şi organismul finanţator.  +  Capitolul 5 Evaluarea ajutorului sub forma schemelor de ajutor de stat24. Suma totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat sub forma schemei de ajutor de stat pe întreaga perioadă de aplicare a acesteia, cu defalcarea pe fiecare an.25. Numărul total estimat al agenţilor economici care beneficiază de alocari specifice în cadrul schemei de ajutor de stat.26. Estimati suma medie prevăzută să se acorde anual pentru un agent economic în cadrul schemei de ajutor de stat.27. Estimati care sunt pieţele afectate de acordarea ajutorului sub forma de schema şi prezentaţi, dacă exista, studii, analize sau strategii privind pieţele.28. În cazul modificării unei scheme de ajutor de stat existente:- data notificării ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (dacă este după data de 1 ianuarie 2000);- data autorizării de către Consiliul Concurentei (dacă este după data de 1 ianuarie 2000);- condiţiile care s-au modificat şi motivele care au determinat modificarea.Notificarea trebuie să fie însoţită de cea mai recenta evaluare privind aplicarea ajutorului existent.  +  Capitolul 6 Precizări finale29. Efectele şi beneficiile care se asteapta să fie obţinute în urma acordării ajutorului de stat (în detaliu).30. Orice alte informaţii relevante, necesare pentru luarea unei decizii motivate de către Consiliul Concurentei.Semnatura şi ştampila titularului notificării ajutorului de stat  +  Anexa 2 -------la regulament-------------INFORMAŢII SPECIFICEpentru ajutoarele de stat acordate în condiţiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de statCercetare-dezvoltare1. Activitatea de cercetare-dezvoltare care urmează sa primească ajutor de stat. Obiectivele ei.2. Descrieti activitatea de cercetare-dezvoltare care beneficiază de ajutor de stat:- cercetare fundamentală;- cercetare aplicativa;- cercetare precompetitiva.3. Elemente de cheltuieli care vor beneficia de ajutorul de stat; precizati suma:- cheltuieli cu forta de muncă (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar, angrenati exclusiv în activitatea de cercetare);- dispozitive, materiale, terenuri şi spaţii utilizate exclusiv şi permanent (cu excepţia cedarii pe baze comerciale) pentru activitatea de cercetare;- consultanţa şi servicii echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, rezultate ale cercetării, patente şi know-how, licenţe cumpărate din surse exterioare;- cheltuieli adiţionale rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare;- alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu materiale, cu consumabile) rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare.4. Tipul şi intensitatea ajutorului de stat pentru fiecare activitate de cercetare-dezvoltare vizata.5. Cooperarea în cercetare5.1. Proiectele de cercetare sunt realizate prin cooperarea dintre mai multe firme care pot beneficia de ajutor de stat?Dacă exista clauze speciale, detaliati.5.2. Propunerea de ajutor de stat prevede cooperarea dintre firme şi alte entităţi (de exemplu institute de cercetare sau universităţi)?Dacă exista clauze speciale, detaliati.6. Componente multinationaleProiectul de cercetare-dezvoltare prezintă componente multinationale (de exemplu, proiecte tip Eureka, Esprit)?Dacă da:6.1. Proiectul implica cooperarea cu parteneri din alte tari?Dacă da, menţionaţi ţara/ţările şi firmele implicate.6.2. Costurile totale ale proiectului (ajutor de stat individual/schema de ajutor de stat)6.3. Repartizarea costurilor între diferiţii parteneri.7. Aplicarea rezultatelor7.1. Beneficiarii rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare7.2. Condiţii adiţionale privind acordarea licenţelor cu privire la rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.7.3. Reguli cu privire la publicarea sau diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.7.4. Măsuri pentru utilizarea/dezvoltarea ulterioară a rezultatelor7.5. Aplicabilitatea comercială anticipata pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Anexati orice documente care descriu şi explica aplicabilitatea comercială.8. Efecte de impulsionare generate de ajutorul de stat8.1. Factori avuti în vedere pentru a garanta ca ajutorul de stat va avea un efect de impulsionare a activităţii de cercetare-dezvoltare8.2. Măsurile vizate pentru a garanta ca ajutorul de stat va avea un efect de impulsionare a activităţii de cercetare-dezvoltare.