REGULAMENT din 26 septembrie 2018privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 5 octombrie 2018  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 174 din 26 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 5 octombrie 2018.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentul regulament stabilește condițiile și procedura de desemnare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a furnizorului de ultimă instanță, modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienților finali, precum și condițiile de desfășurare și de încetare a activității de furnizare de ultimă instanță.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică:a) furnizorilor de gaze naturale;b) operatorilor de gaze naturale;c) clienților finali de gaze naturale.  +  Secţiunea a 2-a Abrevieri și definiții  +  Articolul 3(1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:a) ANAF - Agenția Națională de Administrare Fiscală;b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;c) SR - serviciu reglementat;d) FA - furnizor actual care trebuie înlocuit;e) FC - furnizor în regim concurențial;f) FR - furnizor în regim reglementat;g) FUI - furnizor de ultimă instanță;h) OSD - operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale;i) OR - operator de gaze naturale;j) UI - ultimă instanță.(2) În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) clienți preluați - clienții finali din portofoliul unui FA la care furnizarea gazelor naturale se face în regim concurențial și care sunt preluați în portofoliul FUI;b) clienți transferați - clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate din portofoliul unui FA care sunt transferați în portofoliul FR;c) contract pentru prestarea unui SR - contract încheiat între OR și FA/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale sau pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale;d) data transferului - data de la care clienții transferați trec în portofoliul FR; e) data preluării - data de la care clienții preluați trec în portofoliul FUI;f) furnizor actual - furnizorul, altul decât FUI, care desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un loc de consum al clientului final până la data de la care acesta trece la FUI, FR sau FC, după caz, ca urmare a faptului ca nu mai are asigurată furnizarea gazelor naturale de către FA;g) furnizor în regim concurențial - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la clienții finali care și-au exercitat dreptul de eligibilitate;h) furnizor în regim reglementat - furnizorul care are obligația să asigure, într-o zonă delimitată, furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, până la data eliminării prețurilor reglementate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) furnizor de ultimă instanță - furnizor desemnat de ANRE în condițiile prezentului regulament care are obligația să asigure clienților preluați furnizarea gazelor naturale în regim de UI, pentru o perioadă limitată de timp;j) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;k) ofertă cu preț - ofertă transmisă de un furnizor candidat la procesul de selecție în vederea desemnării FUI;l) operator de gaze naturale - operatorul economic, titular de licență de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției/sistemului de transport/sistemului de distribuție/sistemului de distribuție închis, în conducta/sistemul căreia/căruia este racordat locul de consum al clientului final;m) perioadă de desemnare - perioada de timp pentru care, prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, un furnizor este desemnat FUI, cu drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament;n) portofoliu de clienți finali al unui furnizor - totalitatea clienților finali pentru care un furnizor desfășoară activitatea de furnizare a gazelor naturale la un moment dat;o) zonă delimitată - zona constituită din unitățile administrativ-teritoriale în care serviciul public de distribuție a gazelor naturale a fost concesionat de OSD și în care acesta are obligația să asigure și furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate, scop pentru care are obligația să dețină și licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deține licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale și are obligația să asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate.(3) Termenii utilizați în prezentul regulament se completează cu cei definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Secţiunea a 3-a Condiții generale pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță  +  Articolul 4(1) Un client final deservit de către un FA poate ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale:a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:(i) retragerii licenței de furnizare a gazelor naturale;(ii) expirării licenței de furnizare a gazelor naturale și neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de furnizare existente;b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA.(2) În cazul apariției uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1), clienților finali din portofoliul FA în cauză li se asigură furnizarea gazelor naturale după cum urmează:a) furnizare în regim reglementat pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aceștia fiind transferați la FR, în condițiile prezentului regulament;b) furnizare garantată în regim de UI pentru clienții casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate și, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, aceștia fiind preluați de către FUI desemnat de ANRE, în condițiile prezentului regulament;c) furnizare garantată în regim de UI pentru clienții noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, aceștia fiind preluați de către FUI desemnat de ANRE, în condițiile prezentului regulament, cu excepția producătorilor de energie termică, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației; (la 01-07-2019, sintagma: 11.627,78 MWh a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 ) d) furnizare opțională în regim de UI, la cerere, pentru clienții noncasnici cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, aceștia fiind preluați de către FUI desemnat de ANRE, în condițiile prezentului regulament, cu excepția producătorilor de energie termică, în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. (la 01-07-2019, sintagma: 11.627,78 MWh a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 ) (la 01-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 4 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), FR/FUI nu are obligația de a furniza gaze naturale clienților finali din portofoliul FA care la momentul transferului/preluării, după caz, au întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, până la achitarea integrală a obligațiilor de plată.  +  Articolul 5(1) În cazul apariției uneia dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1), ANRE desemnează FUI care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de UI pentru clienții finali prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. b) și c).(2) În cazul apariției uneia dintre situațiile menționate la art. 4 alin. (1), la solicitarea unuia sau mai multor clienți finali prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. d), ANRE desemnează FUI care va asigura acestuia/acestora furnizarea opțională a gazelor naturale în regim de UI. Clientul final care a solicitat ANRE desemnarea unui FUI are obligația de a accepta furnizarea de către acesta a gazelor naturale în condițiile comerciale și la prețul de furnizare în regim de UI.  +  Articolul 6Procedura de desemnare a FUI de către ANRE pentru clienții finali prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. b)-d) se desfășoară, după caz, în 2 runde:a) prima rundă - atribuirea statutului de FUI printr-un proces de selecție bazat pe disponibilitate, capabilitate și ofertă cu preț;b) a doua rundă - atribuirea statutului de FUI de către ANRE, numai în situația în care nu este posibilă stabilirea unui câștigător prin procesul de selecție prevăzut la lit. a).  +  Articolul 7(1) Desemnarea FUI se realizează prin decizie emisă de către președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI de către furnizorul desemnat FUI nu constituie motiv pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale curente pe care acesta le are față de clienții finali deja existenți în portofoliul său.  +  Capitolul II Procedura de desemnare a FUI  +  Articolul 8(1) În vederea declanșării procedurii de desemnare a FUI, ANRE notifică această intenție FA, în scris, după cum urmează:a) la momentul apariției condițiilor de declanșare a procedurii de retragere/suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale, conform prevederilor legale în vigoare;b) cu minimum 45 de zile calendaristice înaintea datei la care expiră licența de furnizare a gazelor naturale a FA, dacă acesta nu a depus documentația în vederea prelungirii valabilității licenței de furnizare sau în vederea obținerii unei licențe de furnizare noi, conform prevederilor legale în vigoare.