HOTĂRÂRE nr. 3 din 11 mai 2019pentru modificarea și completarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 7 iunie 2019  În temeiul art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, reunit la Palatul Știrbey-Buftea în data de 11 mai 2019, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IStatutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale legale și în interesul strict al organizării și promovării profesiei de practician în insolvență, UNPIR operează portalul de date statistice al insolvenței, numit în prezentul statut « portal de date». Datele furnizate de către practicienii în insolvență prin intermediul portalului de date nu vor fi date publice accesibile de către entități, cu excepția UNPIR și a entităților din cadrul UNPIR.2. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La schimbarea formei de exercitare a profesiei operează de drept transmiterea portofoliului de dosare. Transmiterea portofoliului de dosare mai operează și în ipoteza fuziunii și divizării formelor de organizare a profesiei conform cap. IX.3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Practicienii în insolvență fac parte din organele care aplică procedura conform art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt reprezentanți legali ai debitoarei, aceștia îndeplinind strict atribuțiile reglementate expres de O.U.G., Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 85/2014, cu modificările ulterioare, precum și Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare. Prevederile prezentului Statut pentru activitatea practicienilor desemnați conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, cu modificările ulterioare, se vor aplica doar în măsura compatibilității cu acest act normativ. Răspunderea, obligațiile și drepturile practicienilor în insolvență sunt limitate la atribuțiile stabilite de aceste acte normative.4. La articolul 21, literele f), h), i), j), k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) să comunice, prin completarea rubricilor în cadrul portalului de date, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menționat raportându-se la data ședinței la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerțului, după caz;................................................................................................h) să completeze online rubricile portalului de date în conformitate cu setul de instrucțiuni al acestuia. Obligația completării și actualizării datelor statistice revine titularului cabinetului individual/asociatului/asociaților coordonatori al/ai fiecărei forme de organizare, astfel:1. lunar sau ori de câte ori se impune pentru toate procedurile în care forma de organizare are calitatea de administrator judiciar sau lichidator, indiferent de legea în baza căruia a fost desemnat;2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declarația veniturilor realizate în anul anterior și stabilirea contribuției anuale aferente;i) să comunice, prin completarea în portalul de date, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situațiile de incompatibilitate, precum și pe cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;j) să completeze în portalul de date și să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către cenzorul filialei, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor profesionale față de UNPIR, conform prevederilor O.U.G.;k) să completeze în portalul de date și să furnizeze atunci când este cazul datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea verificării situației virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență;l) să furnizeze orice alte informații solicitate justificat de Uniune, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.5. La articolul 48, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) operează portalul de date statistice, în scopul și în limitele prevăzute la art. 6 alin. (3), pe baza instrucțiunilor emise de CNC.6. La articolul 60, literele g) și i) se abrogă.7. La articolul 91, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) proiectul de divizare semnat de asociații/titularii de cabinete ce urmează a fi divizate. Acesta trebuie să conțină modul de repartizare a patrimoniului, însoțit de anexa cu repartizarea portofoliul de dosare cu stabilirea clară a entității căreia îi vor rămâne spre îndeplinire obligațiile legale conform procedurii, respectiv exercitării drepturilor, precum și modalitatea de stingere a pasivului așa cum s-a stabilit prin hotărârea asociaților asupra divizării.UNPIR nu certifică repartizarea portofoliului de dosare în noile entități, înregistrarea în registrul formelor de organizare a profesiei rezultate în urma divizării fiind pentru publicitatea formelor de organizare;8. La articolul 96, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. b), c), h) și i), cererea va fi însoțită de raportul lichidatorului în care se va menționa modalitatea de predare a portofoliului de dosare în care procedura nu este închisă ca urmare a lichidării.