Întreprinderi mici şi mijlocii1. Numărul de angajaţi ai firmei beneficiare de ajutor de stat2. Dezavantajele care decurg din dimensiunea firmei beneficiare de ajutor de stat, dezavantaje pe care ajutorul de stat vizat le-ar compensa. Explicaţi.3. Alte măsuri, exceptând ajutorul de stat, pe care beneficiarul ar putea să le adopte pentru a compensa dezavantajele legate de dimensiunea firmei.Protecţia mediului înconjurător1. Identificati sursa de poluare şi descrieti eforturile (cheltuielile) depuse de poluator pentru reducerea poluarii.2. Modul în care se asteapta ca acordarea ajutorului de stat să contribuie la reducerea poluarii şi/sau a consumului de energie electrica. Anexati toate documentele relevante.3. Costul total al programului de reducere a poluarii şi/sau a consumului de energie care include proiectul beneficiar de ajutor de stat.Sectoare cu probleme de supracapacitate1. Evaluaţi cererea la nivelul tarii, precum şi capacitatea totală de producţie. Apreciati dacă exista sau nu capacităţi excedentare în ramura respectiva.2. Dacă firma aparţine unui grup, anexati o copie de pe organigrama completa a grupului, indicând legăturile dintre membrii săi (capital, drepturi de vot).3. Demonstrati ca dificultăţile sunt proprii firmei şi nu rezultatul unei alocari arbitrare a costurilor în cadrul grupului.4. Menţionaţi dacă firma a primit până în acest moment un ajutor de stat pentru salvare. Dacă da, precizati data autorizării de către Consiliul Concurentei şi anexati angajamentul furnizorului de a prezenta planul de restructurare sau lichidare.5. Menţionaţi dacă firma sau oricare dintre filialele sale la care deţine cel puţin 25% din capital sau din drepturile de vot a primit în trecut ajutor de restructurare. Dacă da, indicaţi decizia Consiliului Concurentei (dacă este după data de 1 ianuarie 2000).6. Descrieti măsurile compensatorii (care vizează limitarea sau reducerea prezentei firmei în cauza pe piaţa relevanta) propuse pentru a reduce efectele negative asupra concurentei pe piaţa românească.7. Menţionaţi toate măsurile de ajutor de stat pe care firma este posibil să le primească înainte de sfârşitul perioadei de restructurare, mai puţin cele care se încadrează sub pragul minim.8. Planul de restructurare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:- analiza cauzelor pentru care firma a intrat în dificultate;- strategia viitoare a firmei;- descrierea diferitelor măsuri de restructurare şi costurile aferente lor;- evaluarea comparativa a consecinţelor economice şi sociale, la nivel naţional şi/sau regional, a lichidării firmei în dificultate şi a implementarii planului de restructurare;- planificarea implementarii măsurilor vizate şi termenul limita pentru implementarea în totalitate a planului de restructurare;- descrierea detaliată a aranjamentelor financiare pentru restructurare (utilizarea capitalului disponibil în prezent, vânzarea de active, filiale etc. prin care să se finanteze restructurarea; angajamentul financiar asumat de către investitorii privati şi de către principalele bănci creditoare; valoarea ajutorului de stat şi demonstrarea necesităţii acestuia);- prognoze ale conturilor de profit şi pierderi pe următorii 5 ani, randamentul estimat al capitalului, studii de senzitivitate bazate pe diferite scenarii.9. Modul în care planul de restructurare contribuie la reducerea problemelor de supracapacitate. Detaliati.10. Măsuri avute în vedere pentru reducerea progresiva/limitarea duratei ajutorului de stat.Instruirea angajaţilor şi crearea de noi locuri de muncă1. Scopul ajutorului1.1. Scopul ajutorului de