LEGE nr. 2 din 28 martie 1970privind asigurarea şi controlul calităţii produselor
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 28 martie 1970    În scopul ridicării calităţii produselor,Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege:  +  Articolul 1Preocuparea pentru ridicarea continua a calităţii produselor reprezintă - pe tot parcursul, de la pregătirea producţiei pînă la verificarea comportării produsului la destinatar - o sarcina de baza a tuturor unităţilor economice, institutelor de cercetare şi proiectare, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, potrivit cu atribuţiile ce le revin.O sarcina permanenta a tuturor unităţilor economice şi organelor de stat este studiul sistematic al evoluţiei nivelului tehnic şi al calităţii produselor pe plan mondial şi stabilirea măsurilor corespunzătoare pentru fabricarea produselor la acest nivel.  +  Articolul 2Consiliile de administraţie ale centralelor industriale, combinatelor şi grupurilor de uzine şi ale celorlalte organizaţii economice cu statut de centrala, precum şi comitetele de direcţie din întreprinderi răspund de calitatea produselor, lucrărilor executate, serviciilor prestate şi, potrivit atribuţiilor lor, sînt obligate: a) sa ia măsuri pentru realizarea de produse noi şi modernizarea celor existente la nivel tehnic şi calitativ în concordanta cu progresul ştiinţei şi tehnicii, cu cerinţele beneficiarilor interni şi externi, în condiţiile unei eficiente economice ridicate; b) sa pună în fabricatia de serie numai produsele omologate sau acceptate de beneficiar şi după ce au luat toate măsurile de pregătire a fabricaţiei, au stabilit metodele şi au asigurat mijloacele necesare efectuării controlului tehnic al calităţii acestora.Pentru produsele noi, oferite pentru prima data la export sau pentru cele la care se cer condiţii tehnice suplimentare faţă de normativele interne în vigoare, se vor efectua în prealabil probe de verificare a parametrilor tehnico-funcţionali care să asigure condiţiile calitative convenite cu partenerul extern.În cazul produselor unicate de mare complexitate, la care nu se pot face probe complete în uzina producătoare, se va stabili cu beneficiarii modul de verificare a acestor produse, potrivit normativelor elaborate de ministerele tutelare şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; c) sa elaboreze şi să aplice, prin planurile anuale şi de perspectiva, măsuri speciale pentru îmbunătăţirea continua a calităţii materiilor prime şi semifabricatelor, produselor finite, lucrărilor de investiţii-construcţii şi serviciilor din sfera lor de activitate; d) sa folosească în fabricaţie numai materii prime şi materiale care corespund condiţiilor de calitate prevăzute în documentele tehnice normative şi celorlalte condiţii stabilite în contractele economice; e) sa clasifice şi sa marcheze pe clase de calitate acele produse la care s-au stabilit norme de sortare şi preţuri diferenţiate conform normelor legale; f) sa marcheze vizibil pe ambalaj durata de folosire la produsele cu perioada de valabilitate şi durata de utilizare limitate; g) să asigure dotarea laboratoarelor şi a secţiilor de producţie cu aparate de măsura şi control, aparatura de laborator şi cu standuri de probe pentru a determina cu precizia necesară caracteristicile fizice, mecanice şi chimice ale materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, precum şi modul de comportare în timp a produselor finite, în condiţiile în care sînt utilizate la beneficiar sau în condiţiile prevăzute în documentele tehnice normative sau în alte condiţii convenite; h) sa perfecţioneze documentaţia tehnica cuprinzînd şi tehnologia de control, să facă propuneri de perfecţionare a standardelor, sa elaboreze şi sa imbunatateasca normele interne de fabricaţie, în concordanta cu progresul tehnic şi cerinţele de calitate; i) sa modernizeze continuu utilajele şi instalaţiile de producţie, precum şi metodele şi aparatura de măsura şi control a parametrilor calitativi ai produselor în toate fazele de execuţie, sa organizeze verificarea, întreţinerea şi certificarea sistematica - conform legii - a funcţionarii acestora în limitele de precizie stabilite; j) să asigure condiţiile materiale pentru pregătirea muncitorilor calificaţi şi a personalului mediu de specialitate, sa ia măsuri pentru justa repartizare a cadrelor tehnice de specialitate, precum şi pentru promovarea iniţiativei tuturor salariaţilor în direcţia îmbunătăţirii calităţii produselor şi diversificării sortimentelor; k) sa organizeze controlul