HOTĂRÎREA nr. 1061 din 21 mai 1968pentru stabilirea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în grupele I şi II, prevăzute de Legea nr. 27/1966 şi a organelor care fac aceste incadrari
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 21 mai 1968     +  Articolul 1Încadrarea locurilor de muncă în grupele I şi II prevăzute de art. 6 din Legea nr. 27 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 28 decembrie 1966, se face pe baza următoarelor criterii:În grupa I, locurile de muncă cu condiţii care provoacă uzura prematura a organismului, ca o consecinţa a: a) prezentei la locul de muncă a unor substanţe forte vătămătoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, foarte grave, ce pot determina o incapacitate de muncă permanenta şi totală; b) unor condiţii de muncă ce implica un efort fizic foarte mare, în special la locurile de muncă cu temperaturi foarte ridicate. c) unor condiţii de muncă ce implica o suprasolicitare nervoasa, ca urmare a existenţei la locul de muncă a unui risc deosebit de explozie, de iradiere sau de infectare.În grupa a II-a, locurile de muncă în care organismul este supus unui grad de solicitare ridicat, ca o consecinţa a: a) prezentei la locul de muncă a unor substanţe vătămătoare care pot provoca boli profesionale sau de alta natura, grave, ce pot determina o incapacitate de muncă permanenta şi parţială; b) unor condiţii de muncă ce implica un efort fizic mare, sau solicitare nervoasa deosebită, în special la locurile de muncă cu temperaturi ridicate, zgomot intens, concentrare intensa, vibratii sau alte nocivitati; c) unor condiţii de muncă ce implica o solicitare marita nervoasa ca urmare a existenţei la locul de muncă a unui risc de explozie, de iradiere sau de infectare.  +  Articolul 2Stabilirea locurilor de muncă ce se încadrează în grupele I şi II se face, pe baza criteriilor prevăzute la art. 1, de Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, la propunerile ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, făcute cu consultarea uniunilor sindicatelor de ramura.  +  Articolul 3Anul de muncă efectiv lucrat în locuri cu condiţii deosebite, în sensul art. 6, alin. 3 şi art. 8, alin. 1 din Legea nr. 27/1966, se stabileşte prin totalizarea - pînă la obţinerea unui an complet de muncă - a perioadelor în care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau zilnic, săptămînal sau lunar de muncă, în locuri ce se încadrează în grupele I şi II. Perioadele în care un angajat este obligat sa lucreze din programul sau de muncă în astfel de locuri se stabilesc prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin alte prevederi legale care reglementează sarcinile de serviciu fiecărui angajat în raport cu funcţia îndeplinită.  +  Articolul 4Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor dispune scoaterea locurilor de muncă din grupele în care sînt prevăzute, în situaţia în care - ca urmare a măsurilor luate - condiţiile de muncă au încetat sa mai prezinte caracterul deosebit care a justificat încadrarea lor în grupele I şi II de muncă.În toate cazurile cînd, ca urmare a măsurilor luate, condiţiile în care se prestează activitatea în anumite locuri de muncă din cadrul unor unităţi nu mai prezintă un caracter deosebit, unităţile respective au obligaţia sa înceteze a le mai considera ca incadrindu-se în grupele de muncă respective şi în consecinţa să facă menţiunile corespunzătoare în carnetul de muncă al angajaţilor în cauza. Măsura de a inceta să se mai considere asemenea locuri ca avînd condiţii deosebite de muncă se va lua de unitate numai pe baza aprobării organului central în subordinea căruia se găseşte data cu acordul uniunii sindicatelor de ramura.  +  Articolul 5Încadrarea în grupa de muncă în care au lucrat angajaţii pînă la data publicării în Buletinul Oficial a locurilor de muncă cu condiţii deosebite, stabilite în baza art. 6 din Legea nr. 27/1966 şi înscrierea încadrării în carnetul de muncă se fac pe baza tabelelor 1 şi 2, anexe la Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 292/1959 cu completările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial Partea I, nr. 21 din 10 martie 1967.  +  Articolul 6Ministerul Muncii, împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu acordul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, vor emite - în termen de 30 zile de la publicarea prezentei hotărîri - instrucţiuni de aplicare. INSTRUCŢIUNICU PRIVIRE LA EXAMENELE MEDICALE PERIODICE, OBLIGATORII, PENTRU PERSONALUL EXPUS LA NOCIVITATI PROFESIONALE aprobate de Ministerul Sănătăţii sub nr. 195 din 16 aprilie 1969 1. În conformitate cu "Normele republicane de protecţie a muncii", examinarile medicale periodice sînt obligatorii pentru toţi angajaţii care lucrează în condiţii ce pot fi dăunătoare sănătăţii şi se efectuează pe baza prevederilor stabilite prin prezentele instrucţiuni.2. Examenele medicale periodice au drept scop depistarea imbolnavirilor profesionale, într-un stadiu cît mai precoce şi prevenirea agravarii unor afecţiuni neprofesionale, preexistente angajării sau apărute în timpul activităţii.3. