HOTĂRÎREA nr. 1149 din 14 iulie 1968privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă şi a locurilor de muncă pentru care durata concediului suplimentar de odihnă poate depăşi 12 zile lucratoa re
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 14 iulie 1968   +  Articolul 1 (1) Locurile de muncă cu condiţiile deosebite prevăzute de art. 2 din Legea nr. 26 din 27 decembrie 1967 şi durata concediului suplimentar de odihnă cuvenit pentru fiecare din aceste locuri se determina de către Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Sănătăţii, de comun acord cu Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale, potrivit următoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d) existenta unor condiţii de muncă ce implica un efort fizic mare, în special condiţii nevaforabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii; e) existenta unor condiţii de muncă ce implica o solicitare nervoasa deosebită, atenţie foarte incordata şi multilaterala sau concentrare intensa şi ritm de lucru intens; f) existenta unor condiţii de muncă ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire; g) structura şi nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de muncă; h) alte asemenea condiţii care pot duce la uzura prematura a organismului; (2) La stabilirea duratei concediului suplimentar de odihnă se va ţine seama de consecinţele pe care acţiunea factorilor prevăzuţi la lit. a - h le poate avea asupra stării de sănătate, capacităţii de muncă şi uzurii premature a organismului, precum şi de măsura în care consecinţele acţiunii acestor factori pot fi diminuate sau eliminate printr-o reconfortare prelungită.  +  Articolul 2 (1) Pentru cazurile arătate mai jos, la care natura condiţiilor deosebite de la locurile de muncă justifica - potrivit art. 2, alin. 2 din Legea nr. 26/1967 - acordarea unor concedii suplimentare de odihnă mai mari de 12 zile lucrătoare, durata acestora va putea fi de pînă la: a) 24 zile lucrătoare, pentru angajaţii care lucrează în minele de minereuri radioactive; b) 21 de zile lucrătoare, pentru personalul de paza trimis sa lucreze în tari cu clima greu de suportat, care nu beneficiază de program redus de muncă; c) 21 de zile lucrătoare, pentru angajaţii care lucrează în mediu radioactiv; d) 18 zile lucrătoare, pentru angajaţii trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat; e) 15 zile lucrătoare, pentru personalul navigant de pe avioanele reactoare şi turboreactoare, de pe elicoptere, precum şi de pe avioanele utilitare care executa misiuni aviochimice. (2) Durata totală a concediului anual de odihnă, rezultată din însumarea concediului în raport cu vechimea în munca, cu concediul suplimentar prevăzut la alin. 1 şi cu concediul suplimentar acordat celor ce îndeplinesc funcţii de conducere, va putea fi - în temeiul art. 5, alin. 2 din Legea nr. 26/1967 - de cel mult 39 zile lucrătoare pentru angajaţii de la lit. a şi b şi 36 zile lucrătoare pentru cei de la lit. c, d şi e.  +  Articolul 3Timpul lucrat - în sensul art. 4 din Legea nr. 26/1967 - în locuri cu condiţii deosebite care au dreptul la concedii suplimentare de odihnă, se stabileşte prin totalizarea perioadelor în care angajatul, potrivit sarcinilor de serviciu precizate prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin alte prevederi legale, este obligat sa lucreze în astfel de locuri.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor dispune scoaterea locurilor de muncă din categoria celor cu condiţii deosebite, în cazul în care, ca urmare a măsurilor luate, aceste locuri încetează sa mai prezinte caracterul deosebit care să justifice acordarea concediului suplimentar de odihnă. (2) De asemenea, în toate cazurile în care, în anumite locuri de muncă din cadrul unor unităţi, condiţiile în care se desfăşoară activitatea au încetat sa mai prezinte caracter deosebit, concediul suplimentar de odihnă nu se mai acorda; încetarea acordării concediului suplimentar, în astfel de situaţii, se hotărăşte de conducerea unităţii, cu aprobarea organului central în subordinea căruia se găseşte, data cu acordul uniunii sindicatelor de ramura.  +  Articolul 5Determinarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă se face de către organele prevăzute în art. 2 din Legea nr. 26/1967, în limitele fondului de salarii planificat.După stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Sănătăţii vor informa Consiliul de Miniştri asupra numărului de angajaţi care beneficiază de acest drept, precum şi asupra încadrării ministerelor şi celorlalte organe centrale în fondurile de salarii planificate.  +  Articolul 6Pe data publicării în Buletinul Oficial a listelor cuprinzînd locurile de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare, întocmite pe baza criteriilor stabilite prin prezenta hotărîre, potrivit prevederilor art. 2, alin. 4 din Legea nr. 26 din 27 decembrie 1967 - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1478 din 15 august 1952 privind stabilirea profesiilor care dau dreptul la concediul suplimentar pentru munca prestată în condiţii vătămătoare sănătăţii, precum şi alte dispoziţii contrarii prezentei hotărîri, se abroga. LISTAcuprinzînd locurile de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concediu suplimentar de odihnă În conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4 din Legea nr. 26/1967 privind concediul de odihnă al angajaţilor, se stabilesc următoarele locuri de muncă cu condiţii deosebite ce dau dreptul la concediul suplimentar de odihnă, precum şi durata acestuia pentru fiecare loc de muncă, după cum urmează:
    Nr. crt.Locul de muncă, operaţia sau profesiaNumărul zilelor de concediu suplimentar
    012
    ABRAZIVE
         
    1.Carbură de siliciu, fabricare:  
      - concasarea, măcinarea şi sortarea cuarţitei, prepararea amestecului de materii prime6
      - încărcarea, topirea şi descărcarea cuptoarelor4
    2.Abrazive pe suport - din cuarţ - fabricare (toate operaţiile aferente procesului tehnologic)6
         
    ACOPERIRI DE SUPRAFAŢĂ
         
    3.Decaparea cu acizi în băi cu suprafaţă totală de peste 20 mp sau în cazul cînd suprafaţa totală a produselor decapate depăşeşte 40 mp pe oră3
    4.Degresări cu percloretilenă sau tricloretilenă3
    5.Acoperiri metalice pe cale galvanică (galvanostegie şi galvanoplastie)3
    6.Cromaj dur, precum şi cromaj decorativ executat în instalaţii amplasate în întreprinderi industriale4
    7.Metalizarea interioară a recipienţilor metalici şi a cisternelor de cale ferată, inclusiv operaţia de sablare9
    8.Acoperiri prin cufundare în metal topit3
    9.Emailarea articolelor din tablă, precum şi arderea în cuptoare3
    10.Prăfuirea (pudrarea) cu pulberi de email a obiectelor din fontă în stare incandescentă, precum şi arderea acestora în cuptoare4
    11.Prepararea la locul de muncă a lacurilor, vopselelor, emailurilor şi grundurilor, pe bază de nitroceluloză, ulei şi răşini sintetice, precum şi utilizarea acestora la vopsirea prin cufundare, pensulare sau pulverizare4
    12.Prepararea şi aplicarea cu pensula sau cu şpaclul a chiturilor şi emailurilor transparente pe bază de plumb5
    13.Vopsirea cu vopsele cu miniu de plumb la dublu fund al navelor9
         
