METODOLOGIE din 18 septembrie 2018de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 169 din 18 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  1. Scopul și obiectivele metodologiei  +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabilește modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție prestat de operatorii de distribuție.(2) Metoda de reglementare adoptată este de tip „coș de tarife plafon“.  +  Articolul 2Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:a) un mediu de reglementare eficient;b) o alocare echitabilă a câștigurilor rezultate prin creșterea eficienței peste țintele stabilite de ANRE, între operatorul de distribuție și beneficiarii serviciului de distribuție;c) viabilitatea financiară a societăților de distribuție;d) funcționarea efectivă și eficientă a societăților de distribuție;e) prevenirea abuzului de poziție dominantă a operatorului de distribuție;f) promovarea investițiilor eficiente în rețeaua de distribuție a energiei electrice;g) promovarea unor practici eficiente de exploatare și mentenanță a rețelei de distribuție a energiei electrice;h) folosirea eficientă a infrastructurii existente;i) operarea în condiții de siguranță a rețelei de distribuție;j) îmbunătățirea calității serviciului de distribuție;k) o abordare transparentă privind procesul de reglementare.2. Domeniu de aplicare  +  Articolul 3Metodologia este utilizată de către:a) operatorii de distribuție a energiei electrice, pentru fundamentarea, stabilirea și aplicarea tarifelor de distribuție din cadrul fiecărei perioade de reglementare;b) ANRE, în procesul de analiză a datelor și informațiilor transmise de operatorii de distribuție, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 4Tarifele de distribuție se aplică în baza contractelor de distribuție tuturor utilizatorilor racordați la rețeaua electrică de distribuție a operatorului de distribuție, în concordanță cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.3. Definiții și abrevieri  +  Articolul 5În înțelesul prezentei metodologii, termenii și abrevierile utilizate au următoarele semnificații:
  Activitate reglementatăActivitate desfășurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE
  Amortizare reglementatăAmortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuție, considerată în calculul tarifelor de distribuție
  An de referințăAn anterior începerii unei perioade de reglementare
  Anul tAnul t este anul curent, pe parcursul căruia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate și aprobarea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1
  ANREAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Baza reglementată a activelor (BAR)Valoare netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuție, recunoscută de ANRE
  BAR inițialBAR la data de 1.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 1.01.2005 și care au fost scoase din gestiune prin operațiuni de vânzare, casare etc., calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani
  Categorie de utilizatoriGrup de utilizatori cu caracteristici comune ale cererii de energie electrică
  Contribuție financiarăAport în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuție sau al unei terțe părți (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaționale, subvenții, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuție
  Cost reglementat al serviciului de distribuțieTotalul costurilor justificate și recunoscute de ANRE, repartizate serviciului de distribuție a energiei electrice, din totalul costurilor operatorului de distribuție, pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate de distribuție
  Cost mediu ponderat al capitaluluiMedie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung și capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare ponderată a costurilor capitalurilor utilizate, ținându-se cont de ponderea acestora. Costul capitalului propriu reflectă câștigurile nete care sunt obținute de către acționari după acoperirea tuturor costurilor aferente. ANRE poate utiliza diferite metode pentru determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu.
  Costuri reglementate reprezentând cheltuieli specialeCosturi datorate unor evenimente unice sau foarte rare, unor cauze extraordinare sau apariției unor prevederi legislative noi, care au implicații în creșterea costurilor de operare și mentenanță inițial aprobate. Notă: Aceste costuri pot fi amânate și amortizate pe perioada în care își produc efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor.
  Coș de tarife plafon (Tariffs Basket Cap)Limită superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor operatorului de distribuție. Ponderarea se realizează prin cantitățile de energie electrică distribuite de operatorul de distribuție pe categorii de utilizatori și niveluri de tensiune.
  CPT reglementatConsum propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distribuție
  Energie electrică distribuităEnergie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuție, măsurată și/sau determinată în punctele de ieșire/intrare din/în rețelele de distribuție și pentru care se aplică tariful de distribuție sau o componentă a acestuia.
  Indicatori de performanță pentru serviciul de distribuțieIndicatori stabiliți prin standardul de performanță a serviciului de distribuție pentru menținerea unui nivel minim al calității serviciului de distribuție
  Înaltă tensiune - ITTensiune egală cu 110 kV
  Joasă tensiune - JTTensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru rețelele trifazate este 0,4 kV
  LegeLegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
  Medie tensiune - MTTensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV
  Mijloc fixOrice imobilizare corporală sau necorporală deținută de operatorul de distribuție, utilizată la prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, care are o durată normală de utilizare mai mare de un an și care se înregistrează în contabilitate cu respectarea legislației specifice în vigoare; contoarele se includ în lista mijloacelor fixe cu respectarea legislației specifice în vigoare
  Operator de distribuție (OD)Persoană juridică, titulară a licenței de distribuție a energiei electrice, care deține o rețea electrică de distribuție pe care o exploatează, întreține, modernizează, dezvoltă și care deține concesiunea serviciului de distribuție a energiei electrice. Operatorul de distribuție concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienți finali.
  OTSOperator de transport și de sistem
  Perioadă de reglementare (p)Perioadă determinată de timp de 5 ani, în care se aplică metoda de reglementare de tip coș de tarife plafon. Perioada de reglementare p reprezintă perioada curentă în cadrul căreia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate și a tarifelor de distribuție pentru perioada de reglementare p + 1.
  Rata inflației (RI)Rată reglementată a inflației, exprimată în procente, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, pe baza indicelui de creștere a prețurilor de consum
  Rata titlurilor de stat (RTS)Rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadență la un an, exprimată în procente. Pentru rata dobânzii titlurilor de stat în termeni nominali, referința este media valorilor zilnice din primele nouă luni ale anului t, publicate de Banca Națională a României, sub denumirea „Titluri de stat - rate de referință (fixing) 12 luni“.
  Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)Valoare recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unități monetare
  RRRRată reglementată a rentabilității, exprimată în procente
  Serviciu de distribuțieServiciu asigurat de operatorul de distribuție, care constă în asigurarea transmiterii în condiții de eficiență și siguranță a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale rețelei de distribuție, cu respectarea standardelor de performanță în vigoare
  Tarif de distribuție a energiei electriceTarif aferent serviciului de distribuție a energiei electrice, ce poate avea una sau mai multe componente aferente fiecărui nivel de tensiune
  Tarif specific de distribuțieTarif aprobat de ANRE, aferent serviciului de distribuție a energiei electrice pe un anumit nivel de tensiune
  Utilizator de rețea electricăOrice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice în scopul livrării de energie electrică în sau din rețeaua respectivă; utilizatori de rețea electrică sunt: producătorul, operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, furnizorul, clientul final de energie electrică
  Venit reglementatVenit liniarizat în termeni nominali, la care se adaugă corecțiile anuale, considerat de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1
  Venit țintă inițialVenit anual în termeni reali, calculat pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuție aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, obținut după aplicarea factorului de eficiență X_inițial asupra costurilor de operare și mentenanță controlabile ale anului precedent
  Venituri liniarizateVenituri care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor țintă inițiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X_final asupra tarifelor în vigoare în ultimul an înainte de începutul perioadei de reglementare și a cantităților de energie electrică distribuită prognozate
  X_finalProcent de variație, fără inflație, de la un an la altul, a tarifului de distribuție, înainte de aplicarea corecțiilor
  X_inițialProcent de reducere de la un an la altul a costurilor de operare și mentenanță controlabile, stabilit pentru creșterea eficienței serviciului de distribuție a energiei electrice
  4. Principii  +  Articolul 6(1) La stabilirea tarifelor de distribuție se consideră costurile și veniturile asociate serviciului de distribuție.(2) Serviciul de distribuție constă în asigurarea distribuției de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum și a activității de măsurare a energiei electrice distribuite conform condițiilor asociate licenței de distribuție.(3) La fundamentarea tarifelor de distribuție se au în vedere costurile și veniturile asociate altor activități, după cum urmează:a) activități reglementate, prevăzute în condițiile asociate licenței de distribuție:– emiterea de avize de amplasament și de avize tehnice de racordare;– realizarea lucrărilor de racordare la rețelele electrice de distribuție;– emiterea de studii de soluție în vederea racordării utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție;– alte activități reglementate;b) activități nereglementate:– închirieri (stâlpi, transformatoare, spații administrative a căror folosință este cedată integral unui terț etc.);– valorificarea deșeurilor,– cedări/vânzări de active;– servicii de IT prestate de operatorul de distribuție;– servicii de telecomunicații prestate de operatorul de distribuție;– alte servicii prestate de operatorul de distribuție. (la 18-12-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 6 , Punctul 4. a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 )  +  Articolul 7Operatorii de distribuție au obligația de a transmite ANRE, la termenele și în formatele stabilite, datele și informațiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de distribuție.  +  Articolul 8La calculul tarifelor de distribuție, orice cost și venit justificat asociat activității de distribuție este luat în considerare o singură dată.  +  Articolul 9Tarifele de distribuție sunt aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuție în parte.  +  Articolul 10Tarifele de distribuție aprobate pentru fiecare operator de distribuție sunt unice pentru rețeaua de distribuție deținută de acesta.  +  Articolul 11Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat pentru serviciul de distribuție trebuie să respecte condiția prevăzută la art. 109.  +  Articolul 12(1) Toate datele necesare determinării veniturilor care sunt transmise de operatorul de distribuție sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referință al fiecărei perioade de reglementare.(2) Efectul inflației asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI aplicată anual tarifelor.  +  Articolul 13ANRE verifică fundamentarea tarifelor de distribuție pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 14În procesul de verificare, ANRE ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul de distribuție pentru perioada de reglementare p + 1 ținând cont, în principal, de:a) cantitatea justificată de energie electrică prognozată a fi distribuită, cu luarea în considerare a indicelui de creștere economică prognozat de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada respectivă;b) standardele de performanță și alte cerințe impuse operatorului de distribuție conform legislației în vigoare;c) stabilitatea tarifelor;d) CPT reglementat pe niveluri de tensiune conform planului de reducere aprobat de ANRE;e) dezvoltarea optimă a rețelelor electrice de distribuție;f) rata reglementată a rentabilității aplicată bazei reglementate a activelor rețelei de distribuție;g) taxele stabilite de autoritățile centrale sau locale aferente serviciului de distribuție;h) viabilitatea financiară a operatorului de distribuție.  +  Articolul 15ANRE are dreptul să corecteze proiecția tarifelor de distribuție pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunțarea prealabilă a operatorului de distribuție asupra motivelor și cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că:a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informații dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de operatorul de distribuție;b) există greșeli de calcul în stabilirea tarifelor de distribuție sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate, inclusiv erori de prognoză în stabilirea veniturilor reglementate;c) un cost justificat, asociat serviciului de distribuție, a fost inclus de mai multe ori;d) au intervenit schimbări legislative importante care conduc la modificarea costurilor aferente serviciului de distribuție.  +  Articolul 16Situația prevăzută la art. 15 necesită corectarea veniturilor reglementate prin corectarea informațiilor eronate, recalcularea și aprobarea noilor tarife aplicate de operatorul de distribuție în cauză.  +  Articolul 17Operatorul de distribuție este obligat să organizeze și să țină situații contabile separate în conformitate cu condițiile asociate licenței de distribuție.  +  Articolul 18(1) Situațiile contabile menționate la art. 17 trebuie să permită ANRE cunoașterea fiecărui element de venit și cost pentru activitățile reglementate și pentru activitățile nereglementate. (2) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în situațiile contabile transmise de operatorul de distribuție.  +  Articolul 19(1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de operatorii de distribuție trebuie să fie necesare, oportune, eficiente și să reflecte condițiile pieței, astfel:a) necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost;b) oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului de distribuție și/sau utilizatorului;c) eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului de distribuție și utilizatorului;d) să reflecte condițiile pieței - costul realizat de către operatorul de distribuție reflectă cele mai bune condiții ale pieței, existente la data realizării și în conformitate cu legislația în vigoare.(2) Operatorii de distribuție au obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuție conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20(1) Fiecărei activități desfășurate de operatorul de distribuție i se atribuie costurile directe și i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte și cele generale ale societății.(2) Operatorul de distribuție alocă costurile comune activităților de distribuție reglementate/nereglementate folosind o metodă de alocare care respectă următoarele principii:a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activități care le determină;b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obținerii unui beneficiu nemeritat al societății;c) transparența - atribuirea pe bază de reguli definite și care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activități;d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare și justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.(3) Pentru alocarea costurilor comune, operatorul de distribuție identifică activitățile reglementate/nereglementate cărora le revin costurile comune aferente fiecărei categorii și aplică pentru fiecare categorie de costuri comune o cheie de alocare a acestora între activitățile identificate, egală cu raportul dintre veniturile aferente unei activități în total venituri realizate.(4) Operatorul de distribuție furnizează în cadrul documentației de fundamentare a tarifelor de distribuție explicații detaliate și justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri pe fiecare activitate conform alin. (3).  +  Articolul 21În scopul aprobării tarifelor de distribuție, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, operatorul de distribuție clasifică și alocă pe tipuri de activități veniturile și costurile, conform prezentei metodologii.  +  Articolul 22(1) ANRE verifică alocarea costurilor și veniturilor în vederea evitării subvențiilor încrucișate între serviciul de distribuție și alte activități reglementate/nereglementate. (2) În cazul în care constată că alocarea costurilor pe activități nu respectă prevederile prezentei metodologii, ANRE solicită operatorului și acesta are obligația să efectueze corecțiile necesare în termenul din solicitare.  +  Articolul 23În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:a) cheltuieli aferente altor activități, desfășurate de operatorul de distribuție, pentru care sunt utilizate active incluse în BAR sau salariații implicați în prestarea serviciului de distribuție;b) cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori, care se suportă de către terți prin aplicarea tarifelor de racordare;c) cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distribuție;d) cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situațiile în care instanța de judecată stabilește că au fost produse din vina operatorului de distribuție;e) cheltuieli cu amenzi și penalități aplicate operatorului de distribuție;f) cheltuieli cu donații și sponsorizări acordate de operatorul de distribuție;g) cheltuieli cu pierderi din creanțe și debitori diverși; h) cheltuieli nedeductibile fiscal;i) cheltuieli cu impozit pe monopolul natural;j) cheltuieli financiare;k) cheltuieli privind amortizarea contabilă. Se includ în venitul reglementat costurile cu amortizarea reglementată aferentă activelor, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.6;l) cheltuieli privind activele cedate și din alte operațiuni de capital;m) cheltuieli cu provizioane și ajustări de orice natură;n) cheltuieli realizate și capitalizate, care la determinarea venitului-țintă inițial au fost considerate în cadrul costurilor de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile; o) cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care operatorul de distribuție a cedat folosința unui terț, cu excepția cheltuielilor aferente mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, a căror folosință a fost cedată parțial unui terț; (la 18-12-2018, Litera o) din Articolul 23 , Punctul 4. a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 ) p) cheltuieli de judecată și alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocațial etc.);q) cheltuieli privind materialele recuperate;r) cheltuieli reprezentând salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaților cu funcții de conducere și persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administrație/supraveghere/directorate și alte consilii de conducere, cu excepția salariilor/indemnizațiilor/ sumelor compensatorii acordate angajaților în baza unui program de restructurare a societății, aprobat conform prevederilor legale în vigoare;s) cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali și membrilor consiliilor de administrație/ supraveghere/directorate și alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță individuală, precum și alte facilități rezultate din derularea contractelor de mandat, care depășesc 20% din valoarea retribuției acestora;t) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. r) și s);u) cheltuieli de exploatare finanțate din fonduri și împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenții, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile;v) cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obținute de operatorul de distribuție prin realizarea unor investiții care nu au fost recunoscute de ANRE din motive de prudență.  +  Articolul 24Se consideră costuri nejustificate la recunoașterea în tarifele de distribuție:a) cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 19;b) costurile prevăzute la art. 23 care nu se includ în venitul reglementat;c) costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare;d) cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanța anuală contabilă sau situațiile financiare anuale ale operatorului de distribuție depuse la direcțiile teritoriale ale ministerului de resort.  +  Articolul 25Costurile de operare și mentenanță controlabile și necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoașterii costurilor nejustificate.  +  Articolul 26(1) Documentația anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoțită de o Procedură internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. (2) Procedura internă privind achiziția de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acțiune al operatorului de distribuție în vederea asigurării respectării principiului valorii de piață în cazul achizițiilor de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. 5. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice5.1. Venitul-țintă inițial al activității de distribuție  +  Articolul 27Venitul-țintă inițial aferent unui an t al unei perioade de reglementare p se determină cu formula următoare:unde: a) CC_referințăx(1–X_inițial)^t - costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.2 și obținute după aplicarea factorului de eficiență X_inițial, costurilor de operare și mentenanță controlabile de referință ale perioadei de reglementare p, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii;b) C_PERS t - costurile cu personalul;c) C_SSM t - costurile aferente securității muncii;d) CNC_t - costurile de operare și mentenanță necontrolabile stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.4;e) CPT_t - costul cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE, conform prevederilor din subcapitolul 5.5;f) AM_rt - amortizarea reglementată aferentă activelor existente și noilor investiții prudente, aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.6;g) RBAR_t - rentabilitatea activelor existente și a noilor investiții prudente aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.7;h) V_t (ER) - veniturile din aplicarea tarifului reglementat de energie reactivă.5.2. Costurile de operare și mentenanță controlabile  +  Articolul 28Costurile de operare și mentenanță recunoscute de ANRE cuprind următoarele elemente:a) costurile de operare și mentenanță controlabile;b) costurile de operare și mentenanță necontrolabile.  +  Articolul 29Costurile controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ale căror nivel și oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora operatorul de distribuție poate acționa direct pentru creșterea eficienței activității privind prestarea serviciului de distribuție a energie electrice.  +  Articolul 30Costurile de operare și mentenanță controlabile cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele:a) costuri cu materii prime și materiale consumabile;b) costuri cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități;c) alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar;d) costuri cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți;e) costuri cu locații de gestiune și chirii;f) costuri cu prime de asigurare;g) costuri cu studii și cercetări, prevăzute de legislație sau de reglementările în vigoare;h) costuri cu alte servicii executate de terți (inclusiv cursuri pentru perfecționarea personalului, colaboratori, comisioane și onorarii, publicitate, deplasări, detașări și transferări, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații);i) costuri legate de personal [salarii, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea prevederilor art. 23 lit. s)];j) cheltuieli privind asigurările, protecția socială și alte acțiuni sociale (FASC);k) salarii/indemnizații/sume compensatorii acordate angajaților la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societății aprobat conform prevederilor legale în vigoare;l) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislația în vigoare; m) cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuție către terți conform prevederilor legale în vigoare, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță.  +  Articolul 31Costurile de operare și mentenanță controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost recunoscută în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.  +  Articolul 32(1) La stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate, ANRE are în vedere, individual și comparativ între operatorii de distribuție, costurile cu personalul angajat, fundamentate de operatorul de distribuție pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de operatorul de distribuție, a nivelului salarial mediu și a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 30. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuție trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, modalitatea de calcul al elementelor utilizate și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an.