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), FA are obligația să transmită ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil, lista cu date privind structura portofoliului propriu de clienți finali, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) După primirea listei prevăzute la alin. (2), ANRE analizează structura portofoliului de clienți finali al FA.  +  Articolul 9(1) În situația în care FA asigură, într-o zonă delimitată, furnizarea gazelor naturale în regim reglementat până la data eliminării prețurilor reglementate, ANRE transferă clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate din portofoliul FA la noul FR al acestei zone delimitate, care este, după caz:a) operatorul economic, titular al licenței de furnizare de gaze naturale și al licenței de distribuție a gazelor naturale, care este și OSD desemnat de ANRE pentru preluarea operării sistemului de distribuție a gazelor naturale din acea zonă delimitată, în condițiile art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, pentru situația în care acest operator economic nu are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, potrivit prevederilor legale în vigoare;b) operatorul economic afiliat OSD desemnat de ANRE, care deține licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, pentru situația în care acest operator economic are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Transferul de portofoliu de clienți casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, de la FA la noul FR din zona delimitată se face după cum urmează:a) prin decizia de desemnare a OSD, pentru situația în care acest operator economic nu are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale, potrivit prevederilor legale în vigoare; data transferului este data de la care se preia operarea sistemului respectiv de distribuție a gazelor naturale;b) prin decizie de transfer, emisă de președintele ANRE, odată cu decizia de desemnare a OSD, pentru situația în care acest operator economic are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și furnizare a gazelor naturale, potrivit prevederilor legale în vigoare; data transferului este identică cu data de la care se preia operarea sistemului respectiv de distribuție a gazelor naturale prevăzută în decizia de desemnare a OSD; decizia de transfer se comunică de către ANRE, în termen de 2 zile lucrătoare, operatorului economic afiliat acestui OSD desemnat ANRE, acesta având obligația să o publice pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării.(3) Începând cu data transferului, FR asigură clienților casnici transferați de la FA furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, la prețurile reglementate aprobate de ANRE pentru FR. (4) FA are obligația să pună la dispoziția FR toate documentele și informațiile necesare acestuia în vederea transferului portofoliului de clienți casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate (inclusiv, dar fără a se limita la datele de corespondență, în format letric/electronic), cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data transferului, pe baza unei convenții încheiate între FA și FR.(5) Cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data transferului, FR are obligația de a transmite o notificare clienților casnici transferați în portofoliul său de la FA, care va conține cel puțin următoarele informații:a) data și motivul transferului;b) condițiile referitoare la plata datoriilor pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale, pentru a putea beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim reglementat asigurată de către FR;c) informații referitoare la prețurile reglementate de furnizare a gazelor naturale sau o referință cu privire la locul unde acestea pot fi consultate;d) dreptul clienților finali de a încheia contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat cu un FC.  +  Articolul 10(1) În situația în care FA are în portofoliu clienți finali de tipul celor prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. b) și c), ANRE declanșează procesul de selecție pentru desemnarea FUI care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați. În funcție de dimensiunea și/sau caracteristicile portofoliului de clienți al FA care trebuie preluați de FUI, ANRE poate împărți, după caz, acest portofoliu.(2) În situația în care unul sau mai mulți clienți finali prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. d) din portofoliul FA transmit o cerere pentru a le fi desemnat un FUI, ANRE declanșează procesul de selecție pentru desemnarea FUI care va asigura furnizarea opțională a gazelor naturale în regim de UI la clienții finali respectivi. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) Procesul de selecție pentru desemnarea FUI pentru clienții finali prevăzuți la art. 4 alin. (2) lit. b)-d) se desfășoară în 2 etape succesive: a) prima etapă - etapa de analiză a documentației care atestă capacitatea furnizorilor candidați de a desfășura activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, prin aplicarea unor criterii de capabilitate;b) a doua etapă - etapa de evaluare a ofertelor de preț depuse de către furnizorii candidați selectați în prima etapă, prin aplicarea criteriului de atribuire „prețul cel mai mic“.  +  Articolul 11(1) Declanșarea procesului de selecție se face de către ANRE, prin publicarea pe pagina proprie de internet a unui anunț de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI, prin care invită furnizorii interesați să își depună candidatura. (2) Anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI cuprinde cel puțin următoarele informații: a) numele FA care urmează să fie înlocuit de către furnizorul desemnat FUI;b) perioada pentru care se va face desemnarea;c) date agregate privind portofoliul de clienți finali care urmează să fie preluați de către FUI; d) documentația necesară participării la procesul de selecție pentru desemnarea FUI;e) formatul ofertei de preț;f) modalitatea de depunere/transmitere a documentației și a ofertei de preț: în două plicuri sigilate separate, cu mențiunea „A nu se deschide înainte de data ...“, însoțite de o adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al furnizorului ofertant;g) adresa și termenul-limită de depunere/transmitere a documentației prevăzute la lit. d) și a ofertei de preț;h) data la care ANRE va analiza documentația prevăzută la lit. d) și va evalua oferta de preț.(3) Orice furnizor de gaze naturale are dreptul de a participa la procesul de selecție pentru desemnarea FUI, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 12(1) Pentru a putea participa la procesul de selecție pentru desemnarea FUI, un furnizor de gaze naturale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de capabilitate:a) să nu se afle în procedură de insolvență;b) să nu fi avut licența de furnizare a gazelor naturale suspendată de către ANRE în ultimele 24 de luni, anterioare datei de organizare a selecției pentru desemnarea FUI;c) să desfășoare, la data organizării selecției pentru desemnarea FUI, activitatea de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;d) ratingul financiar să fie minimum 5 sau echivalent; e) să aibă implementat un sistem de management al calității, în conformitate cu standardul ISO 9001;f) să aibă îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;g) să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor fapte înscrise în ultimele 24 de luni, anterioare datei emiterii certificatului de cazier fiscal.(2) Documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate sunt următoarele:a) certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. a), din care să rezulte că nu se află în procedura de insolvență;b) declarație pe propria răspundere, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. c);c) raport de risc/rating financiar aferent anului financiar anterior celui de organizare a selecției pentru desemnarea FUI, elaborat în conformitate cu legislația specifică, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. d);d) certificat valid pentru sistemul de management al calității, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e);e) certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este organizată selecția pentru desemnarea FUI, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f);f) certificat de cazier fiscal, pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. g).