stat propus:- instruirea angajaţilor;- crearea de noi locuri de muncă;- menţinerea numărului de angajaţi;- angajarea unui număr prevăzut de persoane;- începerea unei afaceri pe cont propriu. Estimati valoarea ajutorului de stat pentru fiecare dintre obiectivele enumerate.1.2. Forma instruirii (specifică sau generală). Descrieti (unde este cazul, precizati pentru fiecare măsura).2. Cheltuielile aferente măsurii de ajutor de stat. Descrieti:- cheltuieli cu experţii care asigura instruirea;- cheltuieli cu deplasarea experţilor şi a personalului care este instruit;- uzura utilajelor şi echipamentelor, în măsura în care sunt folosite exclusiv pentru instruirea angajaţilor în cauza;- cheltuieli aferente serviciilor de consultanţa şi îndrumare referitoare la proiectul de instruire;- cheltuieli totale.Anexati documente care justifica cheltuielile specificate.3. Măsuri luate de autorităţile administraţiei publice pentru a se asigura ca ajutorul de stat nu va fi acordat în sectoare în care exista o supradimensionare a capacităţilor şi că nu va avea acest efect.Promovarea exporturilor1. Activităţile de promovare a exporturilor care vor fi desfăşurate prin acordarea ajutorului de stat. Explicaţi.2. Sectoarele economice care vor beneficia de ajutor de stat pentru promovarea exporturilor3. Explicaţi dacă toate firmele româneşti implicate în sectoarele identificate anterior vor beneficia de ajutorul de stat pentru promovarea exporturilor. Dacă nu, explicaţi detaliat.Cultura şi conservarea patrimoniuluiModul în care cultura şi conservarea patrimoniului vor fi promovate prin acordarea ajutorului de stat. Explicaţi.Dezvoltarea regionala1. Regiunea/regiunile vizata/vizate de ajutorul de stat2. Scopul ajutorului de stat:- investiţia iniţială;- crearea de locuri de muncă prin investiţia realizată;- ajutor cu caracter de continuitate.2.1. Ajutorul de stat pentru investiţia iniţială2.1.1. Ajutorul de stat acoperă investiţia în capital fix pentru:- crearea unor facilităţi pentru producţie (terenuri, clădiri, fabrici, instalaţii, echipamente);- extinderea unor facilităţi pentru producţie existente (terenuri, clădiri, fabrici, instalaţii, echipamente);- începerea unei noi activităţi (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);- achiziţionarea unei facilităţi pentru producţie, care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată;- altele (specificati).2.1.2. Investiţiile de înlocuire sunt excluse din cadrul măsurii? Da/NuComentarii (dacă este cazul)2.1.3. Investiţii în active intangibile (brevete, licenţe, know-how). Descrieti.2.1.4. Măsuri adoptate de autorităţile administraţiei publice pentru a menţine investiţia pe o perioadă minima de 5 ani.2.2. Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de muncă prin investiţia realizată2.2.1. Investiţia se realizează pentru:- crearea unor facilităţi pentru producţie (terenuri, clădiri, fabrici, instalaţii, echipamente);- extinderea unor facilităţi pentru producţie existente (terenuri, clădiri, fabrici, instalaţii, echipamente);- începerea unei noi activităţi (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);- achiziţionarea unei facilităţi pentru producţie, care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată. Descrieti.2.2.2. Proiectul iniţial de investiţii duce la crearea de noi locuri de muncă? Da/Nu2.2.3. Măsuri ale autorităţilor administraţiei publice pentru menţinerea locurilor de muncă create pe o perioadă de cel puţin 5 ani.2.3. Ajutorul cu caracter de continuitate2.3.1. Natura dificultăţilor regionale care trebuie depăşite. Descrieti şi cuantificati importanţa lor.2.3.2. Ajutorul de stat se justifica în ceea ce priveşte contribuţia la dezvoltarea regionala? Argumentati.2.3.3. Tipul şi durata ajutorului de stat contribuie la reducerea dificultăţilor menţionate? Explicaţi.2.3.4. Nivelul ajutorului de stat este proporţional cu dificultăţile identificate? Argumentati.2.3.5. Măsuri avute în vedere pentru reducerea progresiva a ajutorului de stat.--------------