(2) Costurile cu securitatea muncii fundamentate de operatorul de distribuție sunt luate în considerare la stabilirea costurilor de operare și mentenanță controlabile prognozate. În cadrul fundamentării costurilor cu securitatea muncii pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuție trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare și pentru anul de referință, modalitatea de calcul și justificări privind valorile luate în considerare și evoluția acestora de la an la an.  +  Articolul 33(1) Pentru costurile efectuate de operatorul de distribuție în relația cu societățile afiliate, ANRE are dreptul să verifice prin sondaj îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).(2) Operatorii de distribuție au obligația să transmită, la solicitarea ANRE, în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), precum și date și informații privind costurile și veniturile societăților afiliate care prestează serviciile/lucrările pentru care s-au realizat costurile.(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoașterea integrală sau parțială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuție conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).(4) În cursul celei de-a IV-a perioade de reglementare, operatorii de distribuție trebuie să răspundă solicitărilor ANRE în scopul identificării tipurilor de activități comune desfășurate de operatorii de distribuție cu societățile afiliate astfel încât să fie posibilă utilizarea de analize comparative pentru stabilirea/recunoașterea acestor costuri.  +  Articolul 34(1) În anul de referință aferent perioadei p + 1, ANRE analizează nivelul costurilor de operare și mentenanță controlabile realizate în fiecare an al perioadei de reglementare p.(2) Costurile de operare și mentenanță controlabile luate în calcul la stabilirea punctului de referință la începutul celei dea IV-a perioade de reglementare sunt stabilite având în vedere analiza comparativă a costurilor anuale realizate de operatorii de distribuție în cadrul perioadei a III-a, corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare și ajustate conform unei analize individuale care ține cont de fundamentarea costurilor pe perioada a IV-a de reglementare transmisă de operator, precum și valoarea costurilor de operare și mentenanță controlabile aprobate pentru ultimul an al perioadei a III-a de reglementare diminuată cu jumătate din media aritmetică a câștigurilor de eficiență realizate de operator. Valorile sunt exprimate în termeni reali ai anului de referință al perioadei a IV-a de reglementare.(3) Analiza comparativă prevăzută la alin. (2) ia în calcul variabile rezultate ca având un impact semnificativ asupra costurilor controlabile, cum ar fi: lungimea liniilor electrice, numărul de utilizatori ai rețelei electrice de distribuție, puterea transformatoarelor aflate în funcțiune etc.(4) La stabilirea nivelului costurilor controlabile luate în calcul pentru anul de referință aferent perioadei a IV-a de reglementare, costurile rezultate conform alin. (2) se suplimentează cu valoarea contribuțiilor aferente fondului de salarii, prevăzute la art. 30 lit. l).(5) La calculul venitului-țintă inițial pentru primul an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, ANRE determină suma aferentă câștigurilor de eficiență peste valorile aprobate pentru perioada a III-a de reglementare și alocă 50% din aceasta utilizatorilor.(6) În cel de-al doilea an al celei de-a IV-a perioade de reglementare se reface calculul prevăzut la alin. (2)-(5), cu luarea în considerare a realizărilor aferente anului de referință al celei de-a IV-a perioade de reglementare, precum și a rezultatelor analizelor efectuate în primul an al perioadei de reglementare.5.3. Factorul de eficiență reglementat X_inițial  +  Articolul 35Factorul X_inițial de creștere anuală a eficienței, stabilit de ANRE, este aplicat costurilor de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ale operatorului de distribuție, față de anul precedent, începând cu primul an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 36ANRE impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la art. 35 și absorbția constantă a ineficienței prin creșterea anuală a țintelor de eficiență.  +  Articolul 37(1) Ținta de îmbunătățire a eficienței, factorul X_inițial, se stabilește pe baza rezultatelor analizei comparative a costurilor realizate în perioada de reglementare anterioară de fiecare operator de distribuție și a nivelului lucrărilor de investiții realizat în perioada anterioară de reglementare și cel prognozat pentru următoarea perioadă.(2) Analiza comparativă prevăzută la alin. (1) se realizează cu luarea în considerare a lungimii liniilor electrice, numărului de utilizatori ai rețelei electrice de distribuție și puterii transformatoarelor aflate în funcțiune.(3) Valoarea factorului de eficiență pentru perioada a IV-a de reglementare se consideră cel mult egală cu 2%.5.4. Costurile de operare și mentenanță necontrolabile  +  Articolul 38Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de operatorul de distribuție și asupra cărora operatorul de distribuție nu poate acționa direct în scopul creșterii eficienței activității privind prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 39Următoarele costuri de operare și mentenanță sunt considerate necontrolabile:a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile centrale și locale;b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;c) contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare;d) costurile de distribuție reglementate generate de utilizarea rețelei de distribuție proprietate a altor operatori economici;e) costurile extraordinare apărute în cazuri excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau în condiții meteorologice deosebite;f) costurile generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții bancare.  +  Articolul 40Costurile de operare și mentenanță necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale și necorporale finalizate sau aflate în curs de execuție, și nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuție a fost inclusă în investiții, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuție a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare.5.5. Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT  +  Articolul 41(1) În anul de referință al perioadei de reglementare p + 1, până la data de 1 iulie, operatorii de distribuție transmit la ANRE programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune.(2) Programul prevăzut la alin. (1) conține, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p + 1 și fiecare nivel de tensiune, procentele de CPT pe care OD se obligă să le atingă, denumite ținte CPT propuse.  +  Articolul 42Programul de reducere a CPT propus de operatorii de distribuție se fundamentează pe baza următoarelor elemente: structura rețelelor electrice de distribuție, volumul de instalații, structura energiei electrice distribuite pe niveluri de tensiune, tranzitul de energie electrică prin rețelele de distribuție, costul și volumul investițiilor realizate în perioadele anterioare și al celor prognozate pentru perioada p + 1, alte date relevante.  +  Articolul 43(1) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuție au în vedere că ținta CPT propusă pe fiecare nivel de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare p + 1 trebuie să fie mai mică decât procentul de CPT minim realizat pe nivelul de tensiune respectiv în oricare an al perioadei de reglementare p.(2) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuție au în vedere că ținta CPT propusă pe niveluri de tensiune pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.(3) Ținta de CPT propusă pentru nivelul de joasă tensiune se stabilește conform prevederilor art. 44 alin. (5).(4) Țintele CPT propuse în programul de reducere anuală a CPT, stabilite cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2), trebuie defalcate în cele două componente CPT tehnic și CPT comercial, după o metodă precizată în cadrul programului de reducere a CPT.  +  Articolul 44(1) La stabilirea țintelor CPT reglementat pentru fiecare operator de distribuție, ANRE poate avea în vedere următoarele:a) programele de reducere anuală a CPT prevăzute la art. 41 întocmite conform prevederilor prezentei metodologii, individual și comparativ între operatorii de distribuție;b) valorile CPT realizate și țintele anterior stabilite, precum și evoluția acestora în timp, individual și comparativ între operatorii de distribuție;c) valorile CPT și gradul de reducere a acestuia, în vederea diminuării decalajului față de nivelul mediu din țările membre UE;d) nivelul investițiilor realizate de fiecare operator de distribuție;e) volumul de instalații al operatorilor de distribuție;f) cantitățile de energie distribuită;g) alte date relevante.(2) Țintele CPT stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT, reglementat cât și la efectuarea corecțiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităților de energie electrică aferente CPT reglementat.(3) La aprobarea programului de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, ANRE are în vedere reducerea cu prioritate a CPT pe nivelul de joasă tensiune.(4) Ținta de CPT reglementat pentru un operator de distribuție, pentru nivelul de joasă tensiune, luat în calcul ca punct de referință la începutul perioadei de reglementare p + 1, este egală cu minimul dintre:a) ținta stabilită de ANRE pentru nivelul de joasă tensiune pentru anul de referință al perioadei p + 1;b) valorile anuale ale procentului de CPT pentru nivelul de joasă tensiune realizate de operatorul de distribuție pentru fiecare an al perioadei de reglementare p.(5) Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, procentul de reducere anuală a țintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit de ANRE trebuie să asigure:a) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 25% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare mai mare de 15%;b) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 20% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare situat între 14% și 15%;c) o diminuare liniară a acestuia până la sfârșitul perioadei de reglementare cu cel puțin 15% față de punctul de referință, pentru operatorii de distribuție care au punctul de referință la începutul perioadei de reglementare situat între 13% și 14%.(6) Procentul de reducere anuală a țintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit conform prevederilor alin. (5) se aplică inclusiv pentru primul an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 45Câștigul de eficiență obținut de operatorul de distribuție pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ținta aprobată este lăsat la dispoziția operatorului de distribuție la sfârșitul perioadei de reglementare în proporție de 25% pentru nivelurile de înaltă și medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune, dacă CPT realizat este mai mic decât ținta de CPT pentru fiecare nivel de tensiune și pentru fiecare an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 46La stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat al serviciului de distribuție pentru perioada p + 1 se utilizează același preț de referință pentru toți operatorii de distribuție, stabilit pentru o perioadă de 12 luni, la care se adaugă o componentă specifică fiecărui operator de distribuție aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, administrare piață (OPCOM) și de redistribuire, realizat în aceeași perioadă.  +  Articolul 47Prețul de referință prevăzut la art. 46 se determină în anul de referință al perioadei de reglementare ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) pe o perioadă de 12 luni care include primele 6 luni ale anului de referință al perioadei p + 1 și ultimele 6 luni din anul anterior anului de referință, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.5.6. Costurile cu amortizarea  +  Articolul 48(1) Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor reglementate de funcționare a mijloacelor fixe, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.(2) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcționare stabilite prin Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 49(1) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR inițial și a amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an și recunoscute de ANRE, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării care sunt utilizate pentru serviciul de distribuție, conform formulei următoare:unde:AM_rt - amortizarea reglementată aferentă unui an generic t;AM_BAR inițial - amortizarea BAR inițial stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani;AM_existente - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societății între data de 1 ianuarie 2005/data privatizării și data de 31 decembrie a anului t – 1, recunoscute de ANRE;AM_inv - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcțiune/puse în funcțiune în cursul anului t.