    AGLOMERAREA MINEREULUI ÎN SIDERURGIE
         
    14.Benzi transportoare3
    15.Maşini de stivuit şi scos din depozite de materii prime, parcul de omogenizare3
    16.Concasare, precum şi sortare: minereuri, cocs, calcar3
    17.Primire, dozare3
    18.Tobe amestec3
    19.Hala maşinilor de aglomerare, reintroducerea în flux a şarjei neaglomerate4
    20.Ciuruire la ciururile Scipenk, startare aglomerat3
    21.Expediţie aglomerat3
    22.Exhaustoare3
         
    AGRICULTURA
         
    23.Centrele de protecţia plantelor, precum şi brigăzile fitosanitare (angajaţii care manipulează efectiv substanţe toxice)3
    24.Activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, unde se manipulează substanţe toxice şi se execută permanent aceste operaţii3
    25.Centrele de izolare a animalelor bolnave de boli infecţioase transmisibile la om3
    26.Silozuri, magazii mari, nave, în care se manipulează în spaţii închise substanţe toxice pentru tratarea cerealelor şi seminţelor3
         
    ARTICOLE DIVERSE
         
    27.Litografiat tablă3
    28.Confecţionat alice4
    29.Confecţionat şi încărcat cartuşe de vînătoare3
         
    AZBEST
         
    30.Filatura de azbest, prepararea ţesăturii ţesătoria de azbest9
    31.Ferodouri: fabricare (impregnare, polimerizare, prelucrare)3
    32.Confecţionarea sforii din azbest, a şnurului (împletitură) din sfoară de azbest4
    33.Confecţionarea garniturilor din plăci şi din şnur de azbest3
    34.Confecţionarea rondelelor din azbest pentru valţurile maşinilor de produs geam (presarea şi strunjirea valţurilor)3
         
    AZBOCIMENT
         
    35.Defibrarea, măcinarea, granularea azbestului, malaxarea azbestului, deşeurilor de azbest şi a deşeurilor de clincherit9
    36.Azbociment - malaxare, holendru, cernere-dozare site, tăierea şi găurirea plăcilor, confecţionarea şi prelucrarea tuburilor, măcinarea deşeurilor4
         
    BITUM ŞI GUDROANE
         
    37.Prepararea bitumului, bituminarea ţevilor sau a laminatelor3
    38.Gudronarea tuburilor din fontă, a accesoriilor acestora, gudronarea frînghiilor, odgoanelor, garniturilor din cînepă, a centrului vegetal al cablurilor, gudronarea lingotierelor3
    39.Bituminarea prin pulverizare, bituminarea prin imersie, bituminarea prin turnare, bituminarea prin pensulare3
    40.Smolirea (călăfătuirea) la vasele navigabile3
    41.Plăci, cochilii şi segmenţi izolatori din plută şi bitum, fabricare3
    42.Carton asfaltat - fabricare3
    43.Instalaţii: Reiser, de mixturi asfaltice, de topit bitum şi operaţia de întindere manuală a mixturilor asfaltice3
    44.Creuzotarea sau gudronarea traverselor, stîlpilor din lemn, precum şi a diblurilor din lemn4
    45.Extracţia de nisipuri bituminoase în subteran5
    46.Manipularea şi prelucrarea nisipurilor bituminoase, precum şi prepararea uleiurilor de bitum4
         
    CARIERE
         
    47.Cariere de piatră, marmoră, diatomit, nisip, la suprafaţă: perforatori, forezori, spărgători cu compresorul, tăietori în stîncă, rînguitori, mineri, artificieri, spărgători manuali3
    48.Cariere de piatră, sau de nisip cuarţos, în subteran7
         
    CARNE
         
    49.Sacrificarea animalelor3
         
    CELULOZĂ ŞI HÎRTIE
         
    50.Celuloză sulfit: prăjirea şi manipularea piritei, prepararea leşiilor sulfitice, bisulfitice3
    51.Celuloză sulfat: caustizarea leşiilor verzi3
    52.Concentrarea leşiilor bisulfitice reziduale la fabricarea uleiului negru3
    53.Curăţirea canalelor de la unităţile de celuloză3
    54.Produse lignosulfonice, fabricare pe bază de răşini bisulfitice3
         
    CERAMICĂ ŞI PRODUSE REFRACTARE
         
    55.Uscarea produselor ceramice sau refractare în vederea calcinării3
    56.Retuşarea produselor din ceramică şi refractare, prin şlefuire în stare uscată3
    57.Prelucrarea mecanică a produselor ceramice şi refractare, în stare uscată3
    58.Încărcarea şi descărcarea cuptoarelor pentru ars obiecte ceramice sau refractare, precum şi arderea acestor obiecte, cu excepţia cuptoarelor de cîmp şi a cuptoarelor tunel3
    59.Desprăfuirea articolelor ceramice, după ardere în cuptoare3
    60.Prelucrarea mecanică a produselor refractare şi ceramice arse, precum şi concasarea, măcinarea şi sfărîmarea deşeurilor ceramice şi refractare6
    61.Curăţit vatra şi canalele cuptoarelor Hoffman3
    62.Fabrica 9 Mai Turda:  
      - manipularea materiei prime9
      - mărunţirea cuarţitei, prepararea materialului9
      - activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii şi la cuptoarele de ardere9
      - polizarea, sortarea, controlul tehnic şi expedierea cărămizilor9
      - activitatea de curăţire a filtrelor şi de întreţinere permanentă a instalaţiei de ventilaţie9
      - laboratoarele din secţiile de bază9
    63.Restul locurilor de muncă cu activitate permanentă din incinta Fabricii 9 Mai Turda6
         