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de examinare periodică a angajaţilor din întreprinderile de pe teritoriul arondat spitalului unificat teritorial sau de întreprindere constituie sarcina conducerii spitalului respectiv.4. Inspectoratele sanitare de stat judeţene stabilesc întreprinderile şi locurile de muncă cu noxe profesionale şi, împreună cu conducerile policlinicilor de întreprindere sau teritoriale fixează, la începutul fiecărui an, felul examinarilor necesare unor categorii de muncitori, în raport cu noxele specifice după indicaţiile prevăzute în anexa la prezentele instrucţiuni.5. Examenele medicale periodice se efectuează de către medicul de întreprindere sau medicul circumscripţiei teritoriale, la care este arondata întreprinderea, cu sprijinul medicilor de specialitate din policlinica respectiva, care sînt obligaţi sa cunoască noxele existente şi riscurile de imbolnavire profesională.6. Periodicitatea examinarilor, examinarile de specialitate prevăzute în lista anexa care se pot efectua în raport cu dotarea unităţii sanitare din teritoriu, precum şi unităţile sanitare (policlinici, laboratoare) care efectuează aceste examene de specialitate, se stabilesc la începutul fiecărui an, de către o comisie formată din: directorul policlinicii respective, medicul care asigura asistenţa salariaţilor din întreprindere, medicul de laborator al unităţii sanitare teritoriale şi medicii specialişti în igiena muncii de la Inspectoratul sanitar de stat judeţean.Programarea examinarilor medicale periodice - data, ora, numărul muncitorilor, locul etc. - se fac de comun acord cu medicul care deserveşte întreprinderea.În cazurile în care medicul de întreprindere sau medicul de medicina generală la care este arondata întreprinderea constata, în cursul examinarilor făcute, anumite manifestări patologice, pentru precizarea cărora este necesară o examinare din partea unui medic de specialitate, ca şi pentru alte examinari de specialitate care nu au fost programate la începutul anului şi sînt necesare stabilirea diagnosticului precoce de imbolnavire profesională, aceştia pot trimite pe angajaţi la serviciul de specialitate respectiv, însoţiţi de documentarea medicală şi profesională necesară.7. Cu ocazia examenului medical periodic, se vor avea în vedere condiţiile de muncă din perioada anterioară examenului şi se va insista asupra simptomelor şi semnelor iniţiale ale bolii profesionale pe care o poate provoca noxa la care este expus angajatul.În cazul depistarii unor dereglari morfofunctionale provocate de noxele existente sau a unei boli care constituie o contraindicatie pentru munca respectiva (anexa la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 196/1969) situaţia angajaţilor va fi analizata în mod amănunţit de către o comisie alcătuită din medicul care deserveşte întreprinderea, medicul de specialitate şi medicul şef al policlinicii la care este arondata întreprinderea, avîndu-se în vedere durata şi intensitatea expunerii la agentul nociv, condiţiile locului de muncă, severitatea şi evolutivitatea bolii respective, vîrsta muncitorului şi calificarea sa profesională.În baza avizului acestei comisii, se va decide asupra continuării profesiunii pe acelaşi loc de muncă, recalificarii sau eventualei pensionari precum şi asupra tratamentului de recuperare necesar.8. Angajaţii care lucrează pe locuri de muncă unde exista noxe profesionale ce nu sînt cuprinse în listele anexa vor fi examinati medical periodic după metodologia obişnuită, investigaţiile clinice şi de laborator facindu-se asupra principalelor grupe de sisteme sau aparate care pot fi influentate de noxele existente la locul de muncă.9. Examinarile medicale periodice ale angajaţilor expusi la radiatii ionizante se vor efectua de către serviciile medicale care deservesc unităţile nucleare respective, iar pentru angajaţii din unităţile care nu dispun de servicii medicale proprii, de către policlinicile teritoriale.10. Concluziile examenului medical periodic, inclusiv rezultatele examinarilor clinice şi de laborator, se consemnează în fişa medicală individuală a angajatului (carnet de consultatie etc.) ca elemente de referinţa pentru examinarile ulterioare.La nivelul unităţii sanitare care asigura asistenţa muncitorilor expusi la nocivitatii profesionale, se va păstra evidenta individuală a planificarii şi efectuării examinarilor medicale periodice, în registrul oficial de evidente speciale.11. Conducerile spitalelor unificate teritoriale şi de întreprindere vor informa semestrial direcţiile sanitare judeţene asupra numărului muncitorilor planificati şi examinati conform prezentelor instrucţiuni.12. Direcţiile sanitare judeţene, prin responsabilul cu asistenţa medicală din întreprinderi şi santiere din colectivul direcţiei, prin conducerile spitalelor unificate şi inspectoratele sanitare de stat judeţene, au obligaţia de a urmări, periodic, modul de efectuare a examinarilor medicale periodice.