(3) În cazul în care licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale urmează să expire în cursul perioadei pentru care se va face desemnarea, furnizorul candidat va transmite ANRE și o declarație pe propria răspundere privind intenția de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licențe.  +  Articolul 13(1) ANRE poate include în formatul ofertei de preț, după caz, următoarele componente ale prețului de furnizare în regim de UI:a) CU_ach-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);b) VU_fz-FUI - venitul unitar aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);c) CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh). (1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, ANRE poate include în formatul ofertei de preț, după caz, următoarele componente ale prețului de furnizare în regim de UI:a) CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației (lei/MWh);b) CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienții noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației (lei/MWh);c) VU_fz-FUI - venitul unitar aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);d) CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale (lei/MWh); acesta nu cuprinde costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producția internă curentă, costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ ieșire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană și nici tariful volumetric pentru gazele naturale achiziționate din producția internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale. (la 01-05-2019, Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (2) Valoarea componentei CU_ach-FUI ofertată de furnizor nu poate depăși valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,1 și prețul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 prețuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacții, anterioare zilei n-5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), prețuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii piețelor centralizate și stabilite în cadrul pieței pentru ziua următoare (PZU).(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, valoarea componentelor CU_achCPET-FUI și CU_achNC-FUI, ofertate de furnizor, se determină după cum urmează:a) CU_achCPET-FUI = (∑(Q_Producție internă*P_Producție internă) + ∑(Q_Producție internă_Curentă*C_Tr_Producție internă_Curentă) + ∑(Q_Producție internă_Depozit*C_Depozit_Producție internă) + ∑(Q_Producție internă_Depozit*C_Tt_Depozit) + ∑(Q_Suplimentară* P_Dez)) / (∑Q_Producție internă + ∑ Q_Suplimentară),unde:Q_Producție internă - cantitatea de gaze naturale achiziționată din producția internă curentă și din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform reglementărilor emise de către ANRE (MWh);P_Producție internă - prețul gazelor naturale achiziționate din producția internă curentă (lei/MWh), care nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător;Q_Producție internă_Curentă - cantitatea de gaze naturale achiziționată din producția internă curentă (MWh);C_Tr_Producție internă_Curentă - costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producția internă curentă (lei/MWh);Q_Producție internă_Depozit - cantitatea de gaze naturale achiziționată din producția internă din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale (MWh);C_Depozit_Producție internă - costul estimat al serviciilor de înmagazinare pentru producția internă din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, inclusiv costurile de finanțare (lei/MWh);C_Tt_Depozit - costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ieșire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană și tariful volumetric pentru gazele naturale achiziționate din producția internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale (lei/MWh);Q_Suplimentară - cantitatea suplimentară de gaze naturale din producția internă estimată a fi achiziționată pentru acoperirea necesarului de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației (MWh);P_Dez - prețul gazelor naturale achiziționate suplimentar pentru acoperirea consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care nu poate depăși nivelul tarifului de dezechilibru cu caracter de «deficit» pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, conform reglementărilor emise de către ANRE (lei/MWh).Valorile fiecărei componente din cadrul formulei de mai sus se prezintă distinct, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul.b) Valoarea componentei CU_achNC-FUI nu poate depăși valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,1 și prețul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 prețuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacții, anterioare zilei n-5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), prețuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii piețelor centralizate și stabilite în cadrul pieței pentru ziua următoare (PZU). (la 01-05-2019, Articolul 13 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (3) Valoarea componentei VU_fz-FUI ofertată de furnizor nu poate depăși un nivel maxim determinat după următoarea formulă:VU_fz-FUI = (VU_fz-LCo * N_LC * n)/Q [lei/MWh], unde:VU_fz-LCo - nivelul venitului unitar pe loc de consum ofertat de către furnizor, exprimat în lei/loc de consum/lună, care acoperă recuperarea costurilor efectuate într-o manieră prudentă, precum și asigurarea unei rate rezonabile a rentabilității pentru capitalul investit în activitatea de furnizare de gaze naturale, respectiv asigurarea unei cote rezonabile de profit. În anul 2019, valoarea VU_fz-LCo nu poate depăși nivelul maxim de 5,22 lei/loc de consum/lună, iar începând cu anul 2020 acest nivel maxim se va actualiza cu indicele prețurilor de consum (IPC) la sfârșitul anului, regăsit în prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză la data declanșării procesului de selecție pentru desemnarea FUI; N_LC - numărul locurilor de consum ale clienților finali pentru care FUI desemnat va desfășura activitatea de furnizare în regim de UI;n - numărul de luni pentru care furnizorul va fi desemnat FUI;Q - cantitatea estimată a fi furnizată în regim de UI în perioada de desemnare ca FUI. (4) Valoarea componentei CU_tr-FUI ofertată de furnizor este determinată de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcție de:a) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă, având în vedere momentul organizării procesului de selecție pentru desemnarea FUI;b) componenta volumetrică.  +  Articolul 14(1) Documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate se depune în plic închis sau se transmite prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa și până la termenul-limită de depunere stabilite în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.(2) Prezentarea ofertei de preț se va face în următoarele condiții:a) oferta de preț se depune în plic închis sau se transmite prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa și până la data-limită pentru depunere stabilite în anunțul de organizare a selecției pentru desemnarea FUI;b) oferta de preț trebuie să respecte formatul specificat în anunțul de organizare a selecției pentru desemnarea FUI.(3) Documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate de către furnizorii candidați și ofertele de preț depuse/transmise de aceștia sunt înregistrate de ANRE în conformitate cu regulile proprii de înregistrare a documentelor.(4) Documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate de către furnizorii candidați și ofertele de preț depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea termenului-limită pentru depunere/transmitere nu vor fi acceptate pentru a participa la selecția pentru desemnare FUI și se returnează nedeschise.(5) Oferta de preț depusă/transmisă de către furnizor este irevocabilă.(6) ANRE păstrează documentația care atestă capacitatea furnizorilor candidați și ofertele de preț sigilate până la data stabilită pentru analiza/evaluarea acestora, prevăzută în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI.  +  Articolul 15(1) La data stabilită în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI, ANRE, prin compartimentul de specialitate, analizează în primă etapă modul de îndeplinire a criteriilor de capabilitate de către fiecare furnizor candidat în parte, în vederea stabilirii furnizorilor selectați pentru a participa la etapa de evaluare a ofertelor de preț depuse.(2) Un furnizor candidat va fi respins în următoarele cazuri:a) a depus/transmis documentația necesară participării la selecția pentru desemnarea FUI fără a respecta adresa și termenul-limită de depunere/transmitere, prevăzute în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI;b) nu îndeplinește oricare dintre criteriile de capabilitate prevăzute la art. 12 alin. (1).