    CHIMIE
         
    64.Aldrin şi Antu: fabricare, condiţionare şi ambalare3
    65.Carbid fabricare: alimentare cuptoare, scurgere, concasare, sortare6
    66.Carbid, ambalare3
    67.Catalizatori de vanadiu, cobalt, crom, molibden, zinc, nichel, wolfram, fier, platină, mercur, aluminiu, fabricare3
    68.Cianuri, fabricare şi ambalare3
    69.Clorură de aluminiu, fabricare (clorurarea argilei şi ambalarea produsului finit)6
    70.Detoxan, fabricare3
    71.Dibutox: fabricare, condiţionare şi ambalare6
    72.Ierbicide: fabricare, condiţionare, ambalare3
    73.Florură de aluminiu, fabricare3
    74.Fluosilicat de sodiu, fabricare3
    75.Insecticide clorurate: fabricare, condiţionare, ambalare3
    76.Pigmenţi anorganici: fabricare, măcinare, condiţionare, ambalare3
    77.Vopsele şi pigmenţi pe bază de crom şi plumb, fabricare şi ambalare3
    78.Acid sulfuric, acid sulfuric oleum, acid clorsulfonic, acid fosforic, acid fluorhidric şi floruri: fabricare, ambalare3
    79.Adezivi din cauciuc, răşini sintetice şi alte substanţe, preparate cu solvenţi aromatici sau cloruraţi: fabricare, ambalare, utilizare în industrie3
    80.Alfa şi betanaftilamină: fabricare, ambalare şi utilizare9
    81.Antioxidanţi P.B.N., fabricare5
    82.Benzidină şi hidrazobenzen, fabricare şi ambalare9
    83.Cărbune activ şi hopcalită, fabricare, inclusiv depozitul de materii prime3
    84.Cerneluri, pastă carbon, indigo, fabricare şi utilizare la impregnare de hîrtie carbon, panglici etc.3
    85.Criptodin: fabricare, condiţionare, ambalare6
    86.Distilarea lemnului:  
      - generatoare de gaze, decantoare de gudroane şi de ape pirolignoase3
      - distilarea apelor pirolignoase, a alcoolului metilic, acidului acetic, ambalarea acidului acetic, a mangalului3
      - distilarea gudroanelor, precum şi manipularea smoalei6
    87.Halda de şlam la Întreprinderea Colorom-Codlea6
    88.Intermediari pentru coloranţi organici, coloranţi organici şi pigmenţi organici, fabricare (toate operaţiile inclusiv ambalarea)6
    89.Lacuri, vopsele, emailuri, grunduri (chituri) pe bază de nitroceluloză, răşini sintetice: fabricare, condiţionare, ambalare3
    90.Monoclorbenzen, paradiclorbenzen, ortodiclorbenzen, mononitrotoluen, dinitrotoluen, paradinitrotoluen, trinitrotoluen şi alte substanţe aromate (nitrate sau clorurate): fabricare, manipulare, utilizare5
    91.Metacrilat de metil (fabricare monomer)4
    92.Negru de fum, fabricare prin procedeul tambur6
    93.Negru de fum, fabricare prin alte procedee, precum şi ambalarea, dezambalarea, manipularea sau utilizarea în industrie3
    94.Produse organofosforice, fabricare, condiţionare, ambalare6
    95.Săruri de mangan, fabricare3
    96.Toluen, xilen, benzen, fabricare3
    97.Sulfat şi hidrat de hidrazină3
    98.Clorură de var, fabricare, ambalare3
    99.Electroliza clorurei de sodiu prin procedeul cu catod de mercur5
    100.Tetraclorură de carbon, tricloretilenă, tricloretan, acid monocloracetic, fabricare şi ambalare3
    101.Acid azotic: fabricare, ambalare3
         
    CIMENT
         
    102.Mori pentru ciment şi instalaţiile anexe3
    103.Curăţitori de canale şi de cuptoare din fabricile de ciment3
    104.Rampa de însăcuire şi de livrare a cimentului3
    105.Silozuri şi depozite de ciment în vrac3
         
    COCSERIE
         
    106.Pregătirea cărbunilor: sortarea, manevrarea benzii, dozarea, pregătirea şarjelor4
    107.Baterii de cocsificare:  
      - etanşarea uşilor, maşini de scos uşi, evacuarea cocsului, partea superioară a bateriilor9
      - maşini şarjare, locomotive de transport cocs la stins, colectoare gaze, încărcare cuptoare7
      - supravegherea A.M.C.3
    108.Sortarea cocsului: evacuarea cocsului pe şampă, benzi transportatoare pompe turn de stins cocs, pod rulant la şlam8
    109.Semicocs: descărcare cărbune, încărcare cuptoare3
    110.Semicocs: măcinare cărbune la alimentarea cuptoarelor, încălzirea cuptoarelor, evacuarea semicocsului6
    111.Semicocs (suflante semicocs "Călan")3
    112.Semicocs: întreţinere şi reparaţii la bateria de semicocs6
    113.Cocs brichete, preparare cărbune, brichetare6
    114.Întreţinere şi reparaţii la cald cuptoare cocsificare, baterii6
    115.Întreţinere şi reparaţii (mecanice şi electrice) la apeduct şi la vulcanizarea benzilor3
    116.Întreţinere şi reparaţii (În ateliere, magazii şi late locuri de muncă din cocserii)3
    117.Chimizare gaz cocs7
    118.Distilerii de gudroane9
    119.Ambalarea şi încărcarea în vrac a produselor chimice din cocserie5
    120.Întreţinere şi reparaţii mecanice în sectoarele chimice ale cocseriei7
    121.Reparaţii electrice la uzinele cocsochimice3
         
    CONSTRUCŢII
         
    122.Torcretarea3
    123.Executarea lucrărilor de construcţii de tunele precum şi de centrale electrice subterane6
    124.Executarea de galerii, puţuri, precum şi drenuri cu adîncime peste 8 m3
         
    CONSTRUCŢII METALICE
         
    125.Nituirea, craiţuirea, ştemuirea cu scule pneumatice, activitate continuă7
    126.Curăţirea cu lampa de benaină, raşchetarea, curăţirea cu peria de sîrmă, cu dispozitive centrifugale, cu ciocane pneumatice şi manuale, a vopselelor cu miniu de plumb, aplicate pe: construcţii navale, construcţii metalice, rezervoare, cazane materialul rulant, stîlpi şi piloni pentru susţinerea reţelei electrice, poduri metalice6
         
    DIVERSE ACTIVITĂŢI
         
    127.Activitatea manuală permanentă de manipulare, încărcare sau descărcare a produselor în vrac şi a produselor şi materialelor siderurgice şi refractare3
    128.Curăţitul canalelor industriale de ventilaţie, cicloane, tubulatură, camere de colectare a prafului3
    129.Exploatarea şi întreţinerea suflantelor, turbosuflantelor, turturbocompresoarelor, turbinelor cu abur, turbinelor cu gaze, staţiilor de compresoare, exhaustoarelor de la fabricile de aglomerare3
         
