ORDIN nr. 357 din 21 iunie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 26 iunie 2019  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 262.489 din 12.06.2019, în temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 și ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:1. La punctul 1 litera b) primul paragraf, ultima liniuță va avea următorul cuprins:– asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale, constituite conform legislației naționale în vigoare.2. La punctul 3 subpunctul 3.2, ultima liniuță se abrogă.3. La punctul 5 subpunctul 5.1, literele g) și o) vor avea următorulcuprins:g) cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune, respectiv bun/echipament/lucrare/serviciu, prevăzut în programul de investiții, prezentată în copie certificată „conform cu originalul“, iar ofertele pentru lucrări/servicii să conțină devize privind cantități și prețuri/unitate de măsură;(...)o) declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau o declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a micro-întreprinderilor și are mai puțin de 750 de angajați sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;4. La punctul 5 subpunctul 5.1, litera q) se abrogă.5. La punctul 6, subpunctul 6.2 va avea următorul cuprins:6.2. În derularea programelor de investiții, beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă vor respecta prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, iar beneficiarii care nu au calitatea de autoritate contractantă vor respecta, conform art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, principiul rezonabilității costurilor, asigurat prin:a) respectarea limitelor de prețuri prevăzute în baza de date cu prețuri de referință ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale; și/saub) procedura concurențială, conform Ghidului solicitantului.6. La punctul 6, subpunctul 6.3 va avea următorul cuprins:6.3. Costurile generale ale imobilizărilor necorporale, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, din cadrul programului de investiții trebuie să se încadreze în maximum 10% din valoarea programului aprobat pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. a) și/sau b) și în limita a 5% pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1 lit. c).7. La punctul 6 subpunctul 6.4, literele f), g), i) și j) voraveaurmătorulcuprins:f) copii ale facturilor care atestă achiziții de materii/materiale, lucrări și/sau prestări servicii, copii ale declarațiilor de conformitate/certificatelor de calitate și documente din care să rezulte caracteristicile tehnice ale bunurilor sau echipamentelor achiziționate;g) copii ale documentelor prin care se atestă plățile efectuate, aferente programului de investiții aprobat;(...)i) declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau o declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a micro-întreprinderilor și are mai puțin de 750 de angajați sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;j) pentru achiziția bunurilor imobile, copie după contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică sau copie după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în cazul în care se solicită avans, precum și dovada dreptului de folosință al terenului de sub bunul imobil în cauză;8. La punctul 6 subpunctul 6.5, literele e) și f) vor avea următorulcuprins:e) declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau o declarație pe propria răspundere că întreprinderea nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii sau a micro-întreprinderilor și are mai puțin de 750 de angajați sau cifra de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro;f) copie după antecontractul de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru achiziția bunurilor imobile, precum și dovada dreptului de folosință al terenului de sub bunul imobil în cauză;9. Anexa nr. 4 la Normele metodologice va avea următorul cuprins:  +  Tabel centralizator privind acțiunile pentru care se solicită sprijin în avans
  Nr. crt.Operațiunea din cadrul programului de investițiiTip imobilizăriAcțiuni eligibileDenumire lucrare/serviciu/ produs/bun/echipamentValoarea estimată în lei (fără TVA)
  1.
  2.
  3.
  ...
  Total avans solicitat
  Valoare maximă avans (maximum 80% din contribuția Uniunii Europene)
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 21 iunie 2019.Nr. 357.-----