(3) ANRE, prin compartimentul de specialitate, evaluează ofertele de preț ale furnizorilor selectați în prima etapă în vederea stabilirii furnizorului care va fi desemnat FUI.(4) O ofertă de preț va fi respinsă pentru următoarele motive:a) a fost depusă/transmisă fără a respecta adresa și termenul-limită de depunere/transmitere, prevăzute în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI;b) nu respectă formatul specificat în anunțul de organizare a procesului de selecție pentru desemnarea FUI.(5) Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea valorilor cumulate ale componentelor aferente fiecărei oferte de preț validate în parte și prin întocmirea, în ordinea crescătoare a valorilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare. (5^1) Prin derogare de la prevederile alin. (5), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru evaluarea ofertelor se procedează după cum urmează:a) obținerea valorilor cumulate ale componentelor prevăzute la art. 13 alin. (2^1) lit. a) și/sau b), aferente fiecărei oferte de preț validate în parte pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, și/sau pentru clienții noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;b) obținerea unei valori medii ponderate cu cantitățile estimate transmise de furnizor și avute în vedere de acesta la determinarea componentelor CU_achCPET-FUI, respectiv CU_achNC-FUI;c) întocmirea, în ordinea crescătoare a valorilor medii ponderate prevăzute la lit. b), a clasamentului pe baza căruia se stabilește oferta câștigătoare. (la 01-05-2019, Articolul 15 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (6) În cazul în care o singură ofertă de preț este validată, aceasta va fi declarată câștigătoare.(7) În cazul în care există doi sau mai mulți furnizori clasați pe primul loc, ANRE va solicita acestora, în termen de o zi lucrătoare de la încheierea etapei de evaluare a ofertelor, o nouă ofertă de preț în plic închis, cu o valoare mai mică decât oferta inițială. Procedura se va repeta până la obținerea unei singure oferte, cu valoarea cumulată cea mai mică.(8) Câștigător al procesului de selecție pentru desemnare FUI va fi nominalizat furnizorul a cărui ofertă de preț are cea mai mică valoare cumulată.(9) La finalizarea cu câștigător a procesului de selecție pentru desemnarea FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește un raport al procedurii de desemnare a FUI, care conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea furnizorilor candidați la procesul de selecție privind desemnarea FUI;b) denumirea furnizorilor care au depus/transmis documentația necesară participării la selecția pentru desemnarea FUI, dar care nu au îndeplinit criteriile de capabilitate și motivul respingerii;c) denumirea furnizorilor care au depus/transmis oferte de preț ce au fost respinse și motivul respingerii;d) rezultatul evaluării ofertelor de preț validate și denumirea furnizorului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;e) valorile componentelor prețului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI ofertate de furnizorul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;f) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorului câștigător al procesului de selecție.  +  Articolul 16(1) În cazul în care niciun furnizor de gaze naturale nu a participat la procesul de selecție privind desemnarea FUI sau nu se poate desemna un câștigător deoarece nicio ofertă de preț nu este validată, ANRE anulează procesul respectiv de selecție.(2) ANRE publică pe pagina proprie de internet un anunț privind rezultatul procesului de selecție pentru desemnarea FUI, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia; în cazul documentațiilor și/sau ofertelor de preț respinse, anunțul privind rezultatul procesului de selecție pentru desemnarea FUI va conține motivele care au stat la baza deciziei de respingere.(3) În situația prevăzută la alin. (1), ANRE va atribui statutul de FUI, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-c), furnizorului cu cea mai mare cotă de piață din punctul de vedere al vânzărilor de gaze naturale la clienții finali și al numărului de clienți finali, calculată după formula:Cotă piață_Fz = cotă piață vânzări_Fz * 0,5 + cotă piață număr clienți finali_Fz * 0,5,unde:cotă piață vânzări_Fz - cota de piață a unui furnizor, în funcție de cantitatea de energie vândută clienților finali în ultimele 12 luni pentru care ANRE dispune de date în urma activității de monitorizare a pieței gazelor naturale; cotă piață număr clienți finali_Fz - cota de piață a unui furnizor, în funcție de numărul de clienți finali din ultimele 12 luni pentru care ANRE dispune de date în urma activității de monitorizare a pieței gazelor naturale.(4) În situația prevăzută la alin. (3), ANRE transmite o notificare furnizorului care va fi obligat să desfășoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI, solicitând acestuia să transmită, după caz, următoarele informații:a) valoarea componentei CU_ach-FUI calculată de furnizor pentru clienții care urmează să fie preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul; aceasta nu poate depăși valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,05 și prețul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 prețuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacții, anterioare zilei n-5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), prețuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii piețelor centralizate și stabilite în cadrul pieței pentru ziua următoare (PZU);b) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de furnizor pentru clienții care urmează să fie preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul; această valoare este determinată pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcție de:(i) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă, având în vedere momentul solicitării ANRE;(ii) componenta volumetrică.(4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în situația prevăzută la alin. (3), ANRE transmite o notificare furnizorului care va fi obligat să desfășoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI, solicitând acestuia să transmită, după caz, următoarele informații:a) valoarea componentei CU_achCPET-FUI calculată de furnizor pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care urmează să fie preluați; se determinată prin aplicarea formulei prevăzute la art. 13 alin. (2^1) lit. a);b) valoarea componentei CU_achNC-FUI calculată de furnizor pentru clienții noncasnici care urmează să fie preluați, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul; aceasta nu poate depăși valoarea produsului dintre coeficientul de multiplicare de 1,05 și prețul determinat ca medie aritmetică a ultimelor 15 prețuri medii stabilite în zilele în care au fost încheiate tranzacții, anterioare zilei n – 5 inclusiv (unde n = data transmiterii ofertei), prețuri medii publicate pe pagina proprie de internet de către operatorii piețelor centralizate și stabilite în cadrul pieței pentru ziua următoare (PZU);c) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de furnizor pentru clienții finali care urmează să fie preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul; această valoare nu cuprinde costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT pentru gazele naturale din producția internă curentă, costul estimat al serviciilor de transport de rezervare de capacitate de intrare/ieșire în/din SNT dinspre/către depozitele de înmagazinare subterană și nici tariful volumetric pentru gazele naturale achiziționate din producția internă în vederea înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale și este determinată pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, în funcție de:(i) capacitatea necesară rezervată trimestrial/lunar/zilnic disponibilă, având în vedere momentul solicitării ANRE;(ii) componenta volumetrică. (la 01-05-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (5) Furnizorul căruia ANRE îi va atribui statutul de FUI are obligația să transmită informațiile solicitate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării.(6) În urma analizării informațiilor prevăzute la alin. (4) transmise de furnizor, ANRE stabilește valorile componentelor CU_ach-FUI și CU_tr-FUI pentru furnizorul care va avea obligația să desfășoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI. (6^1) Prin derogare de la prevederile alin. (6), în perioada 1 mai 2019- 28 februarie 2022, în situația prevăzută la alin. (3), în urma analizării informațiilor prevăzute la alin. (4^1) transmise de furnizor, ANRE stabilește valorile componentelor CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI și CU_tr-FUI pentru furnizorul care va avea obligația să desfășoare în calitate de FUI activitatea de furnizare în regim de UI. (la 01-05-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (7) Valoarea componentei VU_fz-FUI este determinată de ANRE după următoarea formulă:VU_fz-FUI = (VU_fz-LCd * N_LC * n)/Q [lei/MWh], unde:VU_fz-LCd - nivelul venitului unitar pe loc de consum, determinat de către ANRE, exprimat în lei/loc de consum/lună, care acoperă recuperarea costurilor efectuate într-o manieră prudentă, precum și asigurarea unei rate rezonabile a rentabilității pentru capitalul investit în activitatea de furnizare de gaze naturale, respectiv asigurarea unei cote rezonabile de profit. În anul 2019, valoarea VU_fz-LCd este de 5,22 lei/loc de consum/lună, iar începând cu anul 2020, acest nivel se actualizează cu indicele prețurilor de consum (IPC) la sfârșitul anului, regăsit în prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză la momentul determinării acestei componente; N_LC - numărul locurilor de consum ale clienților finali pentru care FUI desemnat va desfășura activitatea de furnizare în regim de UI;n - numărul de luni pentru care furnizorul va fi desemnat FUI;Q - cantitatea estimată a fi furnizată în regim de UI în perioada de desemnare ca FUI. (8) În situația prevăzută la alin. (3), în raportul procedurii de desemnare a FUI se vor consemna următoarele:a) motivul anulării procesului de selecție;b) propunerea privind desemnarea ca FUI a furnizorului stabilit de către ANRE; c) valoarea componentelor prețului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI stabilite de către ANRE.(9) În baza raportului procedurii de desemnare a FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește proiectul deciziei de desemnare a FUI, care conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea furnizorului desemnat FUI;b) perioada de desemnare;c) data preluării;d) obligația furnizorului desemnat FUI de a asigura, de la data preluării, furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați;e) obligația FA care a fost înlocuit de a pune la dispoziția FUI, cu titlu gratuit, toate informațiile necesare acestuia în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați;f) valoarea componentelor prețului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI: CU_ach-FUI, VU_fz-FUI și, după caz, CU_tr-FUI.(10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în baza raportului procedurii de desemnare a FUI, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește proiectul deciziei de desemnare a FUI, care conține cel puțin următoarele informații:a) denumirea furnizorului desemnat FUI;b) perioada de desemnare;c) data preluării;d) obligația furnizorului desemnat FUI de a asigura, de la data preluării, furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați;e) obligația FA care a fost înlocuit de a pune la dispoziția FUI, cu titlu gratuit, toate informațiile necesare acestuia în vederea asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați;f) valoarea componentelor prețului de furnizare a gazelor naturale în regim de UI: CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI, VU_fz-FUI și CU_tr-FUI, după caz. (la 01-05-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )  +  Articolul 17(1) Raportul procedurii de desemnare a FUI și proiectul deciziei de desemnare a FUI, întocmite de către compartimentul de specialitate, se prezintă spre dezbatere, în vederea aprobării Comitetului de reglementare al ANRE.(2) Decizia de desemnare a FUI emisă de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările ulterioare.(3) Decizia de desemnare a FUI este emisă de către ANRE cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data preluării. (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare a FUI în Monitorul Oficial al României, ANRE publică, pe pagina proprie de internet, o notificare privind preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai FA. Notificarea conține cel puțin următoarele elemente: denumirea FA/FUI, perioada de desemnare, data și motivul preluării locurilor de consum ale clienților finali ai FA de către FUI, prevederile legale în baza cărora se face preluarea locurilor de consum de către FUI.(5) FUI are obligația să publice decizia de desemnare, pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Condiții generale de desfășurare și de încetare a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI  +  Articolul 18(1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI are caracter temporar.(2) Durata pentru care FUI desemnat asigură furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de UI este:a) de 3 luni de la data preluării, pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a);b) de la data preluării și până la data încetării suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); în cazul în care FA cu licența de furnizare a gazelor naturale suspendată pierde calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), FUI va asigura în continuare clienților preluați furnizarea gazelor naturale în regim de UI pe o durată de 3 luni de la data la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA/data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul clienților preluați la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplată, FUI are obligația de a le asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de UI ulterior prezentării de către clienții finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. (4) Durata pentru care FUI desemnat asigură clientului final solicitant furnizarea opțională a gazelor naturale în regim de UI este de o lună de la data preluării. (5) Data preluării de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali al căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) este, după caz:a) data de la care își produce efectele decizia de suspendare/retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);b) data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii).  +  Articolul 19(1) Furnizarea gazelor naturale în regim de UI este asigurată de către FUI clienților preluați la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de UI și cu respectarea condițiilor contractului-cadru pentru furnizarea gazelor naturale pe piața reglementată a gazelor naturale, aprobate de ANRE.(2) Contractul-cadru pentru furnizarea gazelor naturale pe piața reglementată a gazelor naturale se publică de către FUI, pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Desfășurarea activității de furnizare garantată a gazelor naturale în regim de UI se face fără a fi necesară încheierea unui contract anterior începerii furnizării la clienții preluați.(4) Pentru desfășurarea activității de furnizare opțională a gazelor naturale în regim de UI, clientul final care a solicitat ANRE desemnarea unui FUI are obligația să încheie cu acesta un contract de furnizare pe durata prevăzută la art. 18 alin. (4).  +  Articolul 20(1) Prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați se determină de FUI pe baza valorilor componentelor de preț aprobate de ANRE, astfel:a) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de transport al gazelor naturale:P_FUI = CU_ach-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUIb) pentru clienții preluați care sunt racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale:P_FUI = CU_ach-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_x c) pentru clienții preluați care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu ORP_FUI = CU_ach-FUI + VU_fz-FUI,unde:P_FUI - prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI (lei/MWh);CU_ach-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh); VU_fz-FUI - venitul unitar aferent desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria „x“ de clienți finali (lei/MWh).