În cursul şedinţelor anuale de analiza a morbiditatii cu incapacitate temporară de muncă, la nivelul direcţiei sanitare a judeţului, se va analiza modul în care s-au efectuat examinarile medicale periodice, numărul muncitorilor expusi la nocivitati profesionale şi al celor examinati, rezultatele controlului medical periodic, precum şi măsurile luate pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale. INSTRUCŢIUNI*)PRIVIND EFECTUAREA EXAMENULUI MEDICAL LA ANGAJARE Notă *) aprobate de Ministerul Sănătăţii sub nr. 196 din 16 aprilie 1969 1. Potrivit prevederilor legale, angajarea salariaţilor la organizaţiile de stat, cooperatiste şi la celelalte organizaţii obşteşti se va face pe baza avizului medical.2. Avizul medical privind aptitudinea sau inaptitudinea celui care se angajează de a lucra într-un anumit loc de muncă se întocmeşte de către medicul de întreprindere sau medicul circumscripţiei teritoriale, pe baza examinarilor clinico-functionale şi de laborator efectuate la nivelul dispensarului sau policlinicii, după cum urmează:- pentru unităţile care au organizat asistenţa medicală proprie (dispensar, policlinica etc.) examinarile medicale în vederea angajării se vor efectua la nivelul dispensarului şi policlinicii de întreprindere sau teritoriale;- pentru unităţile care nu au organizată asistenţa medicală proprie, examenul medical la angajare va fi efectuat la nivelul dispensarului de circumscripţie şi policlinicii pe teritoriul căreia se afla întreprinderea sau instituţia.3. Persoana care urmează a fi angajata va obţine de la întreprindere "fişa medicală de angajare" tip (conform modelului anexat).Fişa medicală la angajare cuprinde: anamneza profesională, antecedentele eredocolaterale şi personale şi starea prezenta pe organe şi sisteme. Medicul de întreprindere sau de circumscripţie teritorială va completa toate rubricile privind antecedentele profesionale, personale, eredocolaterale şi starea prezenta a solicitantului.4. Examinarile prevăzute în "fişa medicală de angajare" vor fi efectuate de către medicul de întreprindere sau de circumscripţie sanitară teritorială. În cazul în care medicul întreprinderii considera necesară efectuarea unor examinari de specialitate, acestea se vor efectua de către medicii specialişti din policlinici, care vor acordă prioritate efectuării lor.La rubrica "concluzii", medicul de întreprindere sau circumscripţie teritorială va aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii acestuia de a fi angajat la locul de muncă propus. Rezultatul examenului R.B.W. nu condiţioneaza angajarea salariatului. În caz de seroreactie pozitiva, angajatul va fi luat în evidenta şi tratament de către unitatea sanitară teritorială. Angajarea celor cu lues florid se va face după efectuarea tratamentului necesar şi numai cu avizul medicului de specialitate.În cazul în care unitatea respectiva nu poate asigura un loc de muncă corespunzător - conform avizului medical -, medicul de întreprindere sau de circumscripţie teritorială va indica alte forme şi locuri de muncă, în raport cu starea de sănătate a solicitantului şi-l va îndrumă la serviciul de recrutare şi repartizare a forţelor de muncă teritorială.5. Buletinul detasabil cuprinzînd concluziile şi avizul medical al medicului de întreprindere sau de circumscripţie teritorială se detaseaza şi se inmineaza solicitantului, pentru a fi prezentat întreprinderii; restul fisei rămîne anexat la fişa medicală individuală de consultaţii (carnet de sănătate, dosar medical etc.).6. Examinarile cuprinse în "fişa medicală de angajare" sînt obligatorii.7. Pentru muncile necalificate care se desfăşoară în condiţii fără risc profesional, ca şi pentru muncile administrative, examenele medicale de specialitate vor fi efectuate de la caz la caz, la indicaţia medicului de întreprindere sau de circumscripţie teritorială, în raport cu starea de sănătate a persoanei examinate.De asemenea, pentru muncitorii recrutati prin organele Ministerului Muncii, examenul medical la angajare va fi efectuat de către unităţile sanitare teritoriale de la locul de recrutare şi va consta din examinari clinice generale, R.F.M. şi R.B.W. Aceste examinari vor putea fi completate la unitatea sanitară de la locul de muncă şi cu alte investigaţii clinice sau de laborator, în raport cu specificul locului de muncă.Pentru cei care urmează să fie angajaţi în locuri de muncă cu risc silicogen, examenul medical la angajare se va efectua conform Instrucţiunilor publicate în Buletinul Ministerului Sănătăţii şi Prevederilor Sociale nr. 2/1966.Pentru angajaţii care îşi desfăşoară activitatea profesională în condiţii deosebite de solicitare (efort fizic, microclimat, trepidatii, munca la înălţime, la presiune ridicată sau scăzută, substanţe chimice etc.), medicul de întreprindere va include şi alte investigaţii, în raport cu natura şi gradul acestor solicitări (conform anexei la Ordinul nr. 195/1969). Pentru angajarea la locurile de muncă cu condiţii deosebite, se va avea în vedere contraindicatiile prevăzute în anexa.