ORDIN nr. 56/290/2019privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului intracomunitar cu anumite animale vii și produse de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 56 din 8 aprilie 2019
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 290 din 3 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 16 mai 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.953 din 18.10.2018, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului intracomunitar cu anumite animale vii și produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:ORDINpentru aprobarea Normei privind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii și produse de origine animală2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii și produse de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L, nr. 224 din 18 august 1990, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) 2016/1.012 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor («Regulamentul privind ameliorarea animalelor»), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 171 din 29 iunie 2016.5. Titlul anexei va avea următorulcuprins:NORMĂprivind controalele veterinare aplicabile comerțului din cadrul Uniunii Europene cu anumite animale vii și produse de origine animală6. În anexă, la articolul 1, alineatul (2) se abrogă.7. În anexă, la articolul 2, litera b) se abrogă.8. În anexă, la articolul 2, litera f) va avea următorul cuprins:f) autoritate competentă - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, competentă să efectueze controale veterinare, sau orice autoritate căreia aceasta i-a delegat competența respectivă;9. În anexă, la articolul 3 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:d) atunci când sunt transportate, acestea trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate și/sau de orice alte documente prevăzute în legislația națională transpusă, menționată în anexa nr. 1, iar pentru alte animale și produse de origine animală, de regulile statului membru de destinație; aceste certificate sau documente emise de către medicul veterinar oficial responsabil pentru exploatația, centrul sau organizația de origine trebuie să însoțească animalul/animalele și produsele de origine animală până la destinația acestuia/acestora.10. În anexă, la articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) deținătorii de animale și produse de origine animală menționate la art. 1 respectă cerințele de sănătate naționale sau la nivelul Uniunii Europene, prevăzute de prezenta normă în toate etapele de producție și comercializare;11. În anexă, la articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea competentă a României, ca stat membru de expediere, trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a sancționa, conform prevederilor legale în domeniu, orice încălcare a legislației veterinare de către persoane fizice sau juridice, atunci când se constată că normele Uniunii Europene au fost încălcate și, în special, atunci când se constată că documentele sau mărcile de identificare nu corespund statusului animalelor ori exploatațiilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor de origine animală.12. În anexă, la anexa nr. 1, capitolul II se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  ----