ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 23 mai 2019privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019  Având în vedere că la 17 aprilie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative, care la art. I pct. 4 prevede modificarea art. 4 alin. (3) din Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că finanțarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) se realizează integral din venituri proprii și la art. II dispune abrogarea poziției nr. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de faptul că pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 49/2019 este necesară adoptarea unor prevederi cu caracter fiscal-bugetar care să prevadă modalitatea de efectuare a modificărilor în execuția bugetară, în vederea asigurării funcționării în condiții de legalitate a ISCIR,având în vedere că în prezent din cauza lipsei unei reglementări specifice domeniului fiscal-bugetar în cuprinsul Legii nr. 49/2019, care să permită operarea în sistemul național de raportare Forexebug, schimbarea statutului ISCIR din instituție publică cu finanțare de la bugetul de stat în instituție publică cu finanțare din venituri proprii, activitatea ISCIR este blocată prin imposibilitatea de a efectua plăți privind cheltuielile de personal, precum salariile nete, indemnizația de hrană și contribuțiile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor sociale și cheltuielile de funcționare,astfel că în lipsa unei astfel de reglementări ISCIR se află în imposibilitate de a-și desfășura activitatea de verificare, autorizare, control și supraveghere a pieței prevăzute de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapt care poate avea consecințe grave raportat la posibilitatea producerii de avarii și accidente cu victime omenești, pagube materiale însemnate, inclusiv afectarea mediului, precum și imposibilitatea cercetării cauzelor care au stat la baza producerii accidentelor la instalațiile/echipamentele cu grad ridicat de risc în utilizare.Având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de statul român în ceea ce privește Sezonul România-Franța, precum și a respectării angajamentelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020 pentru consolidarea parteneriatului strategic cu Franța și continuarea implementării Foii de parcurs a Parteneriatului strategic,ținând cont de funcțiile de reprezentare și coordonare asumate de Ministerul Afacerilor Externe în pregătirea și organizarea Sezonului România-Franța, în conformitate cu obiectivele de politică externă ale României,luând în considerare că Sezonul România-Franța reprezintă un proiect bilateral convenit în mod special prin decizie politică la nivel de stat și care se derulează în baza Convenției tehnice semnate de partea română și cea franceză la data de 19 mai 2017 și a deciziilor luate în cadrul comitetelor mixte de organizare,ținând seama de faptul că mecanismul de selecție a proiectelor din cadrul Sezonului România-Franța este unul specific, decis în comun prin Convenția tehnică, mecanism care a urmărit existența unor parteneri în România și Franța capabili să producă, să finanțeze și să organizeze activitățile și care, pentru asigurarea unui nivel adecvat de atingere a obiectivelor Sezonului România-Franța, a fost aplicat inclusiv unor proiecte existente ale instituțiilor publice și private de renume din cele două țări,luând act de necesitatea corelării cadrului legal de finanțare cu cerințele cooperării bilaterale referitoare la derularea unui sezon încrucișat,având în vedere că programul a debutat în Franța la data de 27 noiembrie 2018 și în România la data de 18 aprilie 2019 și că au avut loc sau sunt în derulare numeroase proiecte ale unor instituții de marcă din cele două țări, în lipsa unor măsuri legislative de urgență există riscul unui blocaj privind formalitățile de finanțare din contribuția părții române și continuare a Sezonului România-Franța, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență, având caracter extraordinar, impunându-se adaptarea cadrului legal primar pentru asigurarea finalizării procedurii de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe a finanțărilor prevăzute pentru Sezonul România-Franța din contribuția părții române,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul I(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei preia pe bază de protocol de predare-preluare prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2019 aferentă activității desfășurate de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat până la intrarea în vigoare a Legii nr. 49/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și pentru modificarea altor acte normative.(2) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat răspunde pentru execuția bugetară anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 49/2019.  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 19 martie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2019, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Cheltuielile aferente pregătirii și desfășurării Sezonului România-Franța 2018-2019 se suportă în limita fondurilor aprobate anual potrivit legii, prin bugetele Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Institutului Cultural Român și Ministerului Apărării Naționale, și se decontează în baza documentelor justificative transmise de beneficiarii finanțărilor aferente proiectelor selectate și realizate în programul oficial al Sezonului și aprobate pentru finanțare din contribuția părții române de comitetele mixte de organizare, consemnate în procesele-verbale și anexele acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Monica-Dorina Gheorghiță,
  secretar de stat
  București, 23 mai 2019.Nr. 34.----