DECRET nr. 2 din 4 ianuarie 1989privind modalitatea de suportare a dobinzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 1989    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Organele de conducere colectivă din unităţile socialiste răspund de aplicarea cu fermitate a programului de norme economico-financiară, de utilizarea cu maxima eficienta a fondurilor proprii destinate finanţării activităţii economico-sociale.  +  Articolul 2Unităţile socialiste care începînd cu data de l ianuarie l989 vor solicita credite curente suplimentare, faţă de cele aprobate trimestrial, potrivit legii vor suporta integral dobânzile plătite pentru aceste credite din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, constituit anual, conform prevederilor legale.Diferenţa de dobînda rămasă neacoperita, aferentă creditelor suplimentare menţionate la alineatul precedent, se suporta din beneficiile lăsate "în condiţiile legii" la dispoziţia unităţilor economice pentru constituirea fondurilor proprii de autofinanţare.  +  Articolul 3Prezentul decret se aplică începînd cu 1 ianuarie 1989, prevederile contrare se abroga.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România-----