(2) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată avute în vedere pentru determinarea venitului-țintă aferent unui an t al perioadei de reglementare p + 1, pentru mijloacele fixe puse în funcțiune în cursul anului t se consideră, în mod convențional, că luna punerii în funcțiune a mijloacelor fixe este luna decembrie.(3) În cadrul costurilor realizate cu amortizarea reglementată, pentru mijloacele fixe puse în funcțiune/preluate în folosință în cursul anului t, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcțiune.  +  Articolul 50La întocmirea programelor de investiții, operatorii de distribuție au în vedere ca durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate în anul respectiv să fie mai mare de 18 ani. Durata medie de amortizare se calculează ca medie ponderată a duratelor de funcționare în raport cu valorile prognozate ale categoriilor respective de mijloace fixe din totalul valorii prognozate din anul analizat.  +  Articolul 51Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contribuții financiare, primite cu titlu gratuit, din donații sau achiziționate din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obținute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai rețelei electrice de distribuție, nu se include în costurile justificate cu amortizarea reglementată.  +  Articolul 52Costurile cu amortizarea reglementată determinate potrivit prevederilor prezentului capitol sunt folosite pentru calculul BAR conform prevederilor prezentei metodologii.5.7. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR)  +  Articolul 53(1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula:unde:RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_t1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t;BAR_t31dec - BAR la 31 decembrie în anul t;t - un an generic al perioadei de reglementare.(2) Pentru determinarea RBAR realizată se ține cont de intrările/ieșirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv:unde:RRR - rata reglementată a rentabilității;BAR_t1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t;t - un an generic al perioadei de reglementare;AM_INVt - amortizarea mijloacelor fixe puse în funcțiune în cursul anului t;IA_t - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare (ponderate cu luna punerii în funcțiune);EA_t - ieșirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare etc.; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora, calculată cu luarea în considerare a valorii recunoscute de ANRE a mijloacelor fixe respective și a duratelor reglementate de funcționare;AM_existente - amortizarea mijloacelor fixe existente (BAR inițial și mijloace fixe puse în funcțiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, recunoscute de ANRE).5.8. Baza reglementată a activelor (BAR)  +  Articolul 54(1) BAR pentru perioada de reglementare p + 1 include:a) valoarea netă reglementată a BAR inițial, calculată la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei de reglementare p + 1;b) valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor prudente recunoscute de ANRE, puse în funcțiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societății până la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei de reglementare p + 1;c) investițiile prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societății și aprobate de ANRE, pentru perioada de reglementare p + 1.(2) Baza reglementată a activelor prognozată pentru perioada de reglementare p + 1 se exprimă în termeni reali ai anului de referință al perioadei de reglementare p + 1.  +  Articolul 55(1) Valoarea netă reglementată a BAR inițial este egală cu valoarea BAR la data de 01.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 01.01.2005 și care au fost scoase din gestiune prin operațiuni de vânzare, casare etc., după cum urmează:a) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune în perioada 2005-2018, se scade valoarea rămasă neamortizată a acestora la data de 31.12.2018, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viață de 25 de ani, aferente valorii inițiale a mijloacelor fixe, valoare egală cu valoarea rămasă neamortizată la data de 01.01.2005/data privatizării, comunicată de operatorul de distribuție;b) pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu anul 2019, se scade valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieșirea, calculată conform prevederilor lit. a).(2) Operatorul de distribuție este obligat să includă mijloacele fixe ieșite din gestiune cu data PIF anterioară anului 2005, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1), în lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR, care se transmite anual la ANRE.  +  Articolul 56(1) În BAR se includ numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuție pentru prestarea serviciului de distribuție, care sunt înregistrate în contabilitatea operatorului de distribuție ca mijloace fixe în baza proceselor-verbale de punere în funcțiune sau, după caz, de dare în folosință și sunt identificabile fizic în mod individual.(2) Nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosință este obținută prin contract de închiriere/comodat de la terți sau rezultă din lucrări de investiții care vizează mijloace fixe obținute în acest fel, precum și mijloacele fixe a căror folosință este cedată terților prin contract de închiriere/comodat, fie și parțial, cu excepția stâlpilor liniilor electrice aeriene.(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), se mențin în BAR mijloacele fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, a căror folosință este cedată parțial terților prin contract de închiriere. (la 18-12-2018, Articolul 56 din Punctul 5.8. , Punctul 5. a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 ) (3) Nu se includ în BAR terenurile, activele circulante (cu excepția licențelor și brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit, și nici imobilizările finanțate din contribuții financiare, indiferent care este sursa acestora.(4) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepționat, pus în funcțiune sau dat în folosință, dar care nu au fost incluse de operatorul de distribuție în valoarea mijlocului fix la data recepției.(5) Operatorul de distribuție ține evidența separată a tuturor contribuțiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuții este transmisă la ANRE, conform machetelor de monitorizare prevăzute în reglementările în vigoare.  +  Articolul 57(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de distribuție vor raporta la ANRE lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR corespunzătoare mijloacelor fixe existente care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 56 alin. (2), în vederea eliminării acestora din BAR.(2) Operatorul de distribuție este obligat să transmită anual, odată cu documentația de solicitare de tarife, o situație a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinței, precum și a celor care au intrat în conservare și să le includă în lista ieșirilor de mijloace fixe din BAR.  +  Articolul 58(1) Pentru calculul tarifelor de distribuție, BAR prognozată și realizată în oricare an al perioadei de reglementare se calculează cu formula:unde:BAR_t31dec - baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t;BAR_t1ian - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t;AM _rt - amortizarea reglementată aferentă anului t, calculată conform prevederilor art. 49;IA_t - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute și aprobate de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare;EA_t - ieșirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operațiuni de vânzare, casare, cedare, conservare etc.; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora;BAR_t1ian = BAR_t-1 31dec(2) Valoarea BAR prognozată/realizată este adusă în termeni nominali ai anului în care se efectuează calculele de corecții sau de BAR, cu inflațiile corectate, utilizate în calculul tarifelor de distribuție.  +  Articolul 59Obiectivele de investiții complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societății și se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE pe baza documentelor de includere în lista de mijloace fixe a societății.  +  Articolul 60(1) În primul an al perioadei de reglementare p + 1 operatorul de distribuție transmite, până la data de 31 mai, valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR la data de 31 decembrie a anului de referință pentru perioada de reglementare p + 1, reevaluate conform legislației specifice.(2) Pentru reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârșitul perioadei de reglementare, inflația este considerată automat de către ANRE, până când diferența dintre BAR actualizat cu rata inflației și valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR este mai mică de 5%.(3) Reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârșitul perioadei de reglementare conform prevederilor alin. (2) se efectuează în cursul primului an al perioadei de reglementare, urmând ca rezultatele să fie luate în considerare la reproiectarea tarifelor care intră în vigoare începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare.  +  Articolul 61(1) Valoarea BAR realizat la data de 31 decembrie a anului de referință al perioadei p + 1, (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieșirile de mijloace fixe efectiv realizate și recunoscute de ANRE și RI corectată utilizată la calculul tarifelor de distribuție atât timp cât se respectă prevederile art. 60, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare):(2) Începând cu cea de a IV-a perioadă de reglementare, în calculul prevăzut la alin. (1), pentru ultimul an al perioadei de reglementare p valoarea intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe și amortizarea aferentă se consideră la nivelul prognozat.(3) Corecția de venituri aferentă intrărilor/ieșirilor de mijloace fixe realizate și recunoscute de ANRE în anul de referință al perioadei de reglementare p față de cele considerate conform alin. (2) se realizează în primul an al perioadei de reglementare p + 1, odată cu efectuarea corecțiilor anuale.5.9. Noile investiții  +  Articolul 62În accepțiunea prezentei metodologii, prin investiții realizate se înțeleg acele investiții care sunt finalizate și pentru care a fost întocmit procesul-verbal de punere în funcțiune sau, după caz, de dare în folosință, iar mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societății și se înregistrează amortizare pentru acestea.  +  Articolul 63(1) În categoria investițiilor se includ cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum și pentru reconstruirea, modernizarea și retehnologizarea celor existente, care se execută pe bază de documentație specifică: studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.(2) Nu se includ în valoarea investițiilor dobânzile, comisioanele bancare și diferențele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanțarea imobilizărilor corporale și necorporale puse în funcțiune.  +  Articolul 64(1) Operatorul de distribuție are obligația de a transmite spre aprobare ANRE programul de investiții pentru perioada de reglementare p + 1, precum și programele de investiții anuale în conformitate cu prevederile procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate de ANRE (procedura privind investițiile).(2) Valoarea programului de investiții pentru fiecare an t din perioada de reglementare p + 1, prevăzut la alin. (1), trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea costului cu amortizarea totală anuală prognozată aferentă aceluiași an t al perioadei de reglementare.(3) Până la data de 1 februarie a fiecărui an, operatorii de distribuție transmit programul de investiții aferent anului în curs, detaliat pe obiective/lucrări de investiții/mijloace fixe și niveluri de tensiune, cu încadrarea în valoarea anuală aprobată de ANRE.(4) În condițiile în care operatorul de distribuție a transmis programul de investiții conform prevederilor prezentei metodologii, dacă autoritatea competentă nu solicită în termen de 30 de zile revizuirea acestuia, programul se aprobă de ANRE conform procedurii privind investițiile. În caz contrar, operatorul de distribuție este obligat să revizuiască programul de investiții în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.(5) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, operatorii de distribuție pot solicita modificarea programului de investiții pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv.(6) Investițiile efectuate ca urmare a apariției unor cazuri excepționale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau a unor condiții meteorologice deosebite, acceptate în urma analizei efectuate de către ANRE, sunt recunoscute în realizările de investiții ale unui an, cu posibilitatea depășirii valorii anuale de plan aprobate anterior.(7) Valoarea programului anual de investiții și a fiecărui obiectiv/mijloc fix este exprimată în unități monetare considerate în termeni nominali ai anului de referință al perioadei de reglementare.