    ELECTROTEHNICĂ
         
    130.Fabricarea materialelor electroizolante pe bază de mică: măcinarea şi cernerea micii, sortarea, tăierea plăcilor de mică şi şlefuirea produselor, turnarea de micanite la instalaţii turn3
    131.Impregnarea hîrtiei, a pânzei, a tocăturii de cîrpe, a ţesăturilor din sticlă şi din mătase, a cilindrilor, cu lacuri preparate cu componenţi sau solvenţi toxici (lacuri epoxidice, fenolformaldehidice, gliftalice, melaminoformaldehidice, nitrocelulozice, ureoformaldehidice) şi emailarea conductorilor electrici cu lacuri şi răşini sintetice şi nitrocelulozice4
    132.Impregnarea bobinelor şi maşinilor electrice, lipirea foilor de mică şi presarea conurilor cu poliesteri şi răşini sintetice3
    133.Îmbrăcarea şi decojirea cablurilor, tuburilor şi furtunurilor, în manta de plumb3
    134.Prepararea chitului din oxizi de plumb, pentru fixarea izolatorilor electrici din ceramică, precum şi operaţia de fixare3
    135.Izolarea cu miniu de plumb a conductorilor electrici, impregnarea cu miniu de plumb a cablurilor3
    136.Fabricarea feritelor: preparare amestec, presare, sinterizare, debitare, şlefuire3
    137.Metalizarea cu nichel carbonil3
    138.Fabricarea elementelor galvanice: prepararea amestecului depolarizantului şi a electrolitului, precum şi legarea în păpuşi a depolarizantului şi asamblarea3
    139.Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb: moară, malaxare, păstare, uscare plăci, pregătire plăci, formare, finisare, circular montaj, asamblare, plumbuire, magazii de semifabricate de plumb, ambalare, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deşeuri, rafinarea plumbului, topire şi aliere plumb, turnare plumb, sudare plumb, precum şi repararea capitală a acumulatoarelor electrice din plumb la Fabrica "Acumulatorul" Bucureşti, precum şi în atelierele de reparaţii capitale de acumulatoare ale C.F.R.9
    140.Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Fabrica "Acumulatorul" Bucureşti: încărcarea elementelor şi bateriilor, atelierelor de S.D.V., prototipuri, mecanică de producţie, lăcătuşerie, instalaţii, metrologie, protecţie dielectrică, galvanizare, electric, separatori, mase plastice, leşiere, tîmplărie şi laboratoare, staţia de preparare a electrolitului, staţia de redresoare, magazia de materii prime şi materiale, centrala termică, spălătorie de echipament de protecţie, precum şi personalul care lucrează permanent în incinta fabricii6
    141.Repararea acumulatoarelor electrice din plumb3
         
    ELECTROZI (electrozi siderurgici, electrozi pentru baterii galvanice, electrozi pentru arc voltaic, perii colectoare pentru maşini electrice şi alte specialităţi de electrozi din cărbune) fabricare:
     
    142.Degazeificarea cocsului de petrol şi a antracitului4
    143.Concasarea, sortarea şi măcinarea materiilor prime3
    144.Prepararea, precum şi presarea pastei3
    145.Coacerea şi grafitarea electrozilor şi a specialităţilor de cărbune3
    146.Finisarea produselor3
         
    ENERGIE ELECTRICĂ
         
    147.Operatorii instalaţiilor de la cazanele Loffler4
    148.Dispecer energetic3
         
    FORJĂ ŞI PRELUCRĂRI LA CALD
         
    149.Activitatea de forjare manuală, forjare mecanică şi matriţare la cald, de piese şi scule, în ateliere special amenajate din unităţi industriale6
    150.Ambutizare manuală la cald6
    151.Îndoirea ţevilor la cald3
    152.Trasul bandajului pe roţi pentru material rulant3
    153.Curăţirea şi debavurarea pieselor forjate3
         
    FURNALE
         
    154.Platforma de încărcare furnale 2 şi 4 de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, furnalele de la Vlahiţa şi macaralele de şarjare de la furnalele Uzinelor Victoria Călan9
    155.Platforma de încărcare (estacada buncărelor) de la restul furnalelor, vagonul cîntar şi dozarea şarjei de încărcare a furnalelor6
    156.Troliul de comandă de la schip3
    157.Platforma de descărcare a furnalelor9
    158.Poduri rulante de la platforma de descărcare a furnalelor6
    159.Preîncălzitoare de aer (cowpere)3
    160.Separatoarele de zgură şi curăţirea zgurei din canale3
    161.Maşină de turnat fontă pe bandă3
    162.Staţii de granulare şi expandare a zgurii, precum şi dezbaterea manuală a oalelor de zgură3
    163.Întreţinerea mecanică şi electrică a utilajelor la furnale3
    164.Staţii de epurare a gazului de furnal3
         
    GOSPODĂRIE COMUNALĂ
         
    165.Curăţirea şi repararea de canale subterane3
    166.Vidanjare3
    167.Coşerit3
    168.Activitatea de ecarisaj4
    169.Încărcători şi descărcători gunoi3
         
    LABORATOARE
         
    170.Laboratoare de cercetări şi analize chimice3
    171.Laboratoare de cercetări şi analize toxicologice3
    172.Laboratoare de cercetări şi analize biologice, biochimice3
         
    LAMINOARE
         
    173.Pregătirea şi încărcarea neautomată a oţelului în cuptoare3
    174.Încălzirea oţelului în cuptoare adînci, cu propulsie, cu vatră păşitoare, cu vatră înclinată, rotative sau tunel3
    175.Manevrarea capacelor la cuptoarele adînci3
    176.Evacuarea zgurei din cuptoarele de încălzire a oţelului3
    177.Introducerea şi scoaterea materialului în şi din cuptoare adînci cu macarale Tiegler7
    178.Scoaterea şi transportul oţelului de la cuptoare la cajă6
    179.Efectuarea operaţiilor de laminare la cald:  
      - la laminoare automate3
      - la laminoare mecanizate6
      - la laminoare la care introducerea materialului între cilindri se efectuează manual, precum şi refularea ţevilor la cald7
    180.Laminarea la cald la cilindri sau prin extrudere, a metalelor neferoase, la laminoarele vechi de la uzinele "Laromet" şi "Metrom"7
    181.Laminarea la cald a ţevilor şi a profilelor din metale neferoase6
    182.Tăierea, sortarea, finisarea, ajustarea laminatelor în halele de laminoare în care operaţia de laminare se face la cald3
    183.Manevrarea laminatelor în stare caldă3
    184.Curăţirea oxizilor din canale3
    185.Linia de fîşiere a bandei metalice şi confecţionarea profilelor îndoite3
    186.Întreţinerea mecanică şi electrică a agregatelor şi utilajelor din secţiile de laminoare la cald3
    187.Macaragii din halele laminoarelor la cald3
         
    LEMN
         
    188.Fasonarea manuală în exploatări forestiere3
    189.Formarea şi arderea bocşelor la fabricarea mangalului3
    190.Curbarea manuală a lemnului în spaţii închise cu umiditate şi temperatură ridicată6
    191.Curbarea mecanică a lemnului, doagelor şi coropcilor montate, tratate termic prin focărire, aburire sau fierbere3
    192.Grunduirea şi băiţuirea suprafeţelor ce urmează a fi lăcuite3
    193.Dărăcitul şi despletitul materialelor de umplutură pentru tapiserie la fabricile de mobilă3
    194.Şlefuirea mecanică a produselor lemnoase3
    195.Fabricarea plăcilor fibrolemnoase3
    196.Prepararea pastei pentru chibrituri şi cutii, inclusiv măcinarea sticlei3
    197.Preparat adezivi, încleiat şi presat produse din lemn3
         
    MASE PLASTICE
         
    198.Fenol: fabricare3
    199.Răşini epoxidice, fenolformaidehidice, melaminoformaldehidice, ureoformaldehidice: fabricare, condiţionare3
    200.Prelucrarea maselor plastice termoplaste şi termorigide: dozare, pregătire reţete, malaxare, granulare, calandrare, vălţuire, presare, extrudere, imprimare, sudare, finisare, precum şi recuperarea de deşeuri de mase plastice termoplaste3
    201.Vulcanizat cauciuc3
    202.Fabricarea obiectelor din cauciuc, prin înmuiere în soluţii din cauciuc cu solvenţi organici3
    203.Impregnarea şi gumarea cu soluţii din cauciuc şi solvenţi organici3
    204.Cauciucarea şi strunjirea valţurilor, rolelor cauciucate şi cauciucarea articolelor tehnice3
    205.Desprăfuirea pieselor şi produselor din cauciuc pudrate cu talc3
         
