HOTĂRÂRE nr. 1.369 din 20 ianuarie 1971 (*republicată*)privind unele măsuri în legătură cu regimul armelor şi muniţiilor şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la acest regim
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 8 martie 1976    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Eliberarea, viza, preschimbarea ori retragerea permiselor pentru deţinerea armelor şi muniţiilor, precum şi înscrierea şi anularea din permis a înscrierii unor arme, se fac de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază persoana fizica solicitanta.Pentru străinii cu reşedinţa în România, eliberarea, viza preschimbarea ori retragerea permiselor pentru deţinerea armelor şi muniţiilor, precum şi înscrierea şi anularea din permis a înscrierii unor arme, se fac de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială aceştia îşi au reşedinţa.  +  Articolul 2Cererea în vederea autorizării de a deţine arme de foc va fi însoţită de o fotografie tip buletin de identitate, precum şi de actul doveditor, după caz, al calităţii sau activităţii, eliberat de organizaţia socialistă competenţa, pe baza căruia persoana fizica solicita autorizarea.Străinii domiciliaţi sau care îşi au reşedinţa în România vor anexa la cerere, după caz, copie după actul de identitate eliberat de autoritatea română competenţa sau de pe pasaport ori alt act valabil de trecere a frontierei de stat române, precum şi o fotografie tip buletin de identitate.Persoana titulara de permis, care solicită autorizare pentru deţinerea unei alte arme în afară celor înscrise în permis, nu va mai anexa la cerere fotografie.  +  Articolul 3Cererea de autorizare a deţinerii de arme de foc se rezolva de către şeful militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti ori de locuitorul acestuia.În caz de aprobare a cererii, comunicarea serveşte petitionarului la procurarea armelor pentru a căror deţinere a fost autorizat şi la dovedirea acestei autorizari pînă la eliberarea permisului sau, după caz, pînă la înscrierea armelor în permis.Valabilitatea comunicării este limitată la termenul menţionat în cuprinsul acesteia. Termenul va putea fi prelungit pentru motive justificate.Armele procurate se prezintă organului militiei care, odată cu eliberarea permisului sau, după caz, cu înscrierea unei noi arme în permis, retine comunicarea.  +  Articolul 4Organul militiei, constatând ca sînt îndeplinite toate condiţiile privind autorizarea de a deţine arme, eliberează solicitantului permisul.Permisul se eliberează titularului numai după ce a achitat taxele legale şi costul imprimatului.Permisul va cuprinde numele, fotografia şi semnatura titularului, numărul şi data eliberării, denumirea, ştampila şi semnatura organului emitent, felul şi seria armei pentru care s-a dat autorizarea de a fi deţinută, cantitatea de munitie care poate fi deţinută, precum şi rubrici pentru vize periodice şi menţiunile de schimbare a domiciliului titularului.Modelul permisului se stabileşte de Ministerul de Interne.  +  Articolul 5Înscrierea în permis a armelor se face numai de organele militiei prevăzute în art. 1, pe baza actelor de provenienţă, după caz, factura, act de vânzare-cumpărare, act de donaţie, ordin de recompensare sau certificat de moştenitor şi prin menţionarea elementelor necesare identificarii fiecărei arme.Pentru înscrierea în permis a armelor de panoplie care nu este necesar să fie făcute inofensiv, în afară actelor de provenienţă, prevăzute în alineatul precedent, se vor prezenta şi actele eliberate de organele competente ori documentaţia din care să rezulte ca aceste arme constituie raritati sau prezintă o valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică deosebită.  +  Articolul 6Viza premiselor se efectuează de organele militiei la data stabilită şi anunţată de Inspectoratul general al militiei.Titularii permiselor sînt obligaţi să se prezinte la viza cu armele înscrise în permis, la data anunţată.  +  Articolul 7În caz de schimbare a numelui sau de deteriorare a permisului, titularul este obligat să depună cerere de preschimbare la militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială domiciliază, în termen de 10 zile de la data cînd s-a produs cauza care a determinat preschimbarea.  +  Articolul 8În localurile de consum şi de desfacere a mărfurilor, în sali de asteptare, în mijloacele de transport în comun, în gări, târguri, pieţe şi pe străzi, titularii de permise sînt obligaţi sa poarte armele frinte sau introduse în toc, iar cele care nu pot fi frinte vor fi purtate fără inchizator, dacă nu pot fi introduse în toc.  +  Articolul 9Este interzisă folosirea armelor de tir în alte locuri decât în poligoanele de tir sau în locuri special amenajate pentru trageri sportive.  +  Articolul 10Organizaţiilor socialiste li se eliberează, vizează, preschimba ori li se retrag autorizaţiile pentru deţinerea de arme şi muniţii, pentru efectuarea operaţiilor cu arme şi muniţii, ori pentru funcţionarea atelierelor de reparat arme, de militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi au sediul.Cererea de eliberare a autorizaţiei ori de efectuare a înregistrării, în cazurile prevăzute de lege, se adresează şi se depune la organul competent potrivit alineatului precedent. În cerere trebuie să se arate: a) denumirea şi sediul organizaţiei; b) actul în baza căruia organizaţia este înfiinţată şi funcţionează ori din care să rezulte obiectul activităţii sale; c) pentru ce anume se solicita autorizarea sau înregistrarea, cu precizarea numărului, cantităţii şi felului armelor şi muniţiilor ce urmează a fi deţinute.Instituţiile de cultura şi arata, precum şi asociaţiile cultural-artistice, care deţin arme de panoplie vor menţiona în cererea de înregistrare numărul armelor deţinute, caracteristicile fiecărei arme în parte, oarecum şi faptul ca sînt sau nu făcute inofensive. Pentru armele care nu au fost făcute inofensive, întrucât constituie raritati sau prezintă o valoare istorica, documentara, ştiinţifică ori artistică deosebită, se va anexa la cererea de autorizare şi documentaţia în acest sens.Deţinătorii de arme de panoplie, prevăzuţi la alineatul precedent, sînt obligaţi sa ţină evidenta acestora conform indicaţiilor date de organele militiei.  +  Articolul 11Organizaţiile socialiste sînt obligate sa transporte armele şi munitiile numai însoţite de delegaţi şi de ordinul de transport emis de conducerea organizaţiei respective. Ordinul de transport trebuie să conţină numele delegatului, numărul şi felul armelor şi muniţiilor, locul unde sînt transportate, numărul autorizaţiei sau, după caz, al înregistrării şi denumirea organului militiei care a emis autorizaţia sau a efectuat înregistrarea.Transporturile de arme şi muniţii vor fi asigurate cu paza civilă înarmată de către organizaţiile socialiste cărora aparţin.  +  Articolul 12Titularii de permise care şi-au procurat din străinătate arme de vînătoare, arme de tir şi munitia corespunzătoare le pot transporta de la punctul de trecere a frontierei române la domiciliul în baza actelor de cumpărare sau donaţie şi a dovezii prevăzute la art. 23 alin. 4 şi 5, eliberata în acest scop de organele militiei.Pînă la sosirea acestei dovezi, armele şi munitia prevăzute la alineatul precedent se reţin la punctul de trecere a frontierei de stat.  +  Articolul 13Armele deţinute de organizaţiile socialiste în timpul cat nu se afla asupra angajaţilor trebuie să se păstreze numai în locurile specificate în autorizaţia de deţinere sau în dovada de înregistrare.Armele de tir şi cele de vînătoare şi armele de foc militare deţinute de Federaţia română de tir, de cluburi sau asociaţii sportive, trebuie să se păstreze în locurile specificate în autorizaţia de deţinere şi să fie folosite numai în locurile destinate pentru exercitii sau terenurile unde sînt organizate concursuri de tir cu aprobarea organelor Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport.  +  Articolul 14Ordinul de serviciu pe baza căruia angajaţii organizaţiilor socialiste pot sa poarte armele şi munitiile cu care au fost dotati trebuie să conţină numele angajatului, seria şi numărul buletinului de identitate, funcţia, date referitoare la identificarea armei şi anume felul, calibrul, seria acesteia, semnatura conducătorului organizaţiei socialiste şi ştampila.  +  Articolul 15Magazinele organizaţiilor socialiste care fac comerţ sau acte de consignaţie cu arme şi muniţii pot vinde persoanelor fizice arme de vînătoare, arme de tir şi arme de panoplie numai în baza comunicării scrise prevăzute la art. 3 alin. 2, al carei termen de valabilitate nu a expirat. Titularii de permise pot vinde armele proprii altor persoane fizice numai în condiţiile prevăzute la alineatul precedent.Cel care vinde arma are obligaţia sa înscrie în comunicarea prezentată de cumpărător datele şi elementele necesare identificarii armei vândute.  +  Articolul 16Munitia pentru armele de vînătoare şi pentru armele de tir se poate vinde persoanelor fizice numai pe baza permisului sau a altui act prezentat de titular din care să rezulte autorizarea de a deţine arme şi muniţii.  +  Articolul 17Vânzarea de arme de vînătoare, arme de tir şi muniţii organizaţiilor socialiste se face numai pe bază de adresa însoţită de dovada înregistrării sau de autorizaţia din care rezultă ca organizaţia solicitatoare are dreptul să deţină şi sa folosească astfel de arme şi muniţii. Adresa se retine de vînzător.  +  Articolul 18Magazinele care fac comerţ cu arme şi muniţii sînt obligate sa primească în consignaţie spre vânzare armele şi munitiile de la persoanele care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să le vândă. Primirea în consignaţie spre vânzare a armelor şi muniţiilor aparţinînd persoanelor fizice se va face numai pe baza permisului sau a altui act legal, prezentat de titular, din care să rezulte ca are dreptul să deţină arme şi muniţii sau să le vândă.  +  Articolul 19Magazinele care fac comerţ sau acte de consignaţie cu arme şi muniţii sînt obligate ca, la vînzarea armelor şi muniţiilor, sa elibereze cumpărătorului factura. În cazul armelor şi muniţiilor depuse în consignaţie, se va elibera şi deponentului o copie de pe factura.  +  Articolul 20Vânzarea de arme şi muniţii membrilor misiunilor diplomatice, reprezentantelor permanente, oficiilor consulare şi reprezentantelor consular-comerciale, de către magazine, se face numai pe baza unei adrese eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, care să ateste calitatea şi dreptul cumpărătorului de a deţine arme şi muniţii.  +  Articolul 21Magazinele care fac comerţ şi acte de consignaţie cu arme şi muniţii sînt obligate sa ţină evidenta armelor şi muniţiilor în registrele stabilite şi vizate de organele militiei.  +  Articolul 22Organizaţiile socialiste care au dobîndit sau înstrăinat arme de foc sînt obligate să prezinte, în termen de 10 zile, actele care dovedesc efectuarea acestor operaţii, la organul militiei prevăzut în art. 10 alin. 1, pentru a li se face menţiunile corespunzătoare în autorizaţie sau, după caz, în dovada înregistrării.  +  Articolul 23În termen de 10 zile de la cumpărarea, vînzarea sau donarea unei arme, persoanele fizice care au efectuat aceste operaţii sînt obligate să se prezinte la organul militiei prevăzut la art. 1 pentru a cere anularea sau, după caz, înscrierea armei în permis.Înscrierea sau anularea se face, după caz, în baza facturii eliberate de magazin, a actului de vânzare-cumpărare, a actului de donaţie sau a ordinului de recompensare.La înscrierea în permis vor fi prezentate şi armele în vederea mentionarii datelor necesare identificarii lor.Persoanele fizice care şi-au procurat arme de vînătoare sau arme de tir din străinătate, fără a obţine în prealabil aprobarea de la organele militiei competente, sînt obligate ca, în termen de 10 zile de la sosirea în ţara, să se prezinte la organele militiei arătate la art. 1 pentru a solicita autorizarea deţinerii armelor.În cazul prevăzut la alineatul precedent, dacă sînt îndeplinite condiţiile legale în vederea autorizării deţinerii armelor, organul militiei eliberează solicitantului o dovadă cu care acesta va putea ridica armele ce i-au fost reţinute de organele din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care s-a înapoiat în ţara.  +  Articolul 24Organizaţiile socialiste care se ocupa cu repararea armelor sînt obligate sa ţină evidenta armelor primite spre reparare, în registrele stabilite şi vizate de organele militiei. De asemenea, sînt obligate să prezinte, pentru control, organelor militiei, la cererea acestora, registrele împreună cu armele primite la reparat.  +  Articolul 25Nu pot fi primite la reparat decât arme pentru care se face dovada ca sînt deţinute legal. În cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o deţine legal, cel căruia i s-a prezentat arma spre a o repara este obligat sa înştiinţeze de îndată organul militiei cel mai apropiat.  +  Articolul 26Organizaţiile socialiste sînt obligate sa înainteze cu adresa, pentru viza, organului militiei prevăzut la art. 10 alin. 1, în perioada şi la datele stabilite de Inspectoratul general al militiei, autorizaţiile pentru deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor, pentru efectuarea operaţiilor cu arme şi muniţii ori pentru înfiinţarea şi funcţionarea atelierelor de reparat arme.Viza autorizaţiilor pentru deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor se va face numai după ce delegatul organului militiei constata existenta armelor înscrise în autorizaţie, la locul unde acestea sînt deţinute.  +  Articolul 27Pentru preschimbarea autorizaţiilor în cazurile prevăzute de lege, titularii sînt obligaţi ca, în termen de 10 zile de la ivirea cauzei care determina preschimbarea, să solicite adresa în scris organului militiei competent. La adresa sau cerere se va anexa autorizaţia ce urmează a fi preschimbata.  +  Articolul 28În termen de 10 zile, organizaţia socialistă trebuie să comunice organelor militiei încetarea activităţii care a determinat înregistrarea sau eliberarea autorizaţiei pentru deţinerea şi folosirea de arme şi muniţii, pentru efectuarea de operaţii cu arme şi muniţii ori înfiinţarea şi funcţionarea atelierelor de reparat arme, depunând autorizaţia în vederea retragerii ei.  +  Articolul 29În caz de retragere, în condiţiile legii, a autorizaţiilor pentru alte motive decât cele prevăzute la art. 28, organizaţiilor socialiste li se vor elibera noi autorizaţii numai după completa inlaturare a incalcarilor constatate şi dacă îndeplinesc şi celelalte condiţii legale pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii, pentru a efectua operaţii cu arme sau muniţii ori pentru a se ocupa cu repararea de arme.  +  Articolul 30Titularii de permise sînt obligaţi sa predea, de îndată, organelor militiei prevăzute la art. 1 armele ieşite din uz şi nevandabile.Organizaţiile socialiste autorizate să deţină arme şi muniţii sînt obligate sa predea, de îndată, organelor militiei prevăzute la art. 10, armele stabilite a fi casate ca urmare a iesirii lor din uz.Predarea, către organizaţiile de colectare a metalelor, a armelor ieşite din uz şi nevandabile sau a celor stabilite a fi casate, precum şi primirea unor asemenea arme de către aceste organizaţii, sînt interzise.Organele militiei vor lua măsuri, după caz, de distrugere a armelor ieşite din uz şi nevandabile sau de transmitere a celor care constituie raritati ori prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică sau artistică, instituţiilor de cultura şi arta ori asociaţiilor cultural-artistice şi sportive, şi de predare către Inspectoratul general de stat al silviculturii a armelor de vînătoare nevandabile, primite sau ridicate în condiţiile legii.  +  Articolul 31Armele de panoplie, cu excepţia acelora care constituie raritati sau prezintă valoare istorica, documentara, ştiinţifică sau artistică deosebită, se fac inofensive prin perforarea camerei cartusului, diametrul orificiului fiind de 5 mm.  +  Articolul 32În scopul evitării accidentelor, construirea şi amplasarea poligoanelor de tir se fac numai pe baza normelor stabilite de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport şi cu acordul militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială urmează a fi amplasat poligonul.  +  Articolul 33Titularii de permise, autorizaţii ori de dovezi de înregistrare sînt obligaţi sa anunţe militia judeteana sau a municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială îşi schimba domiciliul sau sediul, despre aceasta schimbare, în termen de 5 zile de la producerea ei, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în permise, autorizaţii ori în dovezile de înregistrare.  +  Articolul 34În termen de 5 zile din momentul cînd a luat cunoştinţa despre pierderea, furtul ori distrugerea permisului sau autorizaţiei, titularul este obligat sa anunţe în scris organul militiei care l-a eliberat.După efectuarea verificărilor, organul militiei va elibera titularului un nou permis sau autorizaţie, dacă nu sînt motive legale care să împiedice aceasta.  +  Articolul 35În termen de 24 de ore din momentul cînd a luat cunoştinţa de pierderea sau furtul armelor pe care au dreptul să le detina, titularii de permise sau dovezi de înregistrare sînt obligaţi sa anunţe în scris despre aceasta cel mai apropiat organ al militiei.  +  Articolul 36Titularii de permise sînt obligaţi sa ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea armelor şi muniţiilor pe care le deţin şi sa nu permită accesul la ele al persoanelor care nu au dreptul să deţină arme sau muniţii.Organizaţiile socialiste sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea armelor şi muniţiilor pe care le deţin, precum şi sa amenajeze locuri corespunzătoare de păstrare a acestora.  +  Articolul 37Încălcarea dispoziţiilor din prezenta hotărîre constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 400 la 800 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 6 alin. 2, art. 7, 14, 19, 23 alin. 1 şi 4, art. 27, 30 alin. 1, art. 33 şi 34 alin. 1; b) cu amendă de la 600 la 1200 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 8, 9, 15 alin. 3, art. 18, 22, 26 alin. 1, art. 28 şi 30 alin. 2 şi 3; c) cu amendă de la 800 la 1600 lei, contravenţiile la dispoziţiile art. 10 alin. 4, art. 11, 13, 15 alin. 1, art. 16, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 35 şi 36.  +  Articolul 38Fapta celui care găseşte arme sau muniţii şi nu înştiinţează despre aceasta organele militiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 800 lei.  +  Articolul 39Angajarea de persoane pentru gestionarea, administrarea sau manipularea armelor şi muniţiilor ori pentru repararea armelor de foc, fără avizul favorabil al organelor militiei, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 1000 lei.  +  Articolul 40Nerespectarea obligaţiilor ce revin organizaţiilor socialiste, altele decât cele prevăzute la art. 37 şi 39, cu privire la înregistrarea sau obţinerea de autorizaţie pentru deţinerea de arme sau muniţii, pentru efectuarea de operaţii cu arme sau muniţii ori pentru funcţionarea atelierelor de reparat arme, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 3000 lei.  +  Articolul 41Faptele menţionate la art. 37-40 constituie contravenţii dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni.  +  Articolul 42Constatarea contravenţiilor la regimul armelor şi muniţiilor se face de ofiţeri şi subofiteri de militie, care aplica şi sancţiunea.  +  Articolul 43Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul militiei din care face parte ofiţerul sau subofiterul constatator.  +  Articolul 44Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de şeful organului de militie din care face parte ofiţerul sau subofiterul de militie care a încheiat procesul-verbal.În cazul contravenţiilor constatate de ofiţerii sau subofiterii de la posturile de militie comunale pligerea se soluţionează de şeful militiei, căruia îi este subordonat postul, sau de alţi ofiţeri ierarhic superiori agentului constatator, împuterniciţi de şeful militiei judeţene sau a municipiului Bucureşti. Dacă procesul-verbal a fost încheiat de şeful unui organ al militiei, plângerea se soluţionează de şeful organului militiei ierarhic superior.  +  Articolul 45În cazul contravenţiilor prevăzute în art. 37 lit. b) şi c) şi art. 40, plângerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 46Contravenţiilor prevăzute în art. 37-40 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 47Prezenta hotărîre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei*).Pe aceeaşi dată, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 428/1959 privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea Decretului nr. 61/1959 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2287/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul armelor şi muniţiilor, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.------------------- Notă *) Fac excepţie prevederile modificate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 56/1976, care se aplică de la data intrării în vigoare a acestei hotărîri.---------------