(8) Elaborarea, fundamentarea și modificarea programului de investiții se realizează de operatorul de distribuție în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.(9) Aprobarea programului de investiții transmis de operatorul de distribuție se realizează de ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile.  +  Articolul 65(1) ANRE poate respinge programul de investiții dacă investițiile propuse nu sunt prudente conform documentelor de fundamentare prevăzute de procedura privind investițiile.(2) Investițiile prudente sunt cele în acord cu buna practică a societăților de distribuție de energie electrică similare din Europa.(3) Se consideră investiții prudente acele investiții care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente și care reflectă condițiile pieței, astfel:a) necesare - determinate de garantarea siguranței în funcționare a sistemului de distribuție și asigurarea continuității serviciului;b) oportune - amânarea acestora produce prejudicii operatorului de distribuție și/sau utilizatorului;c) eficiente - realizarea investiției aduce beneficii operatorului de distribuție și utilizatorului;d) reflectă condițiile pieței - costurile realizate cu investiția reflectă cele mai bune condiții ale pieței existente la data realizării.(4) Valoarea programului de investiții prognozat aferent întregii perioade de reglementare, transmis conform prevederilor art. 64 alin. (1) și (2), odată aprobată, se include în întregime în BAR.  +  Articolul 66(1) Programul de investiții în rețeaua de distribuție este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câștigului de eficiență rezultat, astfel:a) investiții esențiale;b) investiții necesare;c) investiții justificabile.(2) Investiții esențiale sunt acele investiții care au ca scop asigurarea siguranței în exploatare a rețelei de distribuție și a continuității în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) retehnologizarea și modernizarea liniilor/stațiilor și posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiții deosebite din punctul de vedere al securității muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întrerupătoare care au puteri de scurtcircuit depășite datorită dezvoltării rețelei de distribuție);b) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic și moral pentru care nu există piese de schimb și pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanță corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condițiile de mediu;c) instalații pentru compensarea factorului de putere.(3) Investiții necesare sunt acele investiții care au ca scop dezvoltarea, modernizarea și creșterea eficienței rețelei de distribuție pentru asigurarea unui serviciu de distribuție la indicatorii de calitate prevăzuți în standardele de performanță în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare și care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanță și calitate prevăzuți în legislație;b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare și modernizare pentru reducerea CPT;c) îmbunătățirea calității serviciului de distribuție (de exemplu, lucrări pentru creșterea nivelului de tensiune);d) realizarea de capacități noi, extinderea rețelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă, precum și a celor pentru asigurarea securității cibernetice;f) noi racordări, inclusiv cele impuse de legislația primară, întărirea rețelei pentru noile racordări, precum și cota-parte neacoperită de tariful de racordare.(4) Investiții justificabile sunt acele investiții pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a) achiziția de echipamente pentru asigurarea securității muncii și achiziția de echipamente de lucru (truse și scule);b) îmbunătățirea condițiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziția de autoutilitare și alte mijloace de transport necesare desfășurării activității de distribuție etc.);c) preluări de capacități energetice de distribuție a energiei electrice de la terți;d) înlocuirea grupurilor de măsurare și înlocuiri ale unor părți componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătățirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali.  +  Articolul 67(1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiție realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al: necesității și oportunității investiției, documentației aferente promovării și realizării investiției, eficienței obținute, respectării standardelor de performanță, a reglementărilor și legislației specifice și a costurilor asociate.(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE poate să nu recunoască investițiile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 65.  +  Articolul 68Valoarea de realizare a unei investiții recunoscută de ANRE nu depășește cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în programul de investiții menționat la art. 64 alin. (4).  +  Articolul 69(1) La sfârșitul fiecărei perioade de reglementare, ANRE stabilește valoarea BAR necesară calculului tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, pe baza investițiilor realizate în perioadele anterioare și recunoscute de ANRE, și efectuează corecțiile necesare.(2) Pentru investițiile în rețelele electrice de distribuție puse în funcțiune în perioada a IV-a de reglementare se stabilește un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilității aprobată conform art. 74. Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pe perioada de aplicabilitate a prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 69 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) și (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  (2) Costurile de capital prognozate determinate de aplicarea prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se includ în veniturile liniarizate aferente celei de-a patra perioade de reglementare. Corecțiile rezultate aferente perioadei corespunzătoare din anul 2019 sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor de distribuție aplicabile în anul 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.”
   +  Articolul 70(1) Investițiile prevăzute într-un program anual care se pun în funcțiune în anul următor se introduc în BAR în anul de punere în funcțiune, cu posibilitatea depășirii valorii programului anual respectiv.(2) La solicitarea operatorului de distribuție, pentru stabilirea corecției anuale determinate conform prevederilor art. 104, valoarea investițiilor de la alin. (1), realizate până la data de 1 octombrie a anului t și recunoscute în conformitate cu prevederile procedurii privind investițiile, se adaugă la valoarea investițiilor realizate în anul t – 1.  +  Articolul 71Investițiile realizate suplimentar, cu excepția celor prevăzute la art. 64 alin. (6), față de programul aprobat aferent unei anumite perioade de reglementare p pot fi introduse în BAR la începutul perioadei de reglementare p+1, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora.  +  Articolul 72(1) Veniturile ∆V_I rezultate din nerealizarea/ depășirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investițiilor aprobate de ANRE sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p+1.(2) Valoarea ∆V_I se calculează cu formula:unde:(BAR_realiz, t – BAR_prognoz, t) - diferența valorică dintre baza reglementată a activelor realizată ce conține investițiile realizate în anul t și baza reglementată a activelor prognozată ce conține investițiile prognozate a fi realizate în anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t;(AM_realiz, t – AM_prognoz, t) - diferența dintre valoarea reglementată a amortizării realizate în anul t și valoarea reglementată a amortizării prognozate pentru anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t;RTS_t - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali;ΔVI_I, t - corecția de venit datorată nerealizării investițiilor aferente anului t, aplicată în timpul perioadei de reglementare, exprimată în termeni nominali ai anului t.
  5.10. Rata reglementată a rentabilității  +  Articolul 73RRR se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.  +  Articolul 74(1) RRR este aceeași pentru toți operatorii de distribuție.(2) RRR se stabilește de ANRE în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și se aprobă prin ordin al președintelui ANRE cu cel puțin 3 luni înainte de începerea unei noi perioade de reglementare. Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pe perioada de aplicabilitate a prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 69 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) și (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  (2) Costurile de capital prognozate determinate de aplicarea prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se includ în veniturile liniarizate aferente celei de-a patra perioade de reglementare. Corecțiile rezultate aferente perioadei corespunzătoare din anul 2019 sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor de distribuție aplicabile în anul 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.”
  (3) Pentru evitarea recunoașterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuție a unor costuri de capital excesive, ANRE are dreptul să revizuiască anual, în anul t, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1, în funcție de evoluția valorilor parametrilor luați în considerare la determinarea acesteia. Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 60 din 23 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 24 mai 2019, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Pe perioada de aplicabilitate a prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 69 alin. (2) și ale art. 74 alin. (2) și (3) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018.
  (2) Costurile de capital prognozate determinate de aplicarea prevederilor art. 79 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, se includ în veniturile liniarizate aferente celei de-a patra perioade de reglementare. Corecțiile rezultate aferente perioadei corespunzătoare din anul 2019 sunt luate în considerare la stabilirea tarifelor de distribuție aplicabile în anul 2019, începând cu data de 1 iulie 2019.”
  5.11. Costul mediu ponderat al capitalului  +  Articolul 75Costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule:unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%);Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE;Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE. Ki = (1 – Kp);T - rata impozitului pe profit.5.11.1. Model de determinare a valorii capitalului (CAPM)  +  Articolul 76ANRE utilizează CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilității activelor pentru operatorii de distribuție reglementați.  +  Articolul 77Costul capitalului propriu este exprimat prin formula:CCP = Rf_R + (Rm – Rf_R) * β, (10),unde:CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%);Rf_R - rata reală a rentabilității investițiilor fără risc calculată astfel:Rf_R = (1+Rf)/(1+RI_P)–1,unde Rf este dobânda la titlurile de stat cu o scadență de cel puțin zece ani și RI_P este rata medie a inflației anuale determinată pe baza ratelor anuale ale inflației prognozate și publicate de Comisia Națională de Prognoză pentru perioada de reglementare următoare;R_m - rata rentabilității pe piața acțiunilor (venitul așteptat din portofoliul de piață);(R_m – Rf_R) - prima riscului de piață;β - coeficient care exprimă corelația dintre venitul rezultat din portofoliul de piață și venitul individual al societății reprezentând o comparație a riscului de piață;(R_m – Rf_R) * β - exprimarea primei de risc în valoare procentuală.5.11.2. Costul capitalului împrumutat  +  Articolul 78Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient și bine gestionat de pe o piață de capital națională sau internațională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piața financiară internă.  +  Articolul 79În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depășește nivelul dobânzii curente pe o piață internă sau externă de capital, ANRE solicită informații suplimentare asupra motivelor apariției acestei diferențe. Dacă operatorul de distribuție nu furnizează documentele solicitate de ANRE sau furnizează documente incomplete, ANRE stabilește valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor de distribuție.  +  Articolul 80ANRE poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investițiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adițional care remunerează riscul suplimentar asumat de creditori.  +  Articolul 81Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, ANRE inițiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilității. Operatorii de distribuție pot să propună, iar ANRE poate să decidă o structură a capitalului, ținând cont atât de structura standard a unor societăți internaționale cu activități similare, cât și de condițiile și riscul pieței interne de electricitate.