    MATERIALE DE CONSTRUCŢII (barită, filer, ipsos, argilă, talc, diatomită, feldspat, dolomită, var, granulit)
         
    206.Mori pentru prelucrare brută pe cale uscată şi instalaţii anexe3
    207.Rampa de însăcuire şi livrare în vrac3
         
    MATERIALE DE FINISAJ PENTRU CONSTRUCŢII
         
    208.Gatere şi alte maşini de tăiat roci de construcţii3
    209.Cioplirea, şlefuirea şi lustruirea rocilor silicioase de construcţii6
    210.Cioplirea rocilor calcaroase de construcţii3
    211.Şlefuirea şi lustruirea rocilor calcaroase de construcţii3
         
    MATERIALE PENTRU SUDURI
         
    212.Electrozi pentru sudură: fabricarea amestecului pentru înveliş, pe cale uscată şi prepararea silicatului de sodiu şi potasiu3
         
    MEDICAMENTE
         
    213.Medicamente de sinteză organică şi anorganică, fabricare şi ambalare3
    214.Vitamine, hormoni, steroizi, fabricare şi ambalare3
    215.Antibiotice: fabricare şi ambalare3
    216.Produse de extracţie opoterapică: fabricare4
    217.Produse de extracţie vegetală, substanţe, tincturi, extracte3
    218.Biostimulatori: fabricare şi ambalare4
    219.Raticide: fabricare şi ambalare3
    220.Plante medicinale (aconit, belladona, chelidonium, colhicum, digitala, papaveris, sarothamnius, scapolia, stramonium, veratrium, convalaria, hiosciamus, adonidis, secalae cornutum), precum şi cantarida: condiţionare, tocare, măcinare, pulverizare, tabletare, ambalare3
         
    MERCUR
         
    221.Fabricarea compuşilor chimici de mercur6
    222.Distilarea şi purificarea mercurului6
    223.Manipularea şi utilizarea mercurului la construirea, repararea, întreţinerea, etalonarea şi verificarea aparatelor de măsură şi control cu mercur, precum şi a întrerupătoarelor cu mercur6
    224.Incuvarea, decuvarea, repararea redresorilor cu mercur şi a regulatoarelor Dick6
    225.Întreţinerea, montarea şi exploatarea redresoarelor cu mercur3
    226.Fabricarea lămpilor electrice cu descărcări în gaze: lămpi fluorescente tubulare, lămpi fluorescente cu vapori de mercur la înaltă presiune (format balon), lămpi cu neon, litere utilizate în compunerea firmelor luminoase, lămpi pentru heliograf, arzătoare de cuarţ3
         
    METALURGIA NEFEROASĂ
         
    227.Aluminiu, fabricare4
    228.Bicromaţi, cromaţi, anhidridă cromică: fabricare, purificare, rafinare, ambalare6
    229.Cupru: prăjire, aglomerare, topire, concentrare, convertizare, prerafinare, granulare, elaborare aliaje de cupru, cement de cupru fabricat prin recuperare din cenuşi de pirită, rafinarea electrolitică a cuprului, fabricarea electrolitică a pulberilor de cupru, decuprarea nămolurilor provenite de la fabricarea acidului sulfuric6
    230.Extracţia şi valorificarea subproduselor provenite din produsele metalurgiei neferoase (cadmiu, aur, argint, staniu, metale platinice, bismut, indiu), extracţia şi valorificarea metalelor neferoase din nămolurile şi praful recuperat în industria metalurgiei neferoase5
    231.Germaniu, fabricare3
    232.Mercur: uscarea, prăjirea şi distilarea minereurilor de mercur6
    233.Plumb: prăjire, aglomerare, şarjare, topirea concentratelor, rafinarea termică şi electrolitică, fabricarea produselor şi a aliajelor din plumb, precum şi aglomerarea şi topirea concentratelor de zinc la instalaţia I.S.P.8
    234.Plumb: ateliere auxiliare de la uzinele de fabricarea plumbului, precum şi manipulări în incinta uzinelor6
    235.Zinc: prăjire, aglomerare, distilare, cuptoare Weltz, peletizoare, rafinarea termică şi electrolitică a zincului, cuptoare pentru producerea oxidului de zinc, a trioxidului de stibiu şi a bioxidului de staniu4
    236.Xantat de sodiu fabricare la U.C.M. Zlatna3
    237.Creuzetorie: pregătirea materiilor prime, a amestecurilor, confecţionarea, uscarea, coacerea creuzetelor la U.C.M. Copşa Mică3
    238.Topirea, fabricarea şi concentrarea metalelor neferoase fabricarea litoponului, a oxidului de zinc şi a sărurilor de bariu la Întreprinderea Neferal3
         
    MINERIT
         
      a) Lucrări în subteran  
    239.Activitatea în subteran, în mine de cărbuni, de minereuri feroase, de minereuri neferoase, de substanţe şi minereuri nemetalifere, explorări, deschideri, cercetări miniere şi construcţii miniere9
    240.Saline6
      b) Lucrări de suprafaţă  
    241.Activitatea la maşini de extracţie3
    242.Staţia de decuprare a apelor de la Altîn-Tepe3
         
    OŢELĂRIE
         
    243.Elaborarea oţelului în cuptoare: Siemens Martin, cu flacără reflectată, electrice şi convertizoare9
    244.Exploatarea macaralelor şi a podurilor rulante din oţelării6
    245.Dozarea şarjei3
    246.Turnarea oţelului7
    247.Melanjoare de fontă3
    248.Ciocane de probă3
    249.Pregătirea gropii de turnare, turnarea şi evacuarea oţelului la Uzina Oţelul roşu şi Industria sîrmei8
    250.Strunjirea dopurilor şi a orificiilor de la căldările de turnare6
    251.Signarea lingourilor3
    252.Hala de pregătire a ansamblelor de turnare, hala de turnare, hala de transbordare, răcire şi curăţire3
    253.Striparea lingourilor6
    254.Curăţirea lingourilor şi cuptoarele de recoacere3
    255.Întreţinerea mecanică şi electrică a agregatelor şi utilajelor din oţelării3
         
    PANIFICAŢIE ŞI PRODUSE FĂINOASE
         
    256.Cocătorii şi ajutorii de cocători de pîine la cuptoare de pămînt Dampf şi mecanice3
    257.Cocători la cuptoare deschise semiautomate sau rotative pentru produse de patiserie şi alte produse similare3
         
