ORDIN nr. 2.425 din 26 iunie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 3 iulie 2019    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 20 subpunctul 20.1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:20.1. (1) Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane.(2) Instituțiile publice pot vizualiza și descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug extrasele de cont în format electronic ale tuturor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.2. La punctul 20, subpunctul 20.2 se modifică și va avea următorul cuprins:20.2. (1) Operatorii economici și alte entități care, potrivit legislației în vigoare, au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pot vizualiza și descărca extrasele conturilor prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1), în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» existente pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități prevăzuți/prevăzute la alin. (1) care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele pe suport hârtie.(3) În cazul în care operatorii economici și alte entități nu depun notificarea prevăzută la alin. (2) la unitățile trezoreriei statului, se consideră că aceștia și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» pe baza certificatului digital calificat.(4) În cazul transferului conturilor prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) între unități ale trezoreriei statului, unitatea trezoreriei statului de la care se transferă conturile transmite scanat unității trezoreriei statului la care acestea se transferă și notificarea depusă în condițiile alin. (2).3. La punctul 20 subpunctul 20.4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În măsura în care instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, acestea vor adresa unității trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective.4. La punctul 20 subpunctul 20.4, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie prevăzute la alin. (2) și (7) se percep comisioane la nivelul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice emis potrivit art. 10 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 26 iunie 2019.Nr. 2.425.-----