(2) Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați, determinate conform alin. (1), se publică de către FUI, pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data publicării deciziei de desemnare în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20^1Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați se determină de FUI pe baza valorilor componentelor de preț aprobate de ANRE, astfel:a) pentru clienții casnici preluați și producătorii de energie termică preluați, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care sunt racordați la sistemul de transport al gazelor naturale:P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUIb) pentru clienții noncasnici preluați care sunt racordați la sistemul de transport al gazelor naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației:P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUIc) pentru clienții casnici preluați și producătorii de energie termică preluați, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care sunt racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale:P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_xd) pentru clienții noncasnici preluați care sunt racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației:P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI + CU_tr-FUI + Td_x e) pentru clienții casnici preluați și producătorii de energie termică preluați, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR:P_FUI = CU_achCPET-FUI + VU_fz-FUIf) pentru clienții noncasnici preluați care au contract/contracte pentru prestarea SR încheiat(e) direct cu OR, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației:P_FUI = CU_achNC-FUI + VU_fz-FUI,unde:P_FUI - prețul pentru furnizarea de gaze naturale în regim de UI (lei/MWh);CU_achCPET-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienții casnici preluați și producătorii de energie termică preluați, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh); CU_achNC-FUI - costul unitar al achiziției de gaze naturale în vederea desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI la clienții noncasnici preluați, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh); VU_fz-FUI - venitul unitar aferent desfășurării activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);CU_tr-FUI - costul unitar aferent serviciului de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizia de desemnare a FUI (lei/MWh);Td_x - tariful reglementat pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către OSD în sistemul căruia este racordat locul respectiv de consum, pentru categoria «x» de clienți finali (lei/MWh). (la 01-05-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )  +  Articolul 21(1) Obligația FUI de asigurare a furnizării garantate a gazelor naturale în regim de UI încetează în una dintre următoarele situații:a) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat încheiat de către clientul preluat cu un FC;a^1) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat încheiat de către clientul casnic preluat cu FR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (la 01-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) b) la împlinirea duratei prevăzute la art. 18 alin. (2); c) în situația neachitării de către clientul preluat a facturii reprezentând contravaloarea obligațiilor de plată aferente asigurării furnizării gazelor naturale în regim de UI de către FUI.(2) Obligația FUI de asigurare a furnizării opționale a gazelor naturale în regim de UI încetează în una dintre următoarele situații:a) în situația neconstituirii garanției financiare, prevăzută la art. 28 alin. (4);b) la împlinirea duratei prevăzute la art. 18 alin. (4).  +  Capitolul IV Modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienților finali în vederea asigurării furnizării garantate a gazelor naturale în regim de UI  +  Articolul 22(1) În termen de o zi calendaristică de la data publicării deciziei de desemnare a FUI în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANRE notifică această decizie FA, furnizorului desemnat FUI și fiecărui OR din lista transmisă de către FA, prevăzută la art. 8 alin. (2).(2) În termen de maximum 2 zile calendaristice de la data primirii notificării ANRE, prevăzută la alin. (1), FA întocmește lista clienților finali din portofoliul propriu care urmează să fie preluați de către FUI, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, și o transmite FUI desemnat, în scris și în format electronic prelucrabil.(3) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de la FA a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienților finali care urmează să fie preluați o informare de preluare ce conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 23(1) În termen de 7 zile calendaristice de la data informării de preluare de către FUI, prevăzută la art. 22 alin. (3), clientul casnic poate opta fie să încheie cu FR un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat, fie să încheie cu un FC un nou contract aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, iar clientul noncasnic poate opta să încheie cu un FC un nou contract aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat. În această situație, schimbarea de furnizor se efectuează cu notificarea FUI și OR, prin derogare de la prevederile procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobate de ANRE.(2) În situația în care clientul final al FA nu notifică FUI, în termen de 7 zile calendaristice de la data informării de preluare, cu privire la încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale, se consideră ca acesta este de acord cu asigurarea de către FUI a furnizării de gaze naturale în regim de UI.(3) În perioada în care se asigură de către FUI furnizarea gazelor naturale în regim de UI, clientul preluat poate opta pentru încheierea unui alt contract aferent furnizării gazelor naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu respectarea procedurii de schimbare a furnizorului de gaze naturale aprobate de ANRE. (la 01-05-2019, Articolul 23 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )  +  Articolul 24(1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), cu minimum 7 zile calendaristice anterioare datei încetării suspendării licenței, ANRE transmite FUI, OR și FA o notificare referitoare la reluarea activității de furnizare a gazelor naturale a FA, cu precizarea datei la care încetează suspendarea licenței de furnizare a acestuia.(2) În termen de maximum două zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), FUI pune la dispoziția FA lista clienților preluați care, pe perioada suspendării licenței FA, nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale. (la 01-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (3) În termen de maximum 4 zile calendaristice de la data primirii listei prevăzute la alin. (2), FA transmite clienților preluați de către FUI o informare privind reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale.  +  Articolul 25(1) În cazul în care FA care are licența de furnizare a gazelor naturale suspendată urmează să își piardă calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ANRE transmite FUI și OR, precum și spre știință FA, cu minimum 7 zile calendaristice anterioare datei de la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale/datei expirării licenței de furnizare a gazelor naturale, o notificare referitoare la pierderea calității de furnizor a FA, cu precizarea datei de la care își produce efectele decizia de retragere/datei expirării licenței de furnizare a acestuia. (2) În situația prevăzută la alin. (1), FUI are obligația ca, în termen de maximum 4 zile calendaristice de la data primirii notificării ANRE, prevăzută la alin. (1), să informeze clienții preluați de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract aferent furnizării gazelor naturale, în legătură cu:a) pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de către aceștia cu FA;b) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI pe o durată de 3 luni de la data de la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA/data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA. (la 01-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (3) Pentru recuperarea eventualelor costuri suplimentare generate de asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați și care nu sunt acoperite prin prețurile determinate pe baza valorilor componentelor de preț aprobate de ANRE prin decizia de desemnare, FUI are obligația să transmită ANRE, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, prevăzute la alin. (1), următoarele informații:a) valoarea componentei CU_ach-FUI calculată de către furnizor pentru clienții preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul;b) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de către furnizor pentru clienții preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul.(3^1) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, pentru recuperarea eventualelor costuri suplimentare generate de asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați și care nu sunt acoperite prin prețurile determinate pe baza valorilor componentelor de preț aprobate de ANRE prin decizia de desemnare, FUI are obligația să transmită la ANRE, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării ANRE, prevăzute la alin. (1), următoarele informații, după caz:a) valoarea componentei CU_achCPET-FUI calculată de către furnizor pentru clienții casnici preluați și producătorii de energie termică preluați, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul;b) valoarea componentei CU_achNC-FUI calculată de către furnizor pentru clienții noncasnici preluați, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul;c) valoarea componentei CU_tr-FUI calculată de către furnizor pentru clienții preluați, împreună cu documentele justificative privind sursa informațiilor utilizate pentru acest calcul. (la 01-05-2019, Articolul 25 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (4) În urma analizării informațiilor prevăzute la alin. (3), transmise de către FUI, compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare al ANRE un raport cuprinzând propunerea pentru stabilirea noilor valori ale componentelor CU_ach-FUI și CU_tr-FUI, care acoperă costurile justificate de către FUI pentru asigurarea furnizării de gaze naturale în regim de UI. (4^1) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, în urma analizării informațiilor prevăzute la alin. (3^1), transmise de către FUI, compartimentul de specialitate înaintează Comitetului de reglementare al ANRE un raport cuprinzând propunerea pentru stabilirea noilor valori ale componentelor CU_achCPET-FUI, CU_achNC-FUI și CU_tr-FUI, după caz, care acoperă costurile justificate de către FUI pentru asigurarea furnizării de gaze naturale în regim de UI. (la 01-05-2019, Articolul 25 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (5) Pe baza aprobării raportului de către Comitetul de reglementare, președintele ANRE emite decizia privind stabilirea noilor componente ale prețului de furnizare în regim de UI. (6) Decizia președintelui ANRE, prevăzută la alin. (5), se publică în Monitorul Oficial al României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locurilor de consum ale clienților finali preluați, care sunt amplasate în zona sa de operare. (2) În toate situațiile de preluare a clienților finali de către FUI, OR stabilește și comunică părților implicate (FUI, FA și, după caz, FC, respectiv FR) indexul echipamentelor de măsurare de la locurile de consum ale clienților preluați, amplasate în zona sa de operare, după cum urmează:a) aferent datei de preluare a clienților finali de către FUI, în vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;b) aferent datei de trecere a clienților preluați la un FC, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FC a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC;c) aferent datei de trecere a clienților casnici preluați la FR, în vederea emiterii de către FUI, respectiv de către FR a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FR;d) aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a FA, în vederea emiterii de către FU, respectiv de către FA a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA;e) aferent datei încetării de drept a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la această dată. (la 01-05-2019, Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )  +  Articolul 27(1) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienții finali, precum și contractele pentru prestarea SR încheiate de către FA cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a locurilor respective de consum, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(2) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către FA cu clienții finali, precum și contractele pentru prestarea SR încheiate de FA cu OR:a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;b) încetează de drept, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:(i) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat încheiat de către clientul preluat cu un FC, pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA;(i^1) la data de la care își produce efectele contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat încheiat de către clientul preluat cu FR, pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a FA; (la 01-05-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 27 , Capitolul IV a fost completată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 ) (ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor, în condițiile de la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenței de furnizare a gazelor naturale în perioada de suspendare.(3) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat(e) de către FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA își produc(e) efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele încheiat(e) de către FA cu OR.(4) Contractul/Contractele pentru prestarea SR încheiat(e) de către clientul preluat cu OR se derulează în continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul V Modalitatea de preluare a locurilor de consum ale clienților finali în vederea asigurării furnizării opționale a gazelor naturale în regim de UI  +  Articolul 28(1) În termen de maximum o zi calendaristică de la data publicării deciziei de desemnare a FUI în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANRE notifică această decizie FA, furnizorului desemnat FUI, clientului final solicitant, precum și OR în conducta/sistemul căruia este racordat locul de consum al acestui client.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), transmisă furnizorului desemnat FUI, va fi însoțită de o copie a cererii transmise la ANRE de către clientul final solicitant pentru desemnarea unui furnizor de ultimă instanță.(3) Contractul de furnizare dintre furnizorul desemnat FUI și clientul final solicitant se încheie în maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1). Contractul de furnizare își produce efectele de la data preluării de către FUI și se încheie pe o perioadă determinată de o lună.(4) Pentru acoperirea riscului de neplată, furnizorul desemnat FUI poate solicita clientului final să constituie o garanție financiară înainte de încheierea contractului de furnizare. Nivelul acestei garanții financiare nu poate fi mai mare decât contravaloarea cantității estimate de clientul final a fi consumată în perioada contractuală, prevăzută în cererea transmisă la ANRE pentru desemnarea unui FUI, calculată la prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI.(5) În cazul în care clientul final nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile de plată față de FUI în termenele prevăzute în contractul de furnizare, la împlinirea a 15 zile calendaristice de la data scadentă a facturii FUI are dreptul să execute garanția financiară în limita obligațiilor de plată neachitate, cu notificarea transmisă clientului final cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte.(6) Garanția financiară constituită conform alin. (4) își încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.(7) Clientul final solicitant poate înlătura opțiunea de a constitui o garanție financiară prin plata în avans a consumului estimat de gaze naturale. În acest sens, clientul final solicită FUI, în scris, în maximum 2 zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1), opțiunea de plată în avans.(8) În situația în care clientul final optează pentru plata în avans, FUI emite și transmite acestuia o factură de avans. Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea cantității estimate de clientul final a fi consumată în perioada contractuală, prevăzută în cererea transmisă la ANRE pentru desemnarea unui FUI, calculată la prețul pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI. (9) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferența este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.  +  Articolul 29OR stabilește și comunică părților implicate indexul echipamentelor de măsurare de la locul de consum al clientului final solicitant, după cum urmează:a) aferent datei de preluare a clientului final de către FUI, în vederea emiterii de către FA, respectiv de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;b) aferent datei încetării de drept a activității de furnizare a gazelor naturale în regim de UI, în vederea emiterii de către FUI a facturii pentru consumul realizat până la această dată.  +  Articolul 30(1) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1), contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat de către FA cu clientul final care a solicitat ANRE desemnarea unui FUI, precum și contractul pentru prestarea SR încheiat de către FA cu OR pentru locul respectiv de consum încetează de drept la data preluării de către FUI a locului de consum, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(2) Contractul pentru prestarea SR încheiat de către FUI cu OR pentru locul de consum preluat de la FA își produce efectele de la data la care încetează contractul încheiat de către FA cu OR.(3) Contractul pentru prestarea SR încheiat de către clientul preluat cu OR pentru locul respectiv de consum se derulează în continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 31(1) FUI are obligația de a transmite lunar către ANRE date aferente furnizării gazelor naturale în regim de UI la clienții preluați, conform rapoartelor prevăzute în metodologia de monitorizare a pieței gazelor naturale aprobată de ANRE.(2) ANRE poate solicita FUI transmiterea unor date și informații suplimentare referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de UI.  +  Articolul 32Transferul de date cu caracter personal se face în condițiile prevăzute de legislația privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  +  Anexa nr. 1la regulament