    PETROL
         
    258.Intervenţii la sonde de ţiţei şi gaze3
    259.Carotajul, cimentarea şi alte operaţii speciale la sonde3
    260.Extracţia ţiţeiului în subteran6
    261.Rafinare (tratarea produselor petroliere cu acid sulfuric sau solvenţi selectivi)3
    262.Etilarea benzinei5
    263.Arderea gudroanelor de la rafinarea produselor petroliere, precum şi producerea, stingerea şi transportul la haldă a cocsului obţinut9
    264.Distilarea şi dezasfaltarea gudroanelor petroliere3
    265.Extracţia cu bioxid de sulf în industria de prelucrare a ţiţeiului6
    266.Activitatea de revizuire a instalaţiilor din rafinăriile de produse petroliere, curăţirea în interior a cisternelor, rezervoarelor, tancurilor şi instalaţiilor utilizate la depozitarea, transportul şi prelucrarea produselor petroliere5
         
    PEŞTE
         
    267.Pescuitul marin şi oceanic cu nave şi ambarcaţiuni6
         
    PETROCHIMIE ŞI FIBRE SINTETICE
         
    268.Acetaldehidă, fabricare prin procedeul cu catalizator de mercur, precum şi regenerarea catalizatorului7
    269.Acid cianhidric, acetoncianhidrină şi, cianură de viniliden: fabricare, ambalare şi utilizare6
    270.Butadienă, propilenă, etilenă, stiren, polistiren, etilbenzen, alfametilstiren şi cauciuc sintetic, fabricare4
    271.Celofibră şi celofan, precum şi filatura de cord de la Combinatul de fibre artificiale Brăila6
    272.Fibre melana: fabricarea carbonatului de etilenă, oxid de carbon, fosgen, recuperarea carbonatului de etilenă, fabricarea, polimerizarea şi dizolvarea nitrilului acrilic, filatură melană6
    273.Fibre relon: fabricare caprolactamă, polimerizare, granulare, uscare, filare3
    274.Fibre vîscoză: fabricare sulfură de carbon, xantogenare, dizolvare, maturaţie, filatură, spălătorie de bobine, uscătorie de bobine, baie de acid sulfuric6
         
    PIELĂRIE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE
         
    275.Vopsirea pieilor cu coloranţi toxici (cu peria sau prin tamponare) şi ungerea pieilor cu grăsimi la butoi3
    276.Vopsirea blănurilor cu negru de anilină, vopsirea pieilor prin pulverizare3
    277.Lucrările cu ● sau alţi adezivi, avînd ca solveţi hidrocarburi aromatice, clorurate, sau soluţii de cauciuc cu solvenţi organici3
    278.Ciocănirea mecanică a încălţămintei la maşinile cu role3
         
    PIROTEHNIE
         
    279.Locurile de muncă unde se execută operaţii cu explozivi a căror caracteristică de sensibilitate este mică3
    280.Locurile de muncă unde se execută operaţii cu explozivi de iniţiere, explozivi cu caracteristica de sensibilitate mare şi locurile de muncă unde se execută operaţii la care angajaţii sînt în contact direct cu explozivi aromatici4
    281.Asamblarea şi dezasamblarea muniţiilor în sau din elemente componente încărcate, precum şi a elementelor de muniţii, cu excepţia focoaselor, şuruburilor port-amorsă şi a detonatoarelor3
    282.Experimentarea, recepţia şi verificarea explozivilor, pulberilor, muniţiilor şi elementelor de muniţii încărcate şi produselor pirotehnice3
    283.Asamblarea şi dezasamblarea focoaselor, şuruburilor port-amorsă şi detonatoarelor (cu elemente componente încărcate)4
    284.Delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe explozive şi incendiare3
    285.Operaţiuni de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, explozivilor şi materialelor pirotehnice3
    286.Asanarea terenurilor şi a apelor: de muniţii, de produse pirotehnice, de materiale explozive şi de mine4
    287.Activitatea prestată la locuri de muncă la care se lucrează cu substanţe toxice cu specific militar3
    288.Presarea, prelucrarea explozivilor şi încărcarea celulelor cu material exploziv pentru perforarea sondelor3
    289.Transportul şi distrugerea deşeurilor de la fabricaţia de explozivi, pulberi şi produse pirotehnice3
    290.Fabricarea, manipularea şi transportul nitroglicerinei, a explozivilor, a pulberilor negre, a pulberilor fără fum, a produselor pirotehnice în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a celuloidului5
    291.Activitatea continuă de curăţire şi de reparare a utilajelor şi a instalaţiilor tehnologice, precum şi a recipienţilor care se utilizează la fabricarea, prepararea, transportul sau depozitarea produselor chimice5 5
    292.Analize fizice şi chimice ale explozivilor, pulberilor şi produselor pirotehnice în laboratoare organizate în acest scop. Personalul care lucrează la manipularea şi analiza combustibililor speciali (pentru tehnica militară)3
         
    POLIGRAFIE
         
    293.Topirea şi turnarea aliajului poligrafic7
    294.Turnarea literelor şi materialelor de cules din aliaj poligrafic7
    295.Turnarea textelor după program7
    296.Stereotipie7
    297.Culegere mecanică7
    298.Culegere manuală (zeţărie)6
    299.Imprimare tipar adînc, tipar plan, tipar înalt şi lăcuire6
    300.Zincografie3
    301.Frezarea şi montarea clişeelor pe suporţi de plumb, precum şi şlefuirea şi granularea plăcilor din metale neferoase pentru tipar plan şi adînc3
         
    PREFABRICATE
         
    302.Camerele de torcretare a tuburilor premo3
    303.Camerele de sablaj din întreprinderile de prefabricate8
         
    PRELUCRĂRI METALICE
         
    304.Confecţionarea următoarelor produse prin bătaie la rece la maşină automate: cuie, caiele, ştifturi, splinturi, ţinte, şuruburi, nituri, piuliţe, lanţuri, nipluri, agrafe pentru maşini agricole, spiţe pentru roţi, danturarea pilelor, blindaje pentru aparataj electronic, lanţ Gall şi alte produse asemănătoare3
    305.Fabricarea bilelor de rulmenţi la rece, presarea şi pilirea acestora3
    306.Activitatea de presaj la druckbank a tablei din oţel3
    307.Prelucrarea plumbului şi a aliajelor cu peste 50% plumb4
    308.Prelucrarea aliajelor din metale neferoase cu conţinut de plumb sub 50%3
         
    PREPARARE PRODUSE MINIERE
         
    309.Prepararea cărbunelui: recepţie, spălare, sortare, flotare, epurarea apei, încărcare produse3
    310.Minereuri: concasare, sfărîmare, măcinare şi clasare minieră uscată a minereurilor şi rocilor toxice silicioase7
    311.Concasare, sfărîmare, măcinare şi clasare minieră uscată a minereurilor şi rocilor fără sau cu conţinut redus de bioxid de siliciu liber, inclusiv pentru cercetare de laborator3
    312.Celule de flotare, mese de concentrare3
    313.Instalaţii de cianurare, inclusiv prepararea soluţiilor de reactivi pentru cianurare, precum şi staţii de cercetare pentru cianurare3
    314.Mori de rambleu7
    315.Cuptoare de prăjire a minereurilor de fier şi mangan6
    316.Mori de amalgamare cu mercur, alimentare steampuri cu mercur, inclusiv recoltarea şi distilarea amalgamului la prelucrarea minereurilor aurifere6
    317.Muncitori de manevră la minereu şi steril3
    318.Întreţinerea instalaţiilor de reţinere a prafului în staţii de preparaţie produse miniere3
    319.Prepararea sării cu fenotiazină3
    320.Naftalinarea sării3
    321.Încărcare şi descărcare de minereuri toxice silicioase3
         