  6. Stabilirea factorului X_final  +  Articolul 82La determinarea factorului X_final ANRE ia în considerare:a) îmbunătățirea prognozată a productivității realizate de operatorul de distribuție;b) modificările prognozate ale costurilor;c) programul de investiții și baza reglementată a activelor;d) cantitățile prognozate de energie electrică distribuită;e) orice cerință de liniarizare a venitului aprobat.  +  Articolul 83Factorul X_final se determină pe baza ecuației:unde:(1 + RRR)^t -factorul de actualizare utilizat pentru calculul veniturilor nete actualizate aferente anului generic t;V_t, tinta initial - venitul-țintă inițial aferent anului generic t;– veniturile anuale calculate cu tarifele anului de referință și cantitățile aferente anului t;i - nivelul de tensiune;j - categoria de utilizatori racordați la nivelul de tensiune i;n - numărul de niveluri de tensiune;m - numărul de categorii de utilizatori.  +  Articolul 84(1) Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-țintă inițiale, prin aplicarea factorului de liniarizare X_final asupra tarifelor în vigoare în anul de referință al perioadei de reglementare p + 1 și a cantităților prognozate.(2) În primul an al perioadei de reglementare are loc reproiectarea tarifelor pentru perioada de reglementare în curs, ca rezultat al reluării procedurii de liniarizare a veniturilor, ca urmare a actualizării venitului-țintă inițial prin reconsiderarea următoarelor elemente:a) costurile de operare și mentenanță controlabile luate în calcul ca punct de referință, ca rezultat al definitivării analizei, al luării în considerare a datelor aferente anului de referință și stabilirii nivelului costurilor controlabile acceptate pentru perioada de reglementare anterioară;b) costurile de operare și mentenanță necontrolabile luate în calcul pentru următoarea perioadă de reglementare, numai dacă apar modificări de legislație față de anul de referință;c) costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT ca urmare a luării în considerare a datelor aferente anului de referință;d) reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârșitul perioadei de reglementare conform prevederilor art. 60 alin. (3), efectuată în cursul primului an al perioadei de reglementare;e) cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, în condițiile art. 93.(3) Diferența de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată în condițiile alin. (2), reprezintă o corecție care se eșalonează pe perioada de reglementare în curs prin considerarea acesteia la stabilirea veniturilor liniarizate.7. Formula de reglementare a coșului de tarife plafon7.1. Definirea formulei de reglementare  +  Articolul 85Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual care conține corecțiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei coșului de tarife plafon:unde:p^t_ij - prețurile utilizate în anul t pentru componenta j a tarifului i;p^t+1_ij - prețul propus pentru componenta j a tarifului i în anul t + 1;q^t_ij - cantitățile de energie electrică aferente componentei j a tarifului i, înregistrate în anul t, determinate conform prevederilor art. 88;RI_t+1 - rata reglementată a inflației considerată de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuție;S - factorul de stimulare corelat cu nivelul de calitate a serviciului de distribuție.7.2. Rata inflației  +  Articolul 86Pentru aprobarea tarifelor de distribuție, ANRE utilizează RI stabilită pe baza datelor publicate de instituțiile abilitate.  +  Articolul 87(1) Valoarea RI corectată pentru anul t + 1 se determină pe baza valorii RI prognozate în anul t de Comisia Națională de Prognoză pentru anul t + 1, la care se adună algebric diferența dintre RI realizată (și comunicată de Institutul Național de Statistică) în anul t – 1 și RI prognozată inițial pentru anul t – 1.(2) Rata inflației corectate cumulate se utilizează atât la calculul corecțiilor, cât și la determinarea venitului anual reglementat.7.3. Corecții anuale  +  Articolul 88(1) Anual, ANRE efectuează corecția veniturilor datorată:a) modificării cantităților de energie electrică distribuite față de cele prognozate;b) modificării cantităților și prețului de achiziție pentru CPT reglementat față de cele prognozate;c) modificării anuale a costurilor de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele prevăzute la lit. i)-k), realizate și acceptate față de cele prognozate;d) modificării anuale a costurilor de operare și mentenanță necontrolabile realizate față de cele prognozate;e) modificărilor veniturilor din energia reactivă față de cele prognozate;f) nerealizării/depășirii programului de investiții aprobat;g) veniturilor din alte activități desfășurate de operatorul de distribuție;h) cantității de energie electrică recuperate din recalculări;i) modificării anuale a costurilor controlabile cu lucrările de mentenanță, altele decât cele prevăzute la lit. k);j) modificării anuale a costurilor controlabile cu securitatea muncii;k) modificării anuale a costurilor controlabile cu personalul prevăzute la art. 30. lit. i)-l).(2) ANRE stabilește venitul reglementat și tarifele pentru anul următor ținând seama de corecțiile justificate, cu respectarea limitării de la art. 116.  +  Articolul 89(1) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. d), e), i)-k) se calculează ca diferență între valoarea realizată și acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii și valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecția, și se adună algebric la venitul aferent anului următor.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru fiecare din categoriile de costuri controlabile:a) costuri de mentenanță, altele decât cele de personal;b) costuri legate de personal;c) costuri aferente securității muncii; șid) alte costuri, în cazul în care valoarea realizată și acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.(3) Corecțiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS și, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecțiilor.  +  Articolul 90(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p, cantitățile de energie electrică distribuite, realizate pentru anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) Cantitățile de energie electrică distribuite realizate pentru anul t – 1, defalcate pe niveluri de tensiune, trebuie să corespundă cu cantitățile de energie electrică distribuite pentru care au fost emise facturi pentru prestarea serviciului de distribuție către furnizori sau utilizatorii racordați la nivelul respectiv de tensiune.(3) Corecția cantităților de energie electrică distribuite în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu cantitățile prognozate pentru anul t – 1.  +  Articolul 91ANRE verifică datele și documentele transmise de operatorii de distribuție pentru justificarea corecțiilor solicitate.  +  Articolul 92(1) Variația cantităților anuale de energie electrică distribuite aferente anului t – 1 este luată în considerare la calculul corecției veniturilor reglementate aferente anului t + 1.(2) Diferențele cantitative sunt transformate în diferențe de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică.(3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferență de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t + 1.(4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferență de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t + 1.  +  Articolul 93Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecțiilor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a), în cazul în care ANRE constată în anul t o creștere mai mare de 3% față de cantitatea anuală de energie electrică distribuită prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t + 1 în funcție de nivelul realizat în anul t – 1 și cel estimat pentru anul t.  +  Articolul 94(1) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:a) diferențele de cantități de CPT reglementat prognozate față de cele realizate datorită modificării cantităților de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în rețeaua de distribuție, pentru fiecare nivel de tensiune;b) diferențele dintre prețul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat și cel realizat (inclusiv costurile aferente cu serviciile de transport, sistem, administrare piață și din redistribuire).(2) Prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t este minimul dintre prețul de achiziție realizat de operatorul de distribuție și un preț de referință determinat ca medie a prețurilor de achiziție realizate de operatorii de rețea (operatorii de distribuție și operatorul de transport și de sistem) și recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive și negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.  +  Articolul 95(1) În cazul în care operatorul de distribuție asigură pentru OTS tranzitarea energiei electrice la nivelul de tensiune de 110 kV, OD poate solicita considerarea în cadrul corecției anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere a CPT pentru nivelul de tensiune de 110 kV față de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat.(2) Solicitarea operatorului de distribuție trebuie să fie însoțită de o analiză de tranzit efectuată de OD prin care să se indice modificarea tranzitului OD față de situația dinainte de asigurarea tranzitării energiei pentru OTS, precum și documente din care să rezulte că tranzitul s-a realizat și s-a datorat capacității insuficiente a rețelei de transport din zona respectivă.  +  Articolul 96(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare și mentenanță necontrolabile aferente serviciului de distribuție, realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) În situația prevăzută la alin. (1), corecția aferentă costurilor de operare și mentenanță necontrolabile realizate și acceptate în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu costurile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1 și este luată în considerare la calculul corecției veniturilor reglementate aferente anului t + 1.  +  Articolul 97Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare și mentenanță controlabile aferente serviciului de distribuție realizate în anul t – 1 și distinct, în cadrul acestei categorii de costuri, pe cele de mentenanță, executate de terți sau cu forțe proprii, pe cele legate de personal și pe cele aferente securității muncii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.  +  Articolul 98(1) În condițiile prevăzute la art. 97, în cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanță în rețelele electrice, altele decât cele de personal, realizate în anul t – 1 este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, operatorul de distribuție are obligația să transmită împreună cu machetele completate justificări și explicații cu privire la nerealizarea costurilor, însoțite de documente justificative.(2) În situația prevăzută la alin. (1), la solicitarea operatorului de distribuție, ANRE amână pentru anul t + 1 efectuarea corecției aferente nerealizării costurilor de mentenanță, altele decât cele de personal, aferente anului t – 1, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t cu diferența dintre valoarea prognozată și valoarea realizată în anul t – 1.(3) În situația prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuție are obligația să realizeze în anul t costurile amânate din anul t – 1.(4) În situația prevăzută la alin. (1), corecția aferentă costurilor de mentenanță în rețelele electrice realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t, cu excepția cazului prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 99În cazul în care ANRE constată în anul t că valoarea aferentă costurilor controlabile legate de personal și celor aferente securității muncii, realizate și acceptate în anul t – 1, este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, ANRE stabilește și aplică în anul t o corecție.  +  Articolul 100(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare și mentenanță controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanță, cele legate de personal și cele aferente securității muncii, ANRE determină suma aferentă câștigului de eficiență peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p și alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărțire a câștigurilor). Câștigul de eficiență luat în considerare este de maximum 5%.(2) La calculul câștigului de eficiență prevăzut la alin. (1) se iau în considerare valorile costurilor realizate și acceptate de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 101Valoarea totală a corecției anuale se repartizează pe niveluri de tensiune prin determinarea unei chei de alocare compuse din:a) cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor variabile (costurile cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic); șib) cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor totale fără costuri variabile.  +  Articolul 102Venitul reglementat se corectează anual cu:a) valoarea veniturilor obținute din penalități aferente contractelor de distribuție încheiate;b) valoarea veniturilor realizate din energia electrică distribuită care depășește valoarea obținută prin aplicarea tarifelor de distribuție la cantitatea de energie electrică distribuită realizată.c) valoarea veniturilor din închirierea mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii și puncte de lucru pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, care fac parte din BAR, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente respectivelor mijloace fixe; pentru fiecare mijloc fix, nivelul veniturilor care reprezintă corecție trebuie să fie cel puțin egal cu suma costurilor cu amortizarea, rentabilitatea și a cheltuielilor operaționale controlabile și necontrolabile aferente părții închiriate. (la 18-12-2018, Articolul 102 din Punctul 7.3. , Punctul 7. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 193 din 14 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1068 din 18 decembrie 2018 )  +  Articolul 103(1) În fiecare an t ANRE verifică realizarea programului de investiții aprobat anterior pentru anul t – 1, inclusiv a celor realizate suplimentar, și comunică operatorilor de distribuție valoarea recunoscută a investițiilor, precum și amortizarea aferentă.(2) Corespunzător investițiilor realizate și verificate conform prevederilor alin. (1), ANRE aplică în anul t + 1 corecțiile de amortizare și rentabilitate aferente investițiilor recunoscute, determinate cu formula prevăzută la art. 104.(3) Investițiile realizate recunoscute în cursul unei perioade de reglementare sunt incluse în calculul BAR, conform formulei prevăzute la art. 61.  +  Articolul 104Corecția ∆V_I_t + 1 a venitului reglementat al anului t + 1 cu valoarea investițiilor recunoscute în anul t – 1 se calculează cu formula:unde:ΔV_I_t + 1 - corecția de venit aplicată în anul t + 1 datorată investițiilor aferente anului t – 1;I_realiz,t – 1 - valoarea investițiilor realizate și recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;I_prog,t – 1 - valoarea investițiilor prognozate a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;AM_realiz,t – 1 - amortizarea investițiilor realizate și recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;AM_prog,t – 1 - amortizarea tuturor investițiilor prognozată a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1;RTS_t - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali;RRR - rata reglementată a rentabilității.  +  Articolul 105Corecția de venituri ∆V_I_t + 1 prevăzută la art. 104 este aplicată la venitul reglementat al anului t + 1, în termeni nominali ai anului t + 1.  +  Articolul 106(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuție transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul perioadei de reglementare, veniturile din energia reactivă realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.(2) Corecția veniturilor din energie electrică reactivă realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t prin comparare cu veniturile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1.  +  Articolul 107Anual, ANRE efectuează o corecție aferentă profitului brut din alte activități, astfel încât acesta să nu depășească 5%.  +  Articolul 108(1) Veniturile obținute de operatorul de distribuție în anul t – 1 din recuperarea contravalorii energiei electrice consumate înregistrate eronat, respectiv neînregistrate sunt reduse din venitul reglementat al anului t + 1.(2) Pentru nivelurile de tensiune la care nivelul de CPT realizat de operatorul de distribuție în anul t – 1 se situează peste ținta de CPT reglementat, veniturile din recalculări prevăzute la alin. (1) sunt diminuate cu valoarea cheltuielilor cu achiziția de energie electrică pentru CPT aferente cantităților facturate.(3) Pentru determinarea cheltuielilor cu achiziția de energie electrică pentru CPT prevăzute la alin. (2) aferente se utilizează prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea CPT aprobat de ANRE pentru anul t – 2.  +  Articolul 109Venitul reglementat se limitează utilizând următoarea formulă:unde:∆V_t reprezintă diferența de venit determinată conform prevederilor art. 88.7.4. Calitatea serviciului de distribuție  +  Articolul 110Indicatorii de performanță ai serviciului de distribuție sunt stabiliți și monitorizați conform standardului de performanță.  +  Articolul 111(1) După ce operatorii de distribuție aplică o procedură unică de colectare, prelucrare a datelor și calcul al indicatorilor de performanță ai serviciului de distribuție, ANRE poate introduce în calculul tarifelor de distribuție un factor de corecție S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performanță al serviciului de distribuție a energiei electrice. Prin factorul S se aplică premierea/ penalizarea operatorilor de distribuție pentru depășirea/ nerespectarea calității serviciului de distribuție prestat față de cea stabilită prin standardul de performanță.(2) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.  +  Articolul 112Nivelul anual al volumului de venituri asociat premierii/penalizării pentru depășirea/nerespectarea indicatorilor de calitate nu depășește 4% din venitul reglementat și este stabilit printr-un proces consultativ.8. Tarifele de distribuție  +  Articolul 113Tarifele activității de distribuție acoperă costurile justificate ale operatorului de distribuție asociate realizării serviciului de distribuție a energiei electrice.  +  Articolul 114(1) Tarifele pentru serviciul de distribuție pot fi de tip monom sau binom și sunt diferențiate pe operatori de distribuție și pe niveluri de tensiune.(2) Începând cu anul 2020, la cererea utilizatorilor sau a furnizorilor acestora, OD este obligat să ofere tarife de distribuție dinamice.  +  Articolul 115Tariful specific de distribuție se calculează pentru fiecare nivel de tensiune ca raport între venitul reglementat și cantitatea de energie electrică distribuită la acest nivel de tensiune, pe perioada de calcul.  +  Articolul 116(1) Tarifele de distribuție nu cresc de la un an la altul în termeni reali cu mai mult de 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuție și cu mai mult de 7% pentru tariful mediu ponderat.(2) ANRE poate impune și limitări valorice ale nivelurilor prețurilor/tarifelor ce compun coșul de tarife plafon.(3) În cazul limitării tarifelor conform prevederilor alin. (1) și (2), diferența de venituri se regularizează în anul/anii următor/următori în limita plafonului stabilit de creștere a tarifelor.  +  Articolul 117ANRE poate impune plafonări suplimentare ale prețurilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subvențiilor între diverse niveluri de tensiune.8.1. Alocarea costurilor și aplicarea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 118Alocarea costurilor și stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție se efectuează conform prevederilor anexei nr. 1.9. Transmiterea datelor și informațiilor la ANRE pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 119(1) Informațiile transmise de operatorul de distribuție la ANRE se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea și păstrarea datelor și sunt însoțite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obținerii datelor transmise.(2) Aceste informații sunt în conformitate cu:a) legislația contabilă în vigoare în România;b) reglementările emise de ANRE.(3) Datele transmise de operatorul de distribuție pentru stabilirea/fundamentarea tarifelor aferente unui an t sau unei perioade de reglementare care nu respectă prevederile prezentei metodologii nu sunt luate în considerare de ANRE.(4) Operatorul de distribuție este obligat să desemneze cel puțin o persoană angajată în cadrul societății care să asigure transmiterea datelor și informațiilor solicitate de ANRE cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuție și la monitorizarea activității.  +  Articolul 120Operatorul de distribuție transmite la ANRE, până la data de 1 iulie a ultimului an al unei perioade de reglementare p (dată de înregistrare la ANRE), următoarele documente și informații:a) solicitarea de aprobare a tarifelor, cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse coșului de tarife;b) date generale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;c) costurile și veniturile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;d) programul de investiții, cu detalierea costului estimat, a surselor de finanțare și amortizării aferente noilor investiții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;e) bilanțul de energie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;f) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică distribuită și metoda de prognoză utilizată;g) alte date, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;h) programul de investiții detaliat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;i) metoda de alocare a costurilor pe nivelurile de tensiune;j) descrierea și justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor, în funcție de tipul de tarif de distribuție aplicat, respectiv structura coșului de tarife, inclusiv documente-suport;k) structura organizatorică a operatorului de distribuție;l) structura de personal a operatorului de distribuție;m) copia politicilor contabile;n) copia contractului colectiv de muncă;o) raportul cu privire la tranzacțiile efectuate între operatorul de distribuție și societățile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziție utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire a prețului de contract, prețul de contract, alte costuri suplimentare prețului de contract;p) copia dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în perioada de reglementare p;q) o scrisoare de consimțământ semnată de conducătorul societății privind posibila publicare a datelor transmise, cu specificarea, după caz, a acelor date care au caracter confidențial sau de secret de serviciu, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 121(1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul de distribuție transmite ANRE, până cel mai târziu la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a anului curent t, solicitarea de tarife, care va include cel puțin următoarele:a) propunerea privind corecția cantităților de energie electrică distribuite, a CPT reglementat (cantitate și preț), conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;b) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;c) propunerea privind corecția costurilor de operare și mentenanță necontrolabile, a veniturilor din energie reactivă și a profitului din alte activități, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;d) propunerea privind corecția de venituri aferente nerealizării planului de investiții;e) propunerea privind corecția venitului din recalculări;f) calculul detaliat al corecțiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare;g) tarifele propuse spre aprobare;h) documentele enumerate la art. 120 lit. i)-p), dacă acestea au suferit modificări;i) copia dosarelor prețurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacțiile derulate cu societățile afiliate în anul t – 1;j) situațiile financiare depuse de operatorul de distribuție la ministerul de resort privind activitatea desfășurată în anul t – 1;k) balanța contabilă întocmită la data de 31 decembrie pentru anul t – 1;l) raportul auditorului cu privire la activitatea operatorului de distribuție în anul t – 1;m) toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.