tehnic de calitate începînd cu recepţia materiilor prime şi a materialelor, pe faze de fabricaţie şi final, conform cu tehnologiile de fabricaţie, să asigure ca în compartimentul de control tehnic al calităţii să fie încadraţi muncitori, maiştri şi ingineri cu o înaltă pregătire profesională şi experienta în producţie; l) sa prevadă în contractele economice, după caz, condiţii şi termene de garanţie referitoare la calitate, durata de utilizare şi condiţii de conservare, ambalare şi depozitare a produselor, în conformitate cu documentele tehnice normative sau potrivit acordului cu beneficiarii; m) să livreze produsele, conform prevederilor contractuale, însoţite de documentul de atestare a calităţii şi, după caz, de prescripţii privind manipularea, depozitarea, stocarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea acestora; n) sa urmărească sistematic modul de comportare la beneficiarii interni şi externi a produselor livrate şi, ţinînd seama de observaţiile acestora, sa ia măsuri de perfecţionare a documentaţiei tehnice, a modului de execuţie şi a activităţii de control tehnic de calitate.  +  Articolul 3Conducerile ministerelor, ale celorlalte organe centrale, precum şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti şi consiliilor populare municipale şi orăşeneşti răspund de realizarea calităţii superioare a produselor, a lucrărilor executate şi, potrivit competentelor stabilite de lege, au următoarele îndatoriri cu privire la asigurarea calităţii: a) organizează şi controlează activitatea de cercetare şi proiectare de produse şi procedee tehnologice care să se bazeze pe realizarile ştiinţei ale tehnicii moderne, astfel încît să se asigure produselor fabricate un nivel calitativ şi o eficienta economică ridicată, corespunzătoare cerinţelor beneficiarilor; b) aproba pentru produsele de importanţa deosebită studiile tehnico-economice, documentele de omologare şi introducerea în fabricaţie de serie; c) creează condiţii pentru ridicarea calităţii produselor prin profilarea, specializarea şi concentrarea producţiei; d) asigura mijloacele necesare inzestrarii unităţilor subordonate cu aparate de măsura şi control, aparatura de laborator, standuri de proba şi promovează folosirea metodelor ştiinţifice de verificare a calităţii; în acest scop vor prevedea în planurile de stat anuale necesarul de aparataj de măsura şi control; e) organizează, îndrumă şi verifica activitatea controlului tehnic de calitate în unităţile subordonate, urmărindu-se verificarea parametrilor de calitate prevăzuţi în documentaţiile tehnice şi promovarea folosirii metodelor ştiinţifice de control; f) asigura elaborarea şi îmbunătăţirea standardelor cu parametrii tehnico-economici la nivelul tehnicii moderne, stabilind metode de control în concordanta cu progresul tehnic şi cerinţele de calitate; g) elaborează şi urmăresc, prin planurile anuale şi de perspectiva, aplicarea programelor de măsuri pentru îmbunătăţirea continua a calităţii materiilor prime şi semifabricatelor, produselor finite şi lucrărilor de construcţii-montaj; h) aplica sancţiunile prevăzute de lege împotriva celor care se fac vinovaţi de fabricarea şi punerea în circulaţie a unor produse cu parametri tehnici şi calitativi inferiori celor stabiliţi prin contracte.Neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute în prezentul articol atrage, potrivit legii, răspunderea materială pentru prejudiciile cauzate.  +  Articolul 4Condiţiile concrete de calitate a produselor se precizează în contractele economice pe baza documentelor tehnice normative-standarde, a normelor interne de fabricaţie, caietelor de sarcini, a mostrelor acceptate de beneficiari, precum şi altor cerinţe convenite între părţi.Preţurile produselor, ale lucrărilor şi tarifele pentru servicii se vor stabili diferenţiat, în concordanta cu calitatea lor.  +  Articolul 5Consiliile de administraţie ale unităţilor cu statut de centrala şi comitetele de direcţie ale întreprinderilor au datoria sa analizeze periodic activitatea desfăşurată pentru asigurarea calităţii produselor în întreprinderi, secţii, ateliere şi locuri de muncă, sa stabilească măsuri în vederea îmbunătăţirii calităţii produselor. Comitetele de direcţie prezintă dări de seama adunărilor generale ale salariaţilor asupra modului cum se îndeplinesc indicatorii de calitate.În toate fazele de fabricaţie, supun spre dezbatere măsuri în scopul ridicării continue a nivelului calitativ al produselor.  +  Articolul 6Directorii şi ceilalţi conducatori de unităţi economice poarta răspunderea pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi organizatorice necesare îmbunătăţirii calităţii produselor, reducerii rebuturilor, a volumului operaţiilor de remaniere şi a deficienţelor de calitate; controlează activitatea compartimentului de control tehnic de calitate, modul în care secţiile productive respecta normativele privind calitatea şi iau măsuri pe linia indicată de organele de control.  +  Articolul 7Neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute în articolele 2, 5 şi 6 atrage, potrivit legii, răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat. Pentru neglijenţa şi abateri repetate, celor vinovaţi li se vor aplica şi sancţiuni disciplinare, inclusiv retrogradarea sau desfacerea disciplinară a contractelor de muncă.  +  Articolul 8Inginerii, tehnicienii, maistrii, conducătorii procesului de producţie, precum şi cei din compartimentele de conceptie, au datoria să asigure condiţiile organizatorice şi materiale, sa acorde asistenţa tehnica necesară pentru realizarea produselor la un nivel ridicat de calitate. Ei răspund în cadrul atribuţiilor ce le revin de respectarea normelor de calitate la fiecare operaţie tehnologică executată, la fiecare produs în parte şi sînt obligaţi sa anunţe imediat compartimentul controlului tehnic de calitate, conducerea unităţii asupra defectelor de calitate care apar în procesul de fabricaţie şi asupra cărora nu pot acţiona în mod direct.Pagubele provenite din remanieri, rebuturi şi produse a căror calitate nu se încadrează în normele stabilite ca urmare a neîndeplinirii acestor obligaţii se suporta, conform legii, de cei vinovaţi.  +  Articolul 9Muncitorii au datoria de onoare de a executa lucrări şi produse de înaltă calitate, de a participa activ la acţiunile îndreptate spre ridicarea continua a calităţii produselor, de a crea o larga opinie de masa pentru realizarea producţiei de buna calitate, practicînd metoda autocontrolului exigent al calităţii produselor şi lucrărilor realizate la fiecare loc de muncă.Ei răspund de calitatea produselor realizate şi suporta, conform legii, prejudiciile cauzate de nerespectarea documentaţiei, disciplinei tehnologice, care provoacă rebuturi, remanieri sau produse a căror calitate nu se încadrează în normele stabilite.  +  Articolul 10Executarea controlului tehnic al calităţii de către organele de control nu absolvă de răspundere directa inginerii, tehnicienii şi maistrii, pe toţi cei care organizează şi conduc procesul de fabricaţie şi nici pe cei care executa lucrări şi produse de calitate necorespunzătoare.  +  Articolul 11Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor înfăptuieşte, împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale, politica statului în domeniul calităţii şi al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor şi serviciilor, avînd următoarele îndatoriri şi raspunderi principale: a) organizează şi executa controlul calităţii produselor destinate consumului intern şi exportului, urmărind respectarea cu stricteţe a condiţiilor tehnice calitative prevăzute în contracte, standarde şi alte documentaţii tehnice; b) îndrumă şi controlează activitatea compartimentelor de control tehnic de calitate din unităţile producătoare; promovează folosirea metodelor moderne de control şi iniţiază acţiuni pentru ridicarea calificării profesionale a controlorilor tehnici de calitate; c) studiază, împreună cu organizaţiile economice producătoare, evoluţia calităţii produselor similare realizate în alte tari şi propune ministerelor şi celorlalte organe centrale efectuarea de cercetări şi aplicarea de măsuri în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor tehnice calitative ale produselor; d) interzice livrarea produselor care nu corespund din punct de vedere calitativ condiţiilor prevăzute în contracte, dispune sistarea fabricaţiei produselor care prin calitatea lor ar putea dăuna intereselor economiei naţionale, informind de aceasta Consiliul de Miniştri; e) aplica sancţiuni contravenţionale pentru abateri de la normele privind condiţiile calitative ale produselor, în conformitate cu reglementările în vigoare; f) răspunde pentru controalele executate necorespunzător, de neluarea la timp, în cadrul atribuţiilor ce-i revin conform legii, a măsurilor care se impun pentru remedierea defectiunilor de calitate, de buna funcţionare a compartimentelor de control tehnic de calitate din unităţile economice.  +  Articolul 12Compartimentul de control tehnic de calitate din întreprinderi funcţionează ca organ subordonat, în condiţiile legii, atît conducerii unităţii cît şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.  +  Articolul 13Organul de control tehnic de calitate verifica, conform normelor stabilite, calitatea materiilor prime şi materialelor care se folosesc în fabricaţie, respectarea în procesul de producţie a documentaţiei tehnice şi tehnologiei de fabricaţie, pe toate fazele de producţie, verifica şi certifica calitatea produselor, participa la omologarea produselor şi la stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea calităţii acestora.  +  Articolul 14Organul de control tehnic de calitate din întreprinderi răspunde de organizarea controlului calităţii produselor, lucrărilor sau serviciilor pe toate treptele de fabricaţie, urmăreşte ca livrarea acestora să se facă în conformitate cu documentele tehnice normative şi cu celelalte condiţii de calitate stabilite prin contracte.  +  Articolul 15Organului de control tehnic al calităţii din întreprinderi i se subordonează laboratoarele care sînt organizate în scopul verificării calităţii produselor.  +  Articolul 16Numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea sau desfacerea contractului de muncă ale şefului compartimentului pentru controlul calităţii produselor din întreprinderi se face de către comitetul de direcţie cu acordul centralelor industriale, al celorlalte unităţi cu statut de centrala sau altor organe ierarhic superioare ale întreprinderii, precum şi cu acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor; şeful controlului tehnic de calitate este membru de drept al comitetului de direcţie al întreprinderii sau consiliului de administraţie al centralei în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 17Şeful controlului tehnic de calitate sesizează conducerea unităţii asupra abaterilor privind calitatea, face propuneri pentru prevenirea şi eliminarea deficienţelor de fabricaţie, este obligat sa ceara întreruperea operaţiei tehnologice, fabricatia sau livrarea produselor care contravin documentaţiei tehnice, documentelor tehnice normative sau obligaţiilor contractuale cu privire la calitate.În cazul cînd conducerea unităţii nu ia măsurile necesare, şeful controlului tehnic de calitate este obligat sa sesizeze organul ierarhic superior, inclusiv conducătorul organului central şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor.  +  Articolul 18În exercitarea atribuţiilor sale, organul de control tehnic de calitate stabileşte şi marcheaza pe produs sau ambalaj, conform prevederilor articolului 2 literele e şi f, după caz, clasa de calitate a produselor şi durata de folosire şi răspunde de corecta încadrare a acestora; întocmeşte certificatele de calitate ce se vor emite de unitate şi care angajează răspunderea acesteia, potrivit legii contractelor economice; verifica documentaţia care însoţeşte produsele finite.  +  Articolul 19Şeful controlului tehnic de calitate prezintă periodic conducerii întreprinderii şi Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor un raport asupra calităţii produselor şi activităţii desfăşurate de organul de control.  +  Articolul 20Unităţile de cercetare şi cele de proiectare vor asigura, prin documentaţiile elaborate, promovarea soluţiilor tehnice cele mai moderne, cu eficienta economică ridicată şi vor preciza caracteristicile calitative ale produselor ce vor rezultă, acestea constituind indicatori obligatorii în realizarea parametrilor proiectati.  +  Articolul 21Cercetatorii, proiectantii şi alţi specialişti care participa la elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnice răspund de soluţia tehnica, parametrii proiectati şi calitatea produsului prevăzute în documentaţia tehnica elaborata pînă la realizarea performantelor prescrise.  +  Articolul 22Unităţilor producătoare le este interzisă livrarea produselor destinate consumului intern care nu corespund prevederilor calitative stabilite prin contracte sau lege.Se interzice conducerilor întreprinderilor producătoare şi organizaţiilor de comerţ exterior sa expedieze la export mărfuri cu defectiuni de calitate sau cu caracteristici care nu se încadrează în prevederile contractuale.Nerespectarea obligaţiilor cuprinse în prezentul articol atrage răspunderea patrimonială a unităţilor furnizoare, care sînt obligate sa repare, conform prevederilor legale, prejudiciile cauzate, precum şi răspunderea materială a salariaţilor din vina cărora s-a produs prejudiciul.  +  Articolul 23Beneficiarii au datoria sa controleze, pe parcursul fabricaţiei şi la livrare, în condiţiile stabilite în contract, modul în care se îndeplinesc obligaţiile asumate de furnizori cu privire la calitatea produselor contractate.  +  Articolul 24Receptionarea instalaţiilor complexe şi utilajelor se va efectua de către beneficiar pe principalele faze de fabricaţie şi la livrare în condiţiile stabilite prin contractul economic. Specialiştii institutelor de proiectare sînt obligaţi sa acorde asistenţa tehnica la efectuarea încercărilor şi a recepţiei finale.  +  Articolul 25Se interzice livrarea de către uzinele producătoare a utilajelor, agregatelor, instalaţiilor şi altor produse de complexitate tehnica ridicată fără recepţia de calitate pe faze şi la livrare de către beneficiarii de investiţii.Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor are obligaţia de a controla modul cum beneficiarii de investiţii realizează recepţia utilajelor pe faze şi în final, potrivit clauzelor din contractul economic.  +  Articolul 26Furnizorii de utilaje şi instalaţii complete sînt obligaţi sa acorde asistenţa tehnica de specialitate la montajul şi punerea în funcţiune a acestora.  +  Articolul 27Beneficiarii de investiţii, întreprinderile de construcţii-montaj şi instalaţii, precum şi Inspecţia de Stat în Construcţii, au obligaţia sa controleze, în condiţiile şantierului, dacă furnizorii au respectat cerinţele de calitate prevăzute în contracte şi prescripţii tehnice la utilajele, maşinile, agregatele, instalaţiile şi aparatajele sosite pe şantier şi care urmează a fi montate.Se interzice montarea sau instalarea acelor utilaje, maşini, agregate, instalaţii şi aparate care prezintă defectiuni. Acestea vor fi restituite furnizorilor sau, de comun acord, se vor stabili măsuri pentru remedierea defectiunilor pe şantier. Toate prejudiciile provocate de aceste defectiuni vor fi suportate, potrivit legii, de cei care le-au provocat.  +  Articolul 28Întreprinderile de construcţii-montaj şi instalaţii, beneficiarii de investiţii, institutele de proiectare şi Inspecţia de Stat în Construcţii sînt obligate să facă un control riguros asupra modului în care sînt efectuate lucrările de construcţii, de montaj şi instalaţii, cu respectarea întocmai a tuturor prescripţiilor din proiecte, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj şi instalaţii, în asa fel încît să se asigure punerea în funcţiune a obiectivelor la termen şi în bune condiţii, precum şi realizarea parametrilor proiectati în conformitate cu planul aprobat.  +  Articolul 29Unităţile de transport răspund de respectarea condiţiilor prevăzute de lege sau contract pentru transportul şi manipularea produselor şi asigura păstrarea caracteristicilor calitative ale acestora, de la preluare pînă la predare, urmînd a suporta, conform legii, despăgubirile pentru eventualele prejudicii aduse calităţii produselor.  +  Articolul 30Unităţile care preiau, păstrează şi desfac produsele răspund de asigurarea condiţiilor pentru menţinerea integrităţii şi calităţii acestora, de corecta lor manipulare şi depozitare; pagubele rezultate ca urmare a unei depozitari sau manipulari necorespunzătoare se suporta, conform legii, de persoanele care le-au provocat.  +  Articolul 31Unităţile producătoare şi cele comerciale răspund faţă de cumpărătorii interni pentru orice defecte de fabricaţie sau orice alte vicii ascunse apărute la produsele vîndute fără termen de garanţie şi reclamate în termen legal sau la produsele la care se prevede un termen de garanţie, reclamate înăuntrul acestui termen, dacă cumpărătorul a respectat regulile de folosire şi păstrare a bunurilor cumpărate.Remedierea sau înlocuirea produselor necorespunzătoare reclamate în condiţiile prezentului articol se face în mod gratuit pentru cumpărător, iar cheltuielile se recuperează, conform legii, de la cei vinovaţi.  +  Articolul 32Unităţile importatoare sînt obligate sa contracteze produsele numai la calitatea acceptată de unităţile beneficiare şi împreună cu acestea vor urmări ca în contractele externe pentru utilajele şi instalaţiile complexe din import să se treacă condiţii privind receptionarea de faze şi în final la furnizorii străini. Aceste unităţi răspund de realizarea calităţii şi parametrilor tehnico-economici ai utilajelor şi instalaţiilor complexe importate.Pentru toate produsele ce se importa, prevederile cu privire la calitate înscrise în contractele externe vor fi comunicate beneficiarilor, pe baza cărora aceştia vor face recepţia.Pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul articol, unităţile importatoare suporta despăgubirile faţă de întreprinderile beneficiare, iar pagubele vor fi recuperate, conform legii, de la persoanele vinovate.  +  Articolul 33Se interzice raportarea ca producţie-marfa a produselor care au fost respinse în timpul recepţiei de organul controlului tehnic de calitate, de Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor sau de beneficiar.  +  Articolul 34Ridicarea continua a calităţii producţiei constituie o chestiune de mindrie patriotica şi de constiinta socialistă a tuturor oamenilor muncii, care se înfăptuieşte prin participarea activa şi mobilizarea larga a iniţiativelor creatoare ale maselor în procesul de producţie a bunurilor materiale.În fiecare an se va organiza "Luna calităţii produselor", care va cuprinde acţiuni pentru propagarea larga a cunoştinţelor în domeniul calităţii, va face bilanţul realizarilor obţinute în fiecare întreprindere pe linia ridicării nivelului calitativ al producţiei, se vor acorda distincţii celor care s-au evidenţiat şi au adus contribuţie deosebită în miscarea de masa pentru ridicarea calităţii produselor româneşti la nivelul celor mai bune realizari pe plan mondial.  +  Articolul 35Pentru realizari deosebite cu privire la calitatea produselor, angajaţii vor fi stimulati material în conformitate cu prevederile sistemului de salarizare.  +  Articolul 36Ridicarea calităţii produselor este condiţionată de perfecţionarea continua a pregătirii profesionale a cadrelor, atît a celor care realizează produsele cît şi a celor care le controlează.Toţi specialiştii care funcţionează în activitatea de control tehnic de calitate vor fi instruiti periodic în vederea cunoaşterii instrumentelor, aparaturii şi metodelor de control.În întreprinderile producătoare se vor organiza în mod sistematic cursuri de scurta durata de calificare şi perfecţionare în domeniul calităţii producţiei şi controlului calităţii produselor.În învăţămîntul profesional, licee de specialitate, în institute tehnice şi economice de învăţămînt superior se vor introduce cursuri de specialitate privind indicatorii de calitate ai produselor, metrologie şi tehnici moderne de control.  +  Articolul 37Organele de control al calităţii produselor răspund, fiecare potrivit atribuţiilor lor, pentru executarea de controale necorespunzătoare, înscrierea în documentele de control a unor caracteristici, date tehnice sau constatări care nu reflecta realitatea, nesemnalarea către organele ierarhic superioare a incalcarilor dispoziţiilor legale constatate în cadrul controlului sau, cînd este cazul, pentru interzicerea neîntemeiată a livrării unor produse.  +  Articolul 38Organizaţia socialistă care nu-şi executa obligaţiile contractuale referitoare la calitatea produselor datorează celeilalte părţi despăgubiri în vederea repararii prejudiciului cauzat din culpa sa.Despăgubirea pentru prejudiciul cauzat prin neexecutarea în natura a obligaţiei contractuale priveşte atît paguba efectiv suferită, cît şi beneficiul nerealizat.  +  Articolul 39Încălcarea îndatoririlor stabilite în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală a celor vinovaţi de săvîrşirea faptei, răspunderea materială - inclusiv în cazurile în care prin legea de faţa ea nu a fost prevăzută expres.Răspunderea penală este angajata în condiţiile articolelor 248 sau 249 din Codul penal, după caz, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.  +  Articolul 40Faptele care constituie contravenţii la prevederile prezentei legi, precum şi sancţiunile corespunzătoare se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 41Dispoziţiile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi prestaţiilor de servicii.Unităţile prestatoare de servicii către populaţie răspund de calitatea lucrărilor executate, fiind obligate să efectueze gratuit remedierea eventualelor deficiente. Cheltuielile de remediere vor fi recuperate, conform legii, de la cei din vina cărora au fost cauzate.Pentru lucrările la care se acordă termen de garanţie, durata acestora se aproba, dacă nu sînt stabilite prin lege, de organele centrale cărora le sînt subordonate unităţile prestatoare de servicii, iar pentru unităţile din economia locală de Comitetul de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală.  +  Articolul 42Dispoziţiile legii de faţa se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste.  +  Articolul 43Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare. Înăuntrul acestui termen, ministerele şi celelalte organe centrale vor propune Consiliului de Miniştri actele normative pentru punerea de acord a reglementărilor în vigoare cu prevederile prezentei legi.----------