ORDIN nr. 147 din 24 iunie 2019privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iunie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se stabilește venitul unitar pentru anul 2019, aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea SALGAZ - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.  +  Articolul 3Societatea SALGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 148/2018 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea SALGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 27 iulie 2018.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 24 iunie 2019.Nr. 147.  +  Anexa nr. 1
  Venitul unitar pentru anul 2019, aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  realizate de Societatea SALGAZ - S.A.
  Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2019MWh35.197
  Venitul unitarLei/MWh9,31
   +  Anexa nr. 2
  Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
  realizată de Societatea SALGAZ - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate
   Consum anual de gaze naturale (MWh)Lei/MWh
  Categorie de cliențiMinimMaxim 
  C.1 ≤ 280146,91
  C.2> 280≤ 2.800143,70
  -----