(2) Scrisoarea conținând solicitarea de tarife, însoțită de anexe, va fi transmisă atât în format hârtie, cât și în format .pdf, iar fișierele de calcul privind corecțiile și tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.  +  Articolul 122ANRE poate solicita sau efectua independent verificări și/sau auditare pentru oricare din informațiile pe care lea solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii.  +  Articolul 123(1) Documentația aferentă solicitărilor de tarife transmisă de operatorul de distribuție anual sau pentru o perioadă de reglementare va fi considerată acceptată în cazul în care ANRE nu solicită în scris, inclusiv prin e-mail, completări sau modificări în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la ANRE.(2) La solicitarea ANRE, formulată în scris ori prin e-mail, operatorul de distribuție are obligația să transmită toate informațiile și documentele suplimentare pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distribuție sau pentru monitorizarea activității.(3) Termenele stabilite de ANRE (ca dată de intrare ANRE) pentru transmiterea datelor și informațiilor sunt obligatorii; orice informații sau documente transmise ulterior termenului precizat de ANRE, fără aprobarea expresă a autorității pentru prelungirea termenului de răspuns, nu sunt luate în considerare.(4) ANRE monitorizează costurile și veniturile operatorului de distribuție conform reglementărilor în vigoare.(5) Operatorul de distribuție are obligația de a asigura păstrarea datelor, informațiilor și documentelor ce au stat la baza fundamentării/aprobării anuale a tarifelor de distribuție pe durata a două perioade de reglementare anterioare perioadei de reglementare curente, dar nu mai puțin decât durata de amortizare a mijloacelor fixe ce fac parte din BAR inițial.10. Procesul de consultare în stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție  +  Articolul 124În anul de referință al unei perioade de reglementare p + 1, ANRE inițiază un proces de consultare cu operatorii de distribuție privind nivelul costurilor și veniturilor realizate în perioada de reglementare p, precum și propunerile pentru perioada următoare.  +  Articolul 125(1) Anual, ANRE informează în scris fiecare operator de distribuție asupra rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor de distribuție pentru anul t + 1.(2) Operatorii de distribuție au posibilitatea de a comunica ANRE obiecții și propuneri în scris cu privire la rezultatele prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data informării.(3) Punctul de vedere al OD este prezentat Comitetului de reglementare al ANRE în cadrul referatului de aprobare a tarifelor.  +  Articolul 126Proiectele de ordine pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice pentru anul t + 1 se publică spre informare pe site-ul ANRE și se supun dezbaterii Consiliului consultativ, înaintea prezentării acestora spre aprobare Comitetului de reglementare al ANRE.  +  Articolul 127În anul de referință al perioadei de reglementare p + 1, ANRE publică pe site, spre informare, elementele care intră în calculul venitului liniarizat pentru această perioadă:a) costuri variabile;b) costuri de operare și mentenanță controlabile;c) costuri de operare și mentenanță necontrolabile;d) costuri cu amortizarea;e) rentabilitate;f) valoare RRR aprobată;g) valoarea investițiilor anuale prognozate;h) procentele de CPT recunoscute pe nivelurile de tensiune;i) cantitățile prognozate de energie distribuită.11. Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 128(1) Operatorii de distribuție transmit la ANRE documentele și informațiile prevăzute la art. 120 cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuție pentru perioada a IV-a de reglementare, precum și programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune pentru perioada a IV-a de reglementare, în anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(2) Pentru anul de referință al celei de a IV-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 121 alin. (1) se transmit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.(3) Pentru anul de referință al celei de a IV-a perioade de reglementare, termenul prevăzut la art. 125 alin. (2) este de 5 zile lucrătoare de la data informării prevăzute la art. 125 alin. (1).  +  Articolul 129Corecțiile anuale aferente anului de referință al perioadei a IV-a de reglementare se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, în primul an al acestei perioade.  +  Articolul 130(1) În cadrul corecției anuale aferente CPT reglementat pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru acest an este cel realizat, dacă prețul realizat nu depășește un preț de referință determinat cu luarea în considerare a prețului mediu stabilit pe piața centralizată a contractelor bilaterale în proporție de 80% și a celui stabilit pe piața pentru ziua următoare în proporție de 20%, pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare.(2) Dacă prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat realizat depășește prețul de referință prevăzut la alin. (1), prețul mediu de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut se determină pe baza prețului de referință și a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10 % din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creșteri cu 2% a prețului de referință, precum și o componentă specifică fiecărui operator de distribuție aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, serviciile OPCOM și de redistribuire.  +  Articolul 131Pentru anul de referință al perioadei a IV-a de reglementare, ANRE alocă utilizatorilor 50% din profitul brut obținut de operatorii de distribuție din alte activități reglementate și nereglementate pentru care se utilizează active care sunt incluse în BAR.  +  Articolul 132Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.*) Anexele nr. 3-11 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacționale și se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  Alocarea costurilor și stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuție
  1. a) Operatorul de distribuție realizează structura și nivelul tarifelor ce formează coșul de tarife plafon.b) ANRE are responsabilitatea controlului alocării costurilor și a calculului tarifelor, transmise de operatorul de distribuție, în conformitate cu prevederile metodologiei.2. În stabilirea structurii și nivelului tarifelor de distribuție, operatorul de distribuție are în vedere condițiile tehnico-economice ale rețelei de distribuție și gradul de suportabilitate a consumatorilor, conform prevederilor art. 85 și art. 116 - din metodologie.3. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuție conform structurii stabilite a tarifelor de distribuție.4. a) Împărțirea mijloacelor fixe aferente rețelei de distribuție, diferențiat pe nivelul de tensiune, se face astfel:(i) la nivelul de înaltă tensiune se include categoria 110 kV;(ii) la nivelul de medie tensiune se includ integral categoria stații de transformare IT/MT și categoria MT;(iii) la nivelul de joasă tensiune se includ integral categoria puncte de transformare MT/JT și categoria JT.b) Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalații pe nivel de tensiune, din total categorii de instalații de distribuție.c) ANRE are dreptul să analizeze și să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenției încrucișate.5. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior.6. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J“) se determină energia electrică distribuită prin acesta E_J, pentru serviciul de distribuție prestat destinat utilizatorilor cu care operatorul de distribuție are încheiat contract de distribuție direct (E_U,J) sau prin intermediul furnizorilor (E_F,J), precum și altor operatori de distribuție (E_A,J), exceptând energia tranzitată spre ceilalți operatori de distribuție și/sau OTS.E_j = E_U,J + E_F,J + E_A,J (MWh) (15)7. a) În anul de referință al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuție sunt obligați să propună ANRE o metodă de alocare a costurilor de operare și mentenanță, a amortizării recunoscute de ANRE și a rentabilității bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune.b) În lipsa propunerii, ANRE poate impune o metodă fără consultarea societăților de distribuție sau poate aloca costurile de operare și mentenanță, amortizarea recunoscută de ANRE și rentabilitatea bazei reglementate a activelor conform prevederilor pct. 4.8. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).9. a) Tarifele de distribuție aferente anului t + 1 se obțin din venitul reglementat aferent anului t + 1, care include corecțiile aferente anului t și diferența de venituri din anul t rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distribuție, cu respectarea formulei următoare:TD_t + 1 = TD_t * (1 + RI_t + 1 – X_final ± S) (lei) (16),unde:TD_t + 1 - tarif mediu ponderat aferent anului t + 1;TD_t - tarif mediu ponderat în vigoare în anul t.b) Creșterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăși de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor metodologiei.10. Tariful de distribuție se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuție și utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.11. Tarifele de distribuție pot fi de tip binom, având în componență un termen exprimat în lei/MW și un termen exprimat în lei/MWh.
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  Clasificarea și duratele de funcționare reglementate minime ale mijloacelor fixe
  Cod mijloc fixDenumire mijloc fixDNF reglementată [ani]
  Construcții
  1.1.3.Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni, în afară de: 50
  1.1.3.1.construcții speciale metalice40
  1.1.3.2.construcții speciale din beton30
  Construcții pentru transportul energiei electrice
  1.7.1.1.aeriene pe stâlpi din lemn15
  1.7.1.2.aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat40
  1.7.1.3.subterane30
  Instalații electrice de forță
  1.7.2.1.aeriene sau aparente12
  1.7.2.2.îngropate12
  1.7.2.3.în tub, canal sau tunel de protecție30
  Mașini și utilaje energetice
  2.1.16.3.1.Transformatoare și autotransformatoare24
  2.1.16.3.3.Baterii de acumulatoare; instalații de compensare a puterii reactive12
  2.1.16.5.Aparataje pentru stații electrice și posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice și nucleare15
  Aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice
  2.2.3.2.Alte aparate și instalații pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice și radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3.15
  2.2.3.1.Elemente Waston; aparate portabile6
  Echipamente electronice
  2.2.9.Calculatoare electronice și echipamente periferice. Mașini și aparate de casă, control și facturat6
  Mijloace de transport
  2.3.2.1.1.autoturisme, în afară de:8
  2.3.2.2.9.3.alte autovehicule cu destinație specială10
  3.1.1.Mobilier (inclusiv mobilierul comercial și hotelier)15
  3.2.2.Aparate de telecomunicații pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalații de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc.8
  3.3.5.Sisteme pentru identificarea și controlul accesului, supraveghere și alarmă la efracție12
  2.1.17.3.1.Aparate de climatizare10
  2.1.17.3.Ventilatoare, aeroterme și microcentrale termice murale sau de pardoseli10
  Licențe și sisteme informatice6
  -----