  - Model -
  LISTA
  cu date privind structura portofoliului de clienți finali al FA
  Denumirea operatorului …………...*)A. Clienții casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim reglementat
  Nr. total de locuri de consumConsumul total lunar (MWh)
  Luna 1**)
  Luna 2
  Luna 12
  B. Clienții casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim concurențial
  Nr. total de locuri de consumConsumul total lunar (MWh)
  Luna 1**)
  Luna 2
  Luna 12
  C. Clienții noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh (la 01-07-2019, sintagma: 11.627,78 MWh a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 )
  C1. Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populațieiNr. total de locuri de consumConsumul total lunar(MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  C2. Clienți noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populațieiNr. total de locuri de consumConsumul total lunar(MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  C3. Total clienți noncasnici (C1 + C2)Nr. total de locuri de consumConsumul total lunar(MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  (la 01-05-2019, Litera C. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )
  D. Clienții noncasnici cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh (la 01-07-2019, sintagma: 11.627,78 MWh a fost înlocuită de Articolul III din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 )
  D1. Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populațieiNr. total de locuri de consumConsumul total lunar(MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  D2. Clienți noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populațieiNr. total de locuri de consumConsumul total lunar(MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  D3. Total clienți noncasnici (D1 + D2)Nr. total de locuri de consumConsumul total lunar (MWh)
  Luna 1**
  Luna 2
  Luna 12
  (la 01-05-2019, Litera D. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )
  *) Se completează câte un formular pentru fiecare operator în conducta/sistemul căruia sunt racordate locurile de consum ale clienților finali.**) Ultimele 12 luni anterioare transmiterii.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  - Model -
  CERERE
  de desemnare a unui furnizor de ultimă instanță
  Subsemnatul, ..........................., reprezentant legal al Societății ...................................................., din localitatea …………… sectorul/județul …………….., cod poștal ………………, str. ………………….. nr. …….., bl. …………, sc. …….., et. ……, ap. ………, CUI: ………….., telefon ……………………, e-mail ………………. , solicit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin prezenta cerere, desemnarea unui furnizor de ultimă instanță pentru asigurarea furnizării de gaze naturale în regim de ultimă instanță la locul de consum identificat prin codul locului de consum …………………… din localitatea …………………., sectorul/județul ……….., cod poștal ……………, str. ……………….. nr. …………., bl. …………….., sc. ……, et. …….., ap. …… .Cantitatea de gaze naturale pe care estimez că o voi consuma la locul de consum în perioada de desemnare a furnizorului de ultimă instanță este de ...................... MWh.Menționez că la data prezentei cereri:• sunt parte într-un contract de furnizare a gazelor naturale încheiat cu Societatea .............................. și nu am debite restante pentru consumul de gaze naturale;• [] nu sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale;[] sunt parte într-un contract de transport al gazelor naturale încheiat cu Societatea ..............................;• [] nu sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale;[] sunt parte într-un contract de distribuție a gazelor naturale încheiat cu Societatea ............................. .Prin prezenta cerere declar că, în situația în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei îmi va desemna un furnizor de ultima instanță, sunt de acord cu încheierea unui contract de furnizare în condițiile comerciale și la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță.Data ..................... Semnătura solicitantului .....................
   +  Anexa nr. 3la regulament
  MODEL
  de întocmire a listei clienților finali din portofoliul FA care urmează să fie preluați de FUI
  Denumirea operatorului ………………………………………….*)
  Clienți casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim concurențial
  Nr. crt.Denumirea clientului finalCodul locului de consum(CLC)Adresa locului de consumAdresa de corespondențăDate de contact(telefon, fax, e-mail)Consum mediu lunar(MWh)Stare**)Debite restante(lei)Observații***)
  Clienți noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWhMWh
  Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
  Nr. crt.Denumirea clientului finalCodul locului de consum(CLC)Adresa locului de consumAdresa de corespondențăDate de contact(telefon, fax, e-mail)Consum mediu lunar(MWh)Stare**)Debite restante(lei)Observații***)
  Clienți noncasnici, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației
  Nr. crt.Denumirea clientului finalCodul locului de consum(CLC)Adresa locului de consumAdresa de corespondențăDate de contact(telefon, fax, e-mail)Consum mediu lunar(MWh)Stare**)Debite restante(lei)Observații***)
  Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh ****)
  Nr. crt.Denumirea clientului finalCodul locului de consum(CLC)Adresa locului de consumAdresa de corespondențăDate de contact(telefon, fax, e-mail)Consum mediu lunar(MWh)Stare**)Debite restante(lei)Observații***)
  *) Se completează câte un formular pentru fiecare operator în conducta/sistemul căruia sunt racordate locurile de consum ale clienților finali. **) Se completează Stare = I în situația în care la locul de consum este întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplata debitelor restante. ***) Se completează dacă la locul de consum al clientului final furnizarea gazelor naturale se realizează fără servicii reglementate incluse.****) Se completează doar în perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022. (la 01-07-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul III din ORDINUL nr. 72 din 12 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iunie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la regulament
  CONȚINUTUL MINIM
  al informării de preluare
  Informarea de preluare transmisă de către furnizorul de ultimă instanță clienților finali care urmează să fie preluați de la furnizorul actual conține cel puțin:a) data și motivul preluării (suspendarea/retragerea/expirarea licenței de furnizare a gazelor naturale a furnizorului actual, inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu furnizorul actual);b) în cazul suspendării licenței de furnizare a gazelor naturale a furnizorului actual:(i) perioada de suspendare (dacă este determinată);(ii) dreptul clienților finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenței de furnizare a gazelor naturale a furnizorului actual și, în cazul în care nu uzează de acest drept, revenirea înapoi la furnizorul actual odată cu încetarea suspendării licenței de furnizare a acestuia, dacă furnizorul actual nu a pierdut calitatea de furnizor;(iii) asigurarea în continuare a furnizării gazelor naturale în regim de ultimă instanță pe o durată de 3 luni de la data de la care își produce efectele decizia de retragere a licenței de furnizare a gazelor naturale a furnizorului actual/data expirării licenței de furnizare a gazelor naturale a furnizorului actual pe perioada de suspendare;c) condițiile referitoare la plata datoriilor pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru a beneficia de furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță asigurată de către furnizorul de ultimă instanță;d) informații referitoare la condițiile comerciale și la prețul de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță sau o referință cu privire la locul unde acestea pot fi consultate;e) dreptul clienților finali de a încheia contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim negociat cu un furnizor în regim concurențial. f) dreptul clienților casnici care și-au exercitat dreptul de eligibilitate de a reveni la furnizarea reglementată prin încheierea unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim reglementat cu FR, până la data eliminării prețurilor reglementate pentru clienții casnici, conform prevederilor legale. (la 01-05-2019, Anexa nr. 4 a fost completată de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 24 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 25 aprilie 2019 )
  -----