În unităţile sanitare în care funcţionează cabinete de medicina a muncii, examinarile medicale suplimentare, precum şi concluziile examenului medical se stabilesc de către medicul specialist de medicina a muncii.8. Pentru angajaţii care urmează a fi repartizaţi în sectoarele: alimentar, instalaţii centrale de aprovizionare cu apa potabilă, colectivităţi de copii şi şcolari, se va efectua, în plus, examenul coprologic pentru cercetarea stării de purtător tific, paratific, dizenteric şi paraziti intestinali, precum şi examenul secretiei faringiene, iar avizul de angajare va fi dat conform normelor sanitaro-antiepidemice.9. Avizul medical este obligatoriu şi în cazul schimbării locului de muncă în cadrul aceleiaşi întreprinderi sau al transferării în alta întreprindere.Rezultatul examinarilor clinice şi al analizelor de laborator efectuate anterior în cursul altui examen medical sau în cursul controalelor medicale periodice are o valabilitate de 6 luni de la data efectuării lor.10. Cazurile litigioase care nu au putut fi soluţionate la nivelul unităţilor sanitare de întreprindere sau teritoriale vor fi indrumate la organele de expertiza medicală a capacităţii de muncă, pentru a aviza asupra aptitudinii sau inaptitudinii salariatului de a fi angajat pe locul de muncă respectiv. Avizul organelor de expertiza este obligatoriu pentru unităţile sanitare.11. Medicii directori al Direcţiilor sanitare judeţene şi conducătorii unităţilor sanitare vor controla modul în care se desfăşoară examenele medicale la angajare şi vor lua măsurile necesare pentru efectuarea acestora în condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni. Unitatea care completează fişaFIŞA MEDICALĂ LA ANGAJARE NR .......(se completează de întreprindere)I. DATE PERSONALENumele şi prenumele .............................. vîrsta..... sexul..........Domiciliat în strada ............................ nr. ... judeţul ................Urmează a fi angajat în profesia ................... funcţia .................La întreprinderea (instituţia) ..................... locul de muncă ..........II. DATE MEDICO-PROFESIONALE (se completează de medic)1. Anamneza profesională .......................... a) ruta profesională ........................... b) caracteristicile actualului loc de muncă efort energic ................ microclimat ............................... noxe ................2. Antecedente: a) eredocolaterale ............................. b) profesionale ................................3. Starea prezenta:- aparat locomotor: examen clinic:- aparat respirator: examen clinic:- aparat cardiovascular: - examen radiologic (R.F.M.):- examen clinic;............... plus .......... T.A. .......... de repaus şi de efort ..............- aparat digestiv şi anexe: examen clinic:................................- examen ginecologic :................................_____________________Unitatea sanitară ...................... nr. fisei de angajare ...........Concluziile examenului medicalStarea sănătăţii tov. ................................ din str. ..............nr. ....... Judeţul .........................permite------- exercitareaîmpiedicaprofesie : (funcţiei) de ....................................................la întreprinderea (instituţia) .......................... secţia ............atelierul .......................Alte forme de locuri de muncă indicate (în caz de inaptitudine pentru locul de muncă propus) ...............................................................Data: ziua ............ luna ................... anul ...........Semnatura şi parafa medicului- Examen O.R.L. : examen clinic (acuitate auditiva) ..........................- Examen oftalmologic : examen clinic (acuitate vizuala) .....................- Examen neuropsihic : (orientare în timp şi spaţiu, atenţia, memoria, gindirea, afectivitatea) .....................................................................................................................................................................................................................- Examen neurologic : ........................................................- Examen dermato-venerologic : ...............................................- Alte examinari : ...........................................................V.S.H. ............. examen sumar de urina ...................... probe hepatice........................ R.B.W. ...............................................Data întocmirii fisei : ziua ........ luna ................ anul ..........Semnatura şi parafa medicului :de întreprindere, de circumscripţie,--------------------