    RODAREA ŞI PROBAREA MOTOARELOR
         
    322.Rodajul pe banc şi probele de control efectuate la bancul de probe şi rodaj al motoarelor cu ardere internă (activitate continuă)5
    323.Probe de rodaj şi recepţie în tancodrom5
    324.Rodaj şi probe la banc, la motoare cu reacţie7
         
    SINTEZE ÎN COSMETICĂ
         
    325.Sinteze organice la Fabrica Macul roşu3
         
    SPĂLĂTORII
         
    326.Spălătorese manuale3
    327.Curăţitul chimic al confecţiilor, cu tricloretilenă3
    328.Călcatul manual al confecţiilor3
         
    SPITALE ŞI ALTE UNITĂŢI SANITARE
         
    a) Unităţi, secţii şi servicii T.B.C., contagioase, leprozerii
         
    329.Personalul superior medico-sanitar, mediu, auxiliar şi elementar sanitar6
    330.Personalul tehnic, economic, administrativ şi farmaceutic din sanatoriile T.B.C. izolate şi personalul din celelalte unităţi T.B.C. care vine în contact direct cu mediul infecto-contagios4
         
    b) Unităţi, secţii şi servicii de psihiatrie, neuropsihiatrie şi cu copii debili mintal
         
    331.Personalul - superior medico-sanitar, mediu, auxiliar şi elementar sanitar4
         
    c) Unităţi, secţii şi servicii de fizioterapie
         
    332.Personalul care lucrează cu aparate de electroterapie3
         
    d) Alte activităţi din sectorul sanitar
         
    333.Personalul care lucrează la autopsii, prosecturi, săli de disecţie şi laboratoare de anatomie patologică6
    334.Personalul care lucrează în laboratoarele de microbiologie, inframicrobiologie, parazitologie şi în laboratoarele nediferenţiate4
    335.Spălătoresele din unităţi sanitare4
    336.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar de la băile terapeutice, care efectuează tratamentul bolnavilor3
    337.Personalul mediu, auxiliar şi elementar care lucrează permanent la dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare3
    338.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar de la serviciile de terapie intensivă3
    339.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar din unităţile şi secţiile cu bolnavi cronici irecuperabili3
    340.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţiile de ortopedie3
    341.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţiile de traumatologie3
    342.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţiile de neurochirurgie3
    343.Personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar de la sterilizare3
    344.Personalul de specialitate superior, mediu, auxiliar şi elementar sanitar din unităţi-secţii de epidemiologie3
    345.Personalul medico-sanitar, îngrijitorii şi crescătorii de animale de laborator din secţii şi servicii în care se cresc animale de laborator şi se lucrează cu acestea3
    346.Personalul care lucrează permanent la crematorii din sectorul sanitar3
    347.Personalul medical de radiologie9
    348.Personalul sanitar mediu, auxiliar şi elementar de radiologie7
    349.Personalul tehnic de reparaţii şi de întreţinere a aparaturii de radiologie6
    350.Personalul tehnic de reparaţii şi de întreţinere a aparaturii de fizioterapie6
         
    STICLA
         
    351.Prepararea materiilor prime, a materialelor, a amestecului pentru sticlă şi geamuri în turnuri de amestec şi complexe de amestec6
    352.Alimentarea cuptoarelor, reglarea şi conducerea focului la cuptoarele de topit sticlă6
    353.Prelucrarea topiturii de sticlă la ţeavă prin preluarea prizei din cuptor şi suflarea cu gura6
    354.Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini semiautomate4
    355.Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini automate de tras ţeava, cu excepţia tăierii ţevii4
    356.Prelucrarea topiturii de sticlă la maşini LYNCH4
    357.Instalaţii Fourcault, instalaţia de geam laminat continuu şi discontinuu, instalaţia de geam turnat3
    358.Confecţionarea prin suflare a aparatelor de laborator din sticlă, din cuarţ şi sticlă cu plumb3
    359.Sablarea obiectelor din sticlă5
    360.Matisarea, gravarea sau gradarea obiectelor din sticlă cu acid fluorhidric3
    361.Fabricarea şi ambalarea vatei de sticlă şi a pîslei de sticlă, precum şi confecţionarea de obiecte din vată de sticlă şi pîslă de sticlă3
         
    SUDURĂ
         
    362.Executarea sudurilor la: nave, cazane, conducte, cilindri de locomotive, stîlpi metalici închişi, rezervoare, bazine şi alte produse asemănătoare la care operaţia de sudură se execută şi în interiorul acestora7
    363.Activitatea continuă de sudură electrică şi autogenă, exclusiv sudură prin puncte şi cap la cap3
    364.Sudură în plumb7
    365.Craiţuirea electropneumatică (arc-aer)4
    366.Remedierea prin sudare a pieselor turnate din fontă, încălzite în prealabil în vederea sudării4
    367.Tăierea cu oxigen a metalelor3
    368.Curăţirea bramelor cu flacără3
         
    TELECOMUNICAŢII
         
    369.Exploatarea centralelor telefonice cu cel puţin 250 abonaţi (telefoniste, telefoniste supraveghetoare)3
         
    TEXTILE ŞI TRICOTAJE
         
    370.Topitul inului şi cînepei, decapsulatul, desămînţatul şi descuscutatul inului, spălatul, storsul şi uscatul tulpinelor de in şi cînepă3
    371.Meliţatul inului şi cînepei cu palete3
    372.Meliţatul cu turbină, inobilatul şi scuturatul fibrelor3
    373.Pregătirea amestecului în filatură: cardat, laminat, pieptănat, puitor şi mănuşar, zdrobit şi sortat fibre şi tulpini, tăiat fibre, balotat fibre şi deşeuri3
    374.Filat in şi cînepă3
    375.Desprăfuirea şi scuturarea lînii, operaţiile de la lup amestecător, sortarea lînii şi a zdrenţelor nespălate, precum şi a gogoşilor de mătase3
    376.Dărăcit şi scărmănat lîna3
    377.Descăierarea şi destrămarea lînii3
    378.Imprimat şi vopsit textile şi tricotaj3
         
    TRANSPORTURI AERIENE
         
    379.Personalul navigant de pe avioanele clasice5
    380.Deservire tehnică la avioanele aviochimice (personal de întreţinere şi reparaţii)4
    381.Deservire tehnică la avioane şi elicoptere de pistă sau în hangare, inclusiv aerodromuri de aviaţie reactivă (personal de întreţinere şi reparaţii)3
    382.Repararea radiolocatoarelor, precum şi a radiogoniometrelor cu ecrane fluorescente5
         