(2^2) La radiere, în ipotezele prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), cererea va fi însoțită și de următoarele:– cerere de decontare privind dosarele cu procedurile închise și pentru care se solicită achitarea sumelor cuvenite din fondul de lichidare;– declarație privind contul în care se vor achita drepturile cuvenite pentru sumele datorate și neplătite din fond (în cazul sumelor prevăzute în sentințele de închidere a procedurii neredactate la momentul depunerii cererii de radiere);– documentele de decontare prevăzute la art. 116 alin. (1);– declarație de venituri din profesie, aferentă anului în curs;– declarație privind predarea în condițiile legii și statutului de organizare a profesiei a dosarelor în care procedura nu este încă închisă;– dovada achitării cotizațiilor și contribuțiilor anuale.Nu vor fi decontate din fondul de lichidare facturile depuse după radierea formei de organizare.Radierea din registrul formelor de organizare nu produce efecte asupra obligațiilor fiscale sau de altă natură; singurul efect pe care îl are este acela de încetare a capacității de a se angaja în activități specifice profesiei de practician în insolvență, așa cum aceasta este organizată conform O.U.G.9. Titlul capitolului XIII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul XIIIProcedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare10. La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) onorariile din hotărârea judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială. Având în vedere natura fondului de lichidare, constituit în condițiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, decontarea din acest fond se va face exclusiv în limita sumei prevăzute la art. 117 din statut, respectiv art. 38 alin. (5) teza finală din O.U.G.Stabilirea chiar și de instanță a unor sume superioare celor prevăzute în statut sau a celor aprobate de către Adunarea reprezentanților permanenți a UNPIR nu poate conduce la decontarea sau executarea silită de către beneficiar a unor sume superioare având în vedere prevederile art. 38 alin. (5) și art. 51 din O.U.G.11. La articolul 116, alineatul (4) se abrogă.12. După articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 116^1Pentru avansarea unor sume din fondul de lichidare, filiala Uniunii pe raza căreia își are sediul debitoarea solicită următoarele documente:a) orice document din care rezultă că debitoarea nu deține bunuri valorificabile în condițiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente (inclusiv rapoarte lunare aprobate de judecătorul-sindic);b) hotărârea adunării creditorilor din care să rezulte că sunt de acord cu restituirea cu prioritate a sumelor avansate, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;c) cererea practicianului prin care se obligă pe propria răspundere să restituie avansul, în termen de 10 zile de la valorificarea activului debitoarei;d) factură fiscală.13. La articolul 117 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) până la 5.000 lei, în baza hotărârii judecătorești pentru procedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 5.000 lei, exclusiv TVA.Indiferent de cuantumul onorariului din hotărârea judecătorească, din fondul de lichidare se va deconta doar onorariul în limita sumei de 5.000 lei, prevederile art. 38 alin. (5) și art. 51 din O.U.G. sunt incidente;14. La articolul 117 alineatul (1), litera c) se abrogă.15. La articolul 117 alineatul (2), literele a)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii - conform documentelor justificative;b) cheltuielile de cazare și deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvență la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată din afara localității unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvență. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt atașate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116^1 necesare asigurării de către practicianul în insolvență a bunei desfășurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societății debitoare și ținerea contabilității societății debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parțial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societății debitoare în relația cu partenerii comerciali, precum și în relația cu autorități suverane/suprasuverane etc.). În condițiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanțe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiții hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiași decont de deplasare, la care sunt atașate facturile și bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga și diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop. Se vor aplica prevederile alin. (4);d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;e) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116^1 pot fi și cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (cum ar fi predarea instalațiilor ce conțin materiale radioactive, substanțe chimice periculoase etc.), și pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile de siguranță cerute de lege, existând un pericol real de poluare a mediului sau de contaminare radioactivă, iar din acest motiv obligațiile de mediu nu pot fi transmise odată cu imobilul supus valorificării în procedură, precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se vor aplica prevederile alin. (4);f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere formulate de către practicianul în insolvență și expertizele judiciare încuviințate de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere până la 1.000 lei în funcție de durata acțiunilor pentru curatori.Indiferent de cuantumul cheltuielilor de procedură stabilite de judecătorul-sindic, prin hotărâre, din fondul de lichidare se vor deconta doar cheltuielile de procedură care respectă tarifele și standardele de cost aprobate de ARP, ratificate de Congresul UNPIR, prevederile art. 51 din O.U.G. sunt incidente.16. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cheltuielile de procedură trebuie însoțite de documente justificative care atestă efectuarea/prestarea serviciilor de către terți conform reglementărilor prezentului statut și procedurii de decontare UNPIR.17. La articolul 117 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) onorariile și cheltuielile cu procedura dispuse prin sentință sau încheiere de judecătorul-sindic în situația în care cererile de decont sunt înaintate la filială după împlinirea termenului de prescripție de trei ani, calculat de la data comunicării sentinței/încheierii prin intermediul Buletinul Procedurilor de Insolvență sau conform Codului de procedură civilă.18. La articolul 117, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare în limitele prevăzute de dispozițiile statutare în prezentul capitol doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare, aprobate de către judecătorul-sindic. Aceste sume ce se vor avansa pentru acoperirea cheltuielilor de la alin. (2) lit. c) se vor aproba de filiala Uniunii pe raza căreia își are sediul debitoarea, pe baza documentelor din care să rezulte că suma urmează să se restituie cu prioritate conform aprobării adunării creditorilor, în condițiile art. 116^1.19. La articolul 117, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) CNC va completa procedurile de decontare pentru aplicarea unitară la nivelul Uniunii a dispozițiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și f).(7) În scopul bunei gestionări a fondului de lichidare conform destinației prevăzute de art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, CNC poate plafona cheltuielile decontabile lunar din fondul de lichidare de natura celor de la alin. (2) lit. e) și f).20. La articolul 119, alineatele (4), (7) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În cazul falimentului, procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma încasată, exclusiv TVA. Prin excepție, procentul de 2% nu se aplică:a) în situația în care un creditor garantat sau negarantat dorește să preia bunul supus garanției în contul creanței sale, prin compensare totală sau parțială, acesta din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica numai asupra părții din preț care se achită în numerar (fondurile obținute), exclusiv TVA;b) în ipoteza plăților efectuate benevol de către administratorul special din surse proprii a obligațiilor către creditori sau în situația achitării datoriilor debitoarei de către terțe persoane................................................................................................(7) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei unde își are sediul societatea debitoare................................................................................................(11) Practicianul are obligația completării on-line în portalul de date a rubricilor ce cuprind date din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire odată cu depunerea acestora la dosarul cauzei.21. La articolul 119, alineatul (16) se abrogă.22. La articolul 120, punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel prevăzut la art. 117, respectiv cheltuieli de procedură care nu corespund prevederilor prezentului statut și procedurii de decontare UNPIR, constituie încălcarea art. 51 din O.U.G. și a principiilor din Codul de conduită etică;23. La articolul 120, punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:19. neîndeplinirea obligației privind completarea formularelor, precum și a datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. f), h), i), j), k) și l);24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 122(1) Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă cuprinsă între 3 luni și un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 5, 9, 15, 18, 20 și 21.(2) Se sancționează cu suspendarea calității de practician în insolvență pe o perioadă de maximum 6 luni fapta prevăzută la art. 120 pct. 3.25. La articolul 123, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Neplata amenzii în termen de 90 de zile de la data aplicării sancțiunii se sancționează cu suspendarea din profesie pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni.26. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 134, cu următorul cuprins:  +  Articolul 134Dispozițiile referitoare la «portalul de date» și toate obligațiile membrilor cu privire la utilizarea acestuia intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data la care acesta a devenit operațional, comunicată tuturor membrilor prin grija Secretariatului general și al filialelor UNPIR.27. În anexa nr. 1 la statut, paragraful 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporțional cu punctajul obținut. Nota minimă de promovare a examenului este 8.28. În anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (3) și articolul 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul INPPI.Secretariatul INPPI va proceda la verificarea documentației, efectuarea stagiului complet de pregătire profesională, inclusiv a punctelor de pregătire profesională și va afișa pe site-ul www.unpir.ro și www.inppi.ro lista cu persoanele admise în vederea susținerii examenului de definitivat.Măsura respingerii participării la examenul de definitivat poate face obiectul contestației. Contestația va fi soluționată de Comisia de analizare a contestațiilor desemnată de INPPI................................................................................................  +  Articolul 10Comisia de examinare, desemnată de Consiliul național de conducere al UNPIR, are următoarele atribuții:a) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;b) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;c) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;d) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;e) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora.29. În anexa nr. 2 la statut, la articolul 3, alineatul (4) se abrogă.30. În anexa nr. 4 la statut, la articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cercetările se efectuează, de regulă, după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul UNPIR. Convocarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea, inclusiv e-mail, fax sau prin luarea la cunoștință.31. În anexa nr. 4 la statut, la articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Comunicarea deciziei disciplinare se efectuează, de regulă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce are calitatea de parte în procedura disciplinară.Comunicarea se poate face și prin înștiințare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii și a datei la care s-a făcut înștiințarea (e-mail sau fax) sau prin orice formă de luare la cunoștință.Comunicarea se consideră a fi efectuată indiferent de existența dovezii de recepționare dacă transmiterea hotărârii disciplinare s-a făcut la adresa, e-mailul sau fax-ul înscrise în Tabloul Uniunii.32. În anexa nr. 7 la statut, preambulul contractului de societate al societății profesionale cu răspundere limitată și articolele 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  CONTRACTUL DE SOCIETATE
  al societății profesionale cu răspundere limitată
  - model -
  a) Pentru constituirea de societăți:Subsemnații:– domnul/doamna ...................................., numele purtate anterior ..............................., B.I./C.I. seria .......... nr. .............., eliberat/eliberată de ......................... la data de ..................., cod numeric personal ........................, născut/născută în ................. la data de .........................., domiciliat/domiciliată în ....................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de .................... și practician în insolvență definitiv din data de ..................;– domnul/doamna ................................., numele purtate anterior .........................., B.I./C.I. seria .......... nr. ........., eliberat/eliberată de ....................... la data de ....................., cod numeric personal ......................., născut/născută în .................. la data de ......................, domiciliat/domiciliată în ............................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ...................... și practician în insolvență definitiv din data de ...............,au convenit constituirea unei societăți profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G., și de Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007, republicată, denumit în continuare Statut, după cum urmează:b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:Subscrisa .................... SPRL, cu sediul în ......................, număr matricol ..............RFO ........, înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ................;– domnul/doamna ............................., numele purtate anterior ..........................., B.I./C.I. seria .......... nr. ..............., eliberat/eliberată de ........................... la data de ....................., cod numeric personal ....................., născut/născută în ................. la data de .................., domiciliat/domiciliată în ............................, înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de .................. și practician în insolvență definitiv din data de ................;– domnul/doamna ..........................., numele purtate anterior ..............................., B.I./C.I. seria .......... nr. .................., eliberat/eliberată de .......................... la data de ........................., cod numeric personal ...................., născut/născută în ................. la data de ......................., domiciliat/domiciliată în ......................., înscris/înscrisă în Tabloul UNPIR în data de ..................... și practician în insolvență definitiv din data de ..................,au convenit constituirea unei filiale a societății profesionale cu răspundere limitată .............., supusă reglementărilor prevăzute de O.U.G. și de Statut, după cum urmează:  +  Articolul 1Denumirea) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ........../.........., societatea este denumită .......... societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL). În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele societate profesională cu răspundere limitată (SPRL, IPURL).b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:În concordanță cu Dovada de rezervare denumire nr. ........../.........., societatea este denumită .......... Filiala ..............SPRL. În toate actele, scrisorile, publicațiile și alte documente emise de societate, denumirea societății va fi ................Filiala ..........SPRL  +  Articolul 2Sediua) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:Sediul principal al societății este situat în ........... Societatea își poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul formelor de organizare. Filialele vor îngloba denumirea societății profesionale constitutive mamă și cuvântul filiala, urmat de denumirea județului pe raza căruia se constituie aceasta.b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:Sediul filialei este situat în ............................................................ .  +  Articolul 3Formăa) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din subsemnații practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... bis din .........., ca practicieni în insolvență definitivi:– ............................... - asociat;– ............................... - asociat;– ............................... - asociat.b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:Prezenta societate este înființată ca o societate profesională de practicieni în insolvență, cu răspundere limitată, compusă din ....... SPRL și următorii practicieni în insolvență înscriși în Tabloul UNPIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. .......... bis din .........., ca practicieni în insolvență definitivi:– ............................... SPRL - asociat;– ............................... - asociat;– ............................... - asociat...................................................................................................................................................................................................  +  Articolul 5ObiectSocietatea/....................... Filiala .................... SPRL are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență conform O.U.G. și Statutului................................................................................  +  Articolul 7DuratăSocietatea/...................... Filiala ..................... SPRL se constituie pentru o durată de .......... ani din momentul înscrierii sale în Registrul formelor de organizare, ținut de Secretariatul general al Uniunii.  +  Articolul 8Compunerea patrimoniului sociala) Pentru constituirea de SPRL/IPURL:1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ........................ și în natură, evaluat la ................... lei.2. Aportul social este compus după cum urmează:– domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei;– domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei.3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:– .................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ....................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ..................., la valoarea de ....................... lei;– ................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ......................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ...................., la valoarea de ...................... lei.b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:1. Aportul social de minimum 3.500 lei este constituit din numerar ..................... și în natură, evaluat la ...................... lei.2. Aportul social este compus după cum urmează:– societatea mamă ............................... SPRL, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei; – domnul/doamna ..............................., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei;– domnul/doamna ................................, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............................... lei.3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaților sunt constituite din următoarele:– ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ........................ lei;– ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ......................... lei;– ............................... evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ..............................., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .......... din data de ....................., la valoarea de ......................... lei.  +  Articolul 9Repartizarea) Pentru constituirea de SPRL:Aportul social este divizat în .......... părți sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:– domnul ............................... - .......... părți sociale, reprezentând...........% din părțile sociale;– domnul ............................... - .......... părți sociale, reprezentând..........% din părțile sociale.b) Pentru constituirea de filiale ale SPRL:Aportul social este divizat în .......... părți sociale a câte .......... lei fiecare, integral subscrise și vărsate de către asociați, potrivit aporturilor menționate la art. 8, astfel:– societatea mamă ............................... SPRL ........ părți sociale, reprezentând ...........% din părțile sociale;– domnul ............................... - .......... părți sociale, reprezentând ..........% din părțile sociale.  +  Articolul 11Adunările generale1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaților și deciziile luate sunt obligatorii pentru toți asociații.2. Fiecare parte socială subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot.3. Asociații nu pot fi reprezentați în adunarea generală decât de alți asociați/sau ....... .4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociați prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ținerii lor.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societății sau, cu acordul unanim al asociaților/cu acordul majorității asociaților/cu acordul .....% din valoarea părților sociale, în orice altă locație.6.1. Hotărârile adunărilor generale se iau de regulă prin votul tuturor asociaților și părților sociale. Actul constitutiv, prin excepție de la prevederea de mai sus și de la pct. 2, poate prevedea cerințe mai ridicate sau mai scăzute de cvorum și de majoritate.6.2. Dacă adunarea generală, în privința numirii partenerului coordonator, nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la pct. 6.1, adunarea, ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.  +  Articolul 12Atribuțiile adunării generalePrincipalele atribuții ale adunării generale sunt:a) schimbarea denumirii societății;b) schimbarea sediului principal;c) înființarea sau desființarea de filiale (exclusiv pentru SPRL);d) primirea de noi asociați;e) excluderea asociatului/asociaților;f) alegerea sau revocarea asociatului/asociaților practician/practicieni în insolvență coordonator(i) al/ai societății;g) fuziunea, divizarea sau lichidarea urmată de radierea societății;h) mărirea sau reducerea aportului social;i) repartizarea venitului net al societății;j) crearea sau anularea părților de industrie;k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;l) orice modificare a statutului societății.
   +  Articolul IIHotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 16 august 2018, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
  Niculae Bălan
  Buftea, 11 mai 2019.Nr. 3.-----