    TRANSPORTURI FEROVIARE
         
    a) Locomotive şi automotoare la drum
         
    383.Remorcarea trenurilor şi manevrarea locomotivelor, precum şi a automotoarelor în parcurs  
      mecanic, fochist7
      mecanic ajutor5
         
    b) Locomotive de manevră
         
    384.Manevrarea vagoanelor în staţii, pe linii uzinale, forestiere şi de garaj mecanic, fochist locomotivă mecanic ajutor6 4
    385.Curăţirea ţevilor de fum, camerelor de fum şi cenuşarelor de la locomotivele cu abur5
         
    c) Staţii de grad special I şi II, centralizate, secţii centralizate sistem dispecer
         
    386.Primirea, expedierea, compunerea, descompunerea trenurilor şi manevrarea vagoanelor  
      - impiegat de mişcare la bloc, impiegat de mişcare la post central4
      - impiegat de mişcare, impiegat de mişcare şef tură, şef tură revizie vagoane, şef de manevră, manevrant de vagoane3
         
    d) Regulatoare de circulaţie, mişcare şi tracţiune
       
    387.Conducerea circulaţiei şi dirijarea vagoanelor (operatori la RCM, RTC, RER, RCC, RCV)3
         
    e) Depouri şi remize de locomotive
         
    388.Asigurarea mijloacelor de remorcare a trenurilor şi revizia tehnică a acestor mijloace (şef tură în depou, şef tură în remiză, revizor de locomotive sau automotoare)3
    389.Repararea şi întreţinerea liniei în tuneluri mai mari de 0,5 km3
         
    f) Locomotive remizate
         
    390.Curăţirea prin ciocănire, în interior, a cazanelor de locomotivă cu aburi6
    391.Uscarea şi cernerea nisipului pentru locomotivă3
         
    g) Întreţinere cale
         
    392.Exploatarea maşinilor grele Matissa şi Plasser3
         
    TRANSPORTURI NAVALE
         
    393.Personal navigant şi auxiliar Îmbarcat pe nave maritime şi fluviale6
    394.Muncitori care manipulează mărfuri în port (docheri)4
    395.Scafandri şi chesonieri8
         
    TREFILĂRII
         
    396.Operaţia de patentare a trefilăriilor3
    397.Confecţionarea filierelor din pulberi metalice3
         
    TRATAMENTE TERMICE
         
    398.Operaţiuni de tratament termic efectuate în plumb topit5
    399.Operaţiuni de tratament termochimic3
         
    TURNĂTORII DE FONTĂ, OŢEL ŞI NEFEROASE
         
    400.Prepararea nisipurilor şi a amestecurilor de formare şi miezuire3
    401.Transportul nisipurilor şi a pieselor turnate pe benzi subterane sau în tunele3
    402.Activitatea de formare a miezurilor de turnătorie în camere special amenajate3
    403.Confecţionarea cojilor de bachelită şi a modelelor uşor fuzibile3
    404.Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel şi neferoase, cu producţie industrială continuă, în care nu se execută şi operaţiile de dezbatere sau curăţire a pieselor turnate3
    405.Activitatea din turnătoriile de fontă, oţel şi neferoase, cu producţie industrială continuă, în care se execută şi operaţiile de dezbatere sau curăţire a pieselor turnate6
    406.Groapa de turnare a tuburilor din fontă de la Uzina "Independenţa" Sibiu8
    407.Topirea aliajelor neferoase cu conţinut de plumb de peste 50% turnarea de piese din aceste aliaje, în proces de fabricaţie continuă7
    408.Fabricarea aliajelor neferoase cu plumb sub 50%4
    409.Dezbaterea pieselor turnate7
    410.Curăţirea cu polizorul a pieselor turnate în ateliere special amenajate în afara halei curăţătoriei5
    411.Operaţiile efectuate în curăţătoriile de piese turnate7
    412.Sablaj uscat, cu excepţia instalaţiilor ermetizate9
    413.Sablaj umed4
         
    ZIDĂRIE REFRACTARĂ
         
    414.Zidirea şi repararea părţilor refractare ale cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, ale cazanelor din centralele, electrice, precum şi ale altora similare, cu cărămidă de silică, sau cărămidă de silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară8
    415.Zidirea şi repararea cu cărămidă refractară a cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, bolţilor de la cutia de foc a locomotivelor, precum şi ale altora similare (numai în situaţia cînd acestea nu au fost răcite în prealabil sub temperatura de 40 grade C)5
    416.Zidirea şi repararea cu cărămidă refractară, la rece: a cuptoarelor industriale, a utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum şi ale altora similare.3
  NOTĂ: - Reformularea textului poz. 5, 9, 125, reformularea şi înlocuirea poz. 222, 223, 224 şi reformularea şi completarea prevederilor de la poz. 390 s-au făcut în conformitate cu aprobarea Ministerului Muncii nr. 70428/7717 din 12 martie 1969, difuzată de D.P.O.M. cu nr. 126/272 din 20 martie 1969.- Completarea poz. 266 cu un al 2-lea alineat, reformularea poz. 379, 394, 395, şi modificarea numărului zilelor de concediu suplimentar, completarea prevederilor şi modificarea numărului zilelor de concediu suplimentar la poz. 380 şi 381, s-au făcut în conformitate cu aprobarea Ministerului Muncii nr. 64554/6745 din 12 martie 1969, difuzată de D.P.O.M. cu nr. 76/187 din 17 martie 1969. LISTAcuprinzînd locurile de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare mai mari de 12 zile lucrătoare
         
    Nr. crt.Locul de muncă, operaţia sau profesiaNumărul zilelor de concediu suplimentar
    012
    1.Activitatea în subteran la mine de minereuri radioactive15 - 24
    2.Locuri de muncă în mediu radioactiv, amplasate la suprafaţa minelor12 - 21
    3.Angajaţii care lucrează în mediu radioactiv, din unităţile nucleare12 - 21
    4.Personalul de pază care lucrează în ţări cu climă greu de suportat, care nu beneficiază de program redus de muncă12 - 21
    5.Angajaţii trimişi să lucreze în ţări cu climă greu de suportat12 - 18
    6.Personalul navigant de pe avioanele reactoare şi turboreactoare, de pe elicoptere, precum şi de pe avioanele utilitare care execută misiuni aviochimice12 - 15
  NOTĂ: În urma apariţiei Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 1149/1968, privind stabilirea criteriilor pentru determinarea locurilor de muncă cu condiţii deosebite pentru care se acordă concedii suplimentare de odihnă şi a locurilor de muncă pentru care durata concediului suplimentar de odihnă poate depăşi 12 zile lucrătoare, precum şi a stabilirii listelor cuprinzînd locurile de muncă cu condiţii deosebite care dau dreptul la aceste concedii, s-au emis de către Ministerul Muncii precizări pentru aplicarea unitară a tuturor prevederilor Legii nr. 26/1967.Prin emiterea acestor precizări, Instrucţiunile Ministerului Muncii nr. 1618 (publicate în Buletinul Oficial, partea I, nr. 75 din 10 iunie 1968